NJA 1994 s. 93

Arvsskattemål. Ett dödsbo överklagade TR:s beslut om arvsskatt och gjorde gällande, att vissa i bouppteckningen upptagna fordringar hade värderats felaktigt. Talan har ansetts inte innefatta något påstående om sådan felaktighet i bouppteckningen som avses i 20 kap 10 § ÄB.

HovR:n

(Jfr 1976 s 696, 1981 s 300 och s 701 samt 1991 s 143)

C.S. avled d 4 juli 1990. Han var delägare i Actipa Invest AB, som i sin tur ägde samtliga aktier i AB Tippen. I bouppteckningen efter C.S. upptogs bland tillgångarna en fordran om 10115 994 kr på Actipa Invest och en fordran om 1 875 100 kr på Tippen. Aktierna i Actipa Invest åsattes inte något värde i bouppteckningen.

Bouppteckningen inregistrerades vid Nacka TR d 18 juni 1991. TR:n (tingsfiskalen Oman) beräknade behållningen i boet till 41310 023 kr och fastställde arvsskatten till 11 083 000 kr.

Dödsboet anförde besvär i Svea HovR och gjorde gällande att fordringarna på Actipa Invest och Tippen var värdelösa vid tiden för dödsfallet och därför inte skulle ha åsatts något värde i bouppteckningen. Dödsboet yrkade därför att arvsskatten skulle beräknas på en bobehållning av 29 318 929 kr.

Kammarkollegiet bestred bifall till besvären under påstående att dödsboet inte styrkt att fordringarna saknade värde vid tiden för dödsfallet.

HovR:n (hovrättslagmannen Hillerudh, hovrättsrådet Widebäck, referent, och t f hovrättsassessorn Folkeson) anförde i beslut d 30 okt 1992: De i målet aktuella fordringarna har tagits upp som tillgångar i bouppteckningen. TR:ns skattebeslut har således - om hänsyn tages enbart till uppgifterna i bouppteckningen - varit riktigt. Dödsboets besvär innefattar påstående om att efter skattebeslutet kännedom vunnits om felaktighet i bouppteckningen. Den talan som avses i 60 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt avser, att underinstansen felaktigt tillämpat föreliggande beskattningsregler. Eftersom så inte varit fallet i detta ärende föreligger inte grund för besvär. Dödsboets talan skall därför avvisas. Om fordringarna - som dödsboet hävdar - var värdelösa vid tidpunkten för dödsfallet föreligger dock förutsättningar att till TR:n inge tilläggsbouppteckning och samtidigt ansöka om återvinning av för mycket erlagd skatt.

HovR:n avvisar dödsboets besvärstalan.

Dödsboet (ombud advokaten M.N.) anförde besvär och yrkade att målet skulle återförvisas till HovR:n för ny handläggning.

Kammarkollegiet tillstyrkte bifall till besvären. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Frostell, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Till grund för besvären i HovR:n åberopade dödsboet att det sedan bouppteckningen registrerats framkommit ny utredning som visade att de i bouppteckningen upptagna fordringarna på Actipa Invest AB och AB Tippen vid tidpunkten för dödsfallet inte hade något värde. Dödsboet gjorde således inte gällande att det begåtts något fel genom att fordringarna över huvud taget redovisades i bouppteckningen. Grunden för dödsboets talan i HovR:n var i stället att, mot bakgrund av vad som sedermera framkommit, fordringarna inte rätt värderades när bouppteckningen registrerades och arvsskatten fastställdes. Detta kan inte anses utgöra något påstående om en sådan felaktighet i bouppteckningen som avses i 20 kap 10 § ÄB (jfr NJA 1981 s 300; se även NJA 1991 s 143). Besvären borde följaktligen ha tagits upp till prövning i sak. Målet skall därför återförvisas till HovR:n för ny behandling.

Domslut

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns beslut och visar målet åter till HovR:n för ny behandling.

HD (JustR:n Knutson, Magnusson, Lind, referent, Lars K Beckman och Nyström) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 24 febr 1994 (nr SÖ 52)