NJA 2014 s. 838

Forum. Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma yrkande och domstolen är behörig att pröva någon av dessa, så är domstolen därmed behörig att pröva även övriga grunder om ingen av dessa omfattas av en regel om exklusivt forum.

Lunds tingsrätt

Optimum Seniorboende AB väckte vid Lunds tingsrätt talan mot Mjöbäcks Entreprenad Aktiebolag och yrkade förpliktande för Mjöbäcks att utge 8 000 000 kr jämte ränta till Optimum.

Under förberedelsen invände Mjöbäcks att Lunds tingsrätt inte var behörig att pröva tvisten avseende två av de tre grunder som Optimum hade anfört till stöd för sin talan. Mjöbäcks yrkade att tingsrätten skulle avvisa Optimums talan i dessa delar.

I frågan om domstolens behörighet anförde parterna i huvudsak följande.

Optimum

Parterna har ingått ett avtal som förpliktar Mjöbäcks att utge det yrkade beloppet. Avtalet avser överlåtelse dels av en fastighet belägen inom Lunds tingsrätts domsaga och dels av ett fastighetsprojekt. Det yrkade beloppet avser:

1.

I första hand ersättning för att Mjöbäcks ensam fick överta ett byggprojekt i vilket en fastighet ingick. Optimums anspråk på Mjöbäcks är därför ett sådant ”annat dylikt anspråk på grund av äganderätt till egendomen” som avses i 10 kap. 11 § punkten 1 RB, varför Lunds tingsrätt är behörig domstol.

2.

I andra hand köpeskilling för fast egendom. Därför är Lunds tingsrätt behörig domstol enligt 10 kap. 11 § punkten 1 RB.

3.

I tredje hand ersättning för utfört arbete på fast egendom. Arbetet har bestått av att Optimum har förädlat och exploaterat fastigheten samt tagit därmed sammanhängande myndighetskontakter. Lunds tingsrätt är därför behörig domstol enligt 10 kap. 11 § punkten 4 RB.

Forumbestämmelserna i 10 kap. 11 § RB ska tolkas teleologiskt. Forum-bestämmelserna bygger på uppfattningen att utredning och bevisning rörande fast egendom bäst kan läggas fram vid domstolen i den ort där fastigheten ligger. I detta fall kan det mycket väl bli aktuellt att käranden kommer att åberopa syn på fastigheten. Av såväl processekonomiska skäl som allmänna lämplighetsskäl framstår det som klart mest fördelaktigt att tvisten handläggs av den domstol inom vars domsaga fastigheten är belägen.

Eftersom det är ostridigt att Optimums andrahandsgrund ska prövas av Lunds tingsrätt ska hela Optimums talan tas upp till prövning.

Mjöbäcks

Under 10 kap. 11 § punkten 1 RB faller obligatoriska anspråk grundade på överlåtelse av fast egendom. I motiven nämns som exempel tvist om skyldighet för säljaren att enligt utfästelse i köpekontraktet utfärda köpebrev eller om skyldighet för köparen att överta personligt betalningsansvar för intecknad gäld. Den åberopade förstahandsgrunden faller alltså inte in under ”annat dylikt anspråk på grund av överlåtelse av äganderätt till egendomen” i ovan nämnda bestämmelse. Talan ska därför avvisas i denna del.

Lunds tingsrätt är behörig att pröva Optimums andrahandsgrund.

Bestämmelsen i 10 kap. 11 § punkten 4 RB har tillkommit i syfte att underlätta bevisningen i tvister om ersättning för arbete som utförts på fast egendom. Det arbete som Optimum påstår sig ha utfört är inte arbete på fast egendom, dvs. detta är inte en entreprenadrättslig tvist. I entreprenadrättsliga tvister kan det för övrigt vara av värde med t.ex. syn. Något behov av syn finns naturligtvis inte avseende de påstådda arbetsmomenten. Talan ska därför avvisas även i denna del.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Leif Persson) anförde i beslut den 9 december 2013:

Skäl

Det är ostridigt att tingsrätten enligt 10 kap. 11 § punkten 1 RB är behörig att pröva Optimums andrahandsgrund, enligt vilken det yrkade beloppet utgör köpeskilling för fast egendom. Den fråga som tingsrätten har att ta ställning till är därför huruvida tingsrätten är behörig att pröva målet i övrigt.

Så som Mjöbäcks har anfört avser 10 kap. 11 § punkten 1 RB obligatoriska anspråk grundade på överlåtelse av fast egendom. Inom bestämmelsens tillämpningsområde faller exempelvis krav på säljaren att enligt utfästelse i köpekontraktet utfärda köpebrev eller krav på köparen att överta personligt betalningsansvar för intecknad gäld (se NJA II 1943 s. 106). Optimums förstahandsgrund kan därmed inte anses omfattas av bestämmelsen.

Vad gäller Optimums tredjehandsgrund har bestämmelsen i 10 kap. 11 § punkten 4 RB tillkommit i syfte att underlätta bevisningen i tvister om ersättning för arbete som utförts på fast egendom. Bevisning avseende arbete som förvisso rör en fastighet men som inte har utförts på själva fastigheten kan inte anses rymmas inom bestämmelsens tillämpningsområde. Eftersom Optimum inte har påstått att något mekaniskt arbete har utförts på fastigheten kan ifrågavarande forumregel inte anses vara tillämplig.

