NJA 1988 s. 491

Fråga om återbetalning av socialnämnds kostnad för blodundersökning som, före talans väckande i faderskapsmål, på nämndens anmodan företagits på föräldrarna till den påstådde fadern vilken avlidit.

Södra Roslags TR

C.H. född 1985, förde efter stämning å G.C. och B.C. i deras egenskap av arvingar till deras avlidne son G.C. vid Södra Roslags TR talan med yrkande att G.C. måtte förklaras vara fader till honom.

I målet fördes talan för C.H. som beviljats allmän rättshjälp, av modern Erja H. och socialnämnden i Täby kommun.

På föranstaltande av socialnämnden verkställde Statens rättskemiska laboratorium en blodundersökning på grundval av blod prov från E.H. C.H. G.C. och B.C. samt uppgift om den avlidne G.C:s blodgruppskombination. Enligt laboratoriets utlåtande uteslöt resultatet av undersökningen inte möjligheten att G.C. skulle kunna vara fader till C.H.

TR:n (tingsfiskalen Afrell) avgjorde målet efter huvudförhandling i förenklad form och förklarade i dom d 11 nov 1986 G.C. vara fader till C.H. - Beträffande kostnaden för blodundersökningen anförde TR:n i domen: Täby socialnämnds kostnad för blodundersökningen skall med stöd av 6 § lag (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap samt 9 § 2 st 6 och 19 § 3 strättshjälpslagen förklaras till hälften utgöra C.H:s rättshjälpskostnad. Med tillämpning av nämnda 6 § och 18 kap 13 § RB skall B.C. och G.C. åläggas att ersätta socialnämnden den andra hälften av kostnaden för blodundersökning. TR:n förpliktade i domslutet G.C. och B.C. att solidariskt återgälda socialnämnden i Täby kommun hälften av dess kostnad för blodundersökning med 3 050 kr.

Svea HovR

G.C. och B.C. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att HovR:n måtte befria dem från skyldigheten att ersätta socialnämnden 3 050 kr utgörande hälften av kostnaderna för blodundersökningen.

Domstolsverket bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Peter von Möller, hovrättsrådet Zachrisson och adj led Sandek, referent) anförde i slutligt beslut d 20 juli 1987:

Skäl. Huvudregeln enligt 3 kap 11 § FB är att part i mål där socialnämnd för talan om fastställande av faderskap skall bära sin rättegångskostnad. I ett fall som det förevarande, då socialnämnden ersatt kostnaden för blodundersökning, äger enligt 6 § lagen (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap 18 kap 13 § RB motsvarande tillämpning i fråga om parts skyldighet att återgälda socialnämnden sådan kostnad.

HovR:n finner - oaktat G.C. och B.C. frivilligt undergått blodundersökning - att anledning saknas att frångå TR:ns bedömning av återbetalningsskyldigheten. Makarna C:s talan skall således lämnas utan bifall.

HovR:ns avgörande. HovR:n lämnar G.C:s och B.C:s talan utan bifall.

G.C. och B.C. anförde besvär (ombud advokaten L.H.) och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Domstolsverket bestred ändring.

Socialnämnden i Täby kommun avgav förklaring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bergforsen, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. G.C. och B.C. har som grund för besvären anfört huvudsakligen följande. Efter anmodan av socialnämnden i Täby medverkade de i blodundersökningen. Kostnaderna för förfarandet berördes ej. Att deras medgivande till socialnämndens framställning resulterar i förpliktande för dem att betala nämndens kostnader är stötande för rättsmedvetandet.

