lagen.nu

NJA 1998 s. 608

Ett aktiebolag som upplösts genom konkurs har ansetts ha rätt att ansöka om resning beträffande beslutet att försätta bolaget i konkurs.

Sedan Stockholms TR genom beslut d 9 maj 1994 försatt W. Värdepapper Aktiebolag i konkurs lämnade Svea HovR av bolaget anförda besvär över beslutet utan bifall. Efter det att bolaget överklagat HovR:ns beslut, fann HD i beslut d 25 aug 1994 ej skäl att meddela prövningstillstånd. HovR:ns beslut skulle därför stå fast.

Konkursen avslutades d 6 juni 1995 genom avskrivning enligt 10 kap 1 § konkurslagen (1987:672).

W. Värdepapper Aktiebolag ansökte om resning. Ärendet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Johansson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: I konkursärendet ansökte Nordbanken ---se HD:s beslut --- slutet av år 1990.

W. Värdepapper Aktiebolag har i sin resningsansökan åberopat att Nordbankens fordran inte varit klar och förfallen. Bolaget har därvid gjort gällande att checkräkningskrediten förlängts, att kapitalskulden och räntan angetts till felaktiga belopp i betalningsanmaningen, att banken gjort en otillfredsställande kreditprövning samt att bolaget beviljats övertrasseringsrätt. Vidare har bolaget anfört att Nordbanken inte styrkt sin behörighet enligt 2 kap 6 § KL att begära bolaget i konkurs. Bolaget har till stöd för sina påståenden åberopat viss bevisning.

HD finner det inte sannolikt att de nu åberopade omständigheterna och bevisen, om de hade f9rebragts i HovR:n, skulle ha lett till att Nordbankens konkursansökan hade avslagits.

HD avslår resningsansökningen.

HD (JustR:n Lars K Beckman, Munck, Regner, Blomstrand och Håstad, referent) fattade följande slutliga beslut: W. Värdepapper Aktiebolag har i och med konkursens avslutande blivit upplöst enligt 13 kap 19.§ 1 st aktiebolagslagen (1975:1385). Som huvudregel gäller att ett upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet. Denna regel har dock genom domstolspraxis fått vidkännas åtskilliga inskränkningar. I rättsfallet NJA 1988 s 110 har sålunda ett aktiebolags överklagande av ett beslut om försättande i konkurs ansetts skola prövas i sak utan hinder av att konkursen avslutats och att bolaget därmed upplösts under överklagandets handläggning i överinstans (jfr även bl a NJA 1974 s 13 och 295, 1979 s 700 och 1996 s 459).

1 förevarande fall har beslutet om bolagets försättande i konkurs vunnit laga kraft. De skäl som talar för att ett genom avslutande av konkurs upplöst bolag skall få föra talan i ordinär väg mot konkursbeslutet får emellertid anses göra sig gällande även i fråga om rätten att angripa beslutet genom extraordinärt rättsmedel. Hinder föreligger därför inte mot att pröva resningsansökningen.

I konkursärendet ansökte Nordbanken om att W. Värdepapper Aktiebolag skulle försättas i konkurs. Banken åberopade som grund för ansökningen att bolaget enligt 2 kap 9 § KL hade uppmanats att till banken betala en klar och förfallen skuld om ca 3 500 000 kr jämte ränta men att betalning inte hade skett. Banken anförde att skulden avsåg en checkräkningskredit som på grund av bristande säkerhet hade sagts upp till betalning i slutet av år 1990.

W. Värdepapper Aktiebolag har i sin resningsansökan åberopat att Nordbankens fordran inte varit klar och förfallen. Bolaget har därvid gjort gällande att checkräkningskrediten förlängts, att kapitalskulden och räntan angetts till felaktiga belopp i betalningsanmaningen, att banken gjort en otillfredsställande kreditprövning samt att bolaget beviljats övertrasseringsrätt. Vidare har bolaget anfört att Nordbanken, bl a på grund av att krediten upptagits av L.W. personligen,_ inte styrkt sin behörighet enligt 2 kap 6 § KL att begära bolaget i konkurs. Bolaget har till stöd för sina påståenden åberopat viss bevisning.

I den mån de nu åberopade omständigheterna och bevisen inte förebragts redan i konkursmålet kan det inte anses sannolikt att deras förebringande där skulle ha lett till annan utgång.

HD avslår resningsansökningen.

HD:s beslut meddelades d 4 nov 1998 (mål nr Ö 1485-98).

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1998-11-04
Målnummer
Ö1485-98
Lagrum
13 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385)
Rättsfall
NJA 1974 s. 13
NJA 1974 s. 295
NJA 1979 s. 700
NJA 1988 s. 110
NJA 1996 s. 459
Litteratur
Sökord
Konkurs
Aktiebolag
Rättskapacitet
Likvidation
Partshabilitet
Resning
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (2)

NJA 1999 s. 237: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts kunna fullfölja en dessförinnan påbörjad civilprocess.
NJA 2013 s. 75: Resning har beviljats till nackdel för en tidigare frikänd person som efter tolv år frivilligt och förbehållslöst har erkänt gärningen. Det har beaktats bl.a. att den nya berättelsen är förenlig med...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation