NJA 2022 s. 1051

Klagan över domvilla. Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen?

AstraZeneca AB ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om tilläggsskydd, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel, för en produkt bestående av en kombination av två substanser. PRV avslog ansökan. AstraZeneca AB överklagade hos Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen. Överklagandet avslogs. Patent- och marknadsdomstolens avgörande överklagades av AstraZeneca AB hos Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, som avslog överklagandet i beslut den 7 april 2021. Beslutet fick inte överklagas.

Högsta domstolen

AstraZeneca AB klagade över domvilla och yrkade att HD skulle undanröja Patent- och marknadsöverdomstolens beslut och visa målet åter till Patent- och marknadsöverdomstolen för fortsatt behandling.

Patent- och registreringsverket (PRV) motsatte sig yrkandet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Elin Dalenius, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–3 motsvarar i huvudsak punkterna 2-5 i HD:s skäl.

Målet i HD

Punkterna 4 och 5 motsvarar i huvudsak punkterna 6 och 7 i HD:s skäl.

Tillämpliga bestämmelser om domvilla

Punkterna 6–8 motsvarar i huvudsak punkterna 25, 26, 32 och 33 i HD:s skäl.

Skyldigheten att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen

Punkterna 9–12 motsvarar i huvudsak punkterna 8–10 i HD:s skäl.

Särskilda rättsmedel och unionsrätten

13.

Medlemsstaterna i Europeiska unionen har inte gett unionen någon generell lagstiftningskompetens på det processrättsliga området. Där gäller i stället principen om nationell processuell autonomi. En nationell domstol får därmed som utgångspunkt tillämpa nationell processrätt vid prövning av en talan som grundas på unionsrättsliga bestämmelser.

14.

EU-domstolen har i ett antal rättsfall bekräftat denna princip. EU-domstolens praxis kan såvitt nu är i fråga sammanfattas enligt följande. Principen om rättskraft har stor betydelse i såväl unionsrätten som de nationella rättsordningarna. Det är viktigt att avgöranden som har vunnit laga kraft inte längre kan angripas efter det att tillgängliga rättsmedel har uttömts eller fristerna för dessa har löpt ut. Vidare finns det inte någon skyldighet för nationella domstolar att underlåta att tillämpa nationella processregler som leder till att avgöranden vinner rättskraft, även om det innebär att ett åsidosättande av unionsrätten blir bestående. (Se bl.a. Călin p. 26–28, ”Spel­annonsen i Nerikes Allehanda” NJA 2016 s. 320 p. 12 och ”De uppsagda piloterna” NJA 2013 s. 42 p. 5.)

15.

Unionens allmänna rättsgrundsatser sätter dock en gräns för medlemsländernas möjlighet att utforma reglerna om rättskraft. De nationella bestämmelser genom vilka rättskraftsprincipen genomförs får varken vara mindre förmånliga än de som gäller i liknande nationella situationer (likvär-dighetsprincipen) eller göra det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av unionsrätten (effektivitetsprincipen). (Se bl.a. Călin p. 29 och 30.)

Kan underlåtenhet att hämta in förhandsavgörande utgöra domvilla?

16.

Om en domstol uttryckligen har tagit ställning till behovet av förhandsavgörande innefattar domstolens bedömning en materiell prövning av om unionsrätten berörs och, om så är fallet, om rättsläget är klart eller klarlagt. Avslag på begäran om förhandsavgörande kan i sådana situationer under vissa förutsättningar vara resningsgrundande (se ”Spelannonsen i Nerikes Allehanda” NJA 2016 s. 320 p. 20).

17.

I andra situationer kan det ligga närmare till hands att bedöma underlåtenheten enligt reglerna om domvilla. Den i artikel 267 tredje stycket i FEUF föreskrivna skyldigheten att hämta in förhandsavgörande är främst en processuell regel. Skyldigheten föreligger även om ingen av parterna har påkallat att förhandsavgörande ska hämtas in (se prop. 2005/06:157 s. 13 och Consorzio Italian Management p. 50 och 53). Att avgöra en unionsrättslig fråga utan att hämta in ett förhandsavgörande kan därför, om domstolen inte uttryckligen har tagit ställning till behovet av förhandsavgörande, i vissa fall utgöra ett rättegångsfel ( jfr bl.a. NJA 2009 s. 667 där HD prövade om underlåtenheten att hämta in förhandsavgörande utgjorde domvilla).

