NJA 1994 s. 688

En advokat, som låtit upprätta fakturor med felaktigt innehåll, har ansetts ha förfarit oredligt och har på grund därav uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

Sveriges advokatsamfunds styrelse upptog d 3 sept 1993 utan anmälan disciplinärende mot advokaten F.S. och hänsköt det till samfundets disciplinnämnd.

Disciplinnämnden (ledamöterna E., B., v.d.E. och L.) fattade d 20 april 1994 följande beslut:

Advokatsamfundet har d 9 dec 1992 mottagit en utredning utförd av advokat U.E. dagtecknad d 2 dec 1992 avseende utbetalning av provisioner m m från en konkursgäldenär, Ciconia Fastighets AB. Utredningen återges nedan i valda delar.

"INLEDNING

Genom beslut d 5 juni 1992 förordnade Malmö TR undertecknad, advokat U.E., till förvaltare såvitt avser att utreda och vidtaga eventuella åtgärder med anledning av de provisioner, som konkursgäldenären utbetalat i samband med förvärv och avyttring av fastigheter.

Ciconia Fastighets AB, fortsättningsvis kallat Ciconia, försattes i konkurs d 19 sept 1991. Bolaget var moderbolag i en koncern omfattande ca 70 bolag, varav 17 aktiebolag, 2 handelsbolag och resterande kommanditbolag. Samtliga bolag, utom ett tiotal, är numera försatta i konkurs.

Ciconias verksamhet har varit köp och försäljning samt förvaltning av fastigheter. Bolaget startade sin verksamhet i mars 1988. Enligt kompanjonsavtal d 10 febr 1988 fördelade sig bolagets aktier enligt följande.

Förvaltnings AB Gamlestaden, FABG 18%

J.O. HB 36%

L.H. HB 18%

D.A. HB 18%

H.S. HB 10%

I styrelsen som sammanträdde första gången d 2 mars 1988 ingick:

J.O., VD

L.H.

D.A.

H.S., vilka var initiativtagare till bildande av Ciconia, L.R., advokat i Malmö, ordförande (utsedd av J.O.)

C.W., representant för FABG

C.L., suppleant, representant för FABG

Styrelsen hade ovannämnda sammansättning fram till d 9 okt 1990, dock att C.L. under våren 1990 ersattes av B.S..

Enligt aktieägarförteckning per d 31 dec 1988 fördelade sig aktierna i Ciconia enligt följande:

FABG 32%

J.O. HB/Bubo Konsult HB 30%

L.H. HB/L.H. 15%

D.A. HB/D.A. 15%

H.S. HB/Acluita Fastigh Förv KB 8%

Ovannämnda ägarförhållande bestod fram till d 9 okt 1990, då FABG blev ägare till samtliga aktier.

Enligt anställningsavtal d 16 febr 1988 anställdes J.O. som verkställande direktör i Ciconia från d 29 febr 1988. Enligt punkt 2 i avtalet gällde följande: 'Vid utövandet av befattningen fastställes J.O:s behörighet, befogenhet och skyldighet av gällande lag och författning. Därjämte skall J.O. fullfölja styrelsens beslut därest dessa icke strider mot lag.' I övrigt innehåller avtalet inte några bestämmelser om tjänstens utövande.

Inköp av fastigheter har netto efter försäljningar gjorts under 1988 för 536 miljoner kr och under 1989 för 1 125 miljoner kr. 1990 såldes netto för 161 miljoner kr. Enligt koncernbalansräkning per d 31 dec 1990 uppgick koncernens fastighetsinnehav till 1 509 miljoner kr.

Alla köp och försäljningar av fastigheter har föredragits i styrelsen.

