MÖD 2015:24

Klagorätt i mål om anmälan avseende bristfälligt utförd besiktning av ventilationssystem ----- En funktionskontrollant genomförde en obligatorisk ventilationskontroll i en fastighet efter det att fastighetsägaren förelagts därom av samhällsbyggnadsnämnden (nämnden). Protokollet från besiktningen lämnades in till nämnden som beslutade att inte initiera vidare tillsynsärende enligt plan- och bygglagen ([2010:900], PBL) och därmed avskrev ärendet från vidare handläggning. Anmälaren i ärendet och tillika en hyresgäst i den aktuella fastigheten överklagade nämndens beslut. Länsstyrelsen avvisade överklagandet eftersom den fann att klaganden inte kunde anses vara sakägare i ärendet. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som instämde i länsstyrelsens bedömning och därmed avslog överklagandet. -

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga

KLAGANDEO T

MOTPARTSamhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun 231 83 Trelleborg

SAKENKlagorätt i mål om anmälan avseende bristfälligt utförd besiktning av ventilationssystem

____________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjer Mark- och miljööverdomstolen Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 1 september 2014 (dnr 403-21282-12) och återförvisar målet till länsstyrelsen för prövning i sak.

_________________

YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

O T har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska förklara att han har klagorätt.

Han har som grund för sin begäran anfört i huvudsak följande. Han är hyresgäst i fastigheten X i Trelleborgs kommun. Den ventilationsbesiktning som förekommit på fastigheten har en rad brister. Vid genomgång av besiktningsprotokollet kan konstateras att besiktningen inte har genomförts i enlighet med Boverkets Regelsamling för obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) från 2012. Bl.a. har funktionskontrollanten inte genomfört friskluftskontroll och undersökt att friskluft tas in genom spaltventil i fönsterkarm. Kontrollanten har inte heller inhämtat synpunkter från boende beträffande boendemiljön. Dessutom är luftflödesprotokollet felaktigt. Vid besiktningen har funktionskontrollanten inte haft gällande relationsritningar. De före- kommande felen är av sådan art att kontrollanten inte borde ha godkänt besiktningsprotokollet. Funktionskontrollanten har ändå godkänt protokollet och lämnat in det till Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun (nämnden). Nämnden har inte vidtagit ytterligare tillsynsåtgärder trots att han påtalat dessa fel för nämnden samt för fastighetsägaren. Nämnden har därmed brustit i det tillsynsansvar som åligger nämnden enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Med hänsyn till att aktuellt regelverk syftar till att han och övriga boenden i fastigheten ska ha en god boendemiljö är det orimligt att han inte får klagorätt mot nämndens beslut. Mot denna bakgrund är läns- styrelsens avvisningsbeslut felaktigt.

Nämnden har avstått från att yttra sig.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Nämnden har den 21 augusti 2012 (§ 137, dnr SBN 2005-005) beslutat att inte initiera vidare tillsynsärende enligt PBL och därmed avskrivit ärendet från vidare handläggning. Frågan är om O T, som är anmälare i ärendet och hyresgäst i den aktuella fastigheten, får överklaga beslutet.

Det aktuella beslutet får enligt 13 kap. 8 § PBL och 22 § förvaltningslagen (1986:223) överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Vid bedömningen i fråga om O T har klagorätt är det således avgörande om han är berörd av beslutet, dvs. om han är sakägare. Det finns ingen entydig och klar definition av begreppet sakägare. För att någon ska vara berörd av ett beslut krävs att beslutet angår denne på ett mera konkret sätt. Detta brukar uttryckas som att beslutet ska påverka dennes rättsställning eller beröra ett intresse som på något sätt har erkänts av rättsordningen. Att så är fallet kan bekräftas av att personen i fråga tillhör en krets med vilken samråd ska hållas eller att personen på något annat sätt har intressen som ska beaktas vid prövningen. Den närmare avgränsningen har överlämnats till rättspraxis att utforma (prop. 1971:30 s. 391 och prop. 2009/10:170 s. 362).

