NJA 1991 s. 476

Ett akvarium som ställts upp i en uthyrd lägenhet orsakade en vattenskada. Fråga om ansvaret för skadan. 12 kap 24 § JB.

TR:n

Aktiebolaget Stockholmshem förde vid Stockholms TR, fastighetsdomstolen mot K.W. den talan som framgår av TR:ns dom.

Domskäl

TR:n (tingsfiskalen Svahn Lindström) anförde i dom d 16 sept 1991: Yrkanden m m. Aktiebolaget Stockholmshem (Stockholmshem) har yrkat förpliktande för K.W. att till Stockholmshem utge 8 641 kr jämte ränta därå enligt 6 § räntelagen från d 3 maj 1988 tills betalning sker.

K.W. har bestritt käromålet men vitsordat skäligheten i sig av fordrat belopp och ränta.

- - -

Stockholmshem har till stöd för sin talan anfört följande: Under hösten 1986 fick Stockholmshem uppgift om en vattenskada i en av K.W. förhyrd lägenhet på Snapphanevägen i Järfälla. Vattenskadan hade orsakats av att ett vattenfyllt akvarium gått sönder. Stockholmshem fick byta ut parketten samt torka och byta ut en del sand. Stockholmshem har som grund för käromålet åberopat att K.W. enligt 12 kap 24 § JB är skyldig att ersätta den uppkomna skadan eftersom skadan uppstått på grund av vårdslöshet från K.W. eller från någon för vilken hon svarar. Kostnaden för reparationen uppgick till 9 141 kr. Beloppet har sedan nedsatts med 500 kr till det yrkade beloppet. Stockholmshem kan ej närmare specificera den vårdslöshet som läggs K.W. till last. Skada på ett akvarium är dock en sådan skada som typiskt sett orsakats genom vårdslöshet. Vårdslösheten kan ha bestått i bristande underhåll, slag eller annat yttre våld mot akvariet eller att det stått skevt placerat.

K.W. har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande: Det aktuella akvariet rymde 142 l och var sju till åtta år gammalt. Det var inköpt hos en glasmästare i Järfälla som sysslade med försäljning och limning av akvarier. Akvariet var silikonlimmat i fogarna och extra förstärkt med glaskant runt om. Akvariet var placerat på golvet i en bokhylla. Under akvariet fanns en frigolitskiva samt en massiv furuskiva. Under furuskivan fanns sex-åtta cm breda socklar placerade för att staga upp ytterkanterna. Rengöring av akvariet skedde ungefär var tredje månad. När det rengjordes kontrollerades att fogarna inte läckte. Den 16 sept 1986 mellan kl 20-21 tittade K.W. på TV tillsammans med sin man J-O.W.. Då lossnade limningen i en av de bakre fogarna ett par centimeter och vattnet strömmade ut. Inget yttre våld hade förekommit. Akvariet var rengjort senast ett par veckor innan. K.W. har bestritt att någon vårdslöshet ligger henne eller någon annan som hon ansvarar för till last.

Stockholmshem har ytterligare anfört: De kan inte vitsorda att orsaken till skadan var en bristning i limningen. De kan ej heller vitsorda akvariets ålder eller hur det sköttes. Däremot vitsordas akvariets placering.

Domskäl. Vittnesförhör har på K.W:s begäran skett med J-O.W. och glasmästaren B.H..

J-O.W. har berättat följande: Han köpte akvariet av en glasmästare som bland annat tillverkade och sålde akvarier. Det var ca sju-åtta år gammalt vid skadan. Det rymde 142 l och var 90 cm brett, 30 cm djupt och 50 cm högt. Akvariet stod placerat på golvet på socklar inramat av en bokhylla. Under akvariet fanns en 30 cm bred furuskiva samt en skiva av frigolit för att undvika ojämnheter t ex grus. Akvariet var helt av glas och limmat med silikon. Det var extra förstärkt med glasskivor runt om akvariet som stag och dessutom fanns det en tvärslå av glas över akvariet. I princip gjordes akvariet rent var tredje månad. Han kontrollerade då att akvariet inte läckte. Han tittade på fogarna för att se att t ex inte alger krupit in i silikonen. Akvariet var rengjort ungefär två veckor före skadan och var då helt. Läckaget berodde på att den bakre glasskivan släppte vid en av de bakre fogarna. En glipa på några centimeter uppstod och allt vatten strömmade ut. De ringde omedelbart till Stockholmshems jour. När han köpte akvariet frågade han säljaren samt andra akvariehandlare hur ofta ett sådant här akvarium behövde limmas om. Enligt dem skulle det ske med ungefär tio års mellanrum. Makarna W har en dotter som är elva år gammal.

