NJA 2006 s. 560

Tillstånd till prövning i hovrätt har meddelats för bedömning av om viss typ av datorer som använts för spel och som eventuellt också kan användas för internettjänster omfattas av lotterilagens definition av spelautomat.

Malmö tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Malmö tingsrätt åtal mot S.H.P. och F.R. för brott mot lotterilagen under påstående att de från december 2002 till februari 2003 på restaurang El Patio i Malmö olovligen anordnat lotteri för allmänheten genom spel på två spelautomater.

Åklagaren förde även talan mot RKC Sweden AB och yrkade att två spelautomater, två nycklar och ett nollställningskort som hade tagits i beslag hos S.H.P. skulle förklaras förverkade hos bolaget med stöd av 58 § 1 och 2 st. lotterilagen.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Marianne Abdon) anförde i dom den 10 maj 2004 inledningsvis:

Domskäl

Åklagaren har sakframställningsvis anfört bl.a. följande. De s.k. enarmade banditerna förbjöds år 1979. Därefter förekom spelautomater som delade ut vinst genom s.k. bongar. Utvecklingen innebar att det på marknaden blev vanligare med s.k. lyckohjul. Vinst på sådana spel betalades ut manuellt, dvs. av personal i de lokaler där maskinerna var uppställda. Den 1 januari 1997 förbjöds emellertid spel på lyckohjul sedan de kommit att klassas som automatspel i lotterilagens mening. Emellertid uppstod en osäkerhet i praxis. Problemen hade sin grund i frågan om notifiering, dvs. frågan om huruvida anmälan till EG- kommissionen om den nya lagstiftningen, borde ha gjorts. Svårigheterna undanröjdes genom att förbudet mot lyckohjul antogs på nytt av riksdagen, allt med iakttagande av anmälningsskyldigheten till EG- kommissionen. Det skall noteras att lyckohjulen liknar de tillståndspliktiga s.k. Jack Vegas-spelen, som innebär att spelaren mot en bong kan lösa ut en vinst. Branschen har nu utvecklat nya varianter av lyckohjul. Dessa spel avser en datoruppkoppling mot RKC Sweden AB (RKC), som alltså styr spelet. Det kan noteras att man i den aktuella restaurangen haft tillståndsgivna Jack Vegas-spel förutom de nu aktuella två RKC-uppkopplade maskinerna. Det har inte varit möjligt för polisen att, trots att försök gjorts, kontrollera det värde på maskinerna som RKC uppgett, nämligen 60 000 kr för en s.k. webcruiser.

Tingsrätten konstaterade att det i februari 2003 i restaurangen El Patio, utöver en tillståndsgiven s.k. Jack Vegas-automat, hade funnits två Internet-cruisers, vilka båda hyrts från RKC, tillika svensk generalagent för automaterna, och att maskinerna hade varit uppställda i lokalen under den av åklagaren angivna tiden.

Tingsrätten fann på anförda skäl att varken S.H.P. eller F.R. under den aktuella tiden hade haft en sådan ställning att de kunde åläggas straffansvar i målet och att åtalet mot dem därför skulle ogillas.

I förverkandefrågan anförde tingsrätten i domskälen:

RKC Sweden AB har bestritt förverkandeyrkandet.

Bolaget har anfört bl.a. följande. Begreppet lyckohjul skall ses mot bakgrund av bl.a. 6 § lotterilagen. Den bestämmelsen reglerar maskiner i vilka vinst betalas ut av automaten. I ett beslut meddelat år 1994 anförde länsrätten i Nyköping att en automat som var så reglerad att vinsten betalades ut manuellt, dvs. saknar utbetalningsmekanism, inte kunde omfattas av 6 § lotterilagen. Det fick till följd att spel på en sådan maskin inte kom att omfattas av begreppet lotteri, dvs. inte krävde något tillstånd. Dock förbjöds lyckohjulen genom ny lagstiftning år 1997. Det framkom emellertid att denna lagändring inte föregåtts av s.k. notifiering, varför statsmakterna fann att de materiella ändringarna fick antas av riksdagen igen. Den sålunda antagna lagändringen trädde i kraft den 1 februari 2002. - Bolaget hävdar att de nu aktuella maskinerna bara är vanliga datorer, dock att de är försedda med myntinkast. Man kan surfa på maskinerna, gå ut på Internet och söka upp spel. På maskinerna finns en display som återger tiden. Det hävdas att förverkande av maskinerna inte är lagligen grundat, alltså står i strid mot bestämmelsen i 58 § 2 st. lotterilagen. Det hänvisas till att man i propositionen angett att avsikten med lagändringen varit att den skulle gälla utbetalningsautomater (se prop. 1993/94:182 s. 88). I andra hand görs gällande att ett förverkande är oskäligt med avseende på värdet och övriga omständigheter. - Bolaget hävdar även att något brott mot lotterilagen inte förekommit.

