NJA 1992 s. 691

Ett aktiebolags registrerade aktiekapital har ökats genom apportemission. Åtal har väckts för svindleri på den grund att emissionsanmälan till Patent- och registreringsverket, vilken upptagit riktiga uppgifter om värdet av apportegendomen, ej åtföljts av en redogörelse för vissa finansiella transaktioner som föregått nyemissionen. Underlåtenhet att lämna en sådan redogörelse har ansetts ej kunna grunda ansvar för svindleri. (HD:s prövning begränsad till prejudikatfråga.) 9 kap 9 § 2 st BrB.

Allmän åklagare yrkade vid Sundsvalls TR ansvar bl a å R.W., född 1957, M.O., född 1955, H.A., född 1953 och A.H., född 1958, för grovt svindleri och å B.O.G., född 1929, för medhjälp till grovt svindleri enligt följande gärningsbeskrivning, som betecknades som åtalspunkt 5: Leasing Consult JOW AB, Sundsvall, (i fortsättningen kallat JOW; red:s anm) har under hösten 1987 genomfört och registrerat en ökning av aktiekapitalet med 30 miljoner kr, varvid även reservfonden tillförts 10 miljoner kr. Besked om nyemissionen har tillställts bankinspektionen som inregistrerat bolaget som finansbolag.

Nyemissionen har skett genom att apportegendom till ett uppgivet värde av 40 miljoner kr tillskjutits.

Som ett led i genomförandet av nyemissionen har JOW överfört leasingkontrakt med ett åsatt sammanlagt värde av 32 miljoner kr till ägarbolagen Trissprim AB och Exprim AB (i fortsättningen kallade Trissprim och Exprim; red:s anm), som därvid iklätt sig skuld till JOW med motsvarande belopp och ställt säkerhet för krediterna i form av aktier i Systemfrakt i Sundsvall AB, aktier i Trissprim och Exprim samt personlig borgen av R.W. och M.O..

Trissprim och Exprim har ej varit kreditvärdiga för beloppen och säkerheten för krediterna har i huvudsak saknat värde.

Som följd härav har sammantaget tillskott ej skett till JOW vad avser ca 30 miljoner kr.

Medverkande vid genomförandet av nyemissionen har varit R.W. - styrelseledamot, M.O. - styrelseledamot, H.A. - styrelseledamot och verkställande direktör, A.H. - revisor och B.O.G. - styrelseledamot (ordförande).

I samband med genomförandet av nyemissionen har följande åtgärder vidtagits och beslut fattats.

R.W., M.O., H.A. och B.O.G. har vid styrelsesammanträde d 15 okt 1987 behandlat ett av A.H. utarbetat förslag för genomförandet av nyemissionen samt, efter komplettering vad beträffar säkerheterna för JOW:s krediter till ägarbolagen, beslutat föreslå bolagsstämman att genomföra emissionen enligt plan.

R.W. och M.O. har som ägare av och företrädare för Trissprim resp Exprim vid bolagsstämman d 29 okt beslutat öka aktiekapitalet i JOW genom nyemission.

R.W., M.O. och H.A. har d 29 okt 1987 intygat att apportegendom till ett värde av 40 miljoner kr i sin helhet till förts bolaget samt undertecknat förvaltningsrapport.

A.H. har avgett revisorsintyg d 29 okt 1987 avseende styrelsens förvaltningsrapport och tillskjutandet av apportegendom till bolaget.

R.W., M.O., H.A. och A.H. har uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genomfört nyemissionen utan att reell substans till ett värde av ca 30 miljoner kr tillförts bolaget och dels härmed offentliggjort vilseledande uppgifter som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada dels även spritt sådana uppgifter genom att informera kreditgivare om nyemissionen.

Den grova oaktsamheten har bestått i att R.W., M.O., H.A., A.H. och B.O.G. genomfört nyemissionen utan att undersöka huruvida Exprim och Trissprim varit kreditvärdiga för beloppen med hänsyn till substansen i bolagen och utan att vid bedömningen av säkerheterna för krediterna efterfråga och kontrollera underlag i form av bokslut och annan information som funnits tillgänglig avseende Exprim, Trissprim, Systemfrakt i Sundsvall AB, R.W. och M.O., eller kontrollera om sådant underlag saknats eller varit otillräckligt.

B.O.G. har genom bristande kontroll av vad som i realiteten skulle tillföras bolaget av grov oaktsamhet medverkat till att nyemissionen genomförts utan att ovan angivet tillskott skett. B.O.G. har härigenom främjat gärningen.

Åtalspunkten 5 handlades i TR:n gemensamt med en mot A.H. ensam riktad åtalspunkt 6 rörande grovt svindleri med följande gärningsbeskrivning:

SÖMA AB - - - har hösten 1987 genomfört och registrerat en nyemission. Apportegendom till ett angivet värde av 32 miljoner kr har härvid tillförts bolaget i form av leasingkontrakt. A.H. har i revisorsintyg d 21 okt 1987 intygat att den tillförda egendomen ej åsatts högre värde än det verkliga värdet oaktat kontrakt till ett sammanlagt värde av 5 993 528 kr saknat värde. - - - A.H. har brustit i kontrollen av den tillskjutna egendomen och härigenom av grov oaktsamhet föranlett att vilseledande uppgifter angående nyemissionen offentliggjorts vilket varit ägnat att påverka bedömningen av bolaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada.

Åklagaren yrkade vidare ansvar å vissa av de tilltalade för även andra gärningar, men referatet begränsas till åtalspunkten 5 och, i den mån så erfordras för belysning av denna åtalspunkt, till åtalspunkten 6.

TR:n dagmannen Hammar, rådmannen Rydeman, särskilde ledamoten, aukt revisorn Blomberg samt sex nämndemän) anförde i dom d 20 dec 1990, såvitt nu är i fråga, bl a:

1. Bakgrund.

R.W. började 1979 i enskilda firman ST-Konsult bedriva sk brokingverksamhet bestående i att han tecknade leasingavtal, som överläts till olika finansbolag. - - - Under 1983 överflyttades brokingverksamheten från ST-Konsult till AB W Invest, vilket sedermera bytte namn till Leasing Consult W & Co AB. I denna verksamhet som bedrevs i Sundsvall anställdes bl a M.O. som försäljare. Sedan M.O. slutat sin anställning och startat egen liknande verksamhet i aktiebolaget Standard Leasing AB beslutade sig R.W. och M.O. för att gemensamt driva leasingverksamhet i ett nytt bolag Leasing Consult Oiwi AB, vilket bolag registrerades d 20 jan 1986 och d 22 dec 1986 ändrade firman till Förvaltningsaktiebolaget Valcon, med ett registrerat aktiekapital av i miljon kr. Verksamheten i de av R.W. och M.O. ägda bolagen, Leasing Consult W & Co AB och Standard Leasing, övertogs av Valcon, som även d 26 okt 1986 köpte aktierna i Standard Leasing AB av M.O.. Den av Valcon bedrivna finansverksamheten fick snabbt en sådan omfattning att en höjning av aktiekapitalet aktualiserades. R.W. och M.O. bildade därför d 25 juli 1986 ett dotterbolag till Valcon, JOW med ett aktiekapital av 5 miljoner kr, vilket genom nyemission d 24 sept 1986 höjdes till 10 miljoner kr. Verksamheten synes ha övertagits av Valcon genom förvärv av leasingstock och rörelsen i övrigt per d 1 jan 1987. Leasingverksamheten expanderade snabbt och en ytterligare höjning av aktiekapitalet blev aktuell och verkställdes på sätt närmare utvecklas under åtalspunkten 5. Valcon hade 1986 dotterbolagen JOW och Standard Leasing AB. Sistnämnda bolag förvärvade d 10 okt 1986 POSAB Systemfrakt AB, ändrat till Systemfrakt i Sundsvall AB, vilket bolag d 17 dec 1986 förvärvade Trafik AB K E G., G:s. Sistnämnda bolag bedrev åkeriverksamhet inom Bilspeditionssfären med fasta godslinjer. Systemfrakt i Sundsvall AB förvärvade i juli 1987 ytterligare ett åkeri, SU-Intressenter AB.

R.W. och M.O. bildade under i målet aktuell tid ytterligare ett antal aktiebolag samt förvärvade genom dessa ytterligare ett antal bolag, vilka de tillsammans ägde och kontrollerade. Dessa bolag formades under samma tid om i olika koncerner. De i målet aktuella verksamheterna bestod av leasingverksamhet i finansbolaget JOW - - - -

Inledningsvis finansierades verksamheten genom lån i Sparbanken Norrland, som emellertid under sommaren/hösten 1987 förklarade att banken avsåg att avveckla sitt engagemang i JOW.

- - -

3. De tilltalades inställning till åtalen och parternas utveckling av talan.

- - -

Åtalspunkt 5

De tilltalades inställning

R.W. har förnekat gärningen. Han har som grund för bestridandet angivit att nyemissionen har genomförts på ett korrekt sätt enligt A.H:s plan, att JOW:s fordran på Exprim och Trissprim inte ändrar det faktum att nyemissionen genomförts på ett korrekt sätt, att om JOW:s fordran ingår som "ett led i nyemissionen" så är det fel att Exprim och Trissprim "ej varit kreditvärdiga för beloppen" ävensom fel att "säkerheten för krediterna har i huvudsak saknat värde", samt att han inte haft brottsligt uppsåt eller varit grovt oaktsam.

M.O. har förnekat gärningen. Han har som grund för förnekandet angivit att JOW till förts ett verkligt värde om 40 miljoner kr, att vilseledande uppgift därigenom inte offentliggjorts, samt att något spridande av uppgifterna till obestämd eller vidsträckt krets inte skett.

H.A. har förnekat gärningen. Han har som grund för förnekandet angivit att det inte fanns någon anledning ifrågasätta den reella substansen i form av reverser som tillställdes bolaget eller de säkerheter som lämnades i samband med nyemissionen och att vilseledande uppgifter därigenom inte lämnats, samt att eventuell kreditovärdighet inte kunde konstateras vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Därutöver var han under den aktuella perioden endast tillförordnad verkställande direktör.

A.H. har förnekat gärningarna. Som grund för förnekandet av gärningen har han angivit att det bestrids att kreditförsäljningen av leasingkontrakten skett som ett led i genomförandet av nyemissionen, att det bestrids att Exprim och Trissprim inte varit kreditvärdiga och att säkerheterna för krediterna i huvudsak saknat värde och sålunda reell substans om ca 30 miljoner kr saknas i den egendom som tillskjutits bolaget, att han inte medverkat vid genomförandet av nyemissionen, att han inte offentliggjort vilseledande uppgifter eller spritt vilseledande uppgifter genom att informera kreditgivare om nyemissionen, samt att han varken uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genomfört nyemissionen.

