MD 2014:12

Fråga om skälig ersättning för rättegångskostnad i fall där käranden återkallat talan.

KÄRANDELänsdelen AB, 556857-4064, Box 4509, 203 20 MalmöOmbud: Advokaterna O. H. och L. H., Hamilton Advokatbyrå KB, Box 715,101 33 Stockholm

SVARANDEFörenade Bolag i Sverige Kommanditbolag, 969683-4101, Sten Sturegatan 4, 411 39 GöteborgOmbud: Advokaterna D. T., A. J. och Y. A., Advokatfirman MarLaw AB,Box 3079, 103 61 Stockholm

SAKENMarknadsföring av företagsinformation; nu fråga om återkallelse av talan m.m.

______________________

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

1.

Målet avskrivs från vidare handläggning.

2.

Länsdelen AB ska ersätta Förenade Bolag i Sverige Kommanditbolag dess rättegångskostnader med ett belopp om fyrahundrasjuttiofemtusen (475 000) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens beslut till dess betalning sker.

YRKANDEN M.M.

1Länsdelen AB (Länsdelen) bedriver en verksamhet som i praktiken omfattar publicering av kataloger på internet med kontaktuppgifter m.m. om företag och föreningar, bl.a. en katalog benämnd Länsdelen.

2Förenade Bolag i Sverige Kommanditbolag (Förenade Bolag) bedriver en verksamhet som inbegriper publicering av en webbsida med titeln Varningslistan och som innehåller uppgifter om företag, bl.a. om företag som av Förenade Bolag bedömts använda sig av vilseledande försäljningsmetoder.

3Länsdelen yrkade, såsom bolaget slutligt bestämde sin talan, bl.a. att Förenade Bolag vid vite skulle förbjudas att påstå att Länsdelen skickar bluffakturor eller att Länsdelens verksamhet i övrigt är oseriös, eller göra påståenden av väsentligen samma innebörd, genom att på webbplatsen www.forenadebolag.se publicera uppgifter rörande Länsdelen.

4Förenade Bolag yrkade i första hand att del av käromålet skulle avvisas på den grunden att vissa av de av Länsdelen påtalade påståendena inte utgjorde marknadsföring. I andra hand yrkade Förenade Bolag att käromålet skulle ogillas.

5Sedan Förenade Bolag preciserat sitt yrkande om avvisning och därefter återkallat yrkandet samt efter att Marknadsdomstolen avskrivit detta yrkande från vidare handläggning, har Länsdelen återkallat sin talan.

6Förenade Bolag har fordrat ersättning för rättegångskostnader med 944 670 kr för ombudsarvode jämte ränta.

7Länsdelen har vitsordat ett belopp om 349 395 kr som skälig ersättning för Förenade Bolags rättegångskostnader och får därmed anses ha medgivit att betala detta belopp.

8Parterna har i frågan om rättegångskostnad anfört i huvudsak följande.

Förenade Bolag

9Förenade Bolag har som svarande - mot bakgrund av den omvända bevisbördan - haft att yttra sig på ett seriöst sätt och åberopa nödvändig bevisning för att styrka de av Länsdelen påtalade påståendena. Redan på grund härav är det naturligt att Förenade Bolag har högre kostnader än Länsdelen i målet.

10Målet rör i allt väsentligt Länsdelens (och dess företrädares) långvariga otillbörliga affärsmetoder i förhållande till hundratals småföretagare vilka bidragit till att Förenade Bolag valt att ta upp Länsdelen på sin varningslista.

11För att styrka de påståenden som Länsdelen vänt sig mot har det varit nödvändigt för Förenade Bolag att åberopa omfattande bevisning, i synnerhet det stora antalet klagomål (orderbekräftelser, fakturor, påminnelsefakturor, inkassokrav och bestridanden samt de drabbades berättelser i form av ljudfiler och vittnesförhör) som Länsdelens försäljnings-metoder har resulterat i. Att gå igenom (lyssna på ljudfiler eller läsa), förstå, analysera och sortera de hundratals klagomålen kräver ett omfattande arbete.

12Mot bakgrund av ett Länsdelen försökt att framställa sin verksamhet skild från den som ett annat bolag, Svenskmedia Öresund AB, bedrev har det också varit nödvändigt för Förenade Bolag att åberopa bevisning som visar att verksamheten i Länsdelen är densamma som den som Svenskmedia Öresund AB bedrev samt att dessa bolag har haft samma företrädare.

13Åberopande av bevisning från Stiftelsen för Internetinfrastruktur (utlåtanden från P. F.) samt åberopande av vittnesförhör med denne har varit nödvändigt för att visa kopplingen mellan Svenskmedia Öresund AB och Länsdelen samt för att förstå tekniken bakom Länsdelens verksamhet.

14Förenade Bolag har inkommit med en specificerad kostnadsräkning som gör det möjligt för domstolen att överblicka kostnaderna som Förenade Bolaget haft. Vidare har ombuden i målet, naturligtvis, som god sed kräver, fördelat arbetet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för klienten. Sammanfattningsvis har Förenade Bolag haft skäl att anse att samtliga de åtgärder som föranlett Förenade Bolags yrkade kostnader varit erforderliga vid tiden för åtgärdernas vidtagande. I sammanhanget ska också poängteras att Förenade Bolag precis hade inkommit med sin slutliga bevisuppgift när Länsdelen, 1 år och 5 månader efter att stämningsansökningen skickades till Marknadsdomstolen, återkallade sin talan.