Tingsrättens bedömning i förverkandefrågan

Av både F.R:s och S.H.P:s uppgifter följer att spel anordnats för allmänheten på de två automaterna i restaurangen under den aktuella perioden. Om någon anordnar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater och uppkommen vinst utbetalas från en kassa skall detta betraktas som lotteri enligt lotterilagen (1994:1000). Det är utrett att något tillstånd att anordna lotteri inte lämnats. Därmed har brott mot lotterilagen skett. Den omständigheten att åtalet, så som redovisats, ogillats mot F.R. och S.H.P. saknar betydelse i detta sammanhang.

Av 58 § lotterilagen följer bl.a. att insatser som tagits emot vid brott mot lotterilagen och utrustning, handlingar och annan egendom som använts vid sådant brott skall förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt och att förverkande, utöver vad som följer av 36 kap. 5 § BrB, kan ske hos den som yrkesmässigt tillhandahåller egendomen. Bestämmelsen motsvarade 30 § äldre lotterilagen, som efter en lagändring år 1987 omfattade förverkande också i det fall som regleras i 58 § andra stycket lotterilagen. Lagändringen avsåg att göra det möjligt att ingripa mot företag som yrkesmässigt tillhandahöll automater och liknande anordningar i lokaler där det förekom olagligt spel (prop. 1986/87:6 s. 34). I målet är fråga om en automat, som är konstruerad på det viset att den anger viss kredit eller vinst, vilken på begäran utbetalas manuellt. Som RKC påpekat angavs i lagstiftningsarbetet rörande den gällande lotterilagen (prop. 1993/94:182 s. 88) termen utbetalningsautomat i kommentaren till 58 § andra stycket. Kommentaren innehåller inte något i övrigt som antyder att en ändring skulle ha avsetts i förhållande till vad som gällde tidigare. Den omständigheten att det i visst lagstiftningsärende kommit att användas termen utbetalningsautomat bör enligt tingsrättens mening helt sakna betydelse mot bakgrund av att lagtexten inte anger någon begränsning vad gäller typ av spelautomat. Bestämmelsen om förverkande är i stället tillämplig vid brott mot lotterilagen och kan i det särskilda fallet avse en automat utan utbetalningsmekanism. Vad RKC anfört om de aktuella automaternas konstruktion i detta avseende hindrar därmed inte ett förverkande.

Bestämmelsen om förverkande innebär att det föreligger en stark presumtion för att förverkande skall ske. Det är givet att automaterna till alldeles övervägande del varit avsedda för spel. Automaterna inbjuder till spel om pengar. Utbetalningar i form av vinst har också gjorts vid sidan om automaten. Det har inte blivit utrett i målet hur redovisningen i detalj skett mellan restaurangen och RKC. Avräkningen för enbart augusti månad 2002 anger dock 6 000 kr totalt i kassan för två automater. I målet har vidare framkommit att man som vinst i det enskilda fallet betalat ut som högst 500 eller 600 kr, vilket i sammanhanget får betraktas som beaktansvärda belopp. Det måste ha stått klart för RKC att det fanns betydande risker för att automaterna skulle kunna användas för otillåtet spel om pengar, något RKC inte har informerat företrädare för restaurangen om. Även om det av RKC uppgivna värdet om 60 000 kr per automat godtas, anser tingsrätten att omständigheterna sammantaget är sådana att det inte är uppenbart oskäligt att, även med beaktande av automaternas konstruktion, förverka automaterna. Åklagarens förverkandeyrkande skall därför bifallas.

Domslut

Domslut

Tingsrätten ogillade åtalet mot S.H.P. och F.R. men förklarade det i beslag tagna godset förverkat.