B.O.G. har förnekat gärningen. Han har som grund för förnekandet i allt väsentligt anslutit sig till vad A.H. anfört till förnekande av åtalspunkt 5 samt därutöver tillagt att någon kontrollplikt inte ålegat honom.

Åklagarens sakframställning

JOW bildades d 25 juli 1986 och registrerades d 18 aug 1986. Bolagets första räkenskapsår sträckte sig till d 30 juni 1987. Verksamheten har bestått av inköp och utleasing av framförallt skogsmaskiner. Finansiering har skett genom lån med inventarierna som säkerhet. Huvudsaklig kreditgivare var Sparbanken Norrland. Per d 30 juni 1987 såldes JOW till bolagen Exprim och Trissprim med vardera hälften. Ägare till Exprim var M.O. och ägare till Trissprim R.W.. Under jan 1988 förvärvade M.O. samtliga aktier i Trissprim.

R.W. har varit VD i bolaget från starten. Till och med jan 1988 har han dessutom varit ägare och styrelseledamot. M.O. har varit ägare och styrelseledamot sedan d 25 juli 1987. A.H. utsågs till bolagets revisor vid extra bolagsstämma d 24 juni 1987, då han efterträdde J.U. vilken varit revisor sedan starten. Registreringen av valet av nya revisorer hos Patent- och registreringsverket (i fortsättningen kallat PRV; red:s anm) gjordes först d 28 sept 1987. H.A. har varit verkställande direktör från d 30 april 1987 till d 16 dec 1987 samt från d 18 mars 1988. Under tiden d 16 dec 1987 till d 18 mars 1988 innehade han posten som vice verkställande direktör. H.A. valdes. till styrelseledamot d 21 aug 1987 och entledigades d 9 nov 1987. Från och med d 15 okt 1987 var H.A. suppleant i styrelsen. B.O.G. valdes vid extra bolagsstämma d 1 sept 1987 till styrelseledamot. Vid styrelsesammanträde d 15 okt 1987 konstaterades att B.O.G. innehade posten som styrelsens ordförande.

- - -

Den 6 juli 1988 försattes JOW efter egen ansökan i konkurs vid Sundsvalls TR.

JOW bildades av ett annat företag, förvaltningsbolaget Valcon, ägt av R.W. och M.O.. Vid bildandet registrerades ett aktiekapital om 10 miljoner kr. Beloppet tillfördes av Valcon som därvid medgavs två övertrasseringar om vardera fem miljoner kr av checkkonton hos Sparbanken Norrland. Aktiekapitalet registrerades d 18 aug 1986 men uppbokades i JOW först d 30 dec 1986. Lånen i Sparbanken löstes därefter av JOW. Aktiekapitalet i JOW svarade härigenom mot en fordran i Valcon, för vilken saknades säkerheter. Den måste därför och med hänsyn till Valcons ställning ha bedömts som osäker. Den 13 juni 1989 försattes Valcon i konkurs. Bolaget visade då en brist om 28 miljoner kr. JOW övertog i sitt uppbyggnadsskede en leasingstock från Valcon. Stocken värderades till 59 miljoner kr. Vid övertagandet var leasingstocken belastad med provisioner om sammanlagt ca 8 miljoner kr, varav 5 miljoner kr till R.W. och 2,9 miljoner kr till Valcon. Provisionen till R.W. motsvarade det sk finansnettot omdiskonterat till nuvärde vilket är lika med skillnaden mellan leasinggivarens inlåningsränta och det aktuella leasingavtalets löpränta omdiskonterat till nuvärde. Den 30 juni 1987 betalades faktura från Valcon om 2,9 miljoner kr avseende provisionen. Under sommaren 1987 drabbades JOW av likviditetsproblem. Detta medförde att Sparbanken framställde önskemål om att samarbetet med bolaget skulle upphöra. Den 31 aug 1987 träffades en överenskommelse med bolaget innebärande att bankens engagemang skulle vara avslutat per d 31 okt 1987. Samtidigt erhöll bolaget framställningar från bankinspektionen om erhållande av bolagsordning och årsberättelse för prövning av bolagets status som finansbolag. Efter påminnelser tillställdes bankinspektionen d 29 okt 1987 ett meddelande från H.A. angående nyemissionen (se nedan). Bifogat medföljde årsberättelse och en sk ren revisionsberättelse undertecknad av A.H.. Den 12 nov 1987 inregistrerades JOW som finansbolag.

När A.H. övertog revisorsuppdraget från J.U. påpekades genom Ullsten och personal från revisionsfirman REVEKO en mängd brister i JOW:s redovisning. I den "rena" revisionsberättelsen till bankinspektionen konstaterade A.H. att samtliga brister åtgärdats. Därefter har A.H. i rapport från jan 1988 återigen funnit anledning rikta kritik mot bolagets interna kontroll och redovisning.

Bohlins revisionsbyrå erhöll av konkursförvaltaren uppdrag att detta vid utredningen av bolagets konkurs. I två olika rapporter har följande sammanfattande allmänna iakttagelser gjorts:

- Bokslutet per d 30 juni 1987 utvisade en vinst om 297 kr, dvs ett nollresultat. - Enligt Bohlins förelåg - efter kontroll - resultatförsämrande avvikelser om totalt 11,5 miljoner kr. - Specifikation över leasinginventariernas Planenliga avskrivning saknades. - Rörelsefrämmande kostnader har belastat bolaget. - Verifikationer och annan väsentlig information saknades. - Brister förelåg i uppföljningen av leasingstocken. - Det egna kapitalet måste anses varit förbrukat d 30 juni 1987.

Under hösten 1987 beslutades genomföra två stycken emissioner. Vid den tidpunkten ägdes JOW med hälften vardera av Exprim och Trissprim. Exprim och Trissprim ägde även samtliga aktier i bolaget Söderlunds Måleri AB (SÖMÅ), Geo och Markkonsult Gren o Co AB (GEMA), Sals Metallarbeten AB (SAME) - vilka samtliga övertagits från Valcon - och Systemfrakt i Sundsvall AB. Genom nyemissionerna skulle JOW:s aktiekapital ökas från 10 miljoner kr till 40 miljoner kr och SOMÅ:s aktiekapital ökas från 50 000 kr med 32 miljoner kr. Vid nyemissionen i JOW skulle aktierna tecknas till överkurs (133,3 procent) varvid överskottet om 10 miljoner kr skulle tillföras reservfonden.

Transaktionerna i anslutning till emissionerna har genomförts i tre steg enligt en av A.H. utarbetad plan.

1. Som ett första led sålde JOW leasingkontrakt till Exprim respektive Trissprim för 16 miljoner kr vardera, totalt 32 miljoner kr plus moms om 7,5 miljoner kr. JOW erhöll reverser från köparna. Sedan köparna lyft den ingående momsen betalades motsvarande belopp till JOW som amortering på köpeskillingsreverserna. Som säkerhet för krediterna ställdes aktier i Exprim, Trissprim och Systemfrakt i Sundsvall AB samt personlig borgen av R.W. och M.O..

2. Nyemission genomfördes i SOMA. Apportegendomen till ett angivet värde av 32 miljoner kr tillfördes bolaget i form av de leasingkontrakt Exprim och Trissprim förvärvat från JOW.

3. Nyemission genomfördes i JOW genom att apportegendom till ett värde av 40 miljoner kr i form av aktierna i bolagen SOMA, GEMA och SAME tillfördes bolaget.

En förutsättning för genomförandet av transaktionerna har varit att Sparbanken Norrland frisläppt panten på de leasingkontrakt som belånats av JOW och därefter överförts till SÖMÅ. Så har skett d 22 okt 1987 för tiden d 19-d 22 okt utan att banken krävt återbetalning av motsvarande lånevärde. Ersättningssäkerhet har ställts i form av aktierna i Systemfrakt i Sundsvall AB och Exprim och Trissprim. Samma säkerhet har sedan ställts för JOW:s reversfordran, varför dubbelpantsättningskett.

SÖMA har efter nyemissionen återigen belånat de frisläppta leasingkontrakten i Sparbanken Norrland för 32 miljoner kr. - Likviden har överförts till JOW och omgående till förts banken som amortering på JOW:s krediter i banken.

Trissprim och Exprim har inte varit kreditvärdiga för skulden till JOW och säkerheten för krediterna har i huvudsak saknat värde. Som följd härav har i samband med nyemissionen ett sammantaget tillskott inte skett till JOW vad avser ca 30 miljoner kr.

- - -

Ett huvudsyfte med nyemissionerna har varit att tillmötesgå krav från nya kreditgivare i JOW. Den 22 okt 1987 beviljade Ö. Junior Fondkommission AB ett kortfristigt lån om 25 miljoner kr. En förutsättning för lånet var att bolagets aktiekapital höjdes. Likaså torde Wasa Kredit Försäkrings AB vid beviljande av en kredit om 100 miljoner kr d 19 nov 1987 ha påverkats av nyemissionen.

Medverkande vid genomförandet av nyemissionen har varit R.W., M.O., H.A. och B.O.G. i egenskap av styrelseledamöter samt A.H. i egenskap av revisor. H.A. har tillika varit verkställande direktör.

I samband med genomförandet av nyemissionen har följande åtgärder vidtagits och beslut fattats.

R.W., M.O., H.A. och B.O.G. har vid styrelsesammanträde d 15 okt 1987 behandlat ett av A.H. utarbetat förslag för genomförandet av nyemissionen samt beslutat föreslå bolagsstämman att genomföra emissionen enligt plan.

R.W. och M.O. har som ägare och företrädare för Trissprim respektive Exprim vid bolagsstämman d 29 okt 1987 beslutat öka aktiekapitalet i JOW genom nyemission.

R.W., M.O. och H.A. har d 29 okt 1987 intygat att apportegendom till ett värde av 40 miljoner kr i sin helhet tillförts bolaget samt undertecknat förvaltningsrapport.

A.H. har avgett revisorsintyg d 29 okt 1987 avseende styrelsens förvaltningsrapport och tillskjutandet av apportegendom till bolaget.

