MD 2013:8

En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påståenden bl.a. av innebörd att den bara använder originaldelar, att de däri ingående verkstäderna kan serva alla bilar och att priset då ofta är lägre än hos auktoriserade verkstäder. Vidare har verkstadskedjan påstått att det är en "märkesverkstad för alla märken". Påståendena har befunnits vilseledande och otillbörliga. Däremot har påståenden av innebörd att alla garantier och serviceavtal gäller efter service hos verkstadskedjan inte ansetts felaktiga, varför förbudsyrkandet i den delen lämnats utan bifall.

KÄRANDEBIL Sweden, Box 26173, 100 41 StockholmOmbud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Marlaw AB,Box 3079, 103 61 Stockholm

SVARANDEMECA Sweden AB, Box 9509, 20039 MalmöOmbud: advokaten P. E. A., Box 5855, 102 40 Stockholm

SAKENMarknadsföring av bilverkstäder och bilreservdelar

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder MECA Sweden AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av bilverkstäder och bilreservdelar använda följande påståenden:

a) MECA är en märkesverkstad;

b) MECA är en märkesverkstad för alla märken;

c) MECA:s anslutna verkstäder kan serva alla bilar;

d) MECA:s anslutna verkstäder använder bara originaldelar;

e) oavsett vilket märke man än kör finns det en MECA-mekaniker med rätt kompetens och utbildning att ta hand om den;

f) MECA:s anslutna verkstäder kan genomföra samma service och reparationer som auktoriserade verkstäder;

g) MECA:s reservdelar kan hålla högre kvalitet än de auktoriserade verkstädernas reservdelar;

h) MECA kan erbjuda minst samma servicenivå, men i regel till ett mycket förmånligare pris än auktoriserade verkstäder;

i) eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

2.

BIL Swedens talan i övrigt lämnas utan bifall (yrkande i och j).

3.

MECA Sweden AB ska ersätta BIL Sweden dess rättegångskostnader med 4 025 000 kr, varav 4 000 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

BAKGRUND

1Den s.k. eftermarknaden i bilbranschen omfattar tjänster och produkter som service samt reservdelar och tillbehör för personbilar. På marknaden finns dels av respektive biltillverkare eller bilimportör auktoriserade verkstäder, dels s.k. oberoende verkstäder.

2EU-rätten tillförsäkrar av konkurrenshänsyn varje bilägare rätt att fritt välja vilken verkstad som ska utföra service och reparation på hans eller hennes bil (se det s.k. Gruppundantaget för motorfordonssektorn m.m. samt jfr MD 2012:13). Biltillverkarna är skyldiga att tillhandahålla den information som de oberoende verkstäderna behöver för att kunna utföra reparationer och service.

3BIL Sweden är en förening av företag som tillverkar eller importerar lastbilar, bussar och bilar för försäljning på den svenska marknaden. Föreningen är medlem i Svenskt Näringsliv. Medlemsföretagen, som i dagsläget är 24 stycken, svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. BIL Sweden har till ändamål att tillvarata sina medlemmars intressen och verkar för att förbättra villkoren för att producera, sälja, köpa, äga och köra bil.

4MECA är en ledande oberoende aktör på den skandinaviska eftermarknaden för bilar, och ägs numera av Mekonomen. Till verkstadskonceptet MECA Car Service, ett verkstadsnät, är ca 340 verkstäder anslutna i Sverige. Dessa verkstäder är självständiga näringsidkare, varav vissa är auktoriserade av något eller flera bilmärken.

5Den av BIL Sweden i målet påtalade marknadsföring som MECA gjort utgörs av påståenden om de MECA-anslutna verkstäderna såvitt avser kvaliteten på tillhandahållna reservdelar, kompetensen och utbildningen hos mekaniker, servicens kvalitet och pris samt garantiers och serviceavtals giltighet efter service hos en MECA-ansluten verkstad.

6Den påtalade marknadsföringen har förekommit på MECA:s webbplats, i reklamfilm respektive på verkstadsbyggnader.

7I målet är stridigt bl.a. hur termen ”originaldel” ska förstås. Denna definieras på visst sätt enligt EU-rättsliga regler på konkurrensrättens område.

EU-RÄTTSLIGA REGLER ANGÅENDE TERMEN ”ORIGINALDEL”

8I Kommissionens Tilläggsriktlinjer för vertikala begränsningar i avtal om försäljning och reparation av motorfordon och om återförsäljning av reservdelar till motorfordon (2010/C 138/05) (i det följande ”Tilläggsriktlinjerna”) artiklarna 18, 19 respektive 20 anges följande:

18: ”Ett av kommissionens mål med konkurrenspolitiken inom motorfordonssektorn är att skydda reservdelstillverkarnas tillgång till eftermarknaderna för motorfordon så att konkurrerande reservdelsmärken fortsatt ska finnas tillgängliga för både oberoende och auktoriserade reparatörer, liksom för reservdelsgrossister. Tillgång till sådana reservdelar ger konsumenterna avsevärda fördelar, särskilt som det ofta finns stora prisskillnader mellan biltillverkarmärkta reservdelar som säljs eller återförsäljs av en biltillverkare och alternativa märken. Alternativ till reservdelar som bär fordonstillverkarens varumärke (reservdelar från originalutrustningstillverkare) inkluderar originaldelar som tillverkats och distribuerats av leverantörer av originalutrustning, medan andra reservdelar av motsvarande kvalitet som originaldelarna levereras av tillverkare av reservdelar med motsvarande kvalitet.”

19: ”Originaldelar eller originalutrustning: delar eller utrustning som tillverkas enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder för framställning av delar eller utrustning för montering av motorfordonet i fråga. Detta innefattar delar eller utrustning som tillverkas på samma produktionslinje som dessa delar eller denna utrustning. Om inte motsatsen bevisas förutsätts det att delar utgör originaldelar om deltillverkaren intygar att delarna är av samma kvalitet som de komponenter som används för monteringen av motorfordonet och att de har tillverkats enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder (se artikel 3.26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv)”.