RKC Sweden AB överklagade tingsrättens dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Clevesköld och Torbjörn Nordenson, referent, samt hovrättsassessorn Pontus Woxner) meddelade den 2 november 2004 följande beslut: Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därför fast.

Högsta domstolen

RKC Sweden AB överklagade och yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Riksåklagaren förklarade sig inte motsätta sig bifall till yrkandet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Anna Flodin, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl

Åklagaren yrkade vid tingsrätten ansvar å S.H.P. och F.R. för brott mot lotterilagen och gjorde gällande att de olovligen hade anordnat lotteri för allmänheten på en restaurang i Malmö genom spel på två spelautomater. Tingsrätten fann att ingen av de åtalade hade en sådan ställning beträffande den bedrivna verksamheten att straffansvar kunde åläggas, varför åtalen ogillades. Åklagaren förde i målet, med stöd av lotterilagen, även en förverkandetalan mot det bolag som äger och hyrde ut de aktuella spelautomaterna, RKC Sweden AB. Tingsrätten biföll detta yrkande. Domstolen anförde bl.a. att ett brott mot lotterilagen hade ägt rum även om åtalen i de enskilda fallen hade ogillats.

RKC Sweden AB överklagade tingsrättens dom i förverkandefrågan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Enligt 6 § lotterilagen avses med automatspel spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater. I målet har RKC Sweden AB gjort gällande att de aktuella maskinerna är att anse som vanliga persondatorer inneslutna i ett skyddande hölje och som, förutom spel, kan användas för utförande av gängse förekommande tjänster på Internet. Mot denna bakgrund får det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att pröva om den typ av automater som även har ett legalt användningsområde, omfattas av lotterilagens definition av spelautomater.

I målet aktualiseras också frågan om det är möjligt att förverka egendom med stöd av lotterilagens förverkandebestämmelse trots att ingen har fällts till ansvar för brott mot lagen.

Lotterilagens förverkandebestämmelse, i den lydelse den hade under den i målet relevanta tidsperioden, föreskrev att insatser som tagits emot vid brott enligt denna lag samt utrustning, handlingar och annan egendom som har använts vid eller varit föremål för ett sådant brott skall förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt. Enligt den tidigare gällande lotteriförordningen (1939:207) krävdes enligt motsvarande bestämmelse för förverkande av viss egendom att någon hade dömts till ansvar för brott (11 § första stycket lotteriförordningen). Viss annan egendom kunde förverkas på grund av brott enligt 10 § (11 § andra stycket samma förordning). I 1982 års lotterilag ändrades rekvisitet ”döms någon till ansvar” till nuvarande ”vid brott enligt 28 §”. Vidare infördes den nu gällande möjligheten att förverka viss utrustning m.m. som ”använts vid brott eller varit föremål för sådant brott” (30 § första stycket). Enligt utredningens förslag, som departementschefen anslöt sig till i propositionen, innebar den nya regleringen att förverkande kunde ske utan att någon dömts till brottspåföljd. Det erfordrades dock att det var fråga om gärning som innebar brott mot lagen. (SOU 1979:29 s. 445 och prop. 1981/82:170 s. 106.)

Enligt den lydelse av 58 § som numera gäller har regleringen om förverkande av egendom som har använts vid brott flyttats till ett nytt andra stycke. Bestämmelsen har också fått en annan utformning (prop. 2005/ 06:135 s. 185 f.).

I 1 kap. 1 § BrB föreskrivs att brott är en gärning som är beskriven i en författning och för vilken straff är föreskrivet. Såväl subjektiva som objektiva rekvisit skall vara uppfyllda och någon straffrihetsgrund får inte vara för handen. Med påföljd förstås i BrB straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (1 kap. 3 §). Innebörden av att någon fälls till ansvar är att brottspåföljd ådöms denne (Holmqvist m.fl., Brottsbalken, s. 1:36).

Tingsrätten har i målet förverkat de aktuella spelautomaterna med stöd av lotterilagens förverkandebestämmelse utan att någon har dömts för brott enligt den lagen. Mot bakgrund av vad som har redovisats kring förarbetena till lotterilagens förverkandebestämmelse, och med beaktande av vad som allmänt gäller angående förutsättningarna för brott enligt BrB, får det anses oklart vad som egentligen krävs för förverkande enligt lotterilagen i sådant fall. Det får därför anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att denna fråga prövas av högre rätt.

