NJA 1985 s. 909

Fråga om ansvaret för daglig tidnings intrång i upphovsrätt till litterärt verk.

TR:n

Allmän åklagare väckte vid Stockholms TR åtal mot chefredaktören G.S. för brott mot upphovsrättslagen enligt följande gärningsbeskrivning: På uppdrag av Scientia Brombergs bokförlag utförde N.Å. under sommaren 1977 en intervju med Olof Palme. Intervjun i skriftlig form kom att ingå i en bok som utgavs av bokförlaget under titeln "Med egna ord". Bokförlaget hade planerat publiceringsdag för boken till d 11 nov 1977. Bokförlaget sände i slutet av okt 1977 ett korrekturexemplar av boken till tidningen Aftonbladet i Stockholm för att tidningen skulle kunna förbereda en recension. G.S. har i sin egenskap av chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen i Aftonbladet för d 3 nov 1977 utan tillstånd av vare sig N.Å. eller bokförlaget uppsåtligen låtit införa såväl stora som väsentliga delar av N.Å:s ovannämnda intervju varigenom intrång skett i N.Å:s och bokförlagets upphovsrätt därtill. Alternativt har G.S. förfarit grovt oaktsamt genom att ej kontrollera att tillstånd från upphovsmannen förelåg.

Bokförlagets ägare D.B. yrkade ersättning av G.S. med 55 000 kr för den skada som förorsakats henne genom brottet.

Även N.Å. yrkade skadestånd av G.S..

Domskäl

TR:n (ordf rådmannen Kjellén) meddelade dom d 28 sept 1979.

I domskälen anförde TR:n under rubriken Ansvarsfrågan: G.S. har förnekat vad åklagaren lagt honom till last och anfört: Han var vid denna tid chefredaktör och ansvarig utgivare av Aftonbladet. Den dag det aktuella numret av Aftonbladet kom ut var han sjuk och befann sig i hemmet. Han hade ej haft att göra med artikeln. Ansvaret för införandet åvilade någon redaktionschef eller redaktionssekreterare. Något brott mot upphovsrättslagen förelåg ej. Artikeln innefattade tillåten nyhetspresentation för vilket något samtycke av D.B. eller N.Å. ej krävts. För övrigt hade D.B. medgivit publiceringen.

I målet har åberopats Aftonbladet för d 3 nov 1977 och boken "Med egna ord". Numret av Aftonbladet innehåller på första sidan som huvudrubrik en översiktlig presentation av boken med hänvisning till tidningens mittuppslag. Hela tidningens mittuppslag upptages av en artikel benämnd "Palmes egna ord" som i slutet anges sammanställd av J.G.A. med bilder av C.L.; artikeln är illustrerad med bilder av Palme. Texten utgöres utav fem spalter å sammanlagt omkring 112 cm.

En jämförelse mellan bokens innehåll och tidningens ger vid handen att artikeln till största delen består av direkta citat ur boken.

N.Å. och D.B. har hörts i målet såsom målsägande. Av deras uppgifter framgår bl a följande. En journalist vid tidningen Expressen ringde d 1 nov 1977 till D.B. och uttryckte intresse för att köpa rätten att publicera vissa delar ur boken. Korrektur skickades till Expressen och även till bl a Aftonbladet. Från Aftonbladets sida ringde olika personer, så småningom också redaktionschefen S.H., och önskade köpa rätten att publicera avsnitt ur boken. D.B. förklarade för H att avtal med Expressen förelåg nästan färdigt varför de ej kunde sälja någon rätt till Aftonbladet. Sedan avtal definitivt träffats med Expressen, sånär som på priset, ringde D.B. S.H. ånyo och förklarade situationen varvid S.H. sade att normal nyhetsbevakning skulle ske i Aftonbladet. Till det korrektur av boken som översändes till Aftonbladet medföljde en lapp på vilken angavs utgivningsdagen och att ingen användning av texten fick ske före utgivningsdagen.