20: ”För att reservdelarna ska anses vara av motsvarande kvalitet måste reservdelarna vara av en tillräckligt hög kvalitet så att deras användning inte skadar det auktoriserade nätverkets rykte. Liksom med varje annan urvalsstandard kan fordonstillverkaren förete bevisning att en given reservdel inte uppfyller detta krav.”

9I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektivet”) anges följande i artikel 3.26:

”originaldelar eller originalutrustning: delar eller utrustning som tillverkas enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder för framställning av delar eller utrustning för montering av fordonet i fråga. Detta innefattar delar eller utrustning som tillverkas på samma produktionslinje som dessa delar eller denna utrustning. Om inte motsatsen bevisas förutsätts det att delar utgör originaldelar om deltillverkaren intygar att delarna är av samma kvalitet som de komponenter som används för monteringen av fordonet och att de har tillverkats enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder.”

YRKANDEN M.M.

10BIL Sweden har yrkat att MECA vid marknadsföring av bilverkstadsprodukter, vid vite om en miljon kronor, eller annat kraftfullt vite som Marknadsdomstolen finner verkningsfullt, förbjuds att, var för sig eller tillsammans, påstå eller ge intryck av:

a) att MECA är en märkesverkstad;

b) att MECA är en märkesverkstad för alla märken;

c) att MECA:s verkstäder kan serva alla bilar;

d) att MECA bara använder originaldelar;

e) att MECA oavsett vilket bilmärke man än kör har en MECA mekaniker med rätt kompetens och utbildning att ta hand om den;

f) att MECA:s anslutna verkstäder kan genomföra samma service och reparationer som auktoriserade verkstäder;

g) att MECA kan serva alla typer av märken i Skandinavien med tillhörande reservdelar av likvärdig eller högre kvalitet än din märkesverkstad;

h) att MECA kan erbjuda minst samma servicenivå, men i regel till ett mycket

förmånligare pris;

i) att alla garantier gäller oavsett märke och årsmodell efter service och/eller

reparation vid en MECA-verkstad;

j) att alla garantier och serviceavtal gäller vilket märke man än kör efter service och/eller reparation vid en MECA-verkstad samt

k) att använda andra påståenden eller uttryckssätt av väsentligen samma innebörd som ger väsentligen samma intryck när så inte är fallet.

11Meca har bestritt samtliga yrkanden.

12Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

BIL SWEDENS UTVECKLING AV TALAN

Inledning

13Orsaken till MECA:s marknadsföringspåståenden får antas vara EU:s konkurrensregler på bileftermarknaden. Bakgrunden till dessa regler är att EU identifierat att det har varit svårt för oberoende verkstäder att komma in på marknaden och konkurrera med biltillverkarnas auktoriserade verkstäder, eftersom dessa haft tillgång till unik information om hur den aktuella bilen ska servas och reparareras. Genom de rättsakter som EU tagit fram på området är biltillverkarna nu skyldiga att låta de oberoende verkstäderna få del av teknisk information, utbildning och specialverktyg så att konkurrens kan ske på lika villkor. Denna information m.m. har dock biltillverkarna rätt att ta betalt för.

14Oberoende verkstäder kan utföra ett lika gott arbete som auktoriserade verkstäder. Det förutsätter dock att dessa verkstäder faktiskt tar till sig märkesspecifik teknisk information och använder adekvata verktyg, huvudsakligen märkesspecifika s.k. diagnosinstrument. Moderna bilar är synnerligen komplicerade och består av tusentals olika delar och en stor mängd datorprocessorer och styrenheter. Detta ställer stora krav på den verkstad och den enskilde mekaniker som ska reparera bilen ifråga.

Yrkande a) - c) samt första ledet av g) - påståenden om märkesverkstad och service av alla märken/bilar

15Ordet ”märkesverkstad” uppfattas av konsumenter i allmänhet åsyfta endast sådana bilverkstäder som är auktoriserade eller på annat sätt godkända av ett visst bilmärke.

16Uttrycket ”märkesverkstaden för alla märken” torde inte kunna uppfattas på något annat sätt än att MECA är auktoriserat, eller på annat sätt godkänt, av alla bilmärken. Så är inte fallet. Även om konsumenter skulle uppfatta att uttrycket innebär att MECA inte är auktoriserad för något bilmärke, så torde de i vart fall uppfatta detta som att MECA kvalitetsmässigt erbjuder likvärdig service som de auktoriserade verkstäderna.

17Vissa av MECA:s anslutna verkstäder är auktoriserade att serva och repararera ett begränsat antal bilmärken. Det är inte riktigt att samtliga MECA-anslutna verkstäder erbjuder likvärdig service som de auktoriserade bilverkstäderna. De aktuella påståendena är därför vilseledande. Vidare påverkar eller sannolikt påverkar de konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

18Uttrycken om att MECA ”kan serva alla bilar” och är en verkstad för ”alla märken” samt ”alla typer av märken i Skandinavien” måste anses innebära att samtliga MECA-verkstäder kan serva och reparera alla bilmärken och modeller som säljs på den svenska marknaden - möjligen med undantag för mycket udda modeller och specialbyggen.

19Alla MECA-verkstäder kan inte serva och reparera samtliga bilmärken och modeller på den svenska marknaden. Påståendena därom är alltså vilseledande. Vidare påverkar eller sannolikt påverkar de konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Yrkande d) och andra ledet av g) - påståenden om reservdelars kvalitet och ursprung

20Enligt BIL Sweden ska ”originaldel” förstås som en reservdel som bär fordonstillverkarens varumärke eller som rekommenderas av biltillverkaren och/eller bär originalutrustningstillverkarens varumärke.

21Den konkurrensrättsliga definitionen av ”originaldel”, som följer av EU-rätten, är inte tillämplig i marknadsföringsmål. Den genomsnittlige konsumenten kan inte antas vara medveten om den nya konkurrensrättsliga definitionen som innebär att en originaldel är en del som ”tillverkas enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder”.

