NJA 2016 s. 798

I ärende om verkställighet av utländsk skiljedom får part i Högsta domstolen åberopa också omständighet eller bevis som inte har lagts fram tidigare.

Högsta domstolen

Industrial Consulting and Trading International J-E Johansson AB överklagade ett av Svea hovrätt den 23 september 2013 meddelat beslut angående verkställighet av utländsk skiljedom.

Ärendet föredrogs i fråga om tillåtligheten av nya omständigheter och ny bevisning.

Domskäl

HD (justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, referent, Lars Edlund, Stefan Johansson och Mari Heidenborg) meddelade den 29 september 2016 följande beslut.

Skäl

1.

Genom en skiljedom meddelad av Skiljedomstolen i Sankt Petersburg och Leningradregionen förpliktades Industrial Consulting and Trading International J-E Johansson AB att betala det ryska bolaget OOO Juriditjeskaja Kompanija vissa belopp samt att svara för kostnader i skiljeförfarandet. Efter ansökan från Juriditjeskaja har hovrätten förklarat att skiljedomen får verkställas i Sverige som en svensk domstols lagakraftägande dom.

2.

Industribolaget har överklagat hovrättens beslut och yrkat att HD ska vägra verkställighet. Juriditjeskaja har motsatt sig ändring av hovrättens beslut. I samband med överklagandet har Industribolaget åberopat nya omständigheter och ny bevisning.

3.

Reglerna om erkännande och verkställighet av utländsk skiljedom m.m. (52-60 §§ lagen, 1999:116, om skiljeförfarande) innehåller inte några bestämmelser om tillåtligheten av att åberopa en omständighet eller ett bevis först i HD. Inte heller framgår det vilket processuellt regelverk som ska tillämpas vid handläggningen i HD.

4.

Reglerna i 56 kap. RB om överklagande av beslut saknar preklusionsbestämmelser. Vad som sägs om preklusion i 55 kap. 13 § RB vid överklagande av dom och i 41 § lagen (1996:242) om domstolsärenden kan inte direkt tillämpas i ärenden om verkställighet av utländsk skiljedom (jfr NJA 2001 s. 738 II och NJA 2005 N 8). Bestämmelserna kan inte heller anses analogiskt tillämpliga i sådana ärenden. De nya omständigheter och den nya bevisning som Industribolaget har åberopat i HD ska därför tillåtas.

Beslut

HD tillåter de nya omständigheter och den nya bevisning som Industrial Consulting and Trading International J-E Johansson AB har åberopat.

HD:s beslut meddelat: den 29 september 2016.

Mål nr: Ö 5209-13.

Lagrum: 59 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande, 55 kap. 13 § RB och 41 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Rättsfall: NJA 2001 s. 738 II och NJA 2005 N 8.