Journalisten S.H. har hörts som vittne och därvid uppgivit: Vid ifrågavarande tid var han redaktionschef på Aftonbladet. Han fick höra talas om boken och blev intresserad. Han fick se korrektur till boken och ögnade igenom detta. Därefter inledde han telefonförhandlingar med D.B. om rätten att köpa hela avsnitt ur boken för publicering. D.B. upplyste honom emellertid om att avtal redan förelåg med Expressen. H förklarade då att Aftonbladet fick nöja sig med att publicera en nyhetsartikel om boken. D.B. lät nöjd med beskedet. S.H. beslöt att materialet skulle användas för en nyhetspresentation varefter han utan närmare anvisningar lämnade ärendet till en annan journalist. Den färdigställda artikeln såg S.H. ej före publiceringen. Under tiden närmast före publiceringen förestod en annan redaktionschef avdelningen. Det ankommer på redaktionscheferna att bestämma om ett material skall införas eller ej. I tveksamma fall kan chefredaktörerna råd frågas. Huruvida G.S. kände till denna artikel före publiceringen kunde han ej uttala sig om.

TR:n gör följande bedömning. Något särskilt ansvar i nu ifrågavarande hänseende åvilar ej G.S. i egenskap av ansvarig utgivare. G.S. har förnekat att han personligen låtit införa artikeln och hävdat att beslut om införandet normalt träffas självständigt av redaktionschef eller redaktionssekreterare, något som också skett i detta fall. G.S:s uppgifter har ej vederlagts utan snarast vunnit stöd av S.H:s vittnesmål. Utredningen ger vid handen att en redaktionschef vid en stor tidning har en hög och ansvarsfull ställning, vari han har att självständigt besluta om införande av material i tidningen. Under sådana förhållanden kan ej chefredaktören - enbart i denna sin egenskap - anses bära ansvar för beslut av detta slag.

Med hänsyn till det anförda finner TR:n att G.S. ej kan göras ansvarig för införandet av artikeln. Åtalet skall därför lämnas utan bifall.

Under rubriken Skadeståndsfrågan anförde TR:n efter en redogörelse för parternas ståndpunkter: Vid angiven prövning i ansvarsfrågan skall skadeståndsyrkandena lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Åtalet ogillas.

N.Å:s och

D.B:s skadeståndsyrkanden lämnas utan bifall.

Nämndemännen Landersten och Ekestang var av skiljaktig mening och anförde: G.S. är i egenskap av chefredaktör för tidningen Aftonbladet ansvarig för artikeln. Genom införandet har på sätt åklagaren gjort gällande brott skett mot upphovsrättslagen. Åtalet är därför styrkt. G.S. skall dömas för brott mot upphovsrättslagen att böta 80 dagsböter å 120 kr.

Svea HovR

Åklagaren och D.B. fullföljde talan i Svea HovR, vardera med yrkande om bifall till sin vid TR:n förda talan.

G.S. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Mejegård, hovrättsrådet Jantze. referent, samt nämndemännen Agrenius och Björkman) anförde i dom d 14 okt 1981 under rubriken Domskäl. Ansvarsfrågan: I HovR:n har D.B. och S.H. hörts ånyo. Därjämte har från utskrift av fonogram upptagning vid TR:n föredragits N.Å:s målsägandeutsaga därstädes. På åklagarens och G.S:s begäran har vidare redaktionschefen vid Aftonbladet S.G. hörts som nytt vittne i HovR:n.

Åklagaren har i HovR:n liksom vid TR:n förklarat att han ej grundar något ansvar på den omständigheten att G.S. vid tillfället var ansvarig utgivare för Aftonbladet; grunden för ansvarsyrkandet är att G.S. i egenskap av tidningens chefredaktör och som sådan arbetsledare för företaget är ansvarig för att intrång skett i N.Å:s och bokförlagets upphovsrätt. Intrånget har skett uppsåtligen, och i varje fall föreligger hos G.S. grov oaktsamhet genom hans underlåtenhet att kontrollera och övervaka att tillstånd förelegat från upphovsmännen till publiceringen.

G.S. har i HovR:n vid hållit sitt bestridande av åtalet och anfört: Publiceringen av artikeln i Aftonbladet innefattade endast en ny hetspresentation, för vilket samtycke ej krävdes av N.Å. eller förlaget. Någon kränkning av upphovsrätten förelåg sålunda inte. I andra hand gjordes gällande att G.S. själv inte vidtagit någon åtgärd som inneburit intrång i upphovsrätten. Han hade fått kännedom om artikeln först i efterhand, varför något uppsåt inte kunde läggas honom till last. Ej heller kunde hans underlåtenhet att förhindra publiceringen läggas honom till last som oaktsamhet, enär han omöjligen kunnat kontrollera allt material som influtit i tidningen. I vart fall kunde en föreliggande oaktsamhet ej bedömas som grov. Slutligen åberopades att D.B. gett sitt medgivande till publiceringen.