Mot bakgrund av ovanstående bör tingsrätten som utgångspunkt avvisa Optimums första- och tredjehandsgrund och endast ta upp andrahandsgrunden till prövning i sak. Resultatet av ett sådant avvisningsbeslut skulle bli att Optimum, för att få hela sin talan prövad, tvingas föra flera processer i olika domstolar. Ett sådant resultat skulle av processekonomiska skäl te sig otillfredsställande och därför bör sådana skäl också kunna motivera avsteg från forumreglerna (se exempelvis Per Olof Ekelöf, Rättegång, andra häftet, upplaga 8:1. s. 43 f.). Eftersom samtliga Optimums grunder hänför sig till samma rättsförhållande anser tingsrätten att processekonomiska skäl talar tillräckligt starkt för att avvika från forumreglerna. På grund därav ska Lunds tingsrätt anses vara behörig att pröva käromålet i sin helhet.

Beslut

Mjöbäcks yrkande att tingsrätten delvis ska avvisa Optimums talan lämnas utan bifall.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Mjöbäcks överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge och yrkade bifall till sitt yrkande om avvisning av talan i vissa delar.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Gilljam samt hovrättsråden Jan E. Ohlsson och Karin Kjellgren, referent) anförde i beslut den 11 april 2014:

Skäl

Som tingsrätten funnit är Lunds tingsrätt behörig att pröva kärandens andrahandsgrund, dvs. att den påstådda fordringen utgör köpeskilling för fast egendom. Förhållandena är sådana att Lunds tingsrätt är rätt forum för tvisten i dess helhet. Överklagandet ska därför avslås.

Beslut

Hovrätten avslår överklagandet.

Högsta domstolen

Mjöbäcks Entreprenad Aktiebolag överklagade hovrättens beslut och yrkade att HD skulle, med ändring av hovrättens beslut, bifalla bolagets yrkande om avvisning av den förstahandsgrund och den tredjehandsgrund som Optimum hade anfört till stöd för käromålet.

Optimum Seniorboende AB motsatte sig att beslutet ändrades.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Emilie Strömberg, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl

Bakgrund och frågan i HD

1-3. Här lämnas en redogörelse för bakgrund och tingsrättens och hovrättens beslut.

4.

Frågan i HD är om behörighet att pröva en av grunderna ger behörighet att pröva övriga grunder fastän uttryckligt stöd för det saknas i 10 kap. RB.

HD:s bedömning

5.

Som underrätterna funnit är Lunds tingsrätt enligt bestämmelserna i 10 kap. RB endast behörig att pröva Optimum Seniorboende AB:s andrahandsgrund. De åberopade första- och tredjehandsgrunderna ska därmed som utgångspunkt avvisas.

6.

En rimlig utgångspunkt vid bedömning av behörighetsreglerna bör dock vara att konfliktlösning i domstol så långt möjligt koncentreras till en rättegång och att prövningen av närliggande frågor inte splittras upp mellan successivt på varandra följande processer. En sådan utgångspunkt ligger också i linje med lagstiftarens strävan att så långt möjligt uppnå processekonomiska fördelar genom forumreglerna.

7.

En domstols sakliga behörighet avser vilket slags tvister domstolen är behörig att handlägga och åsyftar främst förhållandet mellan allmän domstol och specialdomstol. De allmänna domstolarnas lokala behörighet avser deras geografiska jurisdiktionsområde.

8.

För det fall en tvist väcks vid t.ex. fastighetsforum med åberopande av två grunder, varav en inte faller under fastighetsforumets behörighet men ändå under allmän domstols behörighet, ska den behörighetsfrämmande grunden som utgångspunkt avvisas. Resultatet av avvisningen blir att den avvisade grunden inte träffas av den kommande domens rättskraft. Det finns därför inget hinder för käranden att, för att få hela sin talan prövad, vid behörig domstol väcka ny talan med samma yrkande och med åberopande av den i den första rättegången avvisade grunden. En sådan ordning är rent processekonomiskt otillfredsställande och kan inte anses ligga i linje med ovan nämnda utgångspunkt. Redan av den anledningen talar således processekonomiska skäl för att domstolens behörighet i en motsvarande situation bör vidgas till att omfatta samtliga åberopade grunder.

9.

Så snart avvisning skett föreligger inte längre litispendens och käranden har därmed möjlighet att omedelbart väcka ny talan med åberopande av den avvisade grunden. I vissa fall kan i en sådan situation finnas förutsättningar för käranden att med stöd av reglerna i 14 kap. 6 och 7 a §§ RB ansöka om förening av målen vid den första domstolen, vilket ytterligare förstärker de processekonomiska argumenten för en utvidgning av den första domstolens behörighet.

10.