B.H. har uppgivit följande: Han har byggt akvarier i 20 år, dock inte det i målet aktuella. Enda sättet att foga ihop två glasskivor utan ram är med silikonlim. Det skall hålla i tio år. Brunalger kan krypa in i silikonlimmet och orsaka att fogen släpper. Detta kan man dock upptäcka genom att det blir en rand i silikonen. Ett akvarium skall vara placerat på underlag som är plant och stabilt och inte sviktar. Frigolit används för att undvika skevhet. Akvariet "sätter sig" i frigoliten. Om det är skevt under akvariet spricker glaset men om skevheten finns vid en kant så kan limmet släppa. Vid yttre våld mot ett akvarium går alltid glaset sönder och inte fogarna. Orsaken till att fogarna går sönder är antingen att akvariet stått skevt eller att alger krupit in i silikonen.

Fastighetsdomstolen gör följande bedömning.

I 12 kap 24 § 1 st JB stadgas att hyresgäst under hyrestiden skall väl vårda lägenheten med vad därtill hör samt att han är skyldig att ersätta all skada som uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av hans husfolk eller andra personer.

Fastighetsdomstolen ifrågasätter inte K.W:s uppgift om att orsaken till vattenläckaget var att limmet släppte i en av fogarna. Skadan i målet får dock antagas ha vållats av K.W. eller någon för vilken hon är ansvarig såvida det inte framkommit omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt.

Stockholmshem har inte närmare kunnat ange på vilket sätt K.W. eller någon för vilken hon svarar varit vårdslös. Tre tänkbara alternativ har dock framförts. Beträffande påståendet att akvariet utsatts för någon form av yttre våld så har vittnet B.H. uppgivit att detta ej leder till att en fog släpper utan alltid till att glaset spricker. Fastighetsdomstolen finner därmed att yttre våld ej orsakat skadan.

Vad gäller frågan om att akvariet inte underhållits på ett riktigt sätt har J-O.W. berättat hur han skött akvariet. Han har självmant berättat att alger kan krypa in i silikonen och orsaka läckage men att han haft kännedom om detta och därför kontrollerat saken. B.H. har också berättat att man kan se detta om man känner till problemet. Fastighetsdomstolen saknar anledning att ifrågasätta J.O.W:s uppgifter om skötseln av akvariet. Stockholmshem har inte angivit på vilket sätt bristande underhåll skulle ha förekommit och rätten finner inte att de uppgifter J-O.W. lämnat på något sätt gjort det antagligt att skadan uppkommit på grund av bristande underhåll av akvariet.

Stockholmshem har slutligen anfört att akvariet kan ha stått uppställt felaktigt och därmed orsakat läckaget. J-O.W. har berättat hur han placerat akvariet på en massiv furuskiva samt på frigolit. Akvariet har dessutom varit extra förstärkt med glas runt om och med en tvärslå. B.H. har dessutom uppgivit hur ett akvarium bör stå uppställt vilket stämmer överens med J-O.W:s uppgifter. Det har inte framkommit något som tyder på att akvariet stått skevt och orsakat vattenläckaget.

Fastighetsdomstolen saknar därmed grund för en bedömning hur skadan uppkommit och finner att det måste anses som en rimlig möjlighet att skadan kan ha uppkommit på annat sätt än genom vårdslöshet från K.W. eller någon som hon ansvarar för. Stockholmshems talan skall därför ogillas.

Domslut

Domslut. Käromålet ogillas.

Svea HovR

Stockholmshem fullföljde talan i Svea HovR och yrkade bifall till sin talan vid TR:n.