Emissionsanmälan och protokoll från bolagsstämma med beslut om aktiekapitalhöjning genom nyemission samt intyg beträffande tillskjutande av apportegendom har - - - tillställts PRV som d 21 dec 1987 registrerat ökningen av aktiekapitalet. Beslut om nyemissionen har tillställts bankinspektionen som d 12 nov 1987 inregistrerat bolaget som finansbolag.

Den 6 till 7 nov 1987 har JOW sålt leasingavtal och hyresobjekt för ca 100 miljoner kr.

Den 18 mars 1988 har vid extra bolagsstämma beslutats att nedsätta aktiekapitalet i JOW till 4 miljoner kr. Vid extra bolagsstämma d 18 april 1988 har beslutats efterge bolagets fordran på 16 miljoner kr jämte upplupen ränta på vardera Exprim och Trissprim.

De tilltalades sakframställningar

R.W.: Nyemissionen har genomförts på ett korrekt sätt enligt A.H.:s plan. JOW:s fordran på Exprim och Trissprim ändrar inte det faktum att nyemission genomförts på ett korrekt sätt. De uppgifter som tillställts PRV om höjning av aktiekapitalet har varit riktiga. Härmed har inga vilseledande uppgifter offentliggjorts.

Det bestrids att Exprim och Trissprim inte varit kreditvärdiga för beloppen. - - -

Det bestrids att säkerheten för krediterna i huvudsak har saknat värde. - - -

R.W. har vidtagit alla rimliga åtgärder för att nyemissionen skulle bli genomförd på ett korrekt sätt. Han har inte haft brottsligt uppsåt eller varit grovt oaktsam. Revisionsfirman Hagström & Sillén stod bakom förslaget. Uppläggningen och genomförandet av nyemissionen har godkänts av bl a Sparbanken Norrland, Sparbankernas bank samt - i efterhand - professor Knut Rodhe. JOW:s styrelse har haft en hög kunskapsnivå. R.W. har själv ingen ekonomisk eller juridisk utbildning. Han har följt experternas förslag.

M.O.: Kreditförsäljningen av leasingstocken från JOW till ägarbolagen Exprim och Trissprim liksom värdet av de säkerheter som ställdes för krediterna är irrelevanta förhållanden vid bedömandet av nyemission. Värdet av den apportegendom som tillfördes JOW i form av aktierna i bolagen SÖMÅ, GEMA och SAME har inte ifrågasatts av åklagaren. Inga oriktiga eller vilseledande uppgifter har sålunda offentliggjorts genom registreringen av aktiekapitalhöjningen hos PRV.

Det bestrids att Exprim och Trissprim inte har varit kreditvärdiga för beloppen vid köpet av leasingstocken.

M.O. har inte haft någon anledning ifrågasätta värdet av säkerheterna vilka bedömts av mycket kompetenta personer.

H.A.: Bedömningen måste utgå från förhållandena i okt 1987. Härvidlag måste hänsyn tas till varje enskild medverkandes förutsättningar vid genomförandet av beslutet av nyemissionen. - - -

A.H.: Det vitsordas att JOW genom kreditförsäljning av leasingkontrakt erhållit en fordran på ägarbolagen Exprim och Trissprim. Det bestrids dock att detta skett som ett led i genomförandet av nyemissionen. Jämväl bestrids att Exprim och Trissprim inte varit kreditvärdiga och att säkerheten för krediterna i huvudsak saknat värde. Sålunda har det inte förelegat någon brist i det tillskott som skett till JOW.

A.H. har inte medverkat vid genomförandet av nyemissionen. Han har endast avgivit lagenliga revisorsintyg vilka till sitt innehåll varit riktiga.

Utifrån givna premisser har A.H. utarbetat ett förslag hur förutsättningarna för en nyemission skulle kunna iordningställas och hur en härpå grundad nyemission skulle kunna genomföras. I förutsättningarna har då ingått genomförandet av kreditförsäljning av leasingstock från JOW till ägarbolagen. A.H. har uttryckligen i skriftligt förslag till styrelsen d 14 okt 1987 anmärkt att säkerheten för krediten skulle antas vara fullvärdig. A.H. deltog inte vid styrelsemötet när beslut togs om genomförandet av nyemissionen enligt plan. Styrelsen har varit medveten om att kreditförsäljningen erfordrat full säkerhet samt försökt åstadkomma detta. A.H. hade ingen anledning undersöka eller betvivla säkerheterna förrän vid kontroll av årsbokslutet för 1987/88.

A.H. har varken uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genomfört nyemissionen. Han har inte heller offentliggjort vilseledande uppgifter eller spritt vilseledande uppgifter genom att informera kreditgivaren om nyemissionen.

B.O.G.: Det bestrids att kreditförsäljningen av leasingavtal från JOW till moderbolagen Exprim och Trissprim är relevanta för den efterföljande apportemissionen i JOW. Transaktionerna är väsentligen åtskilda. Enligt åklagaren har det uppgivna värdet om 40 miljoner kr av den inapporterade egendomen inte ifrågasatts. Det bestrids sålunda att nyemissionen genomförts utan ett tillskott. Vilseledande uppgifter har härmed inte offentliggjorts.

Det bestrids att Trissprim och Exprim inte varit kreditvärdiga för beloppen. Vid bedömningen skall inräknas värdet av det sålda, dvs leasingstocken. Övriga säkerheter har tillkommit därutöver.

Under förutsättning att kreditförsäljningen har varit dålig genom att Exprim och Trissprim inte varit kreditvärdiga för beloppen och säkerheterna saknat värde följer endast att en dålig (osäker) fordran uppstått. Detta hindrar inte att korrekt nyemission kunnat genomföras. Fordringens godhet skall prövas först i samband med upprättandet av årsredovisning. Vilseledande uppgift har möjligen kunnat spridas genom felredovisning där.

B.O.G. bestrider att han har åsidosatt någon honom åvilande kontrollplikt. Vid styrelsemötet d 15 okt 1987 ingick han inte i styrelsen. Inval avsågs ske först vid senare bolagsstämma. Vid tidpunkten för genomförandet av nyemissionen ålåg honom möjligen ett uppdragsansvar.

Åtalspunkt 6

A.H. har förnekat gärningen. Han har bestritt att apportegendomen haft ett värde understigande 32 miljoner kr och att han brustit i kontrollen av den tillskjutna egendomen och härigenom av grov oaktsamhet föranlett att vilseledande uppgifter angående nyemissionen offentliggjorts vilket varit ägnat att påverka bedömningen av bolaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada.

Åklagaren har anfört: A.H. har i revisorsintyg d 21 okt 1987 intygat att den till SÖMÅ till förda apportegendomen i form av leasingkontrakt inte åsatts högre värde än det verkliga oaktat kontrakt till ett angivet värde av 5 993 528 kr saknat värde.

Avtalen förvarades hos bolaget i mappar med anteckningar om väsentliga händelser. Kontroll av kontrakten har enkelt kunnat ske där genom en fysisk besiktning.

Nyemissionen i SÖMÅ har registrerats hos Patent- och registreringsverket d 21 dec 1987.

A.H. har anfört: Det bestrids att apportegendomen till SÖMÅ skulle haft ett värde understigande 32 miljoner kr.

A.H. har inte brustit i kontrollen av den tillskjutna egendomen. Han har gjort nödvändiga granskningar genom att ta del av de uppgifter om egendomen som vid tidpunkten för nyemissionen fanns hos bolaget. Granskningen har inte medfört någon annan bedömning av leasingkontraktens värde. Vid en marknadsvärdering av hela leasingstocken kan värdet uppskattas till 38-39 miljoner kr.

- - -

4. Utredningen.

- - -

Åtalspunkt 5

(Förhör med de tilltalade samt med ytterligare ett tjugotal personer hölls och utsagorna har utförligt redovisats i domen men här uteslutits. Vidare åberopades omfattande skriftlig bevisning; red:s anm.)

- - - 5. Domskäl

5.1 Ansvarsfrågor

- - -

Åtalspunkt 5

a) Allmänt om gärningsbeskrivningen och TR:ns prövning

TR:n vill först erinra om gärningsbeskrivningens funktion i ett brottmål. Åklagarens påstående, såsom det kommit till uttryck i gärnings beskrivningen, utgör ramen för den prövning domstolen skall göra.

Det har från försvararhåll invänts att gärningsbeskrivningen är svårförståelig. Det har t ex framförts, såsom en grund för bestridande av ansvar, att gärningen inte kan vara straffbar eftersom åklagaren både i gärningsbeskrivningen och muntligen vid förhandlingen vitsordat att ett ograverat tillskott till JOW faktiskt skett genom det steg som innefattat nyemissionen till JOW. Åtalet och gärningsbeskrivningen bygger emellertid på att en genomsyn görs av det förfarande, innefattande tre steg, som möjliggjort emissionen. Åklagaren har påstått att JOW "sammantaget" inte erhållit reell substans vad avser ca 30 miljoner kr. Åklagaren har i gärningsbeskrivningens fjärde stycke preciserat hur denna brist uppstått: Trissprim och Exprim har ej varit kreditvärdiga för JOW:s fordringsbelopp och säkerheterna har i huvudsak saknat värde. Åklagaren har alltså gjort gällande att bristen i tillskott uppkommit genom att JOW vid sin kreditförsäljning av leasinginventarierna inkl kontrakt ("leasingkontrakten") (i steg 1) fått ett vederlag som praktiskt taget saknat värde.

Det finns anledning att här åter ange och sammanfatta de tre stegen.

Steg 1. JOW försäljer d 22 okt 1987 leasingkontrakt för 32 miljoner kr - exkl moms på 8 miljoner kr, som efter avlyft används för amortering till JOW - till "moderbolagen" Trissprim och Exprim. I vederlag får JOW en fordran på respektive moderbolag på 16 miljoner kr enligt skuldebrev jämte säkerhet i form av a) aktier i Systemfrakt i Sundsvall AB b) R.W:s och M.O:s aktier i moderbolagen samt

c) personlig borgen av R.W. och M.O..

Steg 2. Samma leasingkontrakt (som i steg 1) utgör, apportegendom med åsatt värde 32 miljoner kr vid nyemission i SÖMA.

Steg 3. Egendom till ett värde av 40 miljoner kr tillskjuts JOW varvid aktiekapitalet genom nyemission tillförs 30 miljoner kr och reservfonden tillförs 10 miljoner kr. Den tillförda egendomen utgörs av aktier i bolagen SÖMA, SAME och GEMA. Att reservfonden ökar med 10 miljoner kr är en följd av att aktieteckningen sker till överkurs (133,3 procent). - - -

Åklagaren har vid sin sakframställning sammanfattat sitt påstående med att JOW genom steg i avhänds ca 30 miljoner kr (eftersom vederlaget är i huvudsak värdelöst). Detta måste enligt åklagaren sammanvägas med att i steg 3 40 miljoner kr tillförs. "Netto" tillförs JOW endast ca 10 miljoner kr genom förfarandet sammantaget. Åklagaren har också uttryckt saken så att "om vederlaget i steg i är fullvärdigt" faller hela åtalspåståendet.

En första fråga för TR:n är att ta ställning till om påståendet om svindleri kan grundas på en sådan genomsyn. De uppgifter som spritts eller offentliggjorts angående steg 3 har ju (sett isolerat) även enligt åklagaren varit riktiga.

TR:n konstaterar här bara att även ett offentliggörande eller spridande av en i och för sig riktig uppgift kan vara vilseledande.

Det är klarlagt att de tre stegen företagits inom loppet av några dagar och att de omfattats av en sammanhållen plan med syfte att höja JOW:s aktiekapital. TR:n finner därför anledning att närmare pröva gärningen utifrån en genomsyn av de tre stegen. Prövningen måste självfallet ske inom den ram som utgörs av åklagarens påståenden i målet. Genomsynen medför således också att gärningsbeskrivningens konsistens utsätts för en ingående prövning.

b) Inverkan av ålalspunkten 6

Åtalspunkterna 5 och 6 har handlagts gemensamt i målet. I åtalspunkten 6 har åklagaren påstått att de leasingkontrakt som överlåtits i steg 2 inte haft ett högre värde än (avrundat) 26 miljoner kr. Som framgår nedan har TR:n under åtalspunkten 6 funnit att åklagaren styrkt att kontrakten brustit i vart fall till ett värde av drygt 3,4 miljoner kr. Utredningen har dock inte givit underlag för någon säker slutsats om vilket värde de övriga kontrakten som berörs av den åtalspunkten verkligen haft eller om övriga i apporten ingående kontrakt haft ett konstaterbart övervärde. Således kan ej uteslutas att kontrakten brustit i värde på sätt åklagaren påstått. Fråga uppkommer då om detta förhållande bör beaktas vid bedömningen av åtalspukten 5.

Parterna har inte alls berört frågan såvitt gäller steg 1. Det är dock frågan om samma leasingkontrakt som i åtalspunkten 6. Det finns ej underlag för ett antagande att värdet förändrats mellan steg 1 och 2. Enligt TR:ns mening bör det därför helt inom ramen för prövningen i målet konstateras i fråga om steg 1, att de leasingkontrakt som JOW avhänder sig till moderbolagen möjligen haft ett värde av endast ca 26 miljoner kr. I det steget har i så fall inte något avhändande skett med mer än högst detta belopp. Då annat ej är klart styrkt har TR:n - för att de tilltalade inte skall missgynnas - att utgå från nämnda belopp vid bedömningen av förevarande åtalspunkt.

Åklagaren har som nämnts bekräftat att han godtagit att det i steg 3 tillförs 40 miljoner kr oaktat påståendet i åtalspunkten 6. Vad som överlåts i steg 3 är aktier i de tre bolagen SÖMÅ, SAME och GEMA. Någon utredning om värdet på dessa aktier har ej företagits i målet. Vid bedömningen av åtalet har TR:n alltså att utgå från att JOW i steg 3 tillförs 40 miljoner kr.

c) JOW:s vederlag i steg 1

Åklagaren har anfört att JOW vid kreditförsäljningen i steg 1 erhöll ett vederlag (i form av reverser) som varit praktiskt taget värdelöst genom att Trissprim och Exprim ej varit kreditvärdiga och genom att ställda säkerheter i huvudsak saknat värde.

TR:n gör dessa bedömanden.

- - -

TR:n finner sammanfattningsvis att JOW:s fordringar på Exprim/ Trissprim vid kreditförsäljningen per d 22 okt 1987 och senare i sig saknat värde. Värdet på vederlaget för de överlåtna leasingkontrakten skall därför bestämmas utifrån värdet av de för fordringarna ställda säkerheterna.

- - -

TR:n har funnit att JOW:s fordringar mot Exprim/Trissprim i sig praktiskt taget saknat värde. De ställda säkerheterna skulle vid en marknadsmässig värdering per d 22 okt 1987 med beaktande av att värdena skulle beräknas efter ett hypotetiskt utfall per d 22 april 1998 normalt sättas till noll kr. Om det i stället i målet godtas att säkerheterna bedöms enbart efter sitt värde d 22 okt 1987 kan kreditsäkerheternas värde uppskattas till sammanlagt högst ca 8 miljoner kr. Värdet av JOW:s vederlag för de till Exprim/Trissprim överlåtna leasingkontrakten bör därför försiktigtvis bestämmas till 8 miljoner kr.

d) Sammanfattning angående tillskottet till JOW

Det är ostridigt i målet att JOW tillfördes 40 miljoner kr i steg 3. Aktiekapitalet (AK) ökades därvid med 30 miljoner kr och reservfonden (RF) 10 miljoner kr. Det är utrett att JOW genom steg i överlåtit leasingkontrakt för i vart fall ca 26 miljoner kr och i vederlag erhållit ca 8 miljoner kr. I steg i har alltså JOW frånhänts (26-8) 18 miljoner kr. Vid en summering av stegen 1 och 3 kan nu konstateras att JOW sammantaget såvitt påståtts och visats fått ett tillskott av (40-18) 22 miljoner kr.

e) De särskilda svindlerirekvisiten sprida spridande/offentliggörande

För att ansvar för svindleri skall kunna utdömas krävs att vilseledande uppgifter har antingen spritts eller offentliggjorts. Åklagaren har gjort gällande att sådana uppgifter såväl spritts som offentliggjorts.

- - -

Enligt TR:ns mening har det i målet inte visats att information lämnats till kreditgivare i sådan omfattning att lagens krav på spridning är uppfyllt.

- - -

Åklagaren har i gärningsbeskrivningens näst sista stycke angivit att "nyemissionen" genomförts och att "härmed" vilseledande uppgifter offentliggjorts. Åklagaren har under huvudförhandlingen klargjort att offentliggörandet skett genom de båda registreringar som anges i gärningsbeskrivningens första stycke. Här talas om två registreringar, nämligen registreringen (hos PRV) av ökningen av aktiekapitalet och registreringen hos bankinspektionen av bolaget som finansbolag. Vad gäller registreringen hos PRV har åklagaren närmare angivit att ett offentliggörande kommit till stånd redan genom att de för registreringen erforderliga handlingarna inkommit till PRV.

Registreringen hos PRV

Ökningen av AK med 30 miljoner kr har registrerats, vilket framgår av ett åberopat utdrag ur aktiebolagsregistret. I detta sägs att bolagsstämman d 29 okt 1987 beslutat öka aktiekapitalet "genom en nyemission med 30 000 000 kr". Av aktiebolagslagen (1975:1385) 4 kap 12 § sista st framgår att aktiekapitalet är ökat först när registrering skett. Registrering skedde d 21 dec 1987. - Vid nyemissionen tecknades aktierna till överkurs (133,3 procent) och apportegendom till ett värde av 40 miljoner kr tillfördes. Härav följer att RF tillfördes 10 miljoner kr. Av de uppgifter som intas i aktiebolagsregistret, framgår dock varken värdet av apportegendomen eller att reservfonden ökar. Dessa uppgifter framgår i stället av olika obligatoriska handlingar som har ingetts vid registreringen. Handlingarna, bl a emissionsanmälan, stämmoprotokoll, styrelsens redogörelse, styrelseintyg och revisorsintyg, är avsedda att hos PRV hållas tillgängliga för allmänheten varför de har offentliggjorts.

Registreringen hos bankinspektionen

En förutsättning för registrering som finansbolag var vid denna tid att bolaget hade tillgångar med ett nettovärde av minst 10 miljoner kr. Det är upplyst att bankinspektionen d 12 nov 1987 beslöt att JOW var ett finansbolag. Beslutet innebar att bolaget fördes in i en särskild förteckning över finansbolag. Förfarandet ("registreringen") i sig har såvitt framkommit inte inneburit att någon uppgift om aktiekapitalökningen offentliggjorts. Uppenbarligen har inte heller en fullbordad aktiekapitalökning varit någon förutsättning för själva registreringen. Av införandet i förteckningen kan nämligen rörande AK endast dras slutsatsen att detta uppgått till minibeloppet för aktiebolag dvs 50 000 kr. Åklagaren har dock påstått att ett "besked om nyemissionen" tillställts bankinspektionen i samband med registreringen. Beskedet som åsyftas har föredragits inför rätten och innehåller ett meddelande daterat d 29 okt 1987 till en befattningshavare på bankinspektionen från H.A. om att JOW kommer att höja AK med 30 miljoner kr och RF med 10 miljoner kr. En sådan handling, som väl i och för sig är en allmän handling, uppfyller knappast kravet på offentliggörande i svindleriparagrafens mening. Lagkommentaren säger att uppgiften måste vara riktad till allmänheten och att en uppgift får anses offentliggjord när den lämnats till offentlig myndighet för att där hållas tillgänglig för allmänheten. Sammantaget kan H.A:s "besked" inte anses uppfylla kravet på offentliggörande.

TR:n finner det således utrett att det genom registreringsförfarandet hos PRV offentliggjorts uppgifter om att JOW vid nyemissionen till förts apportegendom (i form av aktier) till ett värde av 40 miljoner kr varvid AK tillförts 30 miljoner kr och RF 10 miljoner kr.

f) Vilseledandet

Den offentliggjorda uppgiften om att JOW tillförts 40 miljoner kr skall således jämföras med att JOW:s behållning genom steg 1 och steg 3 sammantaget ökar med endast 22 miljoner kr. Fråga uppkommer då om den offentliggjorda uppgiften varit ägnad att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada. Vidare uppkommer frågan om avvikelsen är tillräckligt stor för att uppfylla kravet på vilseledande. Åklagaren har i gärningsbeskrivningen (och pläderingen) markerat att inte varje avvikelse i fråga om det sammantagna tillskottet, bör föranleda svindleriansvar.