PROVISIONER

Provisionsutbetalningarna har gjorts av Ciconia både vid köp och försäljningar av fastigheter. Enligt bilaga ..... uppgår provisionsutbetalningarna vid köp av fastigheter till 15 486 850 kr och vid försäljningar av fastigheter till 5076200 kr. Merparten av provisionsutbetalningarna har skett till en snäv grupp personer som J.O. kände sedan tidigare. Närmare genomgång har enligt nedan gjorts av följande provisionsutbetalningar:

1. F.S./Finestigo AB 3000000:-

1. F.S., Finestigo AB 3 miljoner kr.

F.S. och dennes bolag Finestigo AB har av Ciconia mottagit 3 miljoner kr (såsom arvode 100 000 kr och såsom provisionsersättning 2900000 kr) vid Ciconias förvärv av fastigheten Lund Smörkärnan 1 (CC House). Fastigheten köptes av Alfa-Laval AB för 81000 000 kr att tillträdas d 1 juni 1988. Enligt styrelseprotokoll d 14 april 1988 § 26 meddelar J.O. att Alfa-Laval vill sälja fastigheten för 85 000 000 kr samt beslutade styrelsen att bifalla investeringen.

Enligt S.S., fastighetschef för Alfa-Laval, var det allmänt känt att fastigheten var till salu. Alfa-Laval hade utsänt anbudsunderlag till ett 20-tal tänkbara intressenter. F.S. biträdde Ciconia vid förhandlingarna med Alfa-Laval. Enligt J.O. berättade F.S. för J.O. att fastigheten var till salu, men enligt F.S. var det J.O. som kontaktade honom med begäran om biträde sedan J.O. fått vetskap om att Alfa-Laval skulle sälja fastigheten.

Ersättningen till F.S. om 3 miljoner kr har fakturerats och betalts enligt följande:

a) X.X:s Advokatbyrå AB

faktura d 1 juni 1988

Arvode juridisk konsultation 100 000:-

b) Finestigo AB

faktura d 1 juni 1988

Provisionsersättn Smörkärnan 1 1400 000:-

c) Finestigo AB

faktura d 23 nov 1988

Anvisn provision Tågarp 19:180 m fl

(Saab-fabriken) 500 000:-

d) Finestigo AB

faktura d 13 febr 1989

Anvisn provision Parabolen Fastigheter AB 500 000:-

e) Finestigo AB

faktura d 2 maj 1989

Anvisn provision Antilopen 20 100 000:-

f) Finestigo AB

faktura d 2 maj 1989

Anvisn provision Antilopen 23 400 000:-

3 000 000:-

Enligt såväl J.O. som F.S. hänför sig ersättningen om 3 miljoner kr till Ciconias förvärv av Smörkärnan 1. Fakturorna under c)-f) ovan har sålunda upprättats för skens skull. Enligt J.O. har detta skett på önskemål av F.S. medan F.S. hävdar att det skett på J.O:s begäran.

Enligt styrelseprotokoll d 11 maj 1989 § 131 har Ciconia förvärvat aktierna i skalbolaget X.X:s Advokatbyrå AB innehållande obeskattat eget kapital om 2 898 640 kr och beskattat kapital om 65 721 kr, tillsammans 2 964 361 kr för en köpeskilling om 2 239 700 kr (innebärande 75 % för obeskattat kapital och 100 % för beskattat).

J.O. har tillsammans med F.S. samt D.A. och L.H. ingått i styrelsen för bolaget DE LA FRÄCKT AB, 556311-9436. Enligt uppgift har bolaget sysslat med jakt och viltvård. Omsättning för 1989 uppgick till ca 626 000 kr. Bolaget registrerades 1987.

MISSTANKE OM BROTT

Som ovan framgår under punkt 1 F.S./Finestigo AB sidan . . . har F.S. såsom ställföreträdare för och ägare av Finestigo AB upprättat fyra fakturor om tillhopa 1 500 000 kr rörande anvisningsprovisioner för skens skull på sätt närmare angivits under ifrågakomna avsnitt. Alternativt skall han anses ha lämnat osann uppgift i fakturorna om annat än egna angelägenheter. Åtgärderna, som måste anses inneburit fara i bevishänseende, har skett i samråd med J.O.. På grund av det anförda föreligger skälig anledning till misstanke om osant intygande enligt 15 kap 11 § BrB.

Förutsättningarna för en mäklares rätt till provision är i huvudsak följande.

