NJA 2007 s. 906

Rättegångskostnaderna i ett desert mål angående hinder mot verkställighet har fördelats enligt grunderna för 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.

Svenska Handelsbanken ansökte den 28 maj 2004 hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm om verkställighet av ett den 17 juni 1991 av Nacka tingsrätt meddelat utslag i lagsökningsmål mot R.L. Sedan R.L. invänt mot verkställigheten fann kronofogdemyndigheten i beslut den 22 juli 2004 att det inte förelåg något hinder mot verkställighet.

Stockholms tingsrätt och gjorde gällande att fordringen var preskriberad

R.L. överklagade kronofogdemyndighetens beslut till Stockholms tingsrätt och gjorde gällande att fordringen var preskriberad. Tingsrätten fann i beslut den 27 juli 2005 att R.L:s invändning om preskription inte kunde lämnas utan avseende. Med ändring av kronofogdemyndighetens beslut fastställde tingsrätten att det förelåg hinder mot verkställighet av lagsökningsutslaget. Några kostnadsyrkanden framställdes inte i tingsrätten.

Svea hovrätt

Svenska Handelsbanken överklagade tingsrättens beslut till Svea hovrätt. Hovrätten fann i beslut den 21 december 2006 att R.L:s preskriptionsinvändning skulle lämnas utan avseende. Med ändring av tingsrättens beslut fastställde hovrätten kronofogdemyndighetens beslut. Hovrätten förpliktade R.L. att ersätta Svenska Handelsbanken för rättegångskostnader i hovrätten med 56 000 kr jämte ränta.

R.L. överklagade hovrättens beslut och yrkade att tingsrättens beslut skulle fastställas samt att han skulle befrias från skyldighet att ersätta Svenska Handelsbankens rättegångskostnader i hovrätten och få ersättning för sina egna rättegångskostnader där.

Sedan kronofogdemyndigheten meddelat att utsökningsmålet hade avregistrerats den 22 juni 2005 på grund av att handläggningsåret löpt ut yrkade R.L., som var införstådd med att målet i sak skulle avskrivas från vidare handläggning, att HD skulle undanröja tingsrättens och hovrättens beslut utom såvitt avsåg fastställd ersättning enligt rättshjälpslagen.

Svenska Handelsbanken hemställde att HD skulle avskriva målet från vidare handläggning utan att göra någon ändring i hovrättens beslut samt yrkade ersättning av R.L. för sina rättegångskostnader i HD.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Lena Råssjö, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl

Enligt 4 kap. 9 § första stycket UB handläggs ett mål om utmätning under ett år från dagen för ansökan. Handläggningen kan fortsätta under ytterligare ett år i taget om sökanden inger en förnyelseansökan (4 kap. 9 a § samma balk).

Kronofogdemyndigheten har upplyst att utsökningsärendet återredovisades till Svenska Handelsbanken den 22 juni 2005, eftersom den ettåriga handläggningstiden löpt ut och banken inte hade gjort någon förnyelseansökan.

Kronofogdemyndighetens behörighet att vidta åtgärder upphörde således redan före tingsrättens beslut. Vare sig tingsrätten eller hovrätten hade därför bort pröva målet i sak. Tingsrättens och hovrättens beslut skall följaktligen, utom såvitt avser fastställd ersättning enligt rättshjälpslagen, undanröjas. Felet att inte avskriva ärendet kan utan väsentlig olägenhet rättas i HD. Eftersom handläggningstiden löpt ut kan inte heller R.L:s överklagande till HD leda till någon åtgärd. HD avskriver därför ärendet. (Se NJA 2002 s. 166.)

Det är endast Svenska Handelsbanken som har förfogat över möjligheten att förnya handläggningstiden hos kronofogdemyndigheten. Med hänsyn härtill bör Svenska Handelsbanken, enligt grunderna för 18 kap. 5 § andra stycket, ersätta R.L:s rättshjälpskostnader såväl i hovrätten som i HD.