D.B. har berättat huvudsakligen i enlighet med vad som framgår av TR:ns dom, dock med följande ändringar och tillägg: På den lapp som d 1 nov 1977 medföljde korrekturet till Aftonbladet fanns angivet att fråga var om ett korrekturexemplar, författarens och bokförlagets namn samt planerad dag för publicering, d 11 nov 1977. Genom nämnda uppgifter är det allmänt känt att ingen publicering får ske utan förlagets tillstånd. - Då hon någon dag senare gav S.H. besked att avtal träffats med Expressen om att denna tidning skulle få publicera ett eller ett par kapitel ur boken hade S.H. blivit förtretad över att inte Aftonbladet fått förhandsrätt. Han hade vid detta eller ett senare samtal sagt att man på Aftonbladet skulle nyhetsbevaka boken på utgivningsdagen eller under den följande helgen. Publiceringen i Expressen skulle skett utgivningsdagen eller dagen före.

Närmare hörd över åtalet har G.S. uppgivit: Aftonbladet Aktiebolag är ägare till periodiska tidskriften Aftonbladet. För tidningen fanns vid ifrågavarande tid en redaktionsledning, bestående av två chefredaktörer och tre redaktionschefer. Den ene chefredaktören svarade för tidningens politiska inriktning och var ansvarig för dess ledare. Den andre - G.S. - var inför bolagsledningen "ytterst" ansvarig för administrationen och för tidningens innehåll i övrigt. Enligt en allmän instruktion var emellertid G.S:s ansvar delvis delegerat till andra befattningshavare inom tidningen, bl a de tre redaktionscheferna. Dessa hade sinsemellan klart avgränsade uppgifter: en handlade administrativa frågor, en – S.H. - var ansvarig för den journalistiska långtidsplaneringen och den tredje - S.G. - var ansvarig för den dagliga produktionen. Redaktionsledningen sammanträdde varje morgon för överläggningar. Chefredaktören skulle i princip finnas på tidningen mellan klockan 8 och 17 men måste ofta vistas på annan plats. - Den första upplagan av tidningen trycktes kl 8.00. Arbetet med redigering av tidningen ombesörjdes vid den här tiden av S.G., som började sitt arbete kl 3.00 på morgonen. Ifrågavarande morgon började S.G. emellertid först kl 8, eftersom han skulle deltaga i ett budgetsammanträde hela dagen. I S.G:s frånvaro gjordes det redaktionella arbetet av en "morgonchef", en redaktionssekreterare. - Tidningens innehåll är resultatet av ett lagarbete. En reporter lämnar ett manuskript till en redigerare. Det är inte nödvändigtvis den av reportern framställda versionen som slutligen publiceras. Om det blivit tal om att av D.B. köpa delar av bokens innehåll skulle ärendet ha hamnat på chefredaktörens - G.S:s - bord. I de fall redaktionscheferna känner osäkerhet i en pressetisk eller tryckfrihetsrättslig fråga underställs denna chefredaktören. - Om någon i redaktionsledningen är i tjänst, vilket ej är fallet dygnet runt, är denne ansvarig för publiceringen inom sitt verksamhetsområde. I andra fall ligger ansvaret hos den som beslutat om artikelns införande i tidningen. - Omständigheter talar enligt G.S. för att den som är ansvarig för införandet av ifrågavarande artikel är den som d 3 nov 1977 tjänstgjorde som "morgonchef". G.S. arbetade denna dag i hemmet på grund av förkylning. Han fick kännedom om artikeln dagen efter det den var införd. Han kan inte säga hur han skulle ha reagerat om han känt till artikeln i förväg.

