NJA 1984 s. 896

Rättshjälp, som beviljats sökande i sådant ärende om blodundersökning som avses i 1 a § 2 st lagen (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap, har ansetts omfatta resningsärende som väcks med stöd av undersökningsresultatet.

HD

D.T. erkände d 19 juni 1967 sig vara far till D.L., född d 28 maj 1967, och förband sig att utge bidrag till dennes underhåll.

Sedan D.T. vid Mölndals TR väckt talan mot D.L. med yrkande att rätten måtte förklara faderskapserkännandet sakna verkan mot honom och därför befria honom från underhållsskyldigheten, ogillade TR:n genom dom d 20 nov 1980 hans talan. HovR:n för Västra Sverige fastställde TR:ns domslut genom dom d 6 mars 1981. HD fann i beslut d 8 okt 1981 ej skäl att meddela prövningstillstånd.

I ansökan som inkom till HD d 14 maj 1984, hemställde D.T. om resning.

D.T., som i ärende Ä 2/83 vid Mölndals TR angående förordnande om blodundersökning beviljats allmän rättshjälp med advokaten O.W. som biträde, anhöll att rättshjälpen skulle omfatta målet om resning.

Föredraganden, RevSekr Almqvist, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HD beviljar enligt 58 kap 1 § 1 st 3 RB resning i målet och företager enligt 7 § 1 st i samma kap målet till omedelbart avgörande.

När faderskapet fastställts genom erkännande har rätten genom lagändring som trädde i kraft d 1 jan 1983 givits möjlighet att i mål om ogiltigförklaring av faderskapserkännande förordna om blodundersökning eller om sådan talan inte väckts pröva frågan om förordnande såsom ett ärende enligt lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden. I det senare fallet har lagstiftaren tänkt att resultatet av blodundersökningen skall kunna komma att användas som bevisning i mål om resning. När lagakraftvunnen dom föreligger i fråga om ogiltigförklaring av faderskapserkännande har följaktligen angelägenheten i TR:ns ärende sådant sakligt samband med ansökan om resning att i TR:n beviljad rättshjälp bör få omfatta också resningsansökan. HD förordnar att den av Mölndals TR beviljade rättshjälpen angående faderskap skall omfatta även ansökan om resning.

Med hänsyn till resultatet av numera verkställd undersökning av blodprov tagna på Y.L., D.L. och D.T. (utvidgad rättsgenetisk undersökning) samt övriga omständigheter måste det anses uppenbart, att barnet ej avlats vid samlag mellan Y.L. och D.T.. HD prövar därför lagligt att, med ändring av HovR:ns dom i saken, förklara att D.T:s erkännande d 19 juni 1967 av faderskapet till D.L. saknar verkan, samt befriar honom från att till statsverket betala tillbaka kostnaden för D.L:s rättshjälp i HovR:n och HD.

För det biträde O.W. lämnat D.T. i HD fastställs ersättning enligt rättshjälpslagen till 345 kr, avseende arbete.

HD fastställer rättshjälpsavgiften för D.T. till 580 kr.

D.L. förpliktas att till statsverket utge den nu fastställda ersättningen.

HD (JustR:n Erik Nyman, Palm, referent, Broomé, Gad och Lind) fattade följande slutliga beslut:

Till stöd för resningsansökningen har D.T. åberopat en av statens rättskemiska laboratorium verkställd utvidgad rättsgenetisk undersökning avseende två blodprov från envar av D.L., Y.L. och D.T..

I protokoll d 6 april 1984 över undersökningen har laboratoriet avgett det utlåtandet, att resultatet av den utvidgade rättsgenetiska undersökningen gör möjligheten av D.T:s faderskap i så hög grad osannolik att det på vetenskapens nuvarande ståndpunkt torde få anses uppenbart att D.T. icke är barnets far.

På grund av det anförda beviljar HD jämlikt 58 kap 1 § 1 st 3 RB resning i målet och företar jämlikt 7 § 1 st samma kap målet till omedelbart avgörande.

Med hänsyn till resultatet av den numera verkställda undersökningen får det anses visat att D.T. inte är far till D.L.. Med upphävande av HovR:ns dom i huvudsaken förklarar HD därför att D.T:s faderskapserkännande d 19 juni 1967 skall vara utan verkan och att till följd därav D.T. skall anses befriad från skyldighet att utge underhållsbidrag för barnet. Med ändring av HovR:ns dom och av HD:s beslut d 8 okt 1981 befriar HD D.T. från den honom ålagda skyldigheten att till statsverket utge ersättning för D.L:s rättshjälp i HovR:n och i HD.

I fråga om D.T:s nu framställda yrkande angående rättshjälp gör HD följande bedömning.

Genom de ändringar i lagen (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap som trädde i kraft d 1 jan 1983 infördes en ny möjlighet för domstol att förordna om blodundersökning bl a när som i förevarande fall en fråga om faderskap avgjorts genom lagakraftvunnen dom så att den kan omprövas endast efter resning. Fråga om sådant förordnande skall, som också skett i TR:n, handläggas som ett ärende enligt lagen om handläggning av domstolsärenden. Enligt motiven till lagändringen har alternativet att förordnande skall kunna meddelas i resningsärende avvisats i avvaktan på rättegångsutredningens mera allmänna överväganden i frågan om bevisning i resningsärenden (se prop 1982/83:8 s 7 f).

Den angelägenhet för vilken rättshjälp beviljats i ärendet Ä 2/83 - av TR:n betecknad som "angelägenhet rörande faderskap" - har mot bakgrund av det anförda ett sådant samband med resningsärendet att detta måste anses omfattat av rättshjälpen.

För det biträde O.W. lämnat D.T. i HD fastställs ersättning enligt rättshjälpslagen till 345 kr, avseende arbete.

HD fastställer rättshjälpsavgiften för D.T. till 580 kr.