De offentliggjorda uppgifterna om att JOW:s eget bundna kapital ökat genom nyemission måste anses i och för sig ägnade att påverka bedömningen av bolaget i ekonomiskt hänseende. För t ex en kreditgivare är aktiekapitalet av betydelse vid bedömningen om ett lån skall lämnas. Bolagets redovisade ställning och resultat samt framtidsutsikter torde dock vara väl så viktiga faktorer och ett lånebeslut kan knappast antas grundas på enbart en kunskap om det registrerade aktiekapitalet eller det bundna kapitalet. Att aktiekapitalet höjs genom tillskott utifrån bolaget, dvs genom nyemission, torde vara ägnat att påverka bedömningen av bolagets ställning och kreditvärdighet mer positivt än vid en fondemission, då bolagets egna tillgångar tas i anspråk. Vid en kontantemission har aktietecknaren sex månader på sig att inbetala hälften av emissionslikviden. Vid en apportemission skall däremot all apportegendom vara till förd bolaget redan vid registreringen. Ett tillskott av apportegendom av sådan storlek att det egna bundna kapitalet flerdubblas får i JOW:s fall anses ha varit ägnat att klart påverka bedömningen av bolagets aktuella ställning och kreditvärdighet, särskilt om någon helt aktuell årsredovisning ej finns att tillgå.

Det kan dock förtjänas att här påpeka att de skyddsregler i aktiebolagslagen som finns för att värna om aktiekapitalet (skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, likvidationsplikt osv) utgår från det registrerade AK. Sålunda har JOW under alla förhållanden genom nyemissionen blivit underkastat ett strängare skydd av det kapital bolaget faktiskt förfogar över.

För att ett straffbart vilseledande skall föreligga måste krävas att den vilseledande uppgiften varit sådan att den kunnat förmå andra att bli vilseledda och företa förlustbringande dispositioner. TR:n finner att den i målet konstaterade avvikelsen i tillskott när ett sådant mått att ett vilseledande i svindleribrottets mening kan föreligga.

Som nämnts kan en i och för sig riktig uppgift vara vilseledande. I lagkommentaren till svindleriparagrafen sägs att en uppgift kan vara vilseledande därför att någon väsentlig omständighet förtigits. I förevarande fall ligger vilseledandet i att ingen upplysning givits om att JOW i anslutning till emissionen, och som en nödvändig förutsättning för dess genomförande, avhänt sig tillgångar till ett värde av, såvitt visats, i vart fall 18 miljoner kr. Styrelsens vid nyemissionen offentliggjorda och av åklagaren åberopade redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning avseende tiden efter årsredovisningens avgivande d 30 sept 1987 (4 kap 4 § 1 st 2 aktiebolagslagen och 7 § 1 st 2 aktiebolagsförordningen) omnämner inte denna kraftigt balanspåverkande händelse och upplyser endast att resultatet för tiden efter senaste årsbokslutsdag varit "mer än tillfredsställande". De offentliggjorda uppgifterna vid nyemissionen får i sin helhet anses ha varit ägnade att vilseleda allmänheten genom att bolagets ställning förgyllts. JOW har vid den aktuella tiden utgjort ett - i vart fall lokalt - uppmärksammat bolag. Verksamheten har krävt omfattande fortlöpande kreditåtaganden från banker eller andra finansiärer. Vid aktuell tid gällde det även för JOW att finna en långivare som var villig att överta Sparbankens stora låneengagemang. De vilseledande uppgifterna har med hänsyn till vad som här anförts varit ägnade att medföra skada.

Slutsats

TR:n finner att åklagaren har påstått och visat att en gärning som objektivt är att bedöma som svindleri föreligger.

g) Subjektiva förutsättningar för ansvar

Under denna rubrik angav TR:n att de tilltalade medgett att de medverkat vid genomförandet av emissionen på sätt åklagaren påstått, att de gjort gällande att de inte handlat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet samt att B.O.G. vidare gjort gällande att han vid tidpunkten för genomförandet inte varit styrelseordförande.

TR:n fann inte tillräckliga skäl till antagande att någon av R.W., M.O., H.A. och A.H. handlat med svindleriuppsåt. Däremot ansåg TR:n att R.W., M.O., A.H. och B.O.G. handlat grovt oaktsamt. H.A:s handlande bedömdes inte som grovt oaktsamt.

Domslut. TR:n dömde

R.W. enligt 9 kap 3 §, 9 kap 9 § 2 st, 11 kap 2 §, 11 kap 5 § och 17 kap 7 §, allt BrB, och 2 § samt 2 och 4 §§skattebrottslagen för grovt bedrägeri, svindleri, grov oredlighet mot borgenärer, bokföringsbrott, bestickning, skattebedrägeri och grovt skattebedrägeri till fängelse tre år, varjämte näringsförbud meddelades honom t o m utgången av nov 1995,

M.O. enligt 9 kap 9 § 2 st BrB samt 12 kap 7 § och 19 kap 1 §aktiebolagslagen för svindleri och brott mot aktiebolagslagen till villkorlig dom och 150 dagsböter å 70 kr,

A.H. enligt 9 kap 9 § 2 st BrB för svindleri till villkorlig dom och 100 dagsböter å 140 kr samt

B.O.G. enligt 9 kap 9 § 2 st och 23 kap 4 § BrB för medhjälp till svindleri till villkorlig dom och 80 dagsböter å 120 kr och ogillade åtalet mot H.A..

Åklagaren samt R.W., M.O., A.H. och B.O.G. fullföljde talan i HovR:n för Nedre Norrland.

Åklagaren yrkade, såvitt avsåg åtalspunkten 5 i TR:ns dom, att R.W., M.O., A.H. och H.A. skulle fällas till ansvar för grovt svindleri och att B.O.G. skulle dömas för medhjälp till grovt svindleri.

Åklagaren yrkade vidare att fängelsestraffet skulle skärpas för R.W. samt att M.O., A.H., H.A. och B.O.G. skulle dömas till fängelse.

R.W. och M.O. yrkade bl a helt frikännande.

A.H. och B.O.G. yrkade bl a att åtalen mot dem skulle ogillas.

Parterna bestred, envar för sitt vidkommande, de ändringsyrkanden som framställdes.

HovR:n (hovrättslagmannen Hegrelius Jonson, hovrättsrådet Similä, adj led, lagmannen Brännström, hovrättsassessorn Wahlgren, referent, särskilde ledamoten, aukt revisorn J, som var skiljaktig beträffande motiveringen till åtalspunkten 5, samt nämndemännen Hellholm, Nettelbladt och Strandberg) anförde i dom d 20 jan 1992 bl a:

HovR:ns domskäl. Ansvarsfrågor.

Åtalspunkten 5 - Grovt svindleri m m (samtliga)

Åklagaren har i HovR:n lagt H.A. till last endast grov oaktsamhet.

Till utveckling av åtalet har åklagaren, utöver vad som finns antecknat i TR:ns dom, anfört följande. De uppgifter som offentliggjorts och spritts i samband med att nyemissionen genomfördes har omfattat att JOW tillförts ett värde om 40 miljoner kr. Det i gärningspåståendet beskrivna förfarandet har emellertid inneburit att bolaget i realiteten tillförts ett avsevärt mindre värde. Uppgifterna att JOW:s kapital förstärkts med 40 miljoner kr genom nyemissionen är vilseledande mot bakgrund av vad som således faktiskt till förts bolaget. Det fanns alltså inte något innehåll i nyemissionen, och man skulle därför aldrig ha lämnat in uppgiften därom till PRV. - A.H. har vid nyemissionen, genom att detta i planeringen, genomförandet och det efterföljande arbetet, påtagit sig en rådgivarroll som går utöver den normala revisorssysslan. Det har därför ålegat honom att kontrollera att förslaget genomfördes på ett korrekt sätt. - Överlåtelsen av JOW från Valcon till Exprim och Trissprim är daterad i juni 1987. Dessa handlingar är dock antedaterade och äganderättsövergången ägde i verkligheten rum först senare under hösten. Även protokoll d 1 sept 1987 från extra bolagsstämma i JOW, enligt vilket B.O.G. blev invald i styrelsen, torde ha tillkommit vid en senare tidpunkt. A.H. var verksam först from aug-sept 1987, trots att han har noterats som revisor redan från juni 1987. - 1 mars 1988 granskades JOW av den av bankinspektionen utsedde revisorn Hans Hörnfeldt. Vid granskningen, som avsåg förhållandena d 31 dec 1987, konstaterade H.H. att bolaget hade en viss kapitalbrist. Trots uppgifter om övervärden sålde bolaget i nov 1987, genom de s k administrationsavtalen, leasingkontrakt för 110 miljoner kr, vilket motsvarade det bokförda värdet. Senare köpte Adepten AB (Adepten) leasingstocken, som på papperet var värd 295 miljoner kr, för 15 miljoner kr. Adepten har uppgivit att bristen i den förvärvade stocken var 60 miljoner kr och i administrationsavtalen 25 miljoner kr samt att kundförlusterna per maj 1990 uppgick till 30 miljoner kr.

De tilltalade har till utveckling av talan i allt väsentligt anfört detsamma som finns antecknat i TR:ns dom. De har i HovR:n gjort följande invändningar.

R.W.: Någon vilseledande uppgift har inte förekommit. De fordringar som JOW erhöll var säkra. Det är i vart fall inte kriminaliserat att framkalla en osäker fordran. En emission bär inte med sig in formation om vad som har inträffat före emissionen. - Om en vilseledande uppgift anses ha förekommit är det ändå inte svindleri eftersom den vilseledda kretsen är för liten. - Han har saknat uppsåt och har ej varit grovt oaktsam.

M.O.: JOW har genom nyemissionen till förts 40 miljoner kr. Den uppgift som har offentliggjorts har alltså varit riktig och ej vilseledande. - Något spridande av uppgiften till en obestämd eller vidsträckt krets har inte skett. - Han har saknat uppsåt och har ej heller varit grovt oaktsam.

H.A.: Den offentliggjorda uppgiften om nyemissionen har varit riktig och inte vilseledande. - Han har ej varit grovt oaktsam.

A.H.: Den beskrivna gärningen är inte brottslig; det är fråga om tre självständiga rättshandlingar som inte får blandas samman. -Uppgiften om nyemissionen var riktig och någon vilseledande uppgift har således inte förekommit. - Svindleriparagrafens spridanderekvisit är ej uppfyllt. - De uppgifter som lämnats till PRV om nyemissionen har inte varit ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende, eftersom ingen tar del av dessa. - Han har saknat uppsåt och har ej heller varit grovt oaktsam.