S.H. har, utöver vad han enligt TR:ns dom uppgivit vid TR:n, berättat: Efter det slutliga samtalet med D.B. överlämnade S.H. korrekturet till en erfaren samhällsreporter med orden: "Det här är bra material. Gör en nyhetsgrej av det." Det var uppenbart att en artikel skulle publiceras påföljande dag. Efter reporterns arbete gick artikeln till den redaktionssekreterare som på morgonen skulle sammanställa tidningen. Det är denne som bestämmer om artikeln skall inflyta i tidningen. Denne prövar emellertid inte de upphovsrättsliga aspekterna. I och med att redaktionschefen gett en reporter order att bearbeta ett material är detta automatiskt godkänt ur upphovsrättslig synpunkt. – S.H. såg artikeln i tidningen och tyckte att den överensstämde med hans intentioner.

S.G. har uppgivit bl a: Han har ingen minnesbild av att ha handlagt artikeln. Han satt d 3 nov 1977 i ett budgetsammanträde hela dagen. Artikeln bör emellertid ha varit färdig redan dagen före. Den som gett order om artikeln bör också ha skaffat sig för artikeln erforderliga rättigheter.

Vad till en början angår frågan huruvida publiceringen av ifrågavarande artikel i Aftonbladet innebär intrång i den upphovsrätt till boken "Med egna ord" som tillkommer N.Å. och, enligt särskilt avtal, förläggaren D.B., finner HovR:n i likhet med TR:n att artikeln omfattar en översiktlig presentation av boken med angivande av bokens namn och författare samt att artikeln i övrigt till största delen består av direkta citat ur boken. Med hänsyn främst till den omfattning i vilken citat gjorts i artikeln föreligger - oavsett om boken vid tiden för artikelns publicering var offentliggjord eller ej - ett sådant utnyttjande av boken att det krävt medgivande av bokens upphovsman eller förläggare. Vad som enligt S.H. förekommit vid telefonsamtal mellan denne och D.B. före artikelns publicering kan inte anses innefatta ett dylikt medgivande. Artikelns publicering innebär sålunda intrång i den till boken knutna upphovsrätten.

Enligt 53 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk kan straff ådömas den som vidtagit åtgärd vilken innebär intrång och skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Förarbetena till lagen ger ringa vägledning för bestämmande vilken i skilda fall skall anses vara gärningsman. Auktorrättskommittén, vars betänkande låg till grund för lagen, uttalade (SOU 1956:25 s 426) att i regel den är att anse som gärningsman som utför den olovliga handlingen men att, där denna företas för annans räkning, den senare bör betraktas som gärningsman. I propositionen med förslag till upphovsrättslag (prop 1960:17 s 289) anförde departementschefen att vid bestämmandet av gärningsmannaskap allmänna principer får tillämpas och att, såvitt rör pressens förhållande, det inte är motiverat att i detta hänseende stadga särskilda regler.

Utredningen i målet ger vid handen att artikelns publicering tillkommit på grund av beslut av skilda befattningshavare vid tidningen. I målet är emellertid ej visat, att G.S. därvid medverkat. G.S. är därför inte övertygad om uppsåtligt intrång.

G.S. har uppgett att han som chefredaktör och arbetsledare vid tidningen haft ansvaret för administrationen vid tidningen och - bortsett från ledaren och vad som hörde samman med bestämmandet av tidningens politiska inriktning - för tidningens innehåll. G.S. har emellertid förklarat, att avgörandet i bl a frågor om att använda annans litterära verk varit delvis delegerat till andra befattningshavare inom tidningen och att i enlighet härmed ansvaret för ifrågavarande artikel legat hos den befattningshavare som beslutat om dess publicering. Av utredningen i målet framgår dock att någon klar och, inte minst för den vars verk blivit föremål för intrång, tydlig fördelning av ansvaret för tidningens utnyttjande av annans litterära verk inte förelegat. G.S. har därför att svara för intrånget. Hans underlåtenhet att vidtaga åtgärd till förhindrande av intrång innefattar grov oaktsamhet. Brottet förskyller dagsböter.

Under rubriken Skadeståndtdelen konstaterade HovR:n att G.S. vid angiven utgång i ansvarsfrågan var skyldig att ersätta D.B. den skada hon förorsakats på grund av intrånget men att D.B. inte hade visat sig berättigad till ersättning utöver det belopp som G.S. hade medgivit, 4 000 kr.

Domslut

Domslut. Med upphävande av TR:ns dom dömer HovR:n G.S. jämlikt 2 och 53 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk för intrång i upphovsrätt till 25 dagsböter å 100 kr.