1. Det skall föreligga ett mäklaruppdrag av en part.

2. Mäklaren skall ha anvisat uppdragsgivaren medkontrahent.

3. Avtal mellan uppdragsgivaren och den anvisade medkontrahenten skall - som direkt eller indirekt följd av mäklarens verksamhet - ha kommit till stånd.

Som framgår ovan av utredningen har vid vissa av affärerna anmärkningsvärt höga provisioner utbetalats och merparten av dem hänför sig till köp av fastigheter. Bl a har F.S. erhållit 'provision' om 2 900 000 kr avseende Lund Smörkärnan 1, vilket utgör 3,6 % av köpeskillingen om 81 miljoner kr. Vid försäljningar till belopp av ifrågakomna storleksordning torde man ej tillämpa provisionssats överstigande 1 %. Härtill kommer att det enligt F.S. var J.O. som först kontaktade honom om affären. Om detta är riktigt innebär det att rätt till provision över huvud taget ej förelåg, då det inte var F.S. som anvisat medkontrahenten. F.S. skulle under sådana förhållanden erhållit 3 miljoner kr i ersättning för att han biträtt vid affären. Om så är fallet måste ifrågasättas om inte J.O. genom avtalet om ersättningen till F.S. åsidosatt sina skyldigheter gentemot Ciconia på ett sådant sätt som kan föranleda ansvar för trolöshet mot huvudman.

Med hänsyn till det ovan anförda och vad som i övrigt framkommit vid utredningen, bl a att utbetalningarna skett till en relativt snäv grupp av personer och i vissa fall till stora belopp, kan finnas skäl att närmare utreda omständigheterna kring ifrågakomna provisionsutbetalningar."

Advokatsamfundet har i skrivelse d 13 april 1993 förelagt F.S. att yttra sig över det ovan nämnda. Han har ombetts att särskilt redogöra för/kommentera följande punkter:

1 Ägareförhållandena i Finestigo AB.

2 F.S:s relationer till J.O..

3 Storleken av de provisioner som utbetalats.

4 Anledning till att förmedlingsuppdragen avseende fastigheter inte handlagts inom advokatbyrån.

5 Uppgiften i utredningen att F.S. skulle ha tillstått att han upprättat vissa fakturor för skens skull.

6 Uppgiften att F.S. - till en klient - skulle ha sålt aktierna i X.X:s Advokatbyrå.

F.S. har d 26 april 1993 avgivit yttrande varvid han har hänfört sig till punkterna i samfundets ovan återgivna skrivelse och han har därvid anfört följande.

1. F.S. 100 %.

2. F.S. har bistått J.O. med affärsjuridisk rådgivning sedan början av 1980-talet i mer eller mindre omfattning beroende på de olika anställningar J.O. innehaft. Under åren 1988 -1990 ingick de i samma jaktlag tillsammans med större delen av Ciconias styrelse samt advokaten C-J.L..

3. 2,9 miljoner kr.

4. F.S. ansåg att förmedlingsuppdraget föll utanför advokatbyråns normala verksamhet och eftersom det var fråga om en mycket stor och viktig affär för Ciconia med stora provisioner ville han till varje pris undvika att han på något vis utnyttjat sin titel för att genomföra affären för Ciconias räkning. Däremot har advokatbyrån fakturerat för vad F.S. kallar direkt juridiskt arbete såsom upprättande av avtalsutkast samt granskning av avtal. Denna fakturering uppgick till 100 000 kr.

5. F.S. har definitivt inte upprättat några fakturor för skens skull. U.E. kontaktade honom någon gång under hösten 1992 för en allmän diskussion kring mellanhavanden mellan Finestigo AB och Ciconia Fastighets AB. Vid deras samtal bekräftade F.S. det skriftliga ostridiga innehållet i Finestigo AB:s fakturor samt att arbetet med undantag av själva anvisningsprovisionen avsåg det enda förmedlingsuppdrag han har haft för Ciconias räkning, nämligen förvärvet av Alfa Lavals kontorsfastighet i Lund, Smörkärnan 1.