Om någon avvisning inte sker utan i stället hela målet tas upp vid den första domstolen, inklusive den grund som faller utanför domstolens behörighet, blir resultatet att käranden inte kan väcka talan på nytt med stöd av de i målet åberopade grunderna. Under rättegången föreligger litispendens och efter att ett avgörande vunnit laga kraft kommer domens rättskraft att omfatta även den behörighetsfrämmande grunden. Någon möjlighet att angripa domen med stöd av särskilda rättsmedel föreligger inte. Således kommer rättskraftscirkeln i en sådan situation att utvidgas till att även omfatta den i och för sig behörighetsfrämmande grunden. Även reglerna om litispendens och res judicata får därför anses tala för att den mest ändamålsenliga hanteringen bör vara att låta rättskraftscirkeln vidga behörigheten i motsvarande omfattning.

11.

Slutsatsen blir följaktligen att, i fall där domstolens behörighet inte brister på annat sätt än genom geografiska begränsningar finns det av processekonomiska skäl anledning att, då saklig behörighet föreligger att ta upp del av talan, låta behörigheten utvidgas till att omfatta hela talan.

12.

Med hänsyn till det anförda ska Lunds tingsrätt anses behörig att ta upp hela Optimum Seniorboende AB:s talan till prövning. Överklagandet ska därför avslås.

Domslut

HD:s avgörande

HD avslår överklagandet.

Domskäl

HD (justitieråden Stefan Lindskog, Ann-Christine Lindeblad, Kerstin Calissendorff, referent, Göran Lambertz och Anders Eka) meddelade den 4 december 2014 följande slutliga beslut:

Skäl

1.

Optimum ansökte vid Lunds tingsrätt om stämning mot Mjöbäcks med yrkande om att Mjöbäcks skulle förpliktas att utge viss ersättning enligt ett avtal om överlåtelse av dels en fastighet, dels ett byggprojekt på fastigheten. Optimum gjorde gällande att Mjöbäcks inte hade betalat för byggprojektet. Fastigheten ligger inom Lunds tingsrätts domsaga.

2.

Sedan Mjöbäcks invänt att Lunds tingsrätt inte var behörig att pröva tvisten gjorde Optimum som grunder för yrkandet gällande att anspråket avsåg i första hand ersättning för byggprojektet, i andra hand köpeskilling för fastigheten, och i tredje hand ersättning för utfört arbete. Bolaget åberopade 10 kap. 11 § 1 och 4 RB till stöd för tingsrättens behörighet.

3.

Som domstolarna har funnit medför Optimums andrahandsgrund att Lunds tingsrätt är behörigt forum. Det saknas emellertid forumregler i 10 kap. RB som ger tingsrätten behörighet på grundval av de två andra grunderna. Frågan i målet är om tvisten likväl ska kunna prövas i sin helhet av Lunds tingsrätt.

4.

Av rättegångsbalkens forumregler framgår att vissa forum är dispositiva och kan konkurrera med varandra. Andra forum är exklusiva. Rätten ska ex officio pröva huruvida en regel om exklusivt forum utesluter dess behörighet. En behörighetsprövning i andra fall förutsätter i allmänhet att svaranden har gjort en foruminvändning första gången han för talan i målet. (Se 10 kap. 17 och 18 §§ samt 34 kap. 1 och 2 §§ RB.)

5.

Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma yrkande och ingen av grunderna omfattas av en regel om exklusivt forum, så är den domstol som käranden har väckt talan vid behörig att pröva samtliga grunder, om domstolen är behörig att pröva någon av dessa. Ordningen hänger samman med rättskraftens omfattning; en domstol måste alltid vara behörig att pröva samtliga grunder som skulle komma att omfattas av domens rättskraft.

6.

Vidare gäller att om en av flera åberopade grunder omfattas av en regel om exklusiv lokal behörighet men inte de övriga, så ska målet i dess helhet prövas i det exklusiva forumet. Skulle en senare under målet åberopad grund omfattas av en regel om exklusiv lokal behörighet för en annan domstol än den vid vilken talan förs, får talan på den grunden väckas vid den behöriga domstolen. Sedan kan målen i enlighet med vad som föreskrivs i 14 kap. 7 a § RB förenas vid denna.

7.

Undantag från den sagda ordningen bör kunna göras om det är uppenbart att det påstående som käranden har anfört till stöd för domstolens behörighet är ogrundat samt svaranden i rätt tid gör foruminvändning (jfr t.ex. NJA 2005 s. 586) och behörighet inte heller föreligger av annat skäl.

8.

Mjöbäcks har rättidigt gjort gällande att Lunds tingsrätt inte är behörig att pröva första- och tredjehandsgrunderna. Ingen av dessa grunder omfattas dock av någon regel om exklusivt forum. Det är ostridigt att Lunds tingsrätt är behörig att pröva andrahandsgrunden. Slutsatsen är att tingsrätten ska pröva Optimums talan i dess helhet.

9.

Mjöbäcks överklagande ska alltså avslås.

Domslut

HD:s avgörande

HD avslår överklagandet.

HD:s beslut meddelat: den 4 december 2014.

Mål nr: Ö 3045-14.

Lagrum: 10 kap. 10, 11, 17 och 18 §§ samt 34 kap. 1 och 2 §§ RB.

Rättsfall: NJA 2005 s. 586.