22Om denna nya konkurrensrättsliga definition skulle vara vägledande även i marknadsföringsmål görs gällande att inte samtliga av MECA:s bilverkstäder bara använder originaldelar, vilket den påtalade marknadsföringen i aktuella delar ger intryck av.

23De delar som MECA säljer är inte heller av samma eller likvärdig kvalitet som de delar som de auktoriserade verkstäderna tillhandahåller.

24Av det ovan anförda följer att MECA:s påståenden om ”originaldelar” och ”reservdelar av likvärdig eller högre kvalitet” är felaktiga och därmed vilseledande. Påståendena påverkar eller sannolikt påverkar konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Yrkande e) - påstående om mekanikers kompetens och utbildning

25Den påtalade framställningen kan inte tolkas på annat sätt än att det hos MECA-verkstäder finns mekaniker med specialkompetens och särskild utbildning att serva och reparera alla på den svenska marknaden förekommande bilmärken.

26Påståendet är felaktigt eftersom nästan ingen av MECA:s mekaniker har gått de utbildningar eller använder de specialverkstyg som krävs enligt fordonstillverkarna. MECA uppfyller därför inte biltillverkarnas specifikationer och rekommendationer, och därmed inte fackmannamässighet. Vidare påverkar eller sannolikt påverkar påståendena konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Yrkande f), h), i) och j) - påståenden om service och reparation samt garantiers giltighet

27De i delar ingående uttrycken ”oavsett märke och årsmodell” samt ”vilket märke man än kör” - yrkande i) och j) - är redan av de skäl som berörts ovan vilseledande och otillbörliga.

28Påståendena om att MECA:s verkstäder kan genomföra samma service och reparationer som en auktoriserad verkstad är inte riktiga. Det förekommer att kvaliteten på service och reparationer är sämre hos MECA än hos respektive märkesverkstad och att servicen och reparationen därför inte uppfyller biltillverkarnas specifikationer och rekommendationer. MECA kan inte heller alltid erbjuda samma servicenivå som de auktoriserade verkstäderna till i regel ett mycket förmånligare pris.

29För att garantier och serviceavtal ska gälla förutsätts att reparationer och service utförs fackmannamässigt i enlighet med biltillverkarnas specifikationer och rekommendationer. Bland BIL Swedens medlemmar är det kutym att, om en märkesverkstad gör misstag, konsumenten hålls skadeslös. Om konsumenten lämnar in sin bil på en MECA-ansluten verkstad som begår ett fel, och servicen inte uppnår fackmannamässighet, blir denne alltså utan garantier och försatt i ett sämre läge än om konsumenten lämnat in sin bil till en auktoriserad verkstad, vilken begår fel som leder till att servicen inte uppnår fackmannamässighet. MECA:s påståenden ”Alla garantier gäller oavsett märke och årsmodell”, och ”där alla garantier och serviceavtal gäller vilket märke du än kör” kan omöjligen gälla och är därför ovederhäftiga och därmed vilseledande. Vidare påverkar eller sannolikt påverkar de konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Åberopade lagrum

30Marknadsföringen är vilseledande och otillbörlig enligt 10 § andra stycket 1, 4 och 5 respektive 8 § MFL. Under alla förhållanden strider den vilseledande marknadsföringen mot god marknadsföringssed och är otillbörlig enligt 5 § respektive 6 § MFL.

MECA:S UTVECKLING AV TALAN

Inledning

31Parallellt med detta mål pågår en omfattande kampanj mot MECA och andra oberoende verkstadskedjor där syftet bl.a. är att koppla de oberoende kedjorna till ”piratdelar”. Kampanjen har tagit ytterligare fart efter Marknadsdomstolens dom i målet Sveriges Bildelsgrossistersförening mot KIA den 5 december 2012 (se MD 2012:13). Det är i detta sammanhang som de nu av BIL Sweden påtalade marknadsföringspåståendena ska bedömas.

32Det finns tre huvudanledningar till att MECA idag är en framgångsrik aktör inom bilverkstadsområdet. Biltillverkarna har en rättslig skyldighet att lämna ut information om vilka delar som bilen består av och hur man utför service och reparation av bilen. De underleverantörer som tillverkar delar till fordonsindustrin levererar även till MECA och andra aktörer inom eftermarknadsbranschen. Det har funnits ett tydligt missnöje bland bilägare över kvalitet och pris hos de auktoriserade verkstäderna.

Yrkande a) - c) samt första ledet av g) - påståenden om märkesverkstad och service av alla märken/bilar

33För MECA är det viktigt att framhålla sitt oberoende gentemot biltillverkarna. MECA har därför vinnlagt sig om att inte framföra något påstående som skulle kunna uppfattas eller ge sken av att deras verkstäder är auktoriserade av respektive biltillverkare. MECA har inte någonstans använt uttrycket ”auktoriserade reparatörer” om sina medlemmars verkstäder. Inte heller har MECA med sin användning av ordet ”märkesverkstad” kommunicerat budskapet att MECA är en auktoriserad verkstad.

34Det är väl känt bland bilägare att MECA-verkstäderna inte är knutna till någon eller några särskilda biltillverkare, utan i stället är en ”allbilsverkstad”.

35Påståendet om att MECA är en ”märkesverkstad för alla märken” uppfattas mot denna bakgrund av genomsnittskonsumenten inte som att MECA-verkstäderna är vilka märkesverkstäder som helst, utan att de är verkstäder för alla bilmärken.

36MECA har ingen önskan om att bli associerad med de av biltillverkarna eller bilimportörerna auktoriserade verkstäderna, utan vill tvärtom förmedla budskapet att de verkar som konkurrenter till de auktoriserade verkstäderna, eftersom dessa ofta betraktas som dyrare utan att generellt sett vara bättre än fristående verkstäder.