Härefter har U.E. presenterat en ytterst ensidig och osaklig utredning och genom att helt bortse från F.S:s synpunkter har slutsatsen dragits att F.S. gjort sig skyldig till osant intygande. Denna olyckliga utredning har nu lett till att han idag står åtalad för osant intygande och bokföringsbrott i sin egenskap av ställföreträdare för Finestigo AB.

F.S. erhöll under våren 1988 ett mäklaruppdrag av Ciconia Fastighets AB innebärande att Finestigo AB erhöll 3 miljoner kr i provision förutsatt att utbetalningen uppdelades på två år i enlighet med Ciconias direktiv och dels att F.S. var bolaget behjälplig med förädling av fastigheten tills sista utbetalningen verkställts. Förutsättningen för provisionen var att han underskred den angivna limiten 90 miljoner kr. Fastigheten förvärvades för 81 miljoner kr.

Sedan muntligt avtal träffats med Alfa Laval om förvärvet ombads F.S. att utföra vissa juridiska tjänster såsom upprättande av avtalsutkast m m och de gjorde då den uppgörelsen att 100 000 kr av provisionsbeloppet skulle utgöra ersättning för juridiskt arbete att faktureras via advokatbyrån.

Provisionsbeloppet samt sättet att fakturera har godkänts i Ciconias styrelse och bekräftats till F.S. av flera av Ciconias styrelsemedlemmar som F.S. träffade, bl a under olika jaktövningar. Allting har redovisats helt öppet och för F.S. har det stått helt klart att Ciconia har haft fullständiga möjligheter via sin koncernbidragsrätt att fördela kostnader inom koncernen. Innan fakturorna skickades har F.S. via deras ekonomiavdelning förvissat sig om att det varit korrekt att debitera provision å de fastighetsaffärer som angavs i respektive faktura. Förvisso har F.S. inte utfört det arbete som angavs på vissa av fakturorna men förhållandet har varit helt klart för Ciconias styrelse och övriga inblandade.

6. Det enda juridiska uppdrag F.S. innehaft för Ciconia var det juridiska arbete som utfördes i samband med förvärvet av Smörkärnan 1. Detta arbete slutfördes och slutfakturerades under perioden maj - juni 1988. Några andra juridiska uppdrag har F.S. icke innehaft för Ciconia Fastighets AB:s räkning. När F.S. sålde aktierna i advokatbyrån till Ciconia Fastighets AB uppfattade han definitivt inte Ciconia som en klient till advokatbyrån. Affären sköttes dessutom helt och hållet av Ciconias styrelsemedlem advokaten L.R. som upprättade alla handlingar och svarade för registreringar mm. För att det hela skulle gå korrekt tillväga har F.S. icke förhandlat med någon annan än advokat L.R. i denna delen.

Det skulle härjämte antecknas att disciplinnämnden tagit del av Malmö TR:s dom d 17 mars 1994, se bilaga, (här utesluten; red:s anm) vari åtal i förevarande sak mot F.S. för osant intygande och bokföringsbrott ogillats. Åklagaren har enligt inhämtad uppgift inte överklagat domen.

F.S. har vitsordat att de faktiska uppgifter som redovisas i TR:ns dom är riktiga såvitt angår honom.

F.S. har inställt sig personligen vid disciplinnämndens sammanträde d 23 mars 1994 och har sammanfattningsvis anfört bl a följande. F.S. ansåg det vara helt klart att han skulle handlägga förmedlingen av fastigheterna till Ciconia AB utanför advokatverksamheten. Uppdraget var rent prestationsrelaterat och avvek helt från den ordinarie advokatverksamheten. Om fastigheten inte förmedlades till bolaget fick han inte någon betalning för uppdraget. I ett senare led fick F.S. betalt endast under förutsättning att förädlingen av fastigheten gav ett lyckat resultat. F.S. förde aldrig någon tidsredovisning och han tillämpade inte de principer som gäller för advokats arvodesdebitering.

