MÖD 2012:51

Klagorätt ----- Kommunen hade på initiativ av en fastighetsägare beslutat att anta en detaljplan som rörde dennes fastighet. Efter överklagande av granne upphävde mark- och miljödomstolen detaljplanen. Kommunen och fastighetsägaren överklagade mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det endast är kommunen som har befogenhet att anta planer och som ensam avgör om och vid vilken tidpunkt planläggning ska ske. Fastighetsägaren har inte någon i plan- och bygglagstiftningen grundad rättighet att få till stånd en detaljplan avseende den egna fastigheten. Beslutet att upphäva planen kunde därmed inte anses angå fastighetsägaren på ett sådant sätt att denne hade rätt att överklaga domen. Överklagandet avvisades därför.

Mark- och miljööverdomstolen

RÄTTEN

Hovrättsrådet Liselotte Rågmark, tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander och hovrättsråden Malin Wik, referent, och Margaretha Gistorp (deltar inte i frågan om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREReferenten

KLAGANDE1. Bergs kommunBox 73840 40 Svenstavik

2. Nyman-Hallberg i Storhogna ABEllne 861826 92 Söderala

Ombud för 2: Advokat E.B.

MOTPARTAB Axnor Fastigheterc/o L.N.

SAKEN

Detaljplan för Klövsjö 1:312, Storhogna Camping, i Bergs kommun; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-17 i mål nr P 508-12

_______________

Nyman-Hallberg i Storhogna AB framställde i juni 2009 önskemål om att Bergs kommun skulle ändra detaljplanen avseende den del av fastigheten Klövsjö 1:312 som avsåg Storhogna Camping. Med stöd av delegation beslutade Miljö- och byggnadsnämnden i Bergs kommun den 16 juni 2011 att anta detaljplan för fastigheten Klövsjö 1:312, Storhogna Camping. Beslutet överklagades av AB Axnor Fastigheter till Länsstyrelsen i Jämtlands län som avslog överklagandet. AB Axnor Fastigheter överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som i dom den 17 september 2012 upphävde planen. Nyman-Hallberg i Storhogna AB och Bergs kommun har överklagat mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2012-11-26)

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar Nyman-Hallberg i Storhogna AB:s överklagande.

2. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

SKÄL

Den 2 maj 2011 trädde nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i kraft och den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, upphörde att gälla. Enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till PBL framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla i ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. ÄPBL ska därför tillämpas i detta ärende.

Enligt 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, ÄL, vid handläggningen av mål som överklagats till mark- och miljödomstol. Av 36 § ÄL framgår att ett beslut får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot.

För att ha rätt att överklaga krävs enligt praxis att beslutet antingen påverkar den klagandes rättsställning eller att den klagande annars har ett intresse i saken som erkänts av rättsordningen. Om de avvägningar i sak som förutsätts föregå ett beslut omfattar hänsynstagande också till ett intresse som den klagande representerar, finns skäl att medge klagorätt (se SOU 2010:29 s. 660).

Av 1 kap. 2 § ÄPBL framgår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark- och vatten (det s.k. kommunala planmonopolet). Det innebär att det endast är kommunen som har befogenhet att anta planer. Det är också kommunen som ensam avgör om och vid vilken tidpunkt planläggning ska ske. Motsvarande bestämmelser finns även i nya plan- och bygglagen. Av det anförda framgår att fastighetsägare inte har någon i plan- och bygglagstiftningen grundad rättighet att få till stånd en detaljplan avseende den egna fastigheten. Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen kan därmed inte anses angå Nyman-Hallberg i Storhogna AB på ett sådant sätt att bolaget har rätt att överklaga domen. Överklagandet ska därför avvisas.

Mark- och miljööverdomstolen tillåter att avgörandet att avvisa Nyman-Hallberg i Storhogna AB får överklagas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR beslutet enligt punkten 1, se bilaga.

Överklagande senast 2012-12-17

Mark- och miljööverdomstolens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.

Malin Wik

Protokollet uppvisat/