37MECA:s påståenden med innebörd att verkstäderna kan serva alla märken ska inte förstås som att samtliga bilar i trafik omfattas oavsett hur gamla och hur ”udda” de är. Det kan dock konstateras att MECA-verkstäderna tillsammans, som ett kollektiv, kan serva och reparera 58 bilmärken och att dessa bilmärken står för 99,8 procent av samtliga bilar i trafik i Sverige, vilket är tillräckligt för att de aktuella påståendena ska vara vederhäftiga. Det finns förvisso ingen enskild MECA-verkstad som kan serva 99,8 procent av alla bilmärken, men den påtalade marknadsföringen avser verkstadskedjan MECA och inte de enskilda verkstäderna som tillhör denna kedja.

38Under alla förhållanden ska påståendena i yrkande a) - c) anses som ”typiska reklamöverdrifter”, dvs. sådana dramatiserade eller bildliga uttryck som inte ska uppfattas i bokstavlig mening.

39Om det skulle anses att MECA har kommunicerat att MECA-verkstäderna är auktoriserade, så är påståendet härom under alla förhållanden inte vilseledande, eftersom ett stort antal - 45 stycken - av alla verkstäder i MECA:s verkstadsnät faktiskt är auktoriserade av sammanlagt 36 bilmärken.

40Mot denna bakgrund är påståendena i aktuell del inte vilseledande.

Yrkande d) och andra ledet av g) - påståenden om reservdelars kvalitet och ursprung

41MECA-verkstäderna köper bara reservdelar från leverantörer som producerar reservdelar som uppfyller de legala kraven för att få kallas ”originaldelar”. Leverantörerna är desamma som levererar till biltillverkarna. I de avtal som MECA har med de enskilda verkstäderna i sitt nätverk anges att de endast får montera eller sälja delar som tillverkats enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder för framställning av delar för montering av fordonet ifråga, dvs. sådana delar som överensstämmer med den EU-rättsliga definitionen av ”originaldel”.

42Den marknadsrättsliga lagstiftningen kan inte användas för att motverka den av lagstiftaren eftersträvade konkurrensen. Delar som inte får benämnas ”originaldelar” brukar kallas för ”piratdelar” och används inte av MECA.

43De reservdelar som MECA-verkstäderna använder är av likvärdig eller högre kvalitet jämfört med de som ursprungligen monterats in av biltillverkaren. Det bestrids således att de reservdelar som MECA-verkstäderna säljer skulle vara av sämre kvalitet.

Yrkande e) - påstående om mekanikers kompetens och utbildning

44Det är inte korrekt att biltillverkare eller generalagenter själva kan bestämma vad som är ”rätt” kompetens eller utbildning. Det finns inte heller någon ”obligatorisk” utbildning som är föreskriven för att en enskild mekaniker eller verkstad ska kunna utföra ett fackmässigt arbete.

45Kompetens- och utbildningsnivån är generellt sett minst lika hög hos MECA-verkstäderna jämfört med de auktoriserade verkstäderna. MECA har en rikstäckande organisation med heltidsanställda kompetenta och erfarna utbildare som utbildar de mekaniker som arbetar i MECA-verkstäderna i enlighet med ett utbildningsprogram.

Yrkande f), h), i) och j) - påståenden om service och reparation samt garantiers giltighet

46MECA-verkstäderna har tillgång till samma information, inklusive mjukvaror, som kan behövas för att reparera bilar som de auktoriserade verkstäderna. Biltillverkarna har inte någon ”godkännanderätt” eller tolkningsföreträde avseende vilka utrustningar eller verktyg som är ”rätt”. MECA:s verkstäder har åtagit sig att ha relevant verkstadsutrustning som i viss utsträckning är exakt densamma utrustning som de auktoriserade verkstäderna har.

47Påståendet om att priset hos MECA i regel är mycket förmånligare än hos auktoriserade verkstäder är riktigt.

48.

48 Enligt gällande rätt kan en bilägare lämna sin bil till en oberoende verkstad utan att äventyra sin rätt under tillverkarnas garantier. BIL Sweden försöker genom sin talan i denna del hindra MECA från att framföra att MECA:s verkstäder gör ett minst lika bra arbete som de auktoriserade verkstäderna och att bilägarna därför ska kunna kräva av BIL Swedens medlemmar att tillverkarnas garantier ska gälla fullt ut. BIL Sweden gör detta genom att blanda samman två helt olika förhållanden, nämligen å ena sidan att en bilägare kan resa krav på biltillverkaren grundad på en av denne utställd garanti och å andra sidan att en bilägare kan resa krav på den bilverkstad som har utfört ett icke fackmannamässigt arbete. Att auktoriserade verkstäder uppfyller de skyldigheter som konsumenträttsliga regler lägger på dem genom att hålla bilägare skadeslösa vid fall av icke fackmannamässigt arbete har inget med garantin att göra. De till MECA anslutna verkstäderna tar självklart också sitt ansvar och håller bilägaren skadeslös om det skulle visa sig att ett arbete har utförts på ett icke fackmannamässigt sätt. Det som det påtalade marknadsföringspåståendet vill informera om är att under förutsättning att verkstaden utför ett fackmässigt arbete, vilket är fallet om den enskilde mekanikern följer de instruktioner som MECA utfärdat för sina anslutna verkstäder, så är biltillverkaren skyldig att uppfylla sina garantiåtaganden. Ibland kan dock en viss begreppsförvirring uppstå, eftersom ordet ”garanti” emellanåt används avseende sådant som snarast är försäkringar, se t.ex. ”mobilitetsgarantin”.

BEVISNING

49På begäran av BIL Sweden har vittnesförhör hållits med T. H., M. B., C. V., G. P., S. D., S. E., N. A., O. J., N. J. och R. N.

50På begäran av Meca har det hållits förhör under sanningsförsäkran med T. O. samt vittnesförhör med P. O., J. B., K. V., A. M., T. M., H-J. W., H. P., T. J., S. N. och L. F.

51Skriftlig bevisning och syn av föremål har åberopats i målet.