G.S. förpliktas utge skadestånd till D.B. med 4 000 kr.

Adj led Rudberg var skiljaktig och anförde: I enlighet med de av majoriteten anförda skälen finner jag att införandet av den aktuella artikeln i Aftonbladet utgör intrång i N.Å:s och D.B:s upphovsrätt samt att det ej visats att G.S. tagit någon befattning med artikeln, varför han ej skall fällas till ansvar för uppsåtligt intrång i upphovsrätt.

Den omfattande delegering och relativt svåröverskådliga organisation som torde utmärka många stora tidningar medför svårigheter att utpeka någon som direkt ansvarig för att en viss artikel publiceras. Vad gäller tryckfrihetsbrott har detta föranlett införandet av institutet ansvarig utgivare. Lagstiftaren har emellertid ej på motsvarande sätt formaliserat utkrävandet av ansvar för brott mot upphovsrättslagen. De förhållandena att G.S. inför tidningens ägare ansvarar för dess innehåll samt att någon klar fördelning av ansvaret för eventuella upphovsrättsliga intrång ej synes förekomma, kan ej föranleda att han endast på dessa grunder skulle vara att bedöma som straffrättsligt ansvarig för samtliga i tidningen publicerade artiklar som utgör intrång i upphovsrätt. Härvid bör beaktas att en chefredaktör vid en större tidning saknar möjlighet att kontrollera samtliga i tidningen införda artiklar samt att redaktionspersonalen vid tidningen enligt ej vederlagda uppgifter fått viss utbildning i upphovsrätt, varvid de även tillställts Torwald Hessers skrift "Rätten till text och bild". Vidare bör beaktas att G.S. enligt egen uppgift instruerat personalen vid tidningen att samråda med honom om tveksam het förelegat huruvida publicering av viss artikel kunde utgöra intrång i upphovsrätt. - En förutsättning för att G.S. skall kunna undgå att bedömas som ansvarig i förevarande fall är emellertid att någon annan person vid tidningen i en överordnad ställnillg och med reell möjlighet att besluta om artikeln skulle publiceras eller ej, tagit sådan befattning med denna att han med tillämpning av allmänna principer framstår som gärningsman. Vad som framkommit om tidningens organisation och i övrigt ger vid handen att lägre befattningshavare än chefredaktör har sådan kompetens och sådana arbetsuppgifter att de bör kunna göras ansvariga då de beslutat att artikeln som innefattar intrång i upphovsrätt skall publiceras. Det är ej utrett i målet vem som beslutat att nu aktuell artikel skulle publiceras, men detta förhållande kan ej läggas G.S. till last. - Vid övervägande av vad ovan anförts finner jag i likhet med TR:n ej styrkt att G.S. förfarit grovt oaktsamt, varför åtalet bör ogillas.

Överröstad i ansvarsfrågan är jag ense med majoriteten vad avser skadestånd.

HD

G.S. (offentlig försvarare advokaten H.G.F.) sökte revision och yrkade att bli befriad från ansvar och skadeståndsskyldighet.

Riksåklagaren och D.B. (ombud advokaten G.L.) bestred ändring.

Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen avgav yttranden i målet.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Olsson, hemställde i betänkande om följande dom: Domskäl. Den gärning som åtalet avser har skett genom publicering i tryckt skrift. Enligt 1 kap 8 § 2 st tryckfrihetsförordningen medför emellertid detta förhållande inte att förordningens bestämmelser hindrar prövning av åtalet mot G.S. för brott mot upphovsrättslagen (se HD:s denna dag meddelade dom nr DB 44).

I likhet med HovR:n finner HD att publiceringen av den aktuella artikeln i Aftonbladet innebär intrång i den till boken "Med egna ord" knutna upphovsrätten. Såsom HovR:n anfört, anger förarbetena till upphovsrättslagen att - även när det gäller pressens förhållanden - allmänna principer är att tillämpa vid bestämmandet av gärningsmannaskap för intrång i upphovsrätt.

Utredningen i målet visar, att artikelns publicering tillkommit på grund av beslut av skilda befattningshavare vid tidningen. Vidare är i målet utrett att G.S. inte tagit någon befattning med artikeln. Fråga är då i målet om G.S. av grov oaktsamhet har föranlett intrånget.