18.

För att domvilla ska föreligga måste rättegångsfelet vara att bedöma som grovt (se p. 7). Vid den bedömningen är det angeläget att de unionsrättsliga reglerna om förhandsavgörande följs. Det talar i sig för att ett åsidosättande av skyldigheten kan innebära att rättegångsfelet är grovt (se p. 8). Det kan dock finnas skäl att göra skillnad på olika fall.

19.

Reglerna om förhandsavgörande syftar framför allt till att EU-domstolen, inte de högsta instanserna i ett medlemsland, genom sin rättstillämpning ska ansvara för att unionsrätten får en enhetlig uttolkning. Sett ur det perspektivet framstår det som mindre allvarligt om den högsta nationella instansen nekar prövningstillstånd i ett mål utan att ta ställning till frågan om förhandsavgörande ska hämtas in än om den domstolen, med prejudicerande verkningar, avgör målet i sak och därmed tar ställning i en oklar unionsrättslig fråga ( jfr ”Spelannonsen i Nerikes Allehanda” p. 22).

20.

Det kan också finnas skäl att göra skillnad på situationer där den unionsrättsliga tolkningen är helt central för avgörandet och situationer där tolkningsfrågan är av mer underordnad betydelse för utgången. Detsamma gäller om det är fråga om tolkning av en direkt tillämplig unionsrättslig rättsakt eller om det är fråga om nationell lagstiftning med vissa unionsrättsliga inslag.

21.

Om en unionsrättslig fråga har aktualiserats i ett mål där domstolen har avgjort målet i sak med prejudicerande verkningar och tolkningen av en direkt tillämplig unionsrättslig rättsakt har varit helt avgörande för målets utgång så bör åsidosättandet av skyldigheten vara att bedöma som ett grovt rättegångsfel, om det inte har förelegat något undantag från skyldigheten att hämta in förhandsavgörande. Ett sådant åsidosättande får också presumeras ha haft betydelse för målets utgång.

Bedömningen i detta fall

22.

I Patent- och marknadsöverdomstolens ärende har en tillämpning av unionsrätten aktualiserats. Eftersom Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inte tillåta överklagande av beslutet (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om patent- och marknadsdomstolar) har domstolen i detta fall omfattats av skyldigheten att hänskjuta frågor till EU-domstolen enligt artikel 267 tredje stycket i FEUF.

23.

Frågan är då om Patent- och marknadsöverdomstolen var skyldig att hämta in förhandsavgörande eller om tolkningen av artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen, under de förhållanden som var aktuella ärendet, hade klargjorts av EU-domstolen genom tidigare avgöranden eller om tolkningen var uppenbar (se p. 11).

24.

I artikel 3 i tilläggsskyddsförordningen ställs ett antal villkor upp för meddelande av tilläggsskydd. För att tilläggsskydd ska meddelas måste bl.a. produkten skyddas av ett gällande grundpatent (artikel 3 a) och tilläggsskydd får inte redan tidigare ha meddelats för produkten (artikel 3 c).

25.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen uppfyllde AstraZenecas ansökan villkoret i artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen enligt artikelns ordalydelse. Patent- och marknadsöverdomstolen kom dock fram till att EU-domstolens tolkning av bestämmelsen i Actavis medförde att artikel 3 c utgjorde hinder för beviljande av tilläggsskydd för produkten dapagliflozin och metformin i kombination.

26.

Utöver i rättsfallet Actavis har EU-domstolen även i bl.a. Georgetown och Actavis v. Boehringer gjort uttalanden om hur artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen ska tolkas. Omständigheterna i de nationella målen var närliggande omständigheterna i Patent- och marknadsöverdomstolens ärende, men det finns vissa skillnader. Redan den omständigheten talar i viss mån emot att frågan om hur artikel 3 c ska tolkas kan anses vara klar eller klarlagd. När det, som i detta fall, är fråga om tolkning av rättspraxis från EU-domstolen som begränsar rätten till tilläggsskydd jämfört med vad som följer av artikelns ordalydelse bör rättsfallen, för att frågan ska anses vara klarlagd, ge ett otvetydigt svar avseende tolkningen av den aktuella bestämmelsen.

