NJA 2005 s. 869

Verkan av medgivande från myndighet som har att bevaka statens intresse i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare.

Uddevalla tingsrätt

I dom den 1 november 2004 prövade Uddevalla tingsrätt åtal mot 17 personer. Advokaten M.H. var offentlig försvarare för en av de tilltalade, D.E., som dömdes för grov misshandel, misshandel, olaga frihetsberövande och medhjälp till misshandel till fängelse tre år. M.H. yrkade ersättning av allmänna medel bl.a. för arbete under 228 timmar.

Tingsrätten (ordförande lagmannen Sverker Tell) fann på anförda skäl att skälig tidsåtgång varit 185 timmar och tillerkände M.H. av allmänna medel ersättning med 255 962 kr, varav 231 250 kr för arbete.

Hovrätten för Västra Sverige

M.H. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hans framställning om ersättning skulle bifallas helt.

Domstolsverket medgav ändring så till vida att M.H. tillerkändes ersättning för arbete under ytterligare 15 timmar.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson, hovrättsrådet Bertil Josefson, referent, och lagmannen Fredrik Hulterström) anförde i beslut den 14 februari 2005:

Beslut

Tingsrätten har funnit att skälig tidsåtgång för arbete uppgått till 185 timmar.

Hovrätten, som hållit huvudförhandling i brottmålet - vilken avsett 16 tilltalade - och som därvid kunnat bilda sig en god uppfattning om det arbete som varje försvarare utfört, finner att ersättning till M.H. för arbete vid tingsrätten inte skäligen bör utgå med högre belopp än tingsrätten bestämt. Att Domstolsverket, som i jämförelse med tingsrätten och hovrätten haft ett begränsat underlag för sitt ställningstagande, medgett viss ändring av tingsrättens beslut förändrar inte denna bedömning.

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrätten tillät vid en prövning enligt 54 kap. 3 § tredje stycket RB att beslutet överklagades.

Högsta domstolen

M.H. överklagade och yrkade att HD skulle tillerkänna honom ersättning för ytterligare 43 timmars arbete. I andra hand yrkade han att HD skulle tillerkänna honom ersättning för ytterligare 15 timmars arbete.

Domstolsverket medgav att M.H. tillerkändes ersättning för arbete under ytterligare 15 timmar.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Anna Flodin, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Domskäl

Skäl

M.H. var förordnad som offentlig försvarare för D.E. i ett mål om grov misshandel m.m. vid Uddevalla tingsrätt. M.H. begärde i tingsrätten ersättning av allmänna medel med 309 712 kr, varav 285 000 kr för arbete under 228 timmar. I ett i domen intaget beslut tillerkände tingsrätten M.H. ersättning för arbete motsvarande 185 timmar samt yrkade belopp för tidsspillan och utlägg. M.H. överklagade beslutet till hovrätten. Hovrätten inhämtade svarsskrivelse från Domstolsverket som medgav att M.H. kunde tillerkännas ersättning för arbete under ytterligare 15 timmar. Hovrätten avslog överklagandet.

I det överklagade beslutet frångick således hovrätten Domstolsverkets medgivande av överklagandet till viss del. HD har tidigare uttalat att Domstolsverkets medgivande i rättshjälpsfrågor inte skall frångås om inte alldeles speciella skäl föranleder därtill (se NJA 1985 s. 592 och 1994 s. 696). Vid tidpunkten för ersättningsbeslutet hade Domstolsverket, på samma sätt som beträffande rättshjälpsfrågor, till uppgift att bevaka statens intressen i frågor om ersättning till offentliga försvarare genom att bl.a. överklaga beslut angående sådana frågor (jfr numera lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut). Ett medgivande från en myndighet med sådana uppgifter bör tilläggas samma betydelse i frågor om ersättning till offentlig försvarare som i rättshjälpsfrågor. Medgivandet skall således endast frångås om alldeles särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl finns inte i detta fall.

Skäl saknas att tillerkänna M.H. ersättning utöver vad Domstolsverket medgivit.

Hovrättens beslut skall därmed ändras på så sätt att M.H. tillerkänns ersättning motsvarande arbete under ytterligare 15 timmar.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut tillerkänner HD M.H. ersättning av allmänna medel för försvaret av D.E. vid tingsrätten med - utöver tidigare fastställt belopp - 18 750 kr för arbete. - - -

Domskäl

HD (justitieråden Munck, Blomstrand, Lundius, Calissendorff och Skarhed, referent) meddelade den 6 december 2005 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 6 december 2005.

Mål nr: Ö 841-05.

Lagrum: 21 kap. 10 § RB och lagen (1996:1621) om rätt för domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m. Jfr numera lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut.

Rättsfall: NJA 1985 s. 592 och NJA 1994 s. 696.

Samma dag och på motsvarande sätt avgjordes ytterligare ett mål, mål nr Ö 1052-05 mellan G.B och Domstolsverket.