K.W. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Grahn och Westberg samt hovrättsassessorn Schött, referent) anförde i dom d 20 dec 1989:

Domskäl

HovR:ns domskäl. Enligt 12 kap 24 § JB är en hyresgäst skyldig att väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Hyresgästen skall därvid svara för de skador han och bl a hans familjemedlemmar åstadkommer genom vårdslöshet eller försummelse.

I målet är fråga om en vattenskada som enligt hyresgästens egna uppgifter - vilka HovR:n lägger till grund för prövningen - orsakats av att en av fogarna släppt i ett i lägenheten befintligt akvarium. Ett akvarium som det nu aktuella är enligt HovR:n ett sådant inventarium som en hyresvärd typiskt sett inte har att förvänta skall finnas i en bostadslägenhet. Risk finns för vattenskada till följd av förslitning eller fabrikationsfel. Ett fel på ett vattenfyllt akvarium förorsakar därtill med hänsyn till vattenmängden sannolikt i normalfallet inte obetydliga skador.

Med hänsyn härtill finner HovR:n att krav på särskild aktsamhet främst i form av kontroll och fortlöpande skötsel får ställas på den hyresgäst som i sin lägenhet förvarar t ex ett vattenfyllt akvarium.

HovR:n finner därför genom utredningen i målet att bolaget styrkt att skadan till följd av vattenläckaget måste ha uppkommit genom sådan försumlighet för vilken K.W. som hyresgäst skall svara. Bolagets talan skall alltså bifallas.

HovR:ns domslut. Med ändring av TR:ns domslut förpliktar HovR:n K.W. att till AB Stockholmshem betala 8 641 kr jämte ränta därå enligt 6 § räntelagen från d 3 maj 1988 till dess betalning sker.

HD

K.W. (ombud försäkringsjuristen S.P.) sökte revision och yrkade att HD skulle ogilla käromålet.

Stockholmshem (ombud advokaten F.R.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, Revsekr Lindvall, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande dom: Domskäl. Enligt 12 kap 24 § JB är en hyresgäst skyldig att väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll.

Varken lagtext eller motiv tyder på att hyresgästen skulle ha bevisbördan för hur en skada uppkommit. Rättspraxis har inte heller gått denna väg. HD har emellertid i NJA 1975 s 657 uttalat att skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet får antagas ha vållats av hyresgästen eller någon för vilken denne är ansvarig, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt.

Det i målet aktuella akvariet är inte särskilt stort och av en typ som är avsett för hemmabruk. K.W. har redogjort för hur akvariet varit uppställt och hur det har underhållits. Inget har framkommit i målet som tyder på att hon varit vårdslös eller försumlig vid sitt handhavande av akvariet.

Stockholmshems talan skall därför ogillas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD Stockholmshems i målet förda talan.

HD (JustR:n Vängby, Rydin, Lind, Lars Å Beckman, referent, och Munck) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Enligt 12 kap 24 § JB skall en hyresgäst under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller av vissa andra personer.

Hyresvärden har i princip att bevisa att en skada vållats av hyresgästen. Omständigheterna vid skadan kan emellertid vara sådana att de i sig innebär en sannolikhet för att hyresgästen eller någon för vilken denne är ansvarig varit vållande. I sådant fall kan skadan antas ha vållats av hyresgästen såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt (se NJA 1975 s 657, som rörde en emaljskada på ett badkar).

I målet får numera anses ostridigt att vattenskadan orsakats av att limningen i en av fogarna i akvariet lossnat varvid vattnet strömmat ut. Akvariet var av en typ som är avsedd för hemmabruk. Den aktuella vattenskadan kan inte på samma sätt som t ex en emaljskada på ett badkar anses vara en skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet.

Utredningen i målet ger ingen säker grund för bedömningen av vad som orsakat att fogen till akvariet släppt. Det kan dock uteslutas att orsaken varit yttre våld eller att akvariet ställts upp på sådant sätt att det belastats felaktigt. Makarna W har redogjort för hur akvariet har underhållits och kontrollerats. Inget har framkommit i målet som ger belägg för att K.W. eller någon för vilken hon svarar varit vårdslös eller försumlig vid sitt handhavande av akvariet. Stockholmshems talan skall därför ogillas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD Stockholmshems i målet förda talan.