27.

EU-domstolen har efter de tre ovan nämnda rättsfallen i två rättsfall gjort uttalanden angående tolkningen av artikel 3 a i tilläggsskyddsförordningen, se Teva och Royalty Pharma . Huruvida de uttalanden som gjordes i de rättsfallen angående artikel 3 a i tilläggsskyddsförordningen har betydelse för hur artikel 3 c ska tolkas har inte prövats av EU-domstolen.

28.

AstraZeneca har framhållit att ett stort antal andra medlemsstater har funnit att artikel 3 c inte utgör hinder för beviljande av motsvarande ansökningar i dessa länder, vilket framfördes även i den ordinära processen. Även den omständigheten talar i någon mån för att det finns oklarheter kring hur artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen ska tolkas i en situation som den nu aktuella.

29.

Den omständigheten att tolkningen av artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen har föranlett ett stort antal förhandsavgöranden talar också emot att undantag från skyldigheten att hänskjuta tolkningsfrågan förelåg (se p. 12). Efter Patent- och marknadsöverdomstolens beslut har dessutom två domstolar (Marknadsdomstolen i Finland och den irländska högsta domstolen, Supreme Court) beslutat att hänskjuta frågor till EU-domstolen . De hänskjutna frågorna tyder på mycket stora likheter mellan å ena sidan det finska och det irländska målet och å andra sidan ärendet i Patent- och marknadsöverdomstolen.

30.

Sammantaget finns det så pass stora oklarheter avseende hur artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen ska tolkas i en situation som den som var aktuell i ärendet i Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte var möjligt att konstatera att frågan var klar eller klarlagd. Patent- och marknadsöverdomstolen borde därför ha inhämtat förhandsavgörande avseende tolkningen av artikel 3 c. Att så inte skedde utgör ett rättegångsfel (se p. 17).

31.

Patent- och marknadsöverdomstolen avgjorde ärendet som prejudikatinstans och prövade ärendet i sak. Tolkningen av den aktuella bestämmelsen i tilläggsskyddsförordningen var helt avgörande för ärendets utgång. Rättegångsfelet är därför att bedöma som grovt. Det får antas att underlåtenheten att hämta in förhandsavgörande har inverkat på ärendets utgång. (Se p. 21.)

32.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut ska därför undanröjas och ärendet visas åter till domstolen för fortsatt behandling. Vid den utgången saknas det skäl att pröva AstraZenecas andra grunder för klagan över domvilla.

HD:S AVGÖRANDE

Se HD:s beslut.

Domskäl

HD ( justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, Svante O. Johansson, Malin Bonthron, referent, och Cecilia Renfors) meddelade den 20 december 2022 följande beslut.

SKÄL

Vad målet gäller

1.

Målet gäller främst frågan om det har utgjort domvilla att det inte hämtades in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i den ordinära processen.

Bakgrund

2.

I februari 2014 beviljades AstraZeneca ett tilläggsskydd enligt tilläggsskyddsförordningen för den aktiva substansen/godkända produkten dapagliflozin. Grundpatentet var ett europeiskt patent avseende ”C-arylglukosid SGLT2-inhibitorer och metod”. Det läkemedelsgodkännande som låg till grund för tilläggsskyddet avsåg läkemedlet Forxiga. Som giltighetstid för tilläggsskyddet angavs från och med den 16 maj 2023 till och med den 11 november 2027.

3.

I juli 2014 ansökte AstraZeneca om att PRV skulle bevilja tilläggsskydd för en produkt bestående av en kombination av substanserna dapagliflozin och metformin. Som stöd för ansökan åberopade AstraZeneca samma grundpatent. Vidare åberopade AstraZeneca ett första försäljningsgodkännande i Sverige för läkemedlet Xigduo, meddelat den 16 januari 2014. PRV avslog ansökan mot bakgrund av att AstraZeneca redan hade beviljats ett tilläggsskydd baserat på samma grundpatent.

4.