Domslut

HD:s avgörande

Med undanröjande av domstolarnas beslut i själva saken avskriver HD ärendet.

Med ändring - - - se HD:s beslut - - - med 10 890 kr.

Domskäl

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Dag Victor, referent, Ella Nyström, Per Virdesten och Anna Skarhed) meddelade den 28 november 2007 slutligt beslut, i vilket efter en redogörelse för vad som tidigare förekommit i målet och parternas yrkanden anfördes följande.

Skäl

Enligt 4 kap. 9 § första stycket UB handläggs ett mål om utmätning under ett år från dagen för ansökan. Handläggningen kan fortsätta under ytterligare ett år i taget om sökanden inger en förnyelseansökan (4 kap. 9 a § samma balk). Det har sedan målet överklagats till HD framkommit att Svenska Handelsbanken inte ingett någon förnyelseansökan. Detta innebär att utsökningsmålet upphört att vara anhängigt hos kronofogdemyndigheten redan den 29 maj 2005. Den av parterna i domstol förda talan borde därefter såvitt angår själva saken inte ha föranlett någon vidare åtgärd än att målet avskrevs från vidare handläggning (se NJA 2002 s. 166).

R.L. har sedan det framkommit att utsökningsmålet upphört att vara anhängigt hos kronofogdemyndigheten yrkat att tingsrättens och hovrättens beslut såvitt avser själva saken skall undanröjas. Beslut i utsökningsmål har emellertid inte någon rättskraft utanför målet (jfr NJA 2007 s. 9 med där angivna hänvisningar). Någon anledning att vid yrkande därom undanröja besluten i sak finns därför inte.

Att överklagandet inte skall föranleda någon vidare åtgärd i sak innebär emellertid inte att rättegångskostnadsfrågan inte kan bli föremål för vidare behandling.

I NJA 2007 s. 9 reglerades frågan om fördelningen av rättegångskostnader vid avskrivning av ett desert utsökningsmål med utgångspunkt i hur målet skulle ha avgjorts i sak om det inte hade förfallit. Av motiveringen framgår att det avgörande för denna bedömning var att borgenären, som överklagat tingsrättens beslut innan målet förföll, ansågs ha haft skäl att fullfölja målet för att påverka regleringen av de dittills uppkomna kostnaderna i tingsrätt och hovrätt.

I det nu aktuella fallet har Svenska Handelsbanken inte haft några giltiga skäl för att fullfölja sin talan efter det att målet förfallit. Enligt 18 kap. 5 § andra stycket RB (jfr 32 § lagen, 1996:242, om domstolsärenden) skall en part, när ett mål avskrivs på grund av att parten återkallat sin talan eller uteblivit, som huvudregel ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Det är endast Svenska Handelsbanken som har förfogat över möjligheten att förnya handläggningstiden hos kronofogdemyndigheten och därigenom förhindra att målet skulle förfalla (dvs. bli desert). R.L. bör därför, enligt grunderna för 18 kap. 5 § andra stycket, befrias från skyldigheten att ersätta Svenska Handelsbanken för dess rättegångskostnader i hovrätten. Banken bör vidare förpliktas att ersätta R.L:s rättshjälpskostnader såväl i hovrätten som i HD.

Domslut

HD:s avgörande

HD avskriver målet såvitt avser själva saken.

Med ändring av hovrättens beslut i fråga om rättegångskostnader befriar HD R.L. från skyldigheten att ersätta Svenska Handelsbanken för dess rättegångskostnader i hovrätten samt förpliktar banken att utge ersättning för R.L:s rättshjälpskostnader där med 42 374 kr.

- - -

Svenska Handelsbanken förpliktas ersätta R.L:s rättshjälpskostnader i HD med 10 890 kr.

HD:s beslut meddelat: den 28 november 2007.

Mål nr: Ö 222-07.

Lagrum: 18 kap. 5 § RB samt 4 kap. 9 och 9 a §§ UB.

Rättsfall: NJA 2002 s. 166 och NJA 2007 s. 9.