NJA 1993 s. 723

Sedan talan väckts mot ett aktiebolag angående skadestånd men talan avvisats på grund av en mellan parterna i avtal intagen skiljeklausul, har bolaget försatts i konkurs som avslutats utan överskott. Den till HD fullföljda besvärstalan har avvisats enär bolaget upplösts.

J.W. yrkade vid Stockholms TR förpliktande för Pro Racing AB att till honom utge 350 000 kr jämte ränta samt åberopade som grund härför i huvudsak att bolaget brutit mot ett mellan parterna träffat samarbetsavtal och därigenom förorsakat honom skada. Bolaget yrkade att käromålet skulle avvisas under åberopande av en i samarbetsavtalet intagen skiljeklausul.

I beslut d 31 okt 1989 avvisade TR:n käromålet på grund av den åberopade skiljeklausulen och förpliktade J.W. att ersätta bolaget för rättegångskostnader med 5 000 kr jämte viss ränta.

J.W. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att HovR:n, med undanröjande av skyldigheten för honom att ersätta motpartens rättegångskostnader, skulle återförvisa målet till TR:n.

HovR:n lämnade i beslut d 13 febr 1990 besvären utan bifall.

HD

J.W. (ombud advokaten M.A.) anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Pro Racing AB (ombud advokaten S.I.L.) bestred ändring.

Efter föredragning d 8 juli 1991 meddelade HD prövningstillstånd och förordnade att Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut skulle beredas tillfälle att yttra sig i målet.

I HD blev upplyst att Pro Racing AB försatts i konkurs d 21 jan 1992 och att konkursen genom beslut d 26 nov 1992 avskrivits enligt 10 kap 1 § KL.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Graffman, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Om aktiebolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott är bolaget enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen (1975:1385) upplöst när konkursen avslutas. I enlighet härmed har bolaget upplösts d 26 nov 1992, dvs under målets handläggning i HD. Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och därmed partshabilitet. Från denna regel har emellertid i rättspraxis gjorts vissa undantag (se t ex NJA 1974 s 13, NJA 1979 s 700 och NJA 1988 s 110). Någon omständighet som i förevarande fall kan medföra att undantag skall göras från huvudregeln föreligger inte. Sedan bolaget blivit upplöst är det sålunda ej längre behörigt att vara part i målet. HD avvisar därför J.W:s besvärstalan.

HD (JustR:n Vängby, Freyschuss, Gad, Nyström, referent, och Westlander) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.