Patent- och marknadsdomstolen avslog AstraZenecas överklagande av PRV:s beslut.

5.

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit överklagandet med hänvisning till att ett tilläggsskydd redan hade beviljats. Patent- och marknadsöverdomstolen har avgjort ärendet utan att fatta något uttryckligt beslut angående behovet av förhandsavgö-rande från EU-domstolen. Ingen av parterna hade begärt att ett förhandsavgörande skulle hämtas in. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut fick inte överklagas.

Målet i HD

6.

AstraZeneca har som grund för sin klagan över domvilla bl.a. åberopat att Patent- och marknadsöverdomstolens underlåtenhet att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen utgör ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången i ärendet.

7.

PRV har anfört att det inte var nödvändigt för Patent- och marknadsöverdomstolen att hämta in ett förhandsavgörande för att avgöra ärendet. Enligt PRV har EU-domstolen i huvudsak klargjort hur artikel 3 c ska tolkas i ett fall som det nu aktuella, även om omständigheterna i detta ärende inte är exakt likadana som i EU-domstolens rättsfall.

Skyldigheten att inhämta förhandsavgörande

8.

Enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (FEUF) är EU-domstolen behörig att meddela förhandsavgöranden angående bl.a. tolkningen av rättsakter som har beslutats av unionens institutioner, organ eller byråer. När en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, är den domstolen enligt tredje stycket i artikeln i princip skyldig att föra frågan vidare till EU-domstolen.

9.

Undantag från skyldigheten att hämta in förhandsavgörande föreligger endast om den uppkomna frågan saknar relevans, om EU-domstolen redan har uttalat sig i samma eller en snarlik fråga eller om den korrekta tillämpningen av unionsrätten är uppenbar. När den nationella domstolen avgör om något undantag från skyldigheten föreligger måste domstolen beakta unionsrättens särdrag, de särskilda svårigheter som dess tolkning medför samt risken för skillnader i rättspraxis inom unionen. (Se bl.a. Cilfit p. 21 och Consorzio Italian Management p. 33.)

10.

Om det förekommer omfattande rättspraxis från EU-domstolen i en viss fråga kan det vittna om svårigheter gällande tolkningen och att det finns risk för skillnader i rättspraxis inom unionen. Det betyder att det inte är givet att en rikhaltig praxis från EU-domstolen avseende en viss fråga innebär att frågan är klarlagd; det kan i stället tyda på motsatsen. ( Jfr Ferreira da Silva e Brito p. 43–45.)

Tilläggsskyddsförordningen

11.

Tilläggsskyddsförordningen syftar till att skapa enhetliga regler inom EU om ett förlängt rättsligt skydd för patentskyddade läkemedel. I förordningens ingress anges att det tar så lång tid att få ett läkemedel godkänt att den period då produkten åtnjuter faktiskt patentskydd blir för kort för att avkastningen ska hinna täcka investeringen i forskning. Genom regler om tilläggsskydd har EU velat undvika risken för att forskningscentra på läkemedelsområdet belägna i medlemsstaterna flyttas till länder som erbjuder bättre skydd. (Se beaktandesatserna 3–8.)

12.

I artikel 3 anges ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att tilläggsskydd ska kunna beviljas. Enligt artikel 3 a måste produkten skyddas av ett gällande grundpatent. Med produkt avses den aktiva ingrediensen eller kombinationen av aktiva ingredienser i ett läkemedel (se artikel 1 b). Ett grundpatent är ett patent som skyddar en produkt som sådan, en metod att framställa en produkt eller en användning av en produkt och som av innehavaren åberopas som grund för meddelande av tilläggsskydd (se artikel 1 c). Förutom ett grundpatent måste sökanden även åberopa ett giltigt godkännande att saluföra produkten som läkemedel som är det första god-kännandet för den produkten (se artikel 3 b och 3 d).

13.

Enligt artikel 3 c är ytterligare ett villkor att det inte har meddelats tilläggsskydd tidigare. I den svenska översättningen anges att det inte får ha meddelats tilläggsskydd för läkemedlet tidigare. Vid en jämförelse med andra språkversioner av förordningen är det dock tydligt att det som avses är att det inte får ha meddelats tilläggsskydd för produkten tidigare.