G.S. var, enligt vad han uppgivit, som den ene av tidningens två chefredaktörer inför bolagsledningen ytterst ansvarig för administrationen och för tidningens innehåll utom vad avser dess politiska inriktning och ledare. I denna egenskap var G.S. ansvarig för att verksamheten vid tidningen var så organiserad att lagöverträdelser inte skedde med avseende på bl a upphovsrättsliga frågor. Han hade sålunda att i sådant hänseende tillse att tidningen hade en ändamålsenlig organisation och att den underlydande personalen var kompetent och på ett tillfredsställande sätt instruerad för sina uppgifter. Det ålåg honom vidare att kontrollera att personalen fullgjorde sina uppgifter ordentligt och att vidta åtgärder om det visade sig föreligga brister. För att G.S. skall kunna fallas till ansvar rör den åtalade gärningen fordras att han av grov oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter såvitt avser organisationen och ledningen av ärenden rörande upphovsrättsliga frågor vid tidningens framställning eller att han av grov oaktsamhet har underlåtit att vidta åtgärder som har varit påkallade i fråga om den i målet aktuella artikeln (jfr NJA 1985 s 43).

G.S. har gjort gällande, att hans ansvar varit delvis delegerat till andra ledande befattningshavare inom tidningens redaktion. G.S. har vidare anfört, att dessa fått särskild utbildning och tillställts visst informationsmaterial i upphovsrätt samt instruerats att samråda med G.S. i upphovsrättsligt tveksamma fall.

Inom en tidningsredaktion måste handläggningen av upphovsrättsliga frågor, med hänsyn till den upphovsrättsliga lagstiftningens betydelse för pressens arbetsförhållanden, betraktas som en viktig funktion. Utredningen i målet ger emellertid vid handen att tidningens organisation och ledning i detta hänseende inte varit tillfredsställande. G.S:s delegation av ansvaret har inte varit förenad med några uttryckliga instruktioner om ansvarsfördelningen mellan den underlydande personalen och har gett utrymme för missförstånd. Det har inom den personal, vartill delegationen skett och som haft befattning med artikeln, brustit i den erforderliga kompetensen att bedöma de upphovsrättsliga frågorna vid tidningens framställning. Förevarande intrång, som avsett stora och väsentliga delar av boken, har skett utan att någon prövning i den upphovsrättsliga frågan förekommit på tidningen och utan att det i efterhand kunnat utrönas vem som bort företaga prövningen.

På grund av det anförda och då grov oaktsamhet med avseende på intrånget måste anses föreligga från G.S:s sida skall åtalet bifallas. G.S:s revisionstalan i ansvars- och skadeståndsfrågorna skall alltså lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut i ansvars- och skadeståndsfrågorna.

HD (JustR:n Brundin, Sven Nyman, Jermsten, Broomé och Freyschuss, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. I likhet med HovR:n finner HD att publiceringen av den aktuella artikeln i Aftonbladet har inneburit intrång i den till boken "Med egna ord" knutna upphovsrätten.

Enligt 53 § upphovsrättslagen kan den som "vidtager åtgärd, som innebär intrång" i den till ett litterärt verk knutna upphovsrätten dömas till ansvar härför, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. G.S. har emellertid inte tagit någon befattning med den berörda artikeln eller i förväg känt till att den skulle publiceras; beslut härom fattades av olika andra befattningshavare vid tidningen. Frågan är, om ett straffrättsligt ansvar för oaktsamt upphovsrättsintrång likväl kan utkrävas av G.S..

Brott mot upphovsrätt genom tryckt skrift är inte något tryckfrihetsbrott (se 1 kap 8 § 2 st tryckfrihetsförordningen), och den i tryckfrihetsförordningen föreskrivna, särskilda ansvarsordningen är inte tillämplig i mål om brott mot upphovsrätt. Som HovR:n har antecknat i sin dom anger förarbetena till upphovsrättslagen att - även när det gäller pressens förhållanden - allmänna principer är att tillämpa vid bestämmandet av gärningsmannaskap vid intrång i upphovsrätt. Den närmare innebörden härav kan emellertid inte anses helt klar. Man har också att räkna med att den tryckfrihetsrättsliga regleringen indirekt kan påverka bedömningen av hur ansvaret skall placeras inom ett tidningsföretag.