B.O.G.: Kreditförsäljningarna och nyemissionen är separata och korrekta rättshandlingar som ej skall bedömas tillsammans. - JOW:s fordringar var säkra, eftersom Exprim och Trissprim var kreditvärdiga och säkerheterna var fullvärdiga. - Han har inte haft en sådan ställning i JOW att han kan ådra sig ansvar för svindleri. - Han har ej varit grovt oaktsam.

(I domen redovisade HovR:n förnyade förhör med de tilltalade och ytterligare ett flertal personer, vilken redovisning här uteslutits; red:s anm.)

HovR:ns bedömning

Frågan om uppgiften om nyemission varit vilseledande

Åklagaren har gjort gällande att uppgifterna om nyemissionen varit vilseledande därför att de gett sken av att bolaget tillförts/förstärkts med 40 miljoner kr trots att bolaget i realiteten netto endast tillförts ett betydligt lägre belopp.

En nyemission innebär att ett aktiebolags aktiekapital ökas genom att nya aktier tecknas mot betalning, antingen i pengar eller genom tillskott av annan egendom. Om ett bolag i omedelbar anslutning till aktiekapitalhöjningen utan vederlag och på ett otillåtet sätt avhänder sig egendom för att möjliggöra kapitaltillskottet, kan något sådant tillskott som förutsätts ske vid nyemission i realiteten inte anses ha skett. En uppgift om att nyemission ägt rum får under sådana omständigheter anses vilseledande.

Den i målet aktuella nyemissionen föregicks av två såsom kreditförsäljningar betecknade överlåtelser av viss egendom till aktietecknarna Exprim och Trissprim. Överlåtelserna och aktiekapitalhöjningen hade ett nära tidsmässigt samband. Den av A.H. utarbetade planen utvisar att överlåtelserna skedde för att möjliggöra aktiekapitalhöjningen och var en nödvändig förutsättning för denna. Om överlåtelserna, såsom åklagaren gjort gällande, innebar att egendomen vederlagsfritt frånhändes JOW på grund av att JOW:s fordringar på Exprim och Trissprim i anledning av överlåtelserna i själva verket var värdelösa eller näst intill värdelösa, kan JOW inte anses ha fått betalt för de nytecknade aktierna. Uppgiften om att nyemission skett får i sådana fall anses vilseledande. Avgörande för bedömningen av fordringarnas värde är huruvida Exprim och Trissprim var kreditvärdiga för beloppen vid tidpunkten för överlåtelserna eller om ställda säkerheter var betryggande.

- - -

Sammanfattningsvis finner HovR:n att Exprim och Trissprim vid kreditförsäljningarna saknade kreditvärdighet för krediter på 32 miljoner kr.

Som säkerhet för Exprims och Trissprims skulder till JOW pantsatte bolagen sina aktier i Systemfrakt. Vidare lämnade R.W. och M.O. sina aktier i Exprim och Trissprim som pant samt ställde personlig borgen. Fråga är om dessa säkerheter kan anses ha haft ett värde motsvarande JOW:s fordran på ägarbolagen.

- - -

HovR:ns bedömning av det sammanlagda värdet av Exprim och Trissprim och säkerheterna innebär således att JOW:s fordran på Exprim och Trissprim i anledning av kreditförsäljningarna inte kan värderas till mer än 7-8 miljoner kr. R.W. har i HovR:n gjort gällande att de leasingkontrakt som överläts vid kreditförsäljningarna, sasom TR:n funnit, endast var värda 26 miljoner kr. Åklagaren, med vilken de övriga tilltalade instämt, har hävdat att kontraktens värde skall anses ha uppgått till 32 miljoner kr. HovR:n konstaterar att det var samma leasingkontrakt som, dock i annan form, i slutskedet återkom till JOW. Såsom åklagaren påstått skulle således en brist i kontrakten vid kreditförsäljningarna motsvaras av en lika stor brist i den egendom som senare tillfördes JOW. Med hänsyn härtill finner HovR:n att skäl saknas att frångå det värde de åsattes vid överlåtelserna, dvs 32 miljoner kr. Kreditförsäljningarna har alltså inneburit att tillgångar till ett värde av 32 miljoner kr överlåtits till Exprim och Trissprim mot en ersättning av 7-8 miljoner kr. En sådan värdeöverföring var i förevarande fall att anse som förtäckt olovlig utdelning till aktieägare. Kreditförsäljningarna har utgjort en nödvändig förutsättning för aktiekapitalökningen. Värdet av den egendom som tillsköts JOW skall vid den bedömning som HovR:n gjort av de överlåtna leasingkontraktens värde enligt parternas samstämmiga uppgifter anses ha uppgått till 40 miljoner kr. Nettoresultatet av transaktionerna har alltså varit att JOW genom nyemissionen endast erhållit ett kapitaltillskott om ca 16 miljoner kr. Såsom inledningsvis konstaterats får vid sådant förhållande uppgiften om att JOW genom nyemission till förts 40 miljoner kr anses vilseledande.

Fråga om den vilseledande uppgiften varit ägnad att påverka bedömningen av JO W i ekonomiskt hänseende

För svindleriansvar krävs att den vilseledande uppgiften varit ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende. Därmed menas att någon som får del av uppgiften kan förväntas på grund därav företa en förlustbringande disposition. En nyemission får i allmänhet antas öka ett bolags kreditvärdighet. Genom C.D:s och J.S:s (företrädare för målsägandebolag; red:s anm) uppgifter är utrett att höjningen av aktiekapitalet varit av stor betydelse för Ö:s och Wasa vid kreditbedömningen av JOW. Uppgiften att JOW:s aktiekapital ökat får därför, särskilt med beaktande av den påstådda ökningens storlek, anses ha varit ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada.

Fråga om den vilseledande uppgiften spritts

HovR:n finner, i likhet med TR:n, att det inte är visat att den vilseledande uppgiften spritts till så många kreditgivare att svindleriparagrafens krav på spridning kan anses uppfyllt.

Fråga om den vilseledande uppgiften offentliggjorts

I HovR:n har åklagaren gjort gällande att offentliggörande skett endast på det sättet att den vilseledande uppgiften inlämnats till PRV.

En uppgift anses offentliggjord om den lämnats till offentlig myndighet för att där hållas tillgänglig för allmänheten. Till PRV har ingivits bl a emissionsanmälan, bolagsstämmoprotokoll, "intyg", dvs redogörelse från styrelsen samt revisorsintyg. Dessa, för registrering nödvändiga handlingar, får anses vara avsedda att hos PRV hållas tillgängliga för allmänheten. I flera av handlingarna anges att bolaget till förts 40 miljoner kr genom nyemission. Den vilseledande uppgiften har således blivit offentliggjord.

Fråga om de tilltalades ställning i JOW och medverkan vid nyemissionen kan medföra svindleriansvar

Ansvar för svindleri enligt 9 kap 9 § 2 st BrB kan ådömas bl a den som på grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett företag. Till den ifrågavarande personkretsen anses höra styrelseledamöter, verkställande direktörer och revisorer m fl. R.W., M.O., H.A. och A.H. tillhörde den krets av personer som straffstadgandet sålunda riktar sig mot. I målet är utrett att de alla medverkat vid genomförandet av nyemissionen på sätt åklagaren påstått. De får därmed anses ha medverkat - på sådant sätt att de kan ådra sig ansvar som gärningsmän - till att den vilseledande uppgiften om nyemission offentliggjorts.

B.O.G. är åtalad för medhjälp till svindleribrott. Han har för sin del invänt att han, vid tiden för styrelsesammanträdet d 15 okt 1987, inte var styrelseledamot och att han därför inte kan ådömas ansvar. I målet är utrett att B.O.G., efter det att han accepterat uppdraget som styrelseledamot, i styrelseprotokoll antecknats som styrelsens ordförande. Han har uppenbarligen också aktivt deltagit i beslutet om nyemission, bl a genom att tillse att säkerheterna utökades. B.O.G. har således varit faktiskt verksam på styrelsesammanträdet d 15 okt på sådant sätt att han måste anses ha medverkat till att beslutet om nyemission enligt den då presenterade planen kom till stånd och därmed till att den vilseledande uppgiften senare kom att offentliggöras.

Subjektiva rekvisit för ansvar

De tilltalade har till sitt försvar hävdat att Exprim och Trissprim enligt deras bedömning var kreditvärdiga för reversbeloppen med beaktande av bolagens innehav av aktier i JOW och den utdelning dessa aktier kunde förväntas ge samt den verksamhet som avsågs bedrivas i Exprim och Trissprim.

HovR:n fann inte visat att någon av de tilltalade uppsåtligen begått gärningen. HovR:n fann vidare, på anförda skäl, att inte heller grov oaktsamhet kunde läggas de tilltalade till last. Åtalet skulle därför ogillas.

HovR:ns domslut. Såvitt avsåg R.W. ändrades TR:ns dom på så sätt att åtalen för grovt svindleri (åtalspunkten 5) och grov oredlighet mot borgenärer ogillades och påföljden för de brott som han fällts till ansvar för bestämdes till fängelse två år varjämte förordnades att tiden för näringsförbudet skulle gälla under en tid av tre år, dock längst till utgången av nov 1995.

I fråga om M.O. ogillade HovR:n åtalet för grovt svindleri (åtalspunkten 5) och bestämde påföljden för brott mot aktiebolagslagen till 80 dagsböter å 70 kr.

I vad gällde H.A. fastställde HovR:n TR:ns frikännande dom och beträffande A.H. och B.O.G. ogillade HovR:n, med ändring av TR:ns domslut i fråga om åtalspunkten 5, åtalet.

Ekonomiske experten, aukt revisorn J, var av skiljaktig mening beträffande motiveringen till åtalspunkt 5 och anförde: Enligt min mening bör, med hänsyn till att JOW var rörelsedrivande och att aktierna såvitt kan bedömas hade ett marknadsvärde, Exprims och Trissprims innehav av dessa aktier medräknas när Exprims och Trissprims förmåga att betala skulden till JOW skall bedömas. Det kan inte anses tillförlitligen utrett att JOW:s ställning i okt 1987 var sådan att Exprim och Trissprim saknade kreditvärdighet även med beaktande av aktierna i JOW. Någon vilseledande uppgift har därför inte offentliggjorts och åtalet skall ogillas redan på denna grund.

Riksåklagaren sökte revision och yrkade att R.W., M.O. och A.H. skulle fällas till ansvar för svindleri, grovt brott, och B.O.G. för medhjälp därtill (åtalspunkten 5 i TR:ns dom) och att påföljden för samtliga skulle bestämmas till fängelse, för R.W:s del längre än vad HovR:n dömt till.

