NJA 1997 s. 154

Internationella rättsförhållanden. Regleringen i 3 kap 6 § lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap har ansetts innebära att svensk domstol har behörighet men inte skyldighet att i äktenskapsmål pröva frågor om vårdnad om och underhåll till barn. Huruvida frågorna skall prövas har ansetts få bero på omständigheterna i det enskilda fallet.

HovR:n

Makarna H-C.E. och Y.S.H., som båda är svenska medborgare, utvandrade år 1982 från Sverige och bosatte sig i Spanien. De flyttade därefter till Belgien, där de har haft hemvist sedan år 1991. Makarna har en dotter M., född 1987, som också har hemvist i Belgien.

Y.S.H. väckte vid Stockholms TR talan mot H-C.E. med yrkande om äktenskapsskillnad. Sedan betänketid löpt och Y.S.H. fullföljt ansökningen dömde TR:n d 12 sept 1995 till äktenskapsskillnad mellan makarna.

I äktenskapsmålet yrkade H-C.E. att få vårdnaden om dottern och underhållsbidrag till henne.

Y.S.H. hemställde att TR:n skulle avvisa H-C.E:s yrkanden på grund av rättegångshinder, eftersom svensk domstol inte var behörig att pröva yrkandena.

H-C.E. uppgav att en av Y.S.H. väckt talan i Belgien om vårdnaden om parternas barn hade avvisats av belgisk domstol under åberopande av att belgisk domstol inte var behörig att upptaga sådan tvist.

Y.S.H. genmälde: Den i Belgien väckta talan har avvisats på den grunden att den inte kunde upptagas då mål om äktenskapsskillnad pågick i Sverige. När nu frågan om äktenskapsskillnad avgjorts genom lagakraftvunnen dom, kan belgisk domstol pröva vårdnaden och målet kommer att upptagas i Belgien.

TR:n (chefsrådmannen Ljunggren-Thedeen) meddelade d 22 dec 1995 följande beslut: I 3 kap 6 § lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap föreskrivs att "frågor rörande vårdnaden om och underhåll till barn få upptagas i äktenskapsskillnadsmål. Om barnet vistas här i riket skola sådana frågor alltid prövas enligt svensk lag". De ändringar som vidtogs i bestämmelsen (1973:942) ansågs inte innebära någon reell förändring i förhållande till tidigare gällande rätt. Den förut gällande lagbestämmelsen reglerade visserligen bara det fallet att barnet hade hemvist i Sverige men ansågs inte utesluta att frågor om vårdnad och underhåll till barn med hemvist utomlands kunde prövas i Sverige med eller utan samband med skillnadsmål. I förarbetena till 1973 års lagbestämmelse uttalas att sådana frågor bör kunna tas upp i äktenskapsskillnadsmål "när praktiska behov kan antas föreligga".

Mot denna bakgrund skall bedömas om det föreligger praktiska behov att i svensk domstol pröva vem som skall ha vårdnaden om M. samt frågan om underhållsbidrag till henne.

Mot bakgrund av att M. har hemvist i Belgien kan det bli nödvändigt att förebringa utredning om M:s nuvarande förhållanden och föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare samt ekonomiska förhållanden, om yrkandena om vårdnad om och underhåll till dottern bestrids, vilket synes vara att vänta.

Med hänsyn till vad som nu anförts finner TR:n att den enda omständigheten att parterna är svenska medborgare inte är tillräcklig anknytning till Sverige för att svensk domsrätt kan anses föreligga såvitt avser H-C.E:s yrkande om vårdnad samt underhåll för dottern, jfr NJA 1993 s 65 och RH 1993:105.

Yrkandena skall därmed avvisas.

H-C.E. överklagade till Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle, med undanröjande av TR:ns beslut, återförvisa målet till TR:n för förnyad handläggning där.

Y.S.H. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Jender och Frideen. samt tf hovrättsassessorn Ytterberg, referent) anförde i beslut d 5 mars 1996: Det aktuella målet inleddes med att Y.S.H. väckte talan mot H-C.E. med yrkande om äktenskapsskillnad. Båda parter är, liksom för övrigt även dottern M., svenska medborgare. Fråga är således om ett sådant äktenskapsmål som svensk domstol, enligt bestämmelsen i 3 kap 2 § punkten 1 lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, får ta upp till prövning. I sådana mål är rätten också, enligt 3 kap 6 § samma lag, behörig att pröva eventuella yrkanden om vårdnad om, och underhållsbidrag till, barn. Bestämmelsens ordalydelse lämnar inget utrymme för rätten att, trots detta, i ett äktenskapsmål avvisa sådana yrkanden med hänvisning till omständigheter av praktisk natur.

TR:n har således varit behörig att pröva H-C.E:s yrkanden om vårdnad om, och underhållsbidrag för, dottern M.. TR:ns avvisningsbeslut skall därför undanröjas och målet återförvisas till TR:n för erforderlig handläggning där.

HovR:n undanröjer TR:ns avvisningsbeslut och visar målet åter till TR:n för erforderlig handläggning av H-C.E:s yrkanden om vårdnad om, och underhållsbidrag för, dottern M..

HD

Y.S.H. (ombud advokaten F.R.) överklagade och yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns beslut och fastställa TR:ns avvisningsbeslut.

H-C.E. (ombud advokaten S.J.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bratt, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl: I HD har parterna vidhållit vad de tidigare anfört. H-C.E. har dessutom åberopat att han numera är bosatt i Sverige.

Talan om vårdnad om och underhåll till dottern M. har väckts av H-C.E. i samband med att talan om äktenskapsskillnad väckts av Y.S.H.. I målet är således lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IAL) tillämplig.