Enligt huvudregeln i 3 kap 11 § 2 st FB skall part bära sin rättegångskostnad i fall då socialnämnd för talan om fastställande av faderskap. Den nu ifrågavarande kostnaden är en kostnad för blodundersökning som socialnämnden haft. Enligt 6 § lagen (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap äger 18 kap 13 § RB motsvarande tillämpning i fråga om parts skyldighet att återgälda socialnämnd sådan kostnad. Innebörden härav är att frågan om återbetalningsskyldighet för svarande skall bedömas efter samma regler som gäller för fall då rätten förordnat om undersökning (NJA II 1969 s 405). Detsamma får anses gälla då på socialnämndens anmodan blod undersökning ägt rum beträffande annan person än den som kan vara far till barnet, som i detta fall dennes föräldrar. G.C. och B.C. har ålagts återbetalningsskyldighet för hälften av blodundersökningskostnaden med tillämpning av stadgandet i andra meningen i första stycket av 18 kap 13 § RB. Enligt detta stadgande må förordnas, att kostnad för bevisning skall fördelas med hälften å vardera parten, då parterna skall bära var sin rättegångskostnad. I förarbetena till 3 kap 11 § FB uttalas att det givetvis kan förekomma fall då det inte är skäligt att ålägga svaranden återbetalningsskyldighet beträffande kostnader för blodundersökning. Som exempel nämns att modern felaktigt har uppgett att hon har haft samlag med svaranden (NJA II 1976 s 451).

G.C. och B.C. har kommit att inta partsställning i faderskapsmålet i egenskap av arvingar till en avliden son och de har medverkat vid blodundersökning utan att ha haft någon lagstadgad skyldighet därtill. Vid dessa förhållanden kan det inte anses skäligt att ålägga dem återbetalningsskyldighet för någon del av socialnämndens kostnad för blodundersökning. Denna kostnad bör i stället i sin helhet belasta motparten C.H:s rättshjälp.

Domslut

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns beslut befriar HD G.C. och B.C. från skyldigheten att ersätta socialnämnden i Täby hälften av dess kostnad för blodundersökning, 3 050 kr.

HD förklarar att nämnda kostnad utgör en kostnad för C.H:s rättshjälp.

HD (JustR Persson, Bengtsson, Rydin, Nyström, referent, och Lars Å Beckman) fattade följande slutliga beslut.

Domskäl

Skäl. G.C. och B.C. har som grund för besvären anfört huvudsakligen följande. Efter anmodan av socialnämnden i Täby medverkade de i blodundersökningen. Kostnaderna för förfarandet berördes ej. Att deras medgivande till socialnämndens framställning resulterar i förpliktande för dem att betala nämndens kostnader är stötande för rättsmedvetandet.

Beträffande socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap gäller enligt 2 kap 6 § FB att socialnämnden bör verka för att blod undersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan vara fader till barnet, om denne begär det eller anledning finns till antagande att modern haft samlag med mer än en man under tid då barnet kan vara avlat. Till denna bestämmelse ansluter 5 § lagen (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap. Där föreskrivs att, om blodundersökning utförts på anmodan av socialnämnd, nämnden skall ersätta kostnad som avses i 4 § i lagen, dvs gottgörelse till läkare för tagande av blodprov och ersättning för själva blodundersökningen. (Jfr NJA II 1969 s 386 f och 404 f.)

I fråga om kostnad som socialnämnd har ersatt med stöd av 5 § blodundersökningslagen innehåller 6 § samma lag en bestämmelse som innebär, att i rättegång om fastställande av faderskapet avsteg får göras från huvudregeln i 3 kap 11 § FB enligt vilken vardera parten skall bära sin rättegångskostnad. På grund av en hänvisning till 18 kap 13 § RB kan domstolen nämligen förordna att kostnad som ersatts enligt 5 § skall fördelas med hälften på vardera parten.

Den blodundersökning som är i fråga i målet har företagits på föräldrarna till den påstådde fadern, vilken avlidit. Undersökningen har följaktligen inte tillkommit med tillämpning av anförda regler i FB. Socialnämndens kostnad för undersökningen är därför inte att hänföra till sådan kostnad som anges i 5 § blodundersökningslagen. Kostnaden får i stället, eftersom barnet i förevarande fall haft allmän rättshjälp, anses utgöra utredningskostnad enligt 9 § 2 st 2 rättshjälpslagen (1972:429) i angelägenhet som kan komma under allmän domstols prövning. Vid angivna förhållande saknas laga grund för att ålägga G.C. och B.C. skyldighet att ersätta socialnämnden någon del av dess kostnad för blodundersökningen.

Domslut

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns beslut befriar HD G.C. och B.C. från skyldigheten att ersätta socialnämnden i Täby 3 050 kr, utgörande hälften av dess kostnad för blodundersökning, samt förklarar att detta belopp skall utgöra en kostnad för C.H:s rättshjälp.