DOMSKÄL

52Den i målet påtalade marknadsföringen utgörs av påståenden om MECA-anslutna verkstäder, kvaliteten på av MECA tillhandahållna reservdelar, mekanikers kompetens och utbildning, servicens kvalitet och pris samt garantiers och serviceavtals giltighet efter service hos en MECA-ansluten verkstad. Marknadsföringspåståendena har förekommit på MECA:s webbplats, i reklamfilm respektive på verkstadsbyggnader.

53Målgruppen för marknadsföringsåtgärderna är enligt Marknadsdomstolens bedömning bilägare i allmänhet i Sverige.

54Enligt 10 § första stycket marknadsföringslagen (2008:486), MFL, får en näringsidkare inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 10 § andra stycket 1, 4 och 5 MFL gäller detta särskilt framställningar som rör bl.a. produkters kvalitet och pris samt näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer.

55Av 5 § MFL följer att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.

56Enligt 6 och 8 §§ MFL ska marknadsföring i strid mot bl.a. 5 och 10 §§ MFL anses otillbörlig om den har en viss påverkan eller sannolik påverkan på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (det s.k. transaktionstestet).

57Enligt den s.k. omvända bevisbördan gäller i marknadsföringsmål att den näringsidkare som i sin näringsverksamhet har använt sig av ett visst påstående ska kunna styrka att påståendet är riktigt. Om näringsidkaren inte kan det, ska påståendet anses vara vilseledande.

Yrkanden a) och b) - påståenden om att MECA är en märkesverkstad (för alla märken)

58MECA har påstått att MECA är en ”märkesverkstad för alla märken” samt att MECA är en ”märkesverkstad” (se påståendet ”Hitta din närmaste märkesverkstad”).

59Enligt BIL Sweden ska termen ”märkesverkstad” förstås som en bilverkstad som är auktoriserad eller på annat sätt godkänd av ett visst bilmärke. MECA har för sin del menat att MECA:s användande av termen inte av genomsnittskonsumenten uppfattas som att MECA är en märkesverkstad och att det är väl känt bland bilägare att MECA är en oberoende verkstadskedja.

60Enligt Marknadsdomstolen måste begreppet ”märkesverkstad” förstås som en synonym till ”auktoriserad verkstad”, vilket även framgår av i målet åberopade tidningsartiklar. Det är utrett och ostridigt i målet att MECA-verkstäderna inte är auktoriserade verkstäder för alla märken och att bara vissa MECA-verkstäder är auktoriserade för något eller några bilmärken. De påtalade påståendena är alltså i sig felaktiga. Det rör sig inte om en sådan ordlek eller tillåten reklamöverdrift - såsom MECA påstått - som skulle kunna medföra att påståendena inte anses som vilseledande över huvud taget eller att transaktionstestet enligt 8 § MFL inte skulle anses vara uppfyllt. Påståendena i aktuellt avseende är alltså otillbörliga och ska därför förbjudas.

Yrkanden c), e), f) och första ledet av g) - påståenden om att alla bilar kan servas av MECA m.m.

61Såvitt är av intresse beträffande nu aktuella förbudsyrkanden har MECA i den påtalade marknadsföringen påstått bl.a. följande.

- ”Men den som gör jobbet måste veta vad som gäller just för din bil. Det vet vi på våra 315 verkstäder. - MECA märkesverkstaden för alla märken”.

- ”Våra verkstäder - för alla bilar”.

- ”Vilket bilmärke du än kör finns det en MECA mekaniker med rätt kompetens och utbildning att ta hand om den.”

- ”När du lämnar in din bil hos någon av MECAs anslutna verkstäder, kan du känna dig trygg med att den hamnar i säkra händer. Våra anslutna verkstäder kan nämligen genomföra samma service och reparationer som din auktoriserade verkstad.”

- ”MECAs verkstadskedja innehåller verkstäder som kan serva alla typer av märken i Skandinavien […].”

62Påståendena ovan är som synes språkligt sett utformade på olika vis. Marknadsdomstolen finner dock att dessa delvis överlappar varandra beträffande innebörd och att de i sitt sammanhang ger uttryck för bl.a. att MECA:s verkstäder kan serva alla bilar.

63MECA har i målet gjort gällande att påståenden om att MECA eller MECA-anslutna verkstäder kan serva alla bilar inte ska förstås som att samtliga MECA-anslutna verkstäder kan serva alla bilar. I stället avses att kollektivet av MECA-anslutna verkstäder tillsammans kan serva en mycket stor andel av alla bilar. BIL Sweden har däremot gjort gällande att aktuella påståenden måste förstås som att varje enskild MECA-verkstad kan serva i princip alla bilar.

64Av praxis framgår att den som ansvarar för en marknadsföringsåtgärd har bevisbördan för riktigheten även av alla nära till hands liggande tolkningar och intryck som marknadsföringen ifråga ger upphov till.

65Enligt Marknadsdomstolens bedömning kan vissa av de nu aktuella påståendena inte tolkas på något annat sätt än att samtliga MECA-anslutna verkstäder var för sig kan serva alla bilar. Visserligen kan ett av dessa påståenden sägas vara språkligt sett mera tvetydigt (”innehåller verkstäder som kan […]”). Men även där är det, enligt Marknadsdomstolen, en mycket nära till hands liggande tolkning av påståendet - inte minst mot bakgrund av övriga påståenden på webbplatsen - att samtliga MECA-anslutna verkstäder kan serva alla bilar.

66I målet är ostridigt och utrett att samtliga MECA-anslutna verkstäder inte kan serva alla bilmärken. De aktuella påståendena är därför redan av denna anledning vilseledande. Marknadsföringen är vidare otillbörlig eftersom den sannolikt påverkar konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. BIL Swedens talan i denna del ska alltså bifallas och förbudet ska få den utformning som framgår av domslutet (se punkten 1 c).

Yrkande d) - påståendet om att bara ”originaldelar” används

67Det aktuella yrkandet rör frågan om hur termen ”originaldel” ska förstås. I målet är upplyst att moderna bilar är ihopsatta av delar från många olika producenter, dvs. underleverantörer till biltillverkaren ifråga.

