NJA 2008 s. 634

Hovrätt har avslagit en framställning av tilltalad om att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten men förklarat den tilltalade samt hans ombud och offentlige försvarare berättigade att ta del av bildupptagningarna i hovrättens lokaler. Beslutet har ansetts inte kunna överklagas särskilt utan endast i samband med överklagande av hovrättens dom eller slutliga beslut. (Jfr NJA 2002 s. 433.)

Göta hovrätt

Sedan F.D. dömts av Linköpings tingsrätt för bl.a. grov mordbrand till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, överklagade han tingsrättens dom i Göta hovrätt.

F.D. begärde att hovrätten skulle översända en kopia av ljud- och bildupptagningar som gjorts i tingsrätten av förhören med honom själv och fyra vittnen. Han anförde att han var förhindrad att inställa sig vid hovrätten i Jönköping eller tingsrätten i Linköping för att ta del av materialet, eftersom han var frihetsberövad och befann sig i Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena, samt att han behövde materialet för att bl.a. ta ställning till vilka åtalspunkter som skulle omfattas av överklagandet och i vilken form bevisningen skulle förebringas i hovrätten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Tomas Stahre samt hovrättsråden Göran Olsson, referent, och Lena Bång) anförde följande i beslut den 5 maj 2008.

Enligt 7 kap. 48 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess hos domstol för uppgift i bild som ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i domstol, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den hörde lider men. Något hinder mot att överlämna ljud- och bildupptagningen såvitt avser förhöret med F.D. själv kan inte anses föreligga. Hinder möter inte heller mot att utlämna enbart ljudfiler med vittnesförhören. Hovrätten bedömer däremot att det inte står klart att bildupptagningarna beträffande vittnena kan röjas utan att de hörda lider men.

Av 14 kap. 5 § första stycket sekretesslagen följer emellertid att sekretess inte hindrar att en part i ett mål tar del av handling eller annat material i målet. Handling eller annat material får dock inte lämnas ut, i den mån det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. Enligt andra stycket innebär sekretess inte någon begränsning i en parts rätt enligt RB att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörandet av ett mål.

Frågan om partsinsyn enligt RB och hur denna insyn förhåller sig till bestämmelserna i sekretesslagen är inte klart och entydigt reglerad. Detsamma gäller frågan om hur långt rätten till insyn sträcker sig för olika parter i processen och om den innefattar sekretessbelagda uppgifter som inte läggs till grund för domstols avgörande (se t.ex. SOU 2003:99 s. 189 ff.).

När det gäller rätten till partsinsyn med avseende på en bildupptagning av ett förhör som hållits vid domstol ger lagförarbetena (prop. 2004/05:131 s. 120) uttryck för att upptagningen utgör en sådan omständighet som anges i 14 kap. 5 § andra stycket sekretesslagen. Det är emellertid inte självklart att så är fallet. För målets prövning vid tingsrätten torde det helt sakna betydelse om det sker en bildupptagning av ett förhör.

Under alla förhållanden innebär dock rätten till partsinsyn inte att parten automatiskt har rätt att få den handling utlämnad till sig, där de omständigheter som domstolen grundar sitt avgörande på framgår. Avgörandet av på vilket sätt en part ska få ta del av omständigheterna kan i viss utsträckning grundas på allmänna överväganden av vad som är lämpligt i det enskilda fallet (jfr NJA 1983 C 7 och JO 1995/96 s. 53).

Av främst hänsyn till enskildas personliga integritet och det angelägna i att motverka risken för spridning av bildupptagningar, bedömer hovrätten att upptagningarna måste hanteras med stor försiktighet. Dessa omständigheter talar med styrka för att bilduppgifterna inte bör lämna domstolarna. Vid de allmänna överväganden som skall ligga till grund för beslutet om hur partsinsynen bör tillgodoses i detta fall, finner hovrätten därför att det är av synnerlig vikt att bildupptagningarna inte sprids genom utlämnande till part.

I enlighet med vad som anges i lagförarbeten (prop. 2004/05:131 s. 120) är F.D. och hans ombud och offentlig försvarare i stället berättigade att ta del av bildupptagningarna i hovrättens lokaler. Därmed har rätten till partsinsyn blivit tillgodosedd.

Hovrätten bifaller framställningen att utfå kopior av ljud- och bildfiler med förhöret med F.D. själv och ljudfilerna med vittnesförhören men avslår framställningen i övrigt.

Mot hovrättens beslut att utlämna filer till F.D. får talan inte föras.

Hovrättens beslut att vägra utlämnande i övrigt utgör ett beslut enligt RB under rättegången i hovrätten och får inte överklagas särskilt.

Högsta domstolen

F.D. överklagade och yrkade att HD med ändring av hovrättens beslut skulle bifalla hans begäran om utlämnande även av bildfilerna avseende vittnena.

Målet föredrogs såvitt avsåg frågan om klaganden, mot vad hovrätten angett i det överklagade beslutet, hade rätt att särskilt överklaga detta beslut i vad det innebar att hovrätten avslagit hans framställning att utfå kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten.

Domskäl

HD (justitieråden Johan Munck, referent, Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten och Gudmund Toijer) meddelade den 23 maj 2008 följande beslut.

F.D. har till hovrätten överklagat Linköpings tingsrätts dom den 27 mars 2008 genom vilken han dömts till ansvar för bl.a. grov mordbrand till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Sedan han hos hovrätten begärt att få en kopia bl.a. av de ljud- och bildupptagningar som gjorts av vittnesförhör vid tingsrätten har hovrätten i det överklagade beslutet bifallit framställningen i fråga om ljudfiler av vittnesförhören men avslagit den beträffande bildfiler av dessa förhör. Fråga är nu om detta beslut kan överklagas särskilt.

I sitt beslut har hovrätten konstaterat att sekretess enligt 7 kap. 48 § sekretesslagen (1980:100) gäller för de aktuella bildupptagningarna men att det av 14 kap. 5 § samma lag, med vissa reservationer, följer att sekretess inte hindrar att en part i ett mål tar del av handling eller annat material i målet. Efter en lämplighetsbedömning har hovrätten funnit att rätten till partsinsyn blir tillgodosedd genom att F.D. samt hans ombud och offentlige försvarare är berättigade att ta del av bildupptagningarna i hovrättens lokaler.

Hovrättens beslut innefattar en tillämpning av den rätt till partsinsyn som följer av RB:s regler och kan inte anses utgöra en prövning enligt TF:s och sekretesslagens bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Hovrättens beslut får med hänsyn härtill i enlighet med 49 kap. 3 § andra stycket och 54 kap. 5 § RB inte överklagas särskilt utan endast i samband med överklagande av hovrättens dom eller slutliga beslut (jfr NJA 2002 s. 433).

På grund av det anförda avvisar HD F.D:s överklagande.

HD:s beslut meddelat: den 23 maj 2008.

Mål nr: Ö 2264-08.

Lagrum: 49 kap. 3 § andra stycket och 54 kap. 5 § RB samt 7 kap. 48 §, 14 kap. 5 § och 15 kap. 7 §sekretesslagen (1980:100).

Rättsfall: NJA 2002 s. 433.