Länsdelen

15Förenade Bolag har i målet lagt ner arbete och tid som inte står i proportion till den aktuella processens omfång. Under målets gång har Förenade Bolag gett in skrivelser och underlag av en omfattning som inte kan anses ha varit påkallad for utredningen i målet och inte heller för att tillvarata Förenade Bolags rätt.

16Vidare har Förenade Bolag i målet parallellt företrätts av tre ombud. Processens omfattning har inte fordrat ombud i den utsträckningen utan endast lett till fördyring. Länsdelen kan inte vitsorda Förenade Bolags yrkande om ersättning för rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är inte skäligt. Länsdelen yrkar att yrkat belopp ska nedsattas av Marknadsdomstolen.

17Det kan tilläggas att Länsdelen per påbörjandet av detta yttrande i målet har 137,7 upparbetade timmar, vilket svarar mot rättegångskostnader om 349 395 kr. Ett belopp motsvarande det som upparbetats på Länsdelens sida vitsordas som skälig ersättning för Förenade Bolags rättegångskostnader.

SKÄL

18Av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken (RB) följer, att käranden enligt huvudregeln ska ersätta svaranden dennes rättegångskostnad om käranden återkallar sin talan. Ersättningen för rättegångskostnad ska enligt 18 kap. 8 § RB fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt.

19Ersättningen för ombudsarvode ska bestämmas med hänsyn till bl.a. målets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med vilken arbetet utförts och inte i första hand till nedlagd tid. Vidare kan beaktas sådana omständligheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten. (Angående fråga om rättegångskostnad varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt, se NJA 1997 s. 854.)

20Har part vitsordat det belopp som motparten har fordrat i ersättning för rättegångskostnad har däri ansetts ligga att parten medgivit att betala fordrat belopp, under förutsättning att motparten är berättigad till ersättning för sin rättegångskostnad (se NJA 1987 s. 621 I och II). Om parten endast till viss del vitsordat skäligheten har rätten att pröva skäligheten av den överskjutande delen (se nyssnämnda rättsfall II).

21Länsdelen har vitsordat ett belopp om 349 395 kr som skäligt i och för sig och får därmed anses ha medgivit att ersätta Förenade Bolag för rättegångskostnad med detta belopp. Marknadsdomstolen har följaktligen att pröva skäligheten av den överskjutande delen om (944 670 - 349 995 =) 594 675 kr.

22När Länsdelen den 28 oktober 2014 återkallade sin talan var beredningen avslutad och målet utsatt till huvudförhandling den 27 november 2014. Under förberedelsen, som i detta mål pågått förhållandevis lång tid (ca 1 år och 5 månader), har Marknadsdomstolen ex officio vidtagit flera åtgärder för att tvistefrågorna skall bli klarlagda och för att avhjälpa otydligheter och ofullständigheter, främst i Länsdelens talan. Vidare har Marknadsdomstolen upprättat en sammanställning enligt 42 kap. 16 § RB, som parterna godkänt.

23Förenade Bolag har lämnat en redogörelse för det ombudsarvode som bolaget begär ersättning för. Det finns ingen anledning att ifrågasätta riktigheten av uppgifterna i arbetsredogörelsen. Det är dock inte möjligt att med utgångspunkt i redogörelsen bilda sig någon närmare uppfattning om vari olika åtgärder bestått och än mindre vilken tid de tagit i anspråk. Det framstår dock som klart att Förenade Bolag lagt ned mycket arbete på att gå igenom och sammanställa skriftliga bevis i form av orderbekräftelser, fakturor, påminnelsefakturor och inkassokrav från Länsdelen samt bestridanden av dessa.

24Målet kan emellertid inte anses ha varit av vare sig komplicerad natur eller av stor omfattning. Inte heller kan det anses ha varit påkallat att låta sammanställningen av den skriftliga bevisningen dra stora kostnader, särskilt med hänsyn till att bevisningen i form av orderbekräftelser, fakturor m.m. enligt Förenade Bolags egna uppgifter funnits tillgänglig hos bolaget samt till att sammanställningen måste ha kunnat göras på ett rutinartat sätt. Med hänsyn till det nu anförda framstår den av bolaget fordrade ersättningen - även med beaktande av vad Förenade Bolag anfört om bl.a. bevisbördans placering i marknadsföringsmål - som alldeles för hög.

25Till detta kommer att det inte är möjligt att bortse ifrån att Förenade Bolag framställt ett yrkande om avvisning av Länsdelens talan i viss del som Förenade Bolag sedermera återkallat. Förenade Bolag har i sin redogörelse för nedlagt arbete inte gjort något undantag för denna del av bolagets arbete. Förenade Bolag är i denna del av målet inte berättigat till någon ersättning för rättegångskostnad.

26Vid en samlad bedömning får ca hälften av den av Förenade Bolag fordrade ersättningen anses ha varit skäligen påkallad för tillvaratagande av bolagets rätt. Länsdelen ska därför ersätta Förenade Bolag för rättegångskostnad med (944 670 ÷ 2 ≈) 475 000 kr jämte ränta.

På Marknadsdomstolens vägnar

Per Carlson

Ledamöter: Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson, Lennart Göranson, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: David Ramsjö