NJA 1996 s. 439

Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd för enskilds personliga förhållanden (patientjournaler). 14 kap 5 § sekretesslagen (1980:100).

S.S. dömdes av Svea HovR d 4 nov 1993 för våldtäkt och misshandel som förövats mot styvdotterdotter. HD beviljade d 27 sept 1995 resning i målet och förordnade att målet på nytt skulle tas upp i HovR:n.

I samband med målets återupptagande i HovR:n yrkade S.S. att vissa handlingar skulle företes för försvaret. I beslut d 5 febr 1996 fann HovR:n med tillämpning av 38 kap 8 § RB att vissa allmänna handlingar - journalanteckningar förda vid psykiatrisk klinik - skulle hållas tillhanda i målet. S.S. begärde, genom sin offentlige försvarare advokaten P.H. att få del av handlingarna.

HovR:n (hovrättslagmannen Åsbring, hovrättsrådet Broquist och tf hovrättsassessorn Leven, referent) meddelade d 25 mars 1996 följande beslut:

1.

HovR:n förordnar att de handlingar som avses i bilaga A skall lämnas ut till S.S:s offentlige försvarare, advokaten P.H. dock - då det är av synnerlig vikt att vissa sekretessbelagda uppgifter i materialet inte röjs - med undantag av överstrukna avsnitt.

2.

HovR:n förordnar vidare att P.H. inte har rätt att lämna uppgifter vidare eller på annat sätt utnyttja uppgifter ur de handlingar som avses i bilaga A i vidare mån än vad som följer av 14 kap 10 § 2 st sekretesslagen (1980:100).

3.

HovR:n förordnar att sekretess enligt 9 kap 16 § sekretesslagen skall gälla för bilaga A.

HD

S.S. (offentlig försvarare och ombud H.) överklagade och yrkade att HD, med ändring av HovR:ns beslut, här skulle förordna att även de överstrukna avsnitten av de ifrågavarande journalhandlingarna lämnas ut samt att journalhandlingarna i deras helhet på sedvanligt sätt får läsas även av honom och av den eller de sakkunniga som han avser att anlita i målet.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Bratt, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. I 14 kap 5 § sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser som reglerar kollisionen mellan den rätt till partsinsyn som kan finnas föreskriven på annat håll än i sekretesslagen och sekretesslagens bestämmelser om sekretess. Enligt 5 § 1 st kan sålunda partens rätt att ta del av handlingar och material i ett mål begränsas om det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. Någon sådan begränsning får däremot, enligt 2 st, inte ske såvitt avser dom eller beslut i ett mål och inte heller såvitt gäller parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörandet. Om begränsning sker enligt första stycket skall myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller, i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen skall skydda.

Av handlingarna i målet framgår bl a att det mål i vilket S.S. är part ännu inte har avgjorts. De handlingar som han nu begärt att utan begränsning få ta del av är underkastade sekretess enligt 9 kap 16 § sekretesslagen. Handlingarna har inte åberopats som bevisning av åklagaren eller införts i målet av denne. Åklagaren har inte heller fått del av dem. Handlingarna har inte legat till grund för något domstolens avgörande i själva saken. I rättegångsbalken saknas uttryckliga bestämmelser om partens rätt i en situation som den aktuella. Någon ovillkorlig rätt för S.S. att som part få del av handlingarna utan begränsning finns sålunda inte.

Det måste anses vara av synnerlig vikt med hänsyn till enskilt intresse att uppgifterna i patientjournaler inte röjs. Det förtjänar antecknas att det kunnat komma i fråga att utfärda ett editionsföreläggande beträffande journalhandlingarna i detta mål endast på grund av att för brottet inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Handlingarna bör utlämnas endast till ombudet. Vid utlämnande av handlingarna skall, som HovR:n gjort, i enlighet med 14 kap 10 § sekretesslagen uppställas förbehåll som inskränker rätten att lämna uppgifter vidare.

De journalanteckningar som daterats 93-05-11 (två anteckningar), 93-05-12 och 93-05-27 är sådana att de bör lämnas ut på angivet sätt. Övriga av HovR:n överstrukna avsnitt i journalhandlingarna rör väsentligen andra personer än målsäganden och den tilltalade. HovR:ns beslut bör inte ändras beträffande dessa avsnitt

Domslut

HD:s avgörande. HD ändrar endast på det sätt HovR:ns beslut, att även journalanteckningarna som daterats 93-05-11 (två anteckningar), 93-05-12 och 93-05-27 skall lämnas ut till P.H. med de restriktioner som HovR:n angivit i övrigt. Bilaga A till HovR:ns beslut skall av HovR:n tillhandahållas H. i sålunda ändrat skick.

Vad HovR:n förordnat om sekretess skall bestå.

HD(JustR:n Vängby, Lars K Beckman, Nyström, Lennander och Thorsson, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet

HD:s beslut meddelades d 9 juli 1996 (mål nr 1715/96).