I dess 3 kap 6 § stadgas att "frågor rörande vårdnaden om och underhåll till barn få upptagas i äktenskapsmål. Om barnet vistas här i riket skola sådana frågor alltid prövas enligt svensk lag". Bestämmelsen infördes genom en lagändring år 1973. Av förarbetena framgår att avsikten med stadgandet inte var att åstadkomma någon reell förändring i förhållande till då gällande rätt. I en sedan år 1964 gällande bestämmelse (3 § lag 27 nov 1964 nr 726 om svensk domstols prövning av äktenskapsmål i vissa fall) föreskrevs att frågor angående vårdnaden om och underhåll till barn får tas upp i mål som avses i lagen, om barnet vistas här i landet, samt att frågorna därvid skall prövas enligt svensk lag. Bestämmelsen ansågs emellertid inte utesluta möjligheten att i andra fall ta upp frågor angående vårdnad om och underhåll till barn vid svensk domstol med eller utan samband med skillnadsmål, och något motsatsslut borde inte förekomma. Vid 1973 års lagändring uttalade departementschefen dock att regleringen av olika internationella familjerättsliga frågor borde grundas på praktiska överväganden och att utrymme därvid borde lämnas åt både medborgarskap och hemvist som anknytningsfaktum. Om barnet vistades i Sverige torde det som regel vara uppenbart att det förelåg behov av att vårdnads- och underhållsfrågorna prövas i äktenskapsmålet här. I övrigt, sades det, kan några närmare anvisningar rörande tillämpningen av §:n knappast ges (jfr NJA II 1973 s 572f och s 593f).

Bestämmelsen i 3 kap 6 § IÄL synes således inte medföra någon ovillkorlig skyldighet för en domstol att till prövning ta upp frågor om vårdnad och underhåll som väcks i äktenskapsskillnadsmål utan ger tvärtom möjlighet för domstolen att avgöra när så är praktiskt möjligt.

I målet är fråga om vårdnad om och underhåll till ett nu tioårigt barn som är svensk medborgare och vars föräldrar också är svenska medborgare. Familjen har sedan 1991 varit bosatt tillsammans i Belgien. Fadern har dock numera flyttat tillbaka till Sverige medan modern och dottern alltjämt bor kvar i Belgien. Någon anledning till antagande att sistnämnda förhållanden skulle komma att ändras inom en inte alltför avlägsen framtid föreligger inte. I målet kvarstår inte längre några andra frågor än frågorna om vårdnad om och underhåll till M..

På grund härav och då det, som TR:n anfört, i målet kan bli nödvändigt att bl a förebringa utredning om flickans nuvarande förhållanden - en utredning som lättast sker där hon är bosatt - kan det inte finnas några praktiska skäl till att frågan om vårdnad m m skulle tas upp i Sverige. Enbart den omständigheten att parterna och barnet är svenska medborgare är således inte tillräcklig anknytning för att svensk domsrätt skall föreligga. H-C.E:s talan skall därför avvisas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD TR:ns avvisningsbeslut.

HD (JustR:n Knutsson, Solerud och Lars Å Beckman, referent, f d JustR Gad samt JustR Westlander) fattade följande slutliga beslut: Skäl: H-C.E:s yrkanden om vårdnad om och underhåll till dottern M. har framställts i äktenskapsmål på vilket lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) är tillämplig.

Enligt 3 kap 6 § IÄL får frågor angående vårdnaden om och underhåll till barn upptagas i äktenskapsmål. Om barnet vistas här i riket skall sådana frågor alltid prövas enligt svensk lag. Bestämmelsen fick sill nuvarande lydelse genom en lagändring år 1973. Av förarbetena (se NJA II 1973 s 572f och 593f, jfr även NJA II 1964 s 435f) framgår att syftet med bestämmelsen är att ge svensk domstol möjlighet att i äktenskapsmål pröva med tillämpning av svensk lag också vårdnads- och underhållsfrågor, när barnet har sitt hemvist här i riket. Bestämmelsen avsågs emellertid ge utrymme för en prövning av sådana frågor, även om barnet inte vistas här i landet, när praktiskt behov av en prövning kan antas föreligga. I förarbetena uttalas att - om barnet vistas i Sverige - det som regel torde vara uppenbart att det föreligger behov av att nämnda frågor prövas i äktenskapsmålet här; i övrigt kunde några närmare anvisningar rörande tillämpningen av §:n knappast ges.

Svensk domstol har med stöd av 3 kap 6 § IÄL behörighet att pröva vårdnads- och underhållsfrågor som uppkommer i ett äktenskapsmål. Däremot kan det inte anses föreligga någon skyldighet för domstolen att alltid ta upp yrkanden i sådana frågor till prövning. Huruvida yrkandena skall prövas får bero på omständigheterna i det enskilda fallet.

I målet är fråga om vårdnad om och underhåll till en nu tioårig flicka som är svensk medborgare och vilkens föräldrar också är svenska medborgare. Familjen har sedan 1991 varit bosatt i Belgien. Modern och dottern har alltjämt hemvist där, medan H-C.E. anfört att han numera flyttat tillbaka till Sverige.

För att vårdnadstvisten skall kunna prövas på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att utredning förebringas om M.s nuvarande förhållanden och om föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare. Med hänsyn till att M. och hennes mor båda har hemvist i Belgien bör tvisten lämpligen prövas där. H-C.E:s yrkanden om vårdnad och underhåll skall därför inte tas upp i äktenskapsmålet.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD TR:ns avvisningsbeslut.

HD:s beslut meddelades d 12 mars 1997 (mål nr Ö 1592/96).