NJA 2018 not 4

A.O. mot Justitiekanslern, B.A., G.D., L.F., M.M., G.M.,

Den 7:e. 4. (T 3935-17) A.O. mot Justitiekanslern, B.A., G.D., L.F., M.M., G.M.,

M.S., A.S. och L.T. angående skadestånd.

A.O. väckte vid Hovrätten för Västra Sverige talan mot staten och vissa domare

vid Varbergs tingsrätt.

I dom den 31 juli 2017 anförde hovrätten bl.a. Hovrätten är inte behörig att som

första instans pröva ett käromål mot staten, jfr 2 kap. 2 § RB. A.O:s talan mot

staten ska därför avvisas.

När det gäller A.O:s talan i övrigt gör hovrätten följande överväganden.

A.O. har gjort gällande personligt skadeståndsansvar för ett antal domare som

enligt honom genom olika fel och försummelser i tjänsten har orsakat honom skada.

Han har som grund för ersättningsanspråket bl.a. hänvisat till Europakonventionen.

Enligt artikel 6.1 i konventionen har envar rätt till en rättvis rättegång med

avseende på tvister om hans eller hennes civila rättigheter.

Denna tvist får anses gälla A.O:s civila rättigheter. För att artikel 6.1. i konventionen

ska vara tillämplig krävs dock att tvisten kan sägas vara reell och seriös.

Hovrätten anser att så inte är fallet. Även med en restriktiv tillämpning är det

uppenbart att käromålet är ogrundat. Käromålet ska därför med stöd av 42 kap.

5.

5 § 1 st. och 53 kap. 1 § RB ogillas utan att stämning utfärdas.

2018 Mars 15

Domslut

Domslut . Hovrätten avvisar A.O:s talan mot staten.

Hovrätten ogillar A.O:s talan i övrigt.

A.O. yrkade i HD i första hand att målet skulle återförvisas till hovrätten. I

andra hand yrkade han bifall till sin vid hovrätten förda talan.

HD , dom på förslag av föredraganden . Domskäl .

1. HD finner att överklagandet kan prövas utan delgivning med motparterna

(se 55 kap. 8 § 1 st. RB och NJA 2010 s. 93).

2. A.O. har i hovrätten väckt talan om skadestånd mot såväl staten som vissa

domare vid Varbergs tingsrätt. Som grund för sin talan har han i huvudsak anfört

att tingsrätten har begått flera rättegångsfel samt att han utsatts för kränkande

behandling vid handläggningen av ett brottmål (Varbergs tingsrätts mål nr

B 306-10), vilket orsakat honom både ekonomisk och ideell skada. Hovrätten

har, med hänvisning till 2 kap. 2 § RB, ansett sig inte vara behörig att ta upp A.O:s

skadeståndstalan i den del den riktat sig mot staten.

3. Enligt 3 kap. 10 § skadeståndslagen ska en skadeståndstalan mot staten

enligt 2 §, i de fall ersättning begärs med anledning av dom eller beslut av en

allmän underrätt, väckas vid den domstol som enligt 2 kap. 2 § RB är behörig

att ta upp där angivna mål på grund av brott av domare vid den domstol som

har meddelat domen eller beslutet. Hovrätten var alltså behörig att ta upp A.O:s

talan mot staten i den del denna grundade sig på skadeståndslagen.

4.

A.O. har som grund för ersättningsanspråket hänvisat även till bl.a. Europakonventionen.

De omständigheter som han har åberopat till stöd för sin talan i

den delen är desamma som dem som han anfört när det gäller skadeståndslagen.

Hans talan borde därför i sin helhet ha prövats av hovrätten (jfr NJA 2010 s. 363).

5. Av det anförda följer att hovrättens avvisningsbeslut bör undanröjas och

målet i den delen återförvisas till hovrätten för fortsatt behandling.

6.

Skäl saknas till annan bedömning än den hovrätten har gjort i målet i övrigt.

Hovrättens dom ska därför fastställas i den delen.

Domslut .

HD undanröjer hovrättens beslut om avvisning och återförvisar målet i den

delen till hovrätten för ny prövning.

HD fastställer hovrättens dom i övrigt.