Åtgärden i målet avser en obligatorisk ventilationskontroll. Syftet med sådan besiktning är att kontrollera att inomhusklimatet i en fastighet är tillfredsställande (se 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen [2011:338], PBF). Vikten av ett godtagbart inomhusklimat säkerställs genom ett krav på regelbundna och återkommande besiktningar samt av att byggnadens ägare åläggs att snarast möjligt vidta nödvändiga åtgärder om det finns anledning att misstänka brister i ventilationssystemet (se 5 kap. 3 § och 5 kap. 7 § PBF). Det är byggnadsnämnden som har tillsyn över bestämmelserna om den obligato- riska ventilationskontrollen (se 8 kap. 2 § PBF) Även om tillsynen riktar sig mot byggnadens ägare är syftet med den obligatoriska ventilationskontrollen att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i en fastighet. Att inomhusklimatet är tillfredsställande är av intresse för samtliga boende i fastigheten. Resultatet av en ventilationskontroll har också betydelse vid en eventuell prövning av inomhusklimatet enligt miljöbalken.

Med hänsyn till det intresse O T, som boende i fastigheten, har av att inomhus- klimatet är tillfredsställande och då syftet med bestämmelserna om obligatorisk ventilationskontroll är att tillgodose detta intresse, har han ett sådant av rättsordningen erkänt intresse som medför att nämndens beslut att inte vidta ytterligare tillsynsåtgärder mot fastighetsägaren kan anses angå honom. O T har därför haft rätt att överklaga nämndens beslut. Länsstyrelsens avvisningsbeslut ska därmed undanröjas och målet återförvisas dit för prövning i sak.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Liselotte Rågmark och Malin Wik, tekniska rådet Tommy Åström samt tf. hovrättsassessorn Solmaz Fadai Vikström, referent.

Föredragande har varit Vilma Herlin.

________________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDEO T

MOTPARTSamhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun 231 83 Trelleborg

ÖVERKLAGAT BESLUTLänsstyrelsen i Skåne läns beslut 2014-09-01 i ärende nr 403-21282-12, se bilaga 1

SAKENAnmälan om bristfällig utförd besiktning av ventilationssystemet på fastigheten Trelleborg X

______________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

______________

BAKGRUND

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun (nämnden) beslutade den 21 augusti 2012 att avskriva ärende avseende anmälan om bristfälligt utförd besiktning av ventilationssystemet på fastigheten Trelleborg X.

O T överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) som i beslut den 1 september 2014 avvisade O Ts överklagande.

O T har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.

O T yrkar, som det förstås, i första hand att länsstyrelsens och nämndens beslut ska upphävas och att ärendet ska visas åter till nämnden för ny handläggning och vidare tillsyn. I andra hand yrkas att ärendet ska visas åter till nämnden för handläggning enligt regleringen i miljölagstiftningen.

O T anför huvudsakligen följande. Länsstyrelsens beslut kan ifrågasättas då det förefaller som om han i egenskap av hyresgäst berövats den besvärsrätt som i normalfallet skulle tillkomma honom.

Friskluftventilationen i fastigheten är undermålig. Detta förhållande påverkar hans boende på ett negativt sätt, bland annat har brandlarmet utlösts oavsiktligt vid ett flertal tillfällen. Det bör noteras att varken fastighetsägaren eller ledamöterna i byggnadsnämnden har sitt boende i fastigheten.

Länsstyrelsen hänvisar slutligen till att klagomål på bristfällig ventilation i hyreshus i första hand ska ske enligt miljöbalken, där kommunen är tillsynsmyndighet. Det är här inte utan intresse att veta att detta tillsynsansvar rent faktiskt synes vara utövat av samma byggnadsnämnd som är i fråga i förevarande överklagande. Han ifrågasätter därför varför man från nämndens sida underlåtit att informera honom om vilken besvärsordning som gäller i hans fall.

Av till överklagandet bifogat besiktningsutlåtande, daterat 23 mars 2012, framgår vikten av att tillräcklig mängd friskluft tillförs lägenheterna.

Emot vad länsstyrelsen anfört hävdas att han i egenskap av hyresgäst i fastigheten påverkas i negativ riktning av nämndens beslut att inte vidta vidare tillsyn i ärendet.

DOMSKÄL

Frågan i målet är om det var rätt av länsstyrelsen att avisa O Ts överklagande. Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning om att nämndens beslut inte kan anses ha gått O T emot varför det var riktigt av länsstyrelsen att avvisa överklagandet. Vad O T anfört vid domstolen föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)

Överklagande senast den 7 april 2015.

Lena PetterssonLars Fransson

_____________________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lena Pettersson, ordförande, och tekniska rådet Lars Fransson. Föredragande har varit beredningsjuristenOlof Eliasson.

UPPLYSNING

I samband med denna dom meddelas översänder mark- och miljödomstolen en kopia av O Ts överklagandeskrift (aktbilaga 1) till nämnden för eventuell vidare handläggning enligt miljölagstiftningen.