EU-domstolens tolkning av artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen

14.

Villkoret i artikel 3 c om att det inte tidigare får ha meddelats tilläggsskydd för produkten har varit föremål för EU-domstolens tolkning vid flera tillfällen. Särskilt kan pekas på rättsfallen Actavis , Georgetown och Boehringer .

15.

Av dessa avgöranden kan – i vart fall – utläsas följande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att meddela ett andra tillläggsskydd baserat på samma grundpatent. Det är då nödvändigt att flera olika produkter skyddas var för sig som sådana i grund-patentet (se Georgetown p. 30). När det första tilläggsskyddet avser ett läkemedel bestående av en innovativ aktiv ingrediens som enda aktiva ingrediens kan ett andra tilläggsskydd inte avse ett läkemedel som består av en kombination av den innovativa aktiva ingrediensen och en annan aktiv ingrediens, som inte angetts med namn i patentkravet avseende den typen av kombination (se Actavis). Det gör ingen skillnad om patenthavaren i efterhand lägger till ett patentkrav där den andra aktiva ingrediensen i kombinationsläkemedlet angetts med namn (se Boehringer). Om det däremot först meddelas ett tilläggsskydd för ett läkemedel som består av en kombination av flera aktiva ingredienser, som skyddas av patentet, är det möjligt att få ett andra tilläggsskydd för ett läkemedel bestående av en av dessa aktiva ingredienser som också skyddas enskilt av patentet (se Georgetown).

Ett förhandsavgörande borde ha inhämtats av Patent- och marknadsöverdomstolen

16.

I rättsfallen Actavis och Georgetown angav EU-domstolen i svaren på tolkningsfrågorna uttryckligen att det som sägs i svaren gäller under sådana omständigheter som är för handen i det nationella målet. De närmare detaljerna i de nationella målen måste därmed ges särskilt stor betydelse vid bedömningen av i vilken utsträckning EU-domstolen genom dessa avgöranden har klarlagt innebörden av artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen.

17.

Den tolkning av artikel 3 c som EU-domstolen har gjort i sin rättspraxis innebär att artikeln ställer upp större hinder för tilläggsskydd än vad artikelns ordalydelse ger intryck av. Att rättsfallen går i en för enskilda patenthavare begränsande riktning talar för försiktighet i fråga om att ge dem betydelse för tvistiga frågor som inte är identiska med de som prövats. Det bör i så fall krävas att det tidigare avgörandet otvetydigt svarar på de frågor som är aktuella.

18.

Det sagda innebär att det framstår som vanskligt att utifrån de mer generella uttalanden som också görs i rättsfallen Actavis, Georgetown och Boehringer bedöma ett fall där omständigheterna i vissa avseenden avviker från de som förelåg i de målen.

19.

EU-domstolen har vidare i tiden efter rättsfallen Actavis, Georgetown och Boehringer i två avgöranden, Teva och Royalty Pharma , gjort uttalanden angående tolkningen av artikel 3 a i tilläggsskyddsförordningen, dvs. angående frågan när en produkt skyddas av ett grundpatent. EU-domstolen betonar i dessa avgöranden patentkravens huvudsakliga roll för bedömningen. Av avgö-randena framgår bl.a. att begreppet ”kärnan av den innovativa verksamheten” inte är relevant för tolkningen av artikel 3 a och att det för skydd av en kombinerad produkt inte är nödvändigt att varje aktiv ingrediens nämns uttryckligen i patentkraven så länge en viss av EU-domstolen uppställd modell för tolkningen ger till resultat att kraven skyddar produkten i fråga.

20.

EU-domstolen har visserligen i rättsfallet Actavis (p. 44) uttalat att det andra tilläggsskydd som söktes i det fallet inte kunde beviljas oavsett om den aktuella kombinationen av aktiva ingredienser som sådan var skyddad av grundpatentet i den mening som avses i artikel 3 a. Det är dock inte möjligt att därav med säkerhet dra någon slutsats rörande huruvida de uttalanden som gjorts i rättsfallen Teva och Royalty Pharma har någon betydelse för hur artikel 3 c ska tolkas. Den frågan har inte prövats av EU-domstolen.

21.