Riksåklagaren justerade i HD åtalet vad gällde de tre sista styckena i gärningsbeskrivningen, sådan den intagits i början av referatet, vilka stycken gavs följande lydelse.

"R.W., M.O. och A.H. har uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort vilseledande uppgifter som varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada genom att nyemissionen genomförts utan att reell substans till ett värde av ca 30 miljoner kr tillförts bolaget.

B.O.G. har av grov oaktsamhet medverkat till att nyemissionen genomförts utan att ovan angivet tillskott skett samt medverkat till att vilseledande uppgifter om tillskottet offentliggjorts. B.O.G. har härigenom främjat gärningen.

Den grova oaktsamheten har bestått i att nyemissionen genomförts trots att R.W., M.O., A.H. och B.O.G. bort inse, med hänsyn till vad de haft som grund för bedömningen av ägarbolagens kreditvärdighet och ställda säkerheter, att det uppgivna tillskottet till JOW inte varit säkerställt. A.H. har i vart fall förfarit grovt oaktsamt genom att medverka till nyemissionen utan att kontrollera om tillräckliga säkerheter ställts för krediterna.

R.W. (offentlig försvarare advokaten P.E.S.), M.O. (offentlig försvarare advokaten H.S.), A.H. (offentlig försvarare advokaten O.N.) samt B.O.G. (offentlig försvarare advokaten S.L.) bestred ändring.

Även R.W. sökte revision men HD fann ej anledning att meddela prövningstillstånd i avseende på hans revisionstalan.

HD lämnade vidare utan bifall av B.O.G. och A.H. förd talan mot särskilt av HovR:n d 16 aug 1991 i målet meddelat beslut, varigenom av dem framställt yrkande om undanröjande av TR:ns dom på grund av rättegångsfel lämnats utan bifall.

HD, beslöt efter parternas hörande med stöd av 54 kap 11 a § 2 st RB att, till dess annorlunda bestämts, begränsa prövningen av målet till viss, i HD:s dom närmare angiven frågeställning och förklarade målet i övrigt vilande.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lindgren, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande dom: Domskäl. De tilltalade har åtalats för sin respektive befattning med en av bolagsstämman i JOW under hösten 1987 beslutad ökning av aktiekapitalet genom apportemission med 30 miljoner kr. Aktierna tecknades vid nyemissionen med en överkurs om 133,3 procent, dvs bolaget skulle erhålla egendom värderad till 40 miljoner kr. Överskottet tillfördes reservfonden.

Som ett led i genomförandet av nyemissionen har JOW överfört leasingkontrakt med ett åsatt sammanlagt värde av 32 miljoner kr till ägarbolagen Trissprim och Exprim som därvid iklätt sig skuld till JOW med motsvarande belopp och ställt säkerhet för krediterna i form av aktierna i Systemfrakt i Sundsvall AB, aktier i Trissprim och Exprim samt personlig borgen av R.W. och M.O..

Samma leasingkontrakt har av Trissprim och Exprim överförts som apportegendom vid en nyemission i Söderlunds Måleri AB (SÖMÅ), vilket bolag ägdes i sin helhet av Trissprim och Exprim. Nyemission genomfördes därefter i JOW varvid Exprim och Trissprim som apportegendom tillsköt aktierna i SÖMÅ och två andra helägda bolag.

Nyemissionerna i de båda bolagen genomfördes under okt 1987 och registrerades i aktiebolagsregistret d 21 dec 1987.

Riksåklagaren har inte påstått att apportegendomen i det ögonblick den tillfördes JOW hade ett lägre värde än det uppgivna, 40 miljoner kr. Riksåklagaren har i stället hävdat att JOW som ett led i genomförandet av nyemissionen frånhänts egendom till ett värde av 32 miljoner kr utan motsvarande vederlag eftersom moderbolagen ej har varit kreditvärdiga för beloppen och säkerheterna i huvudsak saknat värde. Som en följd härav har JOW enligt riksåklagaren erhållit ett tillskott på endast ca 10 miljoner kr i stället för 40 miljoner kr.

Enligt den av riksåklagaren åberopade straffbestämmelsen i 9 kap 9 § 2 st BrB om svindleri fordras för straffansvar bl a att gärningsmannen offentliggör "vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada". Som riksåklagaren bestämt åtalet uppkommer fråga om det citerade rekvisitet för straffansvar är uppfyllt genom att bolagsstämmans beslut om apportemission föregåtts av att bolaget frånhänts egendom så som riksåklagaren påstått.

HD har beslutat att prövningen av målet skall begränsas till den ovan allgivna frågeställningen.

Vad som påstås ha förekommit när svindleri läggs någon till last är vanligen att vederbörande uppgett sin ekonomiska ställning för att vara bättre eller säkrare än den i verkligheten är. För att en uppgift skall vara vilseledande krävs enligt förarbetena till lagrummet inte att uppgiften är positivt oriktig utan uppgiften kan vara vilseledande därför att någon väsentlig omständighet har förtegats. Vidare skall uppgiften vara ägnad att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada. Härmed menas att någon som får del av uppgiften kan förväntas på grund därav företaga en förlustbringande disposition (NJA II 1949 s 423 ff). Av betydelse för svindleribestämmelsens räckvidd är också att det inte krävs att den offentliggjorda uppgiften verkligen har lett till skada för någon. Det räcker att den till sill art och innehåll är sådan att den typiskt sett inneburit risk för att någon skall lida ekonomisk skada.

Storleken av ett bolags aktiekapital liksom uppgifter om företagets omsättning och vinst m m har betydelse för bedömningen av företagets ställning men är av intresse också i andra sammanhang. Så till exempel har i detta mål uppgivits att nyemissionen i JOW föranleddes av det krav bankinspektionen ställde på bolagets kapitaltäckning när det blev aktuellt att registrera JOW som finansbolag enligt den då gällande lagen (1980:2) om finansbolag.

Aktiebolagslagen innehåller åtskilliga regler som syftar till att säkerställa att aktiebolag tillförs det Uppgivna aktiekapitalet, och att, om aktiekapitalet erläggs mot apportegendom, denna inte övervärderas och dessutom är till nytta för bolaget. En aktiekapitalhöjning genom nyemission får därför inte registreras hos PRV om inte de i 4 kap 12 § aktiebolagslagen angivna kraven uppfyllts. Är det fråga om apportemission krävs bl a ett av auktoriserad eller godkänd revisor utfärdat yttrande vari framgår att apportegendomen har tillförts bolaget, att den inte har övervärderats och att den är till nytta för bolaget. Först när samtliga villkor är uppfyllda kan aktiekapitalhöjningen registreras. Aktiekapitalet är ökat när registreringen skett. Om registrering vägras blir enligt 4 kap 10 § aktiebolagslagen följden att beslutet om nyemission förfaller. Det får därför anses vara vilseledande i svindleribestämmelsens mening att felaktigt uppge till PRV att ett bolags aktiekapital har inbetalats. I och med att uppgiften lämnats till myndigheten är den också offentliggjord.

Riksåklagarens gärningspåstående innehåller att vad som läggs de till talade till last är att de offentliggjort en uppgift om nyemission avseende ett kapitaltillskott om 40 miljoner kr, trots att bolaget på grund av de affärshändelser som föregått emissionen tillförts ett avsevärt mindre belopp. uppgiften om tillskottet har enligt riksåklagaren därför varit vilseledande. Riksåklagarens ståndpunkt bygger på att nyemissionen har genomförts enligt en tekniskt och tidsmässigt sammanhållen plan där kreditförsäljningarna ingått som en avgörande förutsättning och att storleken av kapitaltillskottet bör prövas utifrån den sammanlagda effekten av förfarandet för aktiekapitalhöjningen och inte endast efter vad som förekommit i direkt samband med nyemissionen.

Varken avfattningen av 9 kap 9 § 2 st BrB eller förarbetena till denna förhindrar att förfarandet bedöms med hänsyn till den sammanlagda effekten av förfarandet. Mot bakgrund av den betydelse som aktiebolagslagen fäster vid att aktiekapitalet - eller vid apportemission - värdet av egendomen vid nyemission verkligen tillförs bolaget, kan det i sådana situationer, där de åtgärder som lett fram till nyemissionen ingått i ett planlagt förfarande, finnas goda skäl härför. Vad som då ligger närmast till hands ur åklagarens synpunkt är att påstå att aktiekapitalet inte alls eller endast delvis inbetalats och att de uppgifter som lämnats härom till PRV av bolagets styrelse eller verkställande direktör och i förekommande fall av företagets revisor är osanna och missvisande.

Riksåklagarens talan följer emellertid inte denna linje. Riksåklagaren har i gärningspåståendet anfört att apportegendom till ett värde av 40 miljoner kr tillskjutits vid nyemissionen. Riksåklagaren har enligt utredningen i målet grundat sin talan på att nyemissionen som sådan genomförts i överensstämmelse med lag och att de uppgifter som lämnats till PRV, sedda i detta begränsade perspektiv, varit korrekta. Felet hänför sig enligt riksåklagaren, såsom inledningsvis anförts, till de bakomliggande transaktionerna och inte till nyemissionen som sådan. Vad riksåklagaren påstått i detta hänseende är av sådan betydelse att det får anses vara en del av gärningsbeskrivningen.

Registreringsförfarandet som sådant beaktar inte sådana affärshändelser eller andra transaktioner som ett bolag företagit före nyemissionen; det är enbart inriktat på att säkerställa att bolaget tillförs det kapital eller den apportegendom som nyemissionen i sig avser. Så länge de i 4 kap 12 § aktiebolagslagen uppställda kraven uppfyllts kan därför en registrerad och offentliggjord uppgift att aktiekapitalet höjts till visst belopp inte vara vilseledande på sätt förutsätts enligt 9 kap 9 § 2 st BrB.

HD finner med hänsyn till vad som ovan anförts att det inledningsvis citerade rekvisitet för straffansvar, såsom riksåklagaren bestämt åtalet, inte är uppfyllt och att förutsättningar för att bifalla åtalet för svindleri därför saknas.

Domslut. HovR:ns domslut fastställes såvitt nu är i fråga.

