NJA 1993 s. 511

Ägare av registreringspliktig fritidsbåt hade fällts till ansvar för att han underlåtit att inom föreskriven tid anmäla båten för registrering. Sedan lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister upphört att gälla har ägaren frikänts med stöd av 5 § 2 st lagen (1964:163) om införande av brottsbalken.

Nacka TR

Allmän åklagare yrkade vid Nacka TR ansvar å V.S. för förseelse mot lagen om fritidsbåtsregister enligt följande: V.S. har mellan d 1 april 1988 och d 21 febr 1990 som ägare av en registreringspliktig fritidsbåt som fördes i Vindöström, Värmdö kommun, underlåtit att inom föreskriven tid anmäla båten för registrering.

V.S. förnekade att han gjort sig skyldig till den åtalade förseelsen. Han gjorde bl a gällande att den motor som båten var försedd med var trasig.

TR:n (ordf tingsnotarien Tidén) fann åtalet styrkt och i dom d 15 maj 1991 dömdes V.S. jämlikt 7 och 17 §§ lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister att utge 15 dagsböter å 65 kr.

Svea HovR

V.S. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade frikännande.

Åklagaren bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Rune samt hovrättsråden Holmstrand och Adolfsson) fastställde i dom d 11 dec 1991 TR:ns dom.

V.S. sökte revision och yrkade frikännande.

Riksåklagaren medgav V.S:s revisionstalan. Han anförde bl a:

Lagen om fritidsbåtsregister - som bl a innefattade registreringsplikt - har upphört att gälla vid utgången av 1992 (SFS 1992:1653). Den gärning som åtalet avser är numera straffri. Lagstiftningen i fråga kan inte anses ha gällt under viss tid på grund av då rådande särskilda förhållanden.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tegnér, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom:

Domskäl

Domskäl. I 5 § 2 st lagen (1964:163) om införande av brottsbalken föreskrivs som huvudregel att straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Om annan lag gäller när dom meddelas och den nya lagen leder till frihet från straff eller lindrigare straff, skall emellertid - enligt vad som vidare föreskrivs - den lagen tillämpas. Härifrån görs i sin tur undantag i fråga om gärning som under viss tid har varit straffbelagd på grund av då rådande särskilda förhållanden.

Vid tiden för den i målet aktuella gärningen gällde lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister. Den lagen upphörde att gälla vid utgången av år 1992. Den upphävda lagen kan inte anses ha gällt under viss tid på grund av då rådande särskilda förhållanden.

På grund av det anförda skall åtalet mot V.S. lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD åtalet.

HD (JustR:n Vängby, Gregow, Freyschuss, referent, Lind och Danelius) beslöt dom i enlighet med betänkandet.