För att det ska vara fråga om brott krävs i allmänhet att såväl objektiva som subjektiva rekvisit är uppfyllda. Vad gäller de subjektiva rekvisiten är underlaget i målet för att bedöma dessa knapphändigt. Mot denna bakgrund får det anses tveksamt om tingsrättens bedömning är riktig i sak. Tillstånd till målets prövning i hovrätten bör därför meddelas även på denna grund.

Vid en bedömning att förverkande enligt lotterilagen inte är möjligt i målet aktualiseras frågan huruvida förverkande är möjligt enligt någon allmän bestämmelse i BrB. Åklagaren har i målet inte åberopat rekvisit för tillämpning av någon sådan bestämmelse. Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att de frågor som kan aktualiseras i denna del prövas av högre rätt.

HD finner således att det i vissa hänseenden får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att RKC Sweden AB:s överklagande prövas av högre rätt. Det kan även i visst avseende förekomma anledning till ändring i det slut tingsrätten kommit till. På grund av det anförda meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Domskäl

HD (justitieråden Svensson, Lindeblad, Ella Nyström, Calissendorff och Virdesten, referent) meddelade den 6 oktober 2006 följande beslut:

Skäl

Åklagaren åtalade två personer för brott mot lotterilagen (1994:1000) och gjorde gällande att de olovligen hade anordnat lotteri för allmänheten på en restaurang i Malmö genom spel på två spelautomater. Tingsrätten fann att ingen av de åtalade hade haft en sådan ställning beträffande den bedrivna verksamheten att straffansvar kunde åläggas, varför åtalen ogillades. Åklagaren förde i målet, med stöd av lotterilagen, även en talan om förverkande av bl.a. de aktuella spelautomaterna mot det bolag, RKC Sweden AB (RKC), som hyrde ut dessa. Tingsrätten biföll detta yrkande.

RKC överklagade tingsrättens dom om förverkande. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd.

RKC har gjort gällande att ett yrkande om förverkande som riktas mot en uthyrare endast kan avse utbetalningsautomater, dvs. automater med utbetalningsmekanism, medan riksåklagaren å sin sida ansett att det av lagtexten framgår att förverkande kan ske av alla typer av spelautomater.

I 1982 års lotterilag (1982:1011) fanns bestämmelser om utbetalningsautomater. Med utbetalningsautomat avsågs enligt den lagen spelautomat som var konstruerad för att betala ut vinst i form av pengar, värdebevis, spelpoletter eller liknande. Lagen innehöll regler om förverkande i 30 §. Vid införandet av 1994 års lotterilag utmönstrades begreppet utbetalningsautomat och i stället infördes tre nya begrepp; penningautomat, värdeautomat och skicklighetsautomat (prop. 1993/ 94:182 s. 55 f. och SOU 1992:130 s. 279). Sådana automater omfattas av begreppet spelautomater.

Regler om förverkande finns i 58 § lotterilagen. Enligt tredje stycket (andra stycket i paragrafens lydelse före den 1 juli 2005) kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § BrB, förverkande ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit bl.a. egendom som använts vid brott mot lotterilagen. Trots att begreppet utbetalningsautomat utmönstrats i lotterilagen kom detta begrepp att användas i författningskommentaren till paragrafens dåvarande andra stycke (a. prop. s. 88). Lagtexten ger emellertid klart uttryck för att det är möjligt att förverka alla typer av spelautomater hos den som yrkesmässigt tillhandahållit dessa. Det anförda förarbetsuttalandet kan därför inte tjäna till vägledning vid rättstillämpningen. Möjligheten att förverka spelautomater hos uthyrare är alltså inte inskränkt på det sätt som RKC gör gällande. Det finns därför inte någon anledning att i detta avseende meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Enligt 6 § lotterilagen avses med automatspel spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater. RKC har gjort gällande att de två maskiner som är aktuella i målet är att anse som vanliga persondatorer - inneslutna i ett skyddande hölje - som kan användas av allmänheten, förutom för spel, för gängse internettjänster.

Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att pröva om den typ av automater som målet rör faller in under lotterilagens definition av spelautomater. Tillstånd till målets prövning i hovrätten bör därför meddelas.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten.

HD:s beslut meddelat: den 6 oktober 2006.

Mål nr: Ö 4950-04.

Lagrum: 6 och 58 §§lotterilagen (1994:1000).