F.S. utställde fyra fakturor för Finestigo AB rörande mäklarprovision till Ciconia AB om sammanlagt 1 500 000 kr för förmedling och försäljning av fastigheter. Han medverkade aldrig vid dessa förmedlingar och fakturorna är följaktligen oriktiga. F.S. brydde sig aldrig om ändamålet med faktureringen som tillkom efter önskemål från VD för Ciconia AB.

Nämnden gör följande bedömning.

Nämnden finner att det mäklaruppdrag som F.S. erhållit från Ciconia AB beträffande fastigheten Smörkärnan 1 i Lund liksom det efterföljande uppdraget att anskaffa hyresgäster till fastigheten varit uppdrag i advokatverksamheten.

F.S. har vidgått att han genom Finestigo AB åren 1988 och 1989 utställt fyra fakturor i vilka angivits fel objekt för den avtalade provisionen.

Genom att upprätta fakturor med oriktigt innehåll har F.S. allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

I ärendet har å andra sidan ej framkommit annat än vad F.S. uppgivit, nämligen att fakturorna avfattats efter anvisning från Ciconias verkställande direktör eller ekonomichef och att Ciconias styrelse i dess helhet varit införstådd med innehållet i fakturorna och godkänt detta.

Nämnden finner att omständigheterna är sådana att påföljden kan stanna vid varning i förening med högsta straffavgift.

På grund av vad som förevarit tilldelar således nämnden F.S. varning jämlikt 8 kap 7 § 2 och 3 st RB och förpliktar honom att till advokatsamfundet utge straffavgift med 15 000 kr.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd. Ledamöterna H., W. och Y. var skiljaktiga och anförde: Enligt vår mening är F.S:s förevarande handlande att hänföra till advokatverksamhet. Vi gör följande bedömning.

F.S. har för sitt bolag Finestigo AB utställt fyra fakturor avseende mäklarprovision till Ciconia AB om tillhopa 1 500 000 kr för förmedling respektive försäljning av ett antal fastigheter och ett fastighetsbolag.

F.S. har vidgått att han inte medverkat vid dessa transaktioner och att fakturorna således är oriktiga. Han har härtill upplyst att han inte intresserat sig för syftet med faktureringen, som tillkommit på begäran av VD för Ciconia AB.

Vi finner att F.S. genom utställandet av de oriktiga fakturorna förfarit oredligt. Omständigheterna därvidlag är försvårande då det rör sig om betydande belopp och F.S. inte kunnat lämna någon nöjaktig förklaring till faktureringen.

F.S. har utanför sin advokatverksamhet handlagt förevarande fastighetsförmedling. Detta har varit ägnat att undandraga honom samfundets disciplinära tillsyn och arvodesprövning. Vi finner även detta förhållande utgöra en försvårande omständighet.

På grund av det anförda skall F.S. uteslutas ur advokatsamfundet. Samfundets generalsekreterare, advokaten Z., lät till disciplinnämndens protokoll anteckna sin anslutning till minoritetens mening.

Justitiekanslern anförde besvär och yrkade att HD skulle förordna om uteslutning av F.S. ur advokatsamfundet. F.S. (ombud advokaten L.L.) bestred yrkandet.

Disciplinnämnden lämnades av HD tillfälle att inkomma med skriftlig förklaring i målet och att närvara vid muntligt förhör inför HD. Nämnden sade sig emellertid skriftligen inte ha något ytterligare att tillföra saken och avstod därför från att begagna sig av de erbjudna möjligheterna.

Målet avgjordes efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör, vid vilket Justitiekanslern företräddes av byråchefen B.W. och F.S. inställde sig personligen åtföljd av L.L. såsom ombud.

HD (JustR:n Jermsten, Magnusson, referent, Lind, Nyström och Lennander) fattade följande slutliga beslut:

Skäl.

I 8 kap 7 § 1 st RB föreskrivs att en advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. Är omständigheterna mildrande, får i stället varning tilldelas honom. Om en advokat annars åsidosätter sina plikter som advokat, får enligt andra stycket i samma paragraf varning eller erinran meddelas honom. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får han även i detta fall uteslutas ur samfundet.