Till en början kan framhållas att en redaktionsmedlem som aktivt medverkar vid tillkomsten av ett tidningsinslag kan bli ansvarig även för oaktsamt upphovsrättsintrång, åtminstone om han har en mera självständig ställning. Sålunda har HD i en dom denna dag (DB 44) (* Se föreg referat. *) funnit en tidnings kulturredaktör, vid sidan av den person som var chefredaktör och ansvarig utgivare, straffrättsligt ansvarig för en på kultursidan publicerad artikel, varigenom av grov oaktsamhet intrång gjordes i annans upphovsrätt.

Samtidigt måste också - och kanske i första hand - ansvar för brott mot upphovsrättslagen kunna utkrävas av någon med ledande ställning inom tidningsföretaget på den grunden att tillsynen över att lagöverträdelser på upphovsrättsområdet inte begås i verksamheten har varit otillräcklig. För detta talar inte bara de skäl som i allmänhet kan åberopas till stöd för ett s k företagaransvar utan också hänsynen till det tryckfrihetsrättsliga anonymitetsskyddet. Reglerna härom i 3 kap3 och 4 §§tryckfrihetsförordningen gör det inte sällan svårt att ställa den egentlige gärningsmannen till svars vid domstol. Att ansvaret kan läggas på en person inom tidningsledningen är alltså motiverat både som skydd för upphovsmännens intressen och som led i värnet av tidningarnas redaktionella integritet.

Vem inom en tidningsledning som har att bära tillsynsansvaret kan inte anges generellt. Ofta är det naturligt att rikta blickarna mot tidningens ansvarige utgivare; denne blir för övrigt många gånger ansvarig redan enligt vanliga regler om gärningsmannaskap.

G.S. var, enligt vad han själv uppgett, den ene av tidningens två chefredaktörer, tillika ansvarig utgivare, och han svarade ytterst inför tidningens ledning för administrationen och för tidningens innehåll, utom såvitt avsåg dess politiska inriktning. Han måste därför anses ha varit straffrättsligt ansvarig för att verksamheten vid tidningen bedrevs på ett sådant sätt att överträdelser av de upphovsrättsliga reglerna inte kom till stånd.

Av detta ansvar har följt att G.S. haft att se till att det inom redaktionen fanns en för ändamålet lämpad arbetsfördelning och att den berörda personalen var kompetent och på ett tillfredsställande sätt instruerad för sina uppgifter. Det har vidare ålegat honom att kontrollera att bevakningen av upphovsrättsfrågorna också fungerade såsom åsyftat. Om G.S. grovt oaktsamt har åsidosatt vad som sålunda har ålegat honom och därigenom möjliggjort det aktuella upphovsrättsintrånget, kan han inte undgå straffansvar enligt åtalet.

G.S. har gjort gällande att tillsynsansvaret varit delvis delegerat till andra ledande befattningshavare inom tidningens redaktion. Han har vidare anfört att dessa fått särskild utbildning och tillställts visst informationsmaterial i upphovsrätt samt instruerats att samråda med G.S. i upphovsrättsligt tveksamma fall.

Av utredningen framgår emellertid att någon klar och tydlig instruktion om uppgiftsfördelningen emellan olika befattningshavare vid prövningen av upphovsrättsliga frågor inte har förelegat vid tidningen och att det har funnits utrymme för missförstånd och osäkerhet om vem som i varje särskilt fall skulle ta ställning i sådan fråga. Publiceringen av den aktuella tidningsartikeln synes också ha skett utan att någon egentlig prövning i upphovsrättsligt hänseende ägde rum vid tidningen och utan att det i efterhand kunnat klargöras vem som bort företa prövningen.

Det anförda måste anses vittna om sådana brister i den övergripande bevakningen av de upphovsrättsliga frågorna inom tidningen att grov oaktsamhet ligger G.S. till last med, avseende på intrånget i upphovsrätten till boken "Med egna ord". Åtalet skall alltså, som HovR:n funnit, bifallas.

Med denna utgång i ansvarsfrågan skall HovR:ns domslut fastställas också i skadeståndsdelen.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut i ansvars- och skadeståndsfrågorna.