Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2005-02-24
Ändring införd
SFS 2005:73 i lydelse enligt SFS 2011:1413
Ikraft
2005-04-01
Upphäver
Lag (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.
Lag (1985:400) om behörighet för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol i fråga om

  1. ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken,
  2. ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part,
  3. förordnande eller byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, och
  4. återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap.1 och 11 §§rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

[S2]Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar inte överklagande av beslut om ersättning enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1413).

Prop. 2004/05:41: Med undantag för redaktionella ändringar motsvarar första stycket i paragrafen i huvudsak första stycket i den tidigare gällande lagen om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m., men till skillnad från den lagen finns här ingen koppling till parts klagorätt. På detta sätt görs helt klart att Justitiekanslern har en klagorätt som sträcker sig längre än den klagorätt som en part har enligt rättegångsbalkens ...

2 §  Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol om att

  1. avvisa en försvarare eller ogilla en framställning om att avvisa en försvarare, och
  2. återkalla ett förordnande av offentlig försvarare eller ogilla en framställning om att ett sådant förordnande skall återkallas.

Prop. 2004/05:41: Paragrafen motsvarar i sak lagen (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken. Någon förändring av Justitiekanslerns klagorätt är alltså inte avsedd.

3 §  Justitiekanslern får överklaga beslut enligt 1 och 2 §§ särskilt. Vid ett sådant överklagande tillämpas de regler som gäller för ett särskilt överklagande från part, dock med följande avvikelser.

[S2]Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part.

Prop. 2004/05:41: Av paragrafens första stycke framgår att Justitiekanslern alltid har rätt att överklaga besluten särskilt. Det framgår också att det vid ett sådant överklagande skall tillämpas de regler som gäller för ett särskilt

överklagande från part. Från detta finns det dock vissa smärre undantag i andra stycket.

4 §  I fråga om krav på anmälan om missnöje vid överklagande av ett beslut av domstol tillämpas 49 kap. 6 § rättegångsbalken.

Prop. 2004/05:41: Av föregående paragraf framgår att det vid ett särskilt överklagande från Justitiekanslern skall tillämpas de regler som gäller för ett särskilt överklagande från part. I denna paragraf anges dock att i fråga om krav på anmälan om missnöje vid överklagande av en domstols beslut tilllämpas 49 kap. 6 § rättegångsbalken. Följden av detta blir att också andra stycket i den sistnämnda paragrafen blir tillämpligt. Att bestämmelsen ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken samt lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m. skall upphöra att gälla.
  2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller de gamla lagarna.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:159, Prop. 2004/05:41, Bet. 2004/05:JuU10
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2011:1413) om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01