NJA 1996 s. 556

TR:s dom om förverkande av viss egendom överklagades av en person mot vilken talan om förverkande inte riktats. HovR:n beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet har undanröjts och överklagandet avvisats.

Nyköpings TR

Allmän åklagare yrkade vid Nyköpings TR ansvar å P.S. för olovlig körning och narkotikabrott.

Åklagaren yrkade vidare att en i beslag tagen personbil skulle förklaras förverkad enligt 7 § trafikbrottslagen.

P.S. erkände att han begått gärningarna men bestred det särskilda yrkandet.

TR:n meddelade dom d 24 jan 1996.

P.S. dömdes enligt 3 § 1 st andra meningen trafikbrottslagen (1951:649) och 2 § narkotikastrafflagen för olovlig körning och narkotikabrott. TR:n förordnade att ett tidigare ådömt fängelsestraff skulle avse även de nya brotten.

Den i beslag tagna bilen förklarades förverkad enligt 7 § trafikbrottslagen.

Svea HovR

Y.L. överklagade TR:ns dom i Svea HovR Hon yrkade under påstående att den förverkade personbilen tillhörde henne att förverkandet skulle upphävas.

HovR:n (hovrättsråden Bremberg, referent, och Olvall samt tf hovrättsassessorn Maria Fka) meddelade d 7 mars 1996 följande beslut: HovR:n meddelar ej prövningstillstånd. TR:ns dom står därför fast.

HD

Y.L. överklagade och yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i HovR:n.

Riksåklagaren anförde att Y.L:s överklagande till HovR:n borde ha avvisats.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Ålandgir, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. P.S. var vid TR:n åtalad för bl a grov olovlig körning. I brottmålet förde åklagaren även talan mot P.S. om förverkande enligt 7 § trafikbrottslagen av en personbil som tagits i beslag från honom. P.S. bestred förverkandeyrkandet under åberopande av att han dagen efter beslaget hade överlåtit bilen till sin sambo, Y.L. I TR:ns dom bifölls förverkandeyrkandet.

Y.L. överklagade TR:ns dom och yrkade att åklagarens förverkandeyrkande skulle ogillas. Hon åberopade till stöd för sin talan att bilen tillhörde henne. HovR:n meddelade inte prövningstillstånd. Fråga är nu om HovR:n i stället borde ha avvisat överklagandet.

Prövningstillstånd krävs för att HovR:n skall pröva en TR:s dom som gäller särskild talan om förverkande mot någon som inte är tilltalad för brott (se NJA 1995 s 351 och 1996 s 209). I detta mål fördes emellertid talan om förverkande inte mot Y.L. TR:ns dom gäller därför inte i förhållande till henne (se NJA 1968 s 336, 1988 s 80 och 1991 s 496).

På grund av det anförda borde HovR:n inte tagit upp Y.L:s överklagande till tillståndsprövning. HovR:ns beslut bör därför undanröjas.

Domslut

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut avvisar HD Y.L:s överklagande till HovR:n.

HD (JustR:n Lind, Lars K Beckman, Lars Å Beckman, referent, Danelius och Thorsson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 8 okt 1996 (mål nr Ö 1605/96).