68I målet har flera definitioner av ”originaldel” aktualiserats. Termen skulle sålunda kunna definieras antingen som reservdelar vilka bär fordonstillverkarens varumärke eller reservdelar som tillverkas av samma producent som gjort den del som ursprungligen var monterad i bilen eller avse reservdelar som tillverkats av någon annan producent, men ändå uppfyller legaldefinitionen av ”originaldel” enligt artikel 19 i Tilläggsriktlinjerna.

69MECA har, som bolaget valt att utforma sin talan, gjort gällande att MECA och de MECA-anslutna verkstäderna bara tillhandahåller reservdelar från leverantörer vars delar uppfyller kraven för att få kallas ”originaldel” enligt legaldefinitionen i Tillläggsriktlinjerna.

70BIL Sweden har häremot invänt i första hand att den konkurrensrättsliga legaldefinitionen inte är avgörande i mål enligt marknadsföringslagen och i andra hand att de av MECA tillhandahållna reservdelarna inte alltid uppfyller kraven enligt Tilläggsriktlinjerna för att få kallas ”originaldel”.

71Av Tilläggsriktlinjerna artikel 19 framgår att en förutsättning för att en del till en bil ska få kallas originaldel är att denna har tillverkats ”enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder”. Vidare framgår där att delar ska förutsättas vara originaldelar, om deltillverkaren intygar bl.a. att delarna tillverkats enligt fordonstillverkarens specifikationer.

72Av artikel 18 sista meningen i Tilläggsriktlinjerna - som i den svenska översättningen inte framstår som helt lättbegriplig (se ovan s. 4 med fotnoten) - framgår att sådana delar som inte definieras som originaldelar kan anses vara s.k. delar av motsvarande kvalitet. I artikel 20 i Tilläggsriktlinjerna anges att reservdelar måste hålla en tillräckligt hög kvalitet för att kunna betraktas som delar av ”motsvarande kvalitet”.

73MECA har i denna del åberopat bl.a. dels vittnesförhör med ett antal utländska personer anställda vid företag som tillverkar och levererar vissa slags bildelar till MECA, dels intyg från dessa företag och ett stort antal andra företag som levererar bildelar till MECA. Förhören och intygen har åberopats till styrkande av att bildelarna ifråga har tillverkats enligt respektive fordonstillverkares specifikationer och produktstandarder samt att delarna är att betrakta som originaldelar.

74Emellertid har det av utredningen i målet - bl.a. av förhören med de av MECA sålunda åberopade vittnena K. V., A. M. och H.-J. W. - framgått att tillverkarna av bildelar till den s.k. eftermarknaden ofta inte har tillgång till fordonstillverkarens specifikationer. I stället använder sig dessa tillverkare av vad nyssnämnda vittnen beskrivit som ”reversed engineering” (ungefär: omvänd ingenjörskonst). Detta innebär i korthet att en viss del, t.ex. ett oljefilter, som ursprungligen suttit i en viss bil plockas isär och analyseras, varefter den kopieras och tillverkas (under förutsättning att delen inte är immaterialrättsligt skyddad av exempelvis patent).

75Av de av MECA nyssnämnda åberopade intygen framgår det inte heller genomgående att producenterna av de delar som MECA säljer endast tillverkar originaldelar i Tilläggsriktlinjernas mening. Tvärtom sägs det i flera av intygen att det, enligt tillverkaren, är fråga om reservdelar av ”motsvarande kvalitet” (jfr artikel 20 i Tilläggsriktlinjerna).

76I målet är alltså utrett att MECA inte bara säljer delar som kan betraktas som originaldelar enligt definitionen i Tilläggsriktlinjerna. Reservdelarna kan generellt sett inte heller i någon annan mening anses vara originaldelar. (Beträffande påståendet om delarnas likvärdiga eller högre kvalitet, se nedan.) MECA:s marknadsföring är alltså felaktig och vilseledande. Den är vidare otillbörlig eftersom den sannolikt påverkar konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. BIL Swedens förbudsyrkande i denna del ska alltså bifallas.

Yrkande g) andra ledet - påstående om reservdelars likvärdiga eller högre kvalitet

77MECA har påstått att ”MECA kan serva alla typer av märken i Skandinavien, med tillhörande reservdelar, av likvärdig eller högre kvalitet än din märkesverkstad.”

78Som Marknadsdomstolen tidigare har konstaterat ska det första ledet av nyssnämnda påstående förbjudas eftersom det är vilseledande och otillbörligt (se ovan vid bedömningen av bl.a. yrkande c).

79Beträffande det andra ledet av påståendet anser Marknadsdomstolen att detta i sig kan tolkas som att MECA:s reservdelar, inte bara vid servicearbeten utan även i allmänhet, är av likvärdig eller högre kvalitet än de delar som kan köpas via märkesverkstäder. Av intresse i detta sammanhang är också att MECA på sin webbplats påstått att MECA:s bilreservdelar håller minst ”originalkvalitet”, vilket starkt antyder att delarna ibland kan vara av högre kvalitet.

80BIL Sweden har genom syn förevisat ett antal reservdelar (filter av olika slag) köpta hos MECA respektive hos auktoriserade verkstäder, till styrkande av att det inte är fråga om samma eller motsvarande kvalitet på de olika reservdelarna utan att MECA:s reservdelar håller en lägre kvalitet.

81Genom synen har det påvisats vissa skillnader mellan de delar som inhandlats hos MECA jämfört med de delar som köpts hos auktoriserade verkstäder. Exempelvis har ett filter inköpt hos MECA saknat en beläggning av aktivt kol och ett annat filter saknat ett visst skydd mot s.k. snörök som är brukligt i kalla klimat.

82Av vittnesförhören med bl.a. H-J. W. har dock framgått att deltillverkare såsom Bosch, från vilka MECA köper sin reservdelar, ibland låter göra två varianter av t.ex. ett filter: en billigare variant och en dyrare. Av förhöret har också framgått att Bosch i det aktuella fallet även tillverkat ett filter som motsvarar det som inköpts hos en auktoriserad verkstad. Mot denna bakgrund och då det saknas utredning om BIL Sweden vid inköpen av reservdelar hos MECA efterfrågat en billigare eller dyrare variant av reservdelen, måste synen i sig tillmätas ett mycket begränsat bevisvärde.

83Genom åberopade vittnesförhör med personer anställda vid de företag som tillverkar reservdelar till den s.k. eftermarknaden samt framförallt intygen från dessa och andra deltillverkare, får MECA med erforderlig styrka anses ha visat att de aktuella delarna som huvudregel håller en lika god kvalitet som de delar vilka märkesverkstäderna tillhandahåller (jfr presumtionsverkan av intyg beträffande vad som utgör originaldelar i artikel 19 i Tilläggsriktlinjerna).

84MECA har även påstått att kvaliteten på de delar som MECA säljer kan vara högre än hos de delar som säljs hos auktoriserade verkstäder. Detta är ett mycket långtgående påstående, som bara stöds av vissa ganska allmänt hållna vittnesutsagor av bl.a. H-J. W. Marknadsdomstolen finner inte att utredningen i denna del räcker för att MECA ska ha styrkt sitt påstående därom. Påståendet är därför vilseledande i denna del. Det är även otillbörligt eftersom det sannolikt påverkar konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. BIL Swedens talan i denna del ska alltså delvis bifallas och förbudet bör få den utformning som framgår av domslutet (se punkten 1 g).

Yrkande h) - påståendet om ”minst samma servicenivå” till ”i regel mycket förmånligare pris”

85Av det sammanhang i vilket det aktuella påståendet förekommit är det uppenbart att detta innebär en jämförelse med auktoriserade verkstäder (och inte andra verkstäder i allmänhet). Innebörden av påståendet är enligt Marknadsdomstolen närmare bestämt att MECA:s servicenivå är lika hög eller högre (se ordet ”minst”) jämfört med de auktoriserade verkstäderna samt att priset hos MECA i de flesta fall är lägre än hos de auktoriserade verkstäderna. Beträffande ordet ”servicenivå” får detta i sammanhanget uppfattas som ett allmänt påstående om kvaliteten på den utförda servicen.

86Till styrkande av påståendet såvitt avser servicenivån har MECA åberopat förhör med ett antal personer. BIL Sweden har för sin del åberopat dels förhör med ett antal personer till vederläggande av påståendet, dels protokoll från Bilbesiktningen m.m. till styrkande av att utförd service av MECA-anslutna verkstäder i tre konkreta fall har varit av bristfällig kvalitet.

87Beträffande den nyssnämnda service som utförts av MECA-anslutna verkstäder i tre fall och som sedan kontrollerats av bl.a. Bilprovningen, kan Marknadsdomstolen konstatera att servicen visserligen förefaller ha haft vissa brister. Men dessa tre ”stickprov” utgör enligt domstolen inte tillräcklig grund för några generella slutsatser angående kvaliteten på servicen hos MECA-anslutna verkstäder (jfr MD 2012:13).

88I övrigt står i bevishänseende här i stor utsträckning uppgift mot uppgift. MECA:s förhörspersoner har sålunda uppgett att det är fullt möjligt för de MECA-anslutna verkstäderna att utföra service m.m. på ett fullgott sätt på många olika bilmodeller. BIL Swedens förhörspersoner har däremot understrukit betydelsen av att besitta viss märkesspecifik kompetens och utrustning, som i princip bara finns hos de auktoriserade verkstäderna, för att kunna utföra all tänkbar form av service och reparationer.

89Marknadsdomstolen anser att dessa förhörsuppgifter måste bedömas med försiktighet, eftersom de till stor del härrör från personer med anknytning till respektive part i målet. Vid denna bedömning finner Marknadsdomstolen att MECA inte har styrkt påståendet om att MECA kan erbjuda ”minst samma servicenivå” som de auktoriserade verkstäderna.

90När det gäller den del av nu aktuellt påstående som innebär att priset i regel är lägre hos MECA än hos auktoriserade verkstäder har MECA åberopat bl.a. förhör, prisundersökningar och ett antal tidningsartiklar.

91Enligt Marknadsdomstolen har de åberopade tidningsartiklarna ett mycket begränsat bevisvärde eftersom det där huvudsakligen bara i allmänna ordalag talas om att oberoende verkstäder generellt sett kan vara billigare än auktoriserade verkstäder. Vad gäller förhören och den prisundersökning som utförts av T. J. och S. N. måste de enligt Marknadsdomstolen bedömas med försiktighet på grund av att aktuella personer är anställda i MECA. Beträffande prisundersökningen från det oberoende företaget K2 Analys AB (K2) gör Marknadsdomstolen följande bedömning.

92Av den ingivna rapporten framgår att K2 har gjort tre delundersökningar. De två första delarna av denna har bestått av konsumentintervjuer respektive s.k. mystery calls till verkstäder i syfte att jämföra de priser för service som konsumenterna angett med priserna hos motsatt verkstadstyp (MECA-ansluten verkstad respektive ”annan verkstad”). Antalet respondenter har varit 316 stycken och svarsfrekvensen var 25 procent. Slutsatsen av de två första delundersökningarna är att MECA är billigast i 72 procent av fallen. Enligt rapporten är dock en ”stor brist” med dessa två delundersökningar att endast 19 procent (59 stycken av 316) av respondenterna varit tillräckligt specifika med vilka åtgärder som de köpt på verkstad. Enligt Marknadsdomstolens mening är denna brist i delundersökningarna så stor att resultatet i denna del måste anses ha ett lågt bevisvärde.