HD (JustR:n Vängby, Heuman, Lind, Gad, Törnell och Lambe, referent) beslöt följande dom:

Domskäl. Utredningen i målet visar följande. JOW beslutade under hösten 1987 öka aktiekapitalet genom apportemission med 30 miljoner kr. Aktierna tecknades vid nyemissionen med en överkurs om 133,3 procent, dvs bolaget skulle erhålla egendom värderad till 40 miljoner kr. Överskottet tillfördes reservfonden. Före nyemissionen överförde JOW leasingkontrakt med ett åsatt sammanlagt värde av 32 miljoner kr till de två aktieägarna i JOW, Trissprim och Exprim, som därvid iklädde sig skuld till JOW med motsvarande belopp och ställde säkerhet för krediterna i form av aktier i Systemfrakt i Sundsvall AB, aktier i Trissprim och Exprim samt personlig borgen av R.W. och M.O. (steg 1). Samma leasingkontrakt överfördes därefter av Trissprim och Exprim som apportegendom vid en nyemission i Söderlunds Måleri AB (SÖMÅ), vilket bolag ägdes i sin helhet av Trissprim och Exprim (steg 2). Nyemission genomfördes slutligen i JOW, varvid Trissprim och Exprim som apportegendom tillsköt aktierna i SÖMÅ och i två andra helägda bolag (steg 3). Nyemissionerna i SÖMÅ och JOW beslutades d 21 okt respektive d 29 okt 1987 och registrerades i aktiebolagsregistret d 21 dec 1987.

Enligt åtalet har JOW ej erhållit det uppgivna tillskottet på 40 miljoner kr utan ett betydligt lägre belopp. Väl hade apportegendomen i det ögonblick den tillfördes JOW det uppgivna värdet, men hänsyn måste enligt åklagaren tas till att kreditförsäljningen av leasingkontrakten innebar ett värdefrånhändande, då Trissprim och Exprim ej var kreditvärdiga och säkerheterna hade ett värde väsentligen understigande kreditbeloppet. När nyemissionen i JOW registrerades offentliggjordes därför enligt åklagaren vilseledande uppgifter angående tillskottets värde.

Enligt den åberopade straffbestämmelsen i 9 kap 9 § 2 st BrB om svindleri fordras för straffansvar bl a att gärningsmannen offentliggör "vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada". Som åtalet bestämts uppkommer fråga om det citerade rekvisitet för straffansvar är uppfyllt genom att bolagsstämmans beslut om apportemission föregåtts av att bolaget frånhänts egendom så som påståtts.

HD har med stöd av 54 kap 11 a § 2 st RB beslutat att prövningen av målet tills vidare skall begränsas till den ovan angivna frågeställningen.

Riksåklagaren har anfört bl a följande. De objektiva rekvisiten för svindleri är uppfyllda. En nyemission innebär att ett bolags aktiekapital ökas genom tillskott utifrån till skillnad från fondemission där bolagets egna tillgångar utnyttjas. Att ett bolags behållna förmögenhet ökar genom nyemission kan ha stor betydelse för kreditgivare som överväger att lämna lån till bolaget och även för andra intressenter. Aktiebolagslagen innehåller därför regler för att säkerställa att ett reellt tillskott verkligen sker i samband med nyemission. När nyemission sker genom att apportegendom tillskjuts får registrering inte ske om inte all apportegendom är tillförd bolaget samt revisor intygat att apportegendomen inte övervärderats och att den kan vara till nytta i bolagets verksamhet. Vid ökning av aktiekapitalet genom tillskott av apportegendom skall således tillses att bolaget tillförs ett säkert värde. Samma grund för bedömningen måste tillämpas även i förevarande fall när värdet av det tillskjutna i huvudsak är beroende av värdet av fordringarna på Trissprim och Exprim. - Den tillämpade konstruktionen har inneburit att den reella kapitalökningen varit beroende av andra förhållanden än den tillskjutna apportegendomens värde och att detta dolts för utanförstående intressenter. JOW:s åtgärder sammantagna har inneburit att det förutsatta kapitaltillskottet ej skett; fordringarna på Trissprim och Exprim var värdelösa och de ställda säkerheterna täckte bara till en mindre del fordringarnas belopp. Kreditgivare och andra intressenter har med hänsyn till regelsystemet befogad anledning utgå från att tillskott utifrån verkligen sker vid en nyemission/ apportemission och att bolagets ställning förstärks med motsvarande värde. - Sättet för genomförandet av nyemissionen utgör, mot bakgrund av den aktiebolagsrättsliga regleringen gällande nyemissioner och hur en uppgift om nyemission/apportemission i praktiken uppfattas, tillräcklig grund för att man i förevarande fall skall pröva storleken av tillskottet till JOW utifrån den sammantagna effekten av det tillämpade förfarandet för aktiekapitalhöjningen (stegen 1-3) och inte endast efter vad som förekommit i steg 3. Skulle det vid denna prövning visa sig att JOW till förts ett avsevärt lägre värde än vid nyemissionen uppgivna 40 miljoner kr bör, såsom TR:n och HovR:n konstaterat, uppgiften om tillskottet anses vilseledande i straffrättslig mening. - Något hinder för en sådan straffrättslig bedömning föreligger inte vare sig med hänsyn till ifrågavarande lagrums avfattning eller förarbetena till detta. Fallet är att jämföra med att apportegendom vid en normal apportemission åsatts högre värde än det verkliga och att apportemissionen i detta avseende därför inte genomförts på ett korrekt sätt enligt aktiebolagslagen, vilket kan vara straffbart som svindleri. Det väsentliga i båda fallen är att bolaget kommit att uppvisa ett aktiekapital som inte fullt ut kommit bolaget till godo. En riktig - till skillnad från en vilseledande - uppgift om vad som tillskjutits JOW skulle således inte ha omfattat annat än vad som sammantaget genom det tillämpade förfarandet verkligen tillförts JOW. Nyemissionen borde inte ha genomförts om en sådan riktig uppgift om tillskottet av något skäl inte kunnat lämnas.

De tilltalade har sammanfattningsvis anfört: Beslutet om försäljning av leasingkontrakten togs av styrelsen i JOW d 15 okt 1987, medan det var bolagsstämman som två veckor senare beslutade att genomföra apportemissionen i JOW. Stämman befattade sig inte med kreditförsäljningstransaktionerna. Kärnfrågan i målet synes vara om upplysning skulle ha lämnats om den föregående kreditförsäljningen - enligt åtalet innebärande ett värdefrånhändande - vid registreringsanmälan till PRV för attinformationen i registreringsanmälningen inte skulle ha varit vilseledande. Det är då av vikt att understryka att någon informationsskyldighetbeträffande transaktioner som må ha föregått beslutet om nyemission inte föreligger. Apportemissionens aktiebolagsrättsliga giltighet har inte satts i fråga. Den apportegendom som tillfördes JOW i steg 3 var ostridigt värd 40 miljoner kr. Apportemissionen har anmäts till PRV efter vad som är föreskrivet därom. Det föreligger alltså i detta fall ingen vilseledande uppgift. Av emissionsanmälan ensam kan således inte dras några slutsatser om bolagets ställning efter registreringen av nyemissionen.

I 4 kapaktiebolagslagen (1975:1385) finns regler om bl a nyemission. Vissa av dessa - regler syftar till att tillförsäkra aktieägarna erforderligt informationsunderlag. Att detta informationsunderlag inges till PRV utgör emellertid enligt 4 kap 12 § ingen förutsättning för att registrering skall kunna ske.

Andra bestämmelser i 4 kapaktiebolagslagen avser att skapa garantier för att bolaget genomnyemissionen verkligen tillförs egendom till ett värde som minst motsvarar aktiekapitalökningen. Enligt 4 kap 12 § gäller sålunda som förutsättning för registrering av en apportemission bl a att all apportegendom tillförts bolaget, att egendomen inte åsatts högre värde än det verkliga värdet för bolaget och att egendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet. Att dessa förutsättningar är uppfyllda - kontrolleras genom att yttrande av auktoriserad eller godkänd revisor inges i registreringsärendet.

Regelsystemet avser alltså bl a att skydda borgenärsintresset av att verkliga värden motsvarande kapitalökningen tillförs bolaget. Hur stort det totala egna kapitalet i bolaget blir efter nyemissionen ger emellertid registreringsuppgiften om aktiekapitalökningen inte något besked om. Den som vill få en överblick över bolagets ekonomiska situation måste skaffa sig ytterligare information t ex genom årsredovisningen, delårsrapporter etc. En registreringsuppgift om en viss aktiekapitalökning genom nyemission ger m a o endast det beskedet att egendom motsvarande minst kapitalökningen har till förts bolaget.

I JOW:s fall har det inte förelegat något registreringshinder. Åklagaren har vitsordat, att JOW via nyemissionen tillförts egendom till ett värde av 40 miljoner kr och att nyemissionen varit aktiebolagsrättsligt giltig. Frågan blir då om, trots att registreringshinder ej förelegat, emissionsanmälan likväl innefattat ett vilseledande genom att de föregående transaktionerna ej redovisats i registreringsärendet.

När ställning tas till frågan om svindleriansvar enligt 9 kap 9 § 2 st BrB har man att utgå från att åtalet avser ett vilseledande genom information i en registreringsanmälan för vilken bestämda lagregler gäller. Det är alltså inte fråga om ett uppgiftslämnande i allmänhet, där utelämnande av viss information kan generellt sett vara i lika mån vilseledande som en positivt oriktig uppgift. Den lagreglerade uppgiftsskyldigheten enligt 4 kap 12 § aktiebolagslagen får anses sätta ramen för vad som kan anses vara ett vilseledande (jfr Madeleine Löfmarck, Insiderbrott och svindleri s 101). Har uppgiften till PRV varit korrekt enligt 4 kap 12 § kan något vilseledande ej föreligga.

I JOW:s fall har de redovisade uppgifterna till PRV ostridigt varit riktiga. Att hänföra det åtalade förfarandet under det åberopade straffstadgandet skulle innebära att man - med avsteg från legalitetsprincipen - skulle ge stadgandet en utvidgad tillämpning som inte kan komma i fråga. Händelseförloppets rättsenlighet är att pröva med beaktande av andra straffbestämmelser och av skadeståndsrättsliga regler.

Av det anförda framgår att det i det föregående angivna rekvisitet för svindleriansvar inte är uppfyllt. Någon ytterligare prövning av målet såvitt gäller åtalet för svindleri är därmed inte erforderlig utan HovR:ns domslut vad gäller åtalspunkt 5 skall fastställas. I följd härav står de R.W. och M.O. ådömda påföljderna fast.

Domslut. HovR:ns domslut fastställes såvitt nu är i fråga.