Som grund för sitt yrkande att F.S. skall uteslutas ur advokatsamfundet har Justitiekanslern gjort gällande att F.S. har förfarit oredligt i den mening som avses i 8 kap 7 § 1 st RB och att omständigheterna inte är mildrande.

Vad som avses med oredligt förfarande har kommenterats endast kortfattat i lagstiftningens förarbeten. Det framhålls där (NJA II 1943 s 86 f) att förfarandet i vissa fall kan vara sådant att straffrättsligt ansvar inträder men att ett ingripande i disciplinär väg kan vara påkallat även då straff inte kan ådömas. Oredlighet kan påtalas, sägs det vidare, även om den faller utanför advokatverksamheten, såsom då advokaten i egna angelägenheter gör sig skyldig till bedrägligt eller svikligt förfarande.

Viss ledning kan hämtas i förarbetenas uttalanden beträffande de fall som omfattas av 8 kap 7 § 2 st, dvs fall då en advokat "annars" åsidosätter sina plikter som advokat. Härunder faller enligt förarbetena varje förhållande från advokatens sida som inte kan anses överensstämma med god advokatsed, såsom vårdslöshet eller försummelse som ombud i rättegång eller debitering av oskäligt arvode. För att ett förfarande skall kunna bedömas som oredligt måste det alltså vara av mer graverande karaktär.

Av intresse är också de vägledande regler om god advokatsed som har utfärdats av advokatsamfundets styrelse. Reglerna innehåller i 1 § en bestämmelse om att en advokat inte får främja orätt. I en kommentar till bestämmelsen sägs bl a att en advokat inte får medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens skull eller ges osant innehåll. Ett uttalande med samma innebörd finns i Holger Wiklunds verk God advokatsed (s 172).

Det är utrett att F.S. genom Finestigo AB har låtit upprätta fyra fakturor med felaktigt innehåll. Av fakturorna är två utställda på Ciconia Fastighets AB och daterade d 23 nov 1988 respektive d 13 febr 1989. De andra fakturorna är utställda på KB Antilopen 20 respektive KB Antilopen 23 och är bägge daterade d 2 maj 1989. Fakturorna är felaktiga dels genom att det anges att de avser anvisningsprovision, dels genom att de upptar namn på fastigheter som Finestigo inte har haft någon befattning med.

Av F.S:s uppgifter, som får godtas, framgår att fakturorna upprättades efter anvisningar från Ciconias verkställande direktör J.O.. F.S. hade emellertid vid samtliga tillfällen klart för sig att fakturorna var oriktiga.

F.S:s uppgifter ger vidare vid handen att han medvetet underlät att ta reda på skälen till att fakturorna skulle utformas på det sätt som skedde. Det viktiga var, enligt hans utsaga, att få garantier för att Finestigo skulle erhålla de belopp som angavs i fakturorna från Ciconia.

Att en advokat som upprättat handlingar med felaktigt innehåll gör sig skyldig till ett klart brott mot god advokatsed framgår av vad som tidigare har anförts. Det bör också beaktas att fakturorna skulle utgöra verifikationer såväl i Finestigos som i Ciconias och de båda kommanditbolagens rörelser. Genom att låta upprätta verifikationer med felaktigt innehåll har F.S. åsidosatt bestämmelserna i 5 § bokföringslagen.

Sammantagna är omständigheterna sådana att F.S. får anses ha handlat oredligt. Vid denna bedömning saknas anledning att pröva huruvida handlandet har varit hänförligt till F.S:s advokatverksamhet eller ej.

Med hänsyn bl a till att fakturorna har avsett ej obetydliga belopp och till att de upprättats vid skilda tillfällen kan omständigheterna inte anses mildrande. F.S. skall således uteslutas ur advokatsamfundet.

HD:s avgörande. Med ändring av disciplinnämndens beslut förordnar HD att F.S. skall uteslutas ur Sveriges advokatsamfund.

HD:s beslut meddelades d 8 dec 1994 (nr SÖ 287).