93Den tredje delundersökningen utförd av K2 har gått ut på att de vanligaste serviceåtgärderna som angetts i konsumentintervjuerna (i den första delundersökningen) har använts vid parvisa jämförelser med MECA-anslutna verkstäder respektive andra verkstäder. Slutsatsen enligt rapporten är att MECA är billigast i 54 procent av fallen. Enligt Marknadsdomstolens uppfattning kan dock detta resultat ifrågasättas av flera skäl. För det första är det med hänsyn till svarsfrekvensen i den första delundersökningen osäkert om de aktuella serviceåtgärderna verkligen är de vanligast förekommande. För det andra har den vanliga åtgärden, som konsumenterna angett, ”års- eller milservice” valts bort från undersökningen, eftersom - som det uttrycks i rapporten - ”innehållet i tjänsten inte framgår och därmed kan variera”. För det tredje är det oklart vilka verkstäder som de MECA-anslutna verkstäderna jämförts mot. För att jämförelsen ska vara relevant i förhållande till det aktuella marknadsföringspåståendet krävs nämligen att de icke MECA-anslutna verkstäderna i undersökningen var auktoriserade verkstäder. För det fjärde har det i delundersökningen bara förekommit tio bilar, som förvisso påstås vara vanligt förekommande och vilka bilmärken påstås stå för 70 procent av den svenska bilparken. Emellertid kan det inte, vilket också sägs i rapporten, uteslutas att ”resultatet vore annorlunda om andra modeller och årsmodeller undersökts”. Vid en samlad bedömning finner Marknadsdomstolen följaktligen att inte heller den tredje delundersökningen medger några säkra slutsatser i fråga om prisnivåerna.

94Sammanfattningsvis kan Marknadsdomstolen alltså konstatera att MECA inte lyckats styrka den nu aktuella delen av påståendet med innebörd att priset i regel är lägre hos MECA-anslutna verkstäder än hos auktoriserade verkstäder.

95Påståendet i dess helhet är sålunda vilseledande. Marknadsföringen är vidare otillbörlig eftersom den sannolikt påverkar konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. BIL Swedens förbudsyrkande i denna del ska alltså bifallas.

Yrkande i) och j) - påståenden om att alla garantier och serviceavtal fortsätter att gälla

96Såvitt är av intresse beträffande nu aktuella förbudsyrkanden har MECA i den påtalade marknadsföringen påstått bl.a. följande.

- ”Alla garantier gäller - Oavsett märke och årsmodell”

- ”[A]lla dina garantier och serviceavtal gäller vilket märke du än kör.”

97Visserligen kan, som konstaterats ovan (se bedömningen ovan angående bl.a. yrkande c), inte samtliga MECA-anslutna verkstäder serva och reperara alla bilar. De nu aktuella påståendena sedda för sig får dock anses syfta till att informera konsumenter om de EU-rättsliga regler, vars ändamål är att öka konkurrensen på den s.k. eftermarknaden för bilar och som ger oberoende verkstäder rätt att av biltillverkarna få del av viss information om respektive bilmärke. Mot denna bakgrund får påståendenas närmare innebörd anses begränsat till att alla garantier och serviceavtal gäller efter det att service faktiskt har utförts hos en MECA-ansluten verkstad oavsett bilmärke.

98I målet är ostridigt och utrett att alla garantier och serviceavtal gäller oavsett vilken verkstad som utfört arbetet, under förutsättning att arbetet är fackmannamässigt.

99BIL Sweden har hävdat att MECA:s påståenden är felaktiga, eftersom de MECA-anslutna verkstäderna inte alltid lever upp till kravet på fackmannamässighet. MECA har bestritt att de MECA-anslutna verkstäderna generellt sett inte lever upp till detta krav.

100BIL Sweden har som bevisning även i denna del åberopat protokoll från Bilbesiktningen m.m. till styrkande av att utförd service av MECA-anslutna verkstäder i tre konkreta fall varit av bristfällig kvalitet. Som Marknadsdomstolen redan konstaterat (se bedömningen angående yrkande h ovan) medger dock dessa fall inte några generella slutsatser angående kvaliteten på servicen hos MECA-anslutna verkstäder. BIL Sweden och MECA har vidare också i denna del åberopat förhör med ett antal personer angående frågan om hur komplicerat det är att utföra viss service m.m. på moderna bilar. Av samma skäl som tidigare angetts (se bedömningen angående yrkande h ovan) måste dock dessa uppgifter från respektive parts förhörspersoner bedömas med försiktighet.

101I målet är upplyst att MECA ställer vissa kvalitetskrav på de anslutna verkstäderna såvitt avser utbildning och utrustning. Med hänsyn härtill får det - i avsaknad av ytterligare utredning som motsäger detta, exempelvis statistik om reklamationer - anses vara visat med erforderlig styrka att reparationer och andra åtgärder som enskilda MECA-anslutna verkstäder accepterar att utföra, som huvudregel utförs fackmannamässigt.

102Ifrågavarande påståenden kan därför inte anses vara vilseledande och BIL Swedens yrkanden i denna del ska sålunda lämnas utan bifall.

Vite

103Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

104Eftersom BIL Swedens talan bara till en mindre del har lämnats utan bifall är BIL Sweden i egenskap av vinnande part berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader enligt 18 kap.1 och 4 §§rättegångsbalken.

105BIL Sweden, som enligt obestridd uppgift inte är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen, har yrkat ersättning med sammanlagt 4 762 500 kr (inklusive mervärdesskatt), varav 4 737 500 kr utgör ombudsarvode och 25 000 kr utgör utlägg avseende ett vittne. MECA har avseende ombudsarvodet vitsordat ett belopp motsvarande MECA:s eget kostnadsyrkande i den delen, vilket uppgår till 1 284 600 kr (exklusive mervärdesskatt). Ersättningen avseende vittnesutläggen har vitsordats i dess helhet av MECA.

106Enligt Marknadsdomstolens bedömning får BIL Sweden anses vara skäligen tillgodosedd med 4 000 000 kr i ersättning för ombudsarvode. MECA ska därmed ersätta BIL Sweden för dess rättegångskostnader med sammanlagt 4 025 000 kr.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Marie-Jeanette Axelius Friberg, Lennart Göranson och Jonas Häckner. Enhälligt

Sekreterare: Mikael Pauli