Omständigheterna i Patent- och marknadsöverdomstolens ärende skiljer sig något från omständigheterna i bl.a. rättsfallet Actavis, framför allt på så sätt att det patentkrav i AstraZenecas patent som rör den kombinerade produkten nämner även den andra aktiva ingrediensen vid namn och således är mer specifikt utformat än motsvarande krav i det patent som var aktuellt i Actavis. Redan detta talar i viss utsträckning emot att frågan om hur artikel 3 c ska tolkas i det nu aktuella ärendet kan anses vara klarlagd.

22.

AstraZeneca har framhållit att ett stort antal andra medlemsstater har funnit att artikel 3 c inte utgör hinder för beviljande av motsvarande ansökningar i dessa stater, vilket framfördes även i den ordinära processen. Även den omständigheten talar för att det finns oklarheter kring hur artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen ska tolkas i en situation som den nu aktuella.

23.

Att tolkningen av artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen har föranlett ett stort antal förhandsavgöranden talar också emot att undantag från skyldigheten att hänskjuta tolkningsfrågan förelåg (se p. 10). Efter Patent- och marknadsöverdomstolens beslut har dessutom två domstolar (Marknadsdomstolen i Finland och den irländska högsta domstolen, Supreme Court) beslutat att hänskjuta frågor till EU-domstolen. De hänskjutna frågorna tyder på stora likheter mellan å ena sidan det finska och det irländska målet och å andra sidan ärendet i Patent- och marknadsöverdomstolen.

24.

Sammantaget kan de tidigare avgörandena från EU-domstolen inte anses otvetydigt svara på de frågor som var aktuella i Patent- och marknadsöverdomstolens ärende ( jfr p. 17). I stället var oklarheterna avseende hur artikel 3 c i tilläggsskyddsförordningen ska tolkas i en situation som den som var aktuell i ärendet så pass stora att det inte var möjligt att konstatera att frågan var klarlagd. Den var uppenbart inte heller klar och saknade inte heller relevans för bedömningen. Ett förhandsavgörande avseende tolkningen av artikel 3 c behövdes därför. Eftersom Patent- och marknadsöverdomstolen var sista instans i ärendet var domstolen skyldig att inhämta ett förhandsavgörande.

Tillämpliga bestämmelser för den extraordinära prövningen

25.

AstraZenecas klagan över domvilla ska bedömas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen, se 3 kap. 2 § lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar).

26.

De särskilda rättsmedlen regleras i 42 § ärendelagen. Enligt den paragrafen ska bl.a. 58 kap. 1 § och 59 kap. 1 § RB tillämpas också i ärenden som avgörs enligt ärendelagen. En ansökan om resning respektive en klagan över domvilla ska alltså prövas enligt de grunder som gäller för tvistemål. I 42 § ärendelagen sägs det vidare att resning får äga rum även i andra fall än som föreskrivs i 58 kap. RB, nämligen om det finns synnerliga skäl.

27.

Omständigheten att en domstol har underlåtit att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen har tidigare prövats såväl utifrån resningsbestämmelsen om rättstillämpning som uppenbart strider mot lag, som mot bestämmelserna om domvilla (se t.ex. ”Flygplatsmålet” NJA 2004 s. 735 och ”Slite avfallsanläggning” NJA 2009 s. 667).

28.

Frågan om det ska hämtas in ett förhandsavgörande kan ses ur ett processuellt perspektiv och ett beslut i frågan kan då utgöra en handläggningsåtgärd och en del av förfarandet vid den nationella domstolen. Med den utgångspunkten ligger det närmast till hands att i ett extraordinärt förfarande vid svensk domstol göra en prövning enligt reglerna om domvilloklagan. Samtidigt är det klart att prövningen – i såväl det ordinära som det extraordinära förfarandet – i stor utsträckning kommer att handla om tolkningen av materiella unionsrättsliga regler.

29.

Närmare bestämt blir det fråga om att bedöma om den materiella regeln är klar eller klarlagd eller om det finns en tolkningsfråga som ska föras vidare till EU-domstolen. I den meningen kommer ett extraordinärt ärende inte sällan att koncentreras kring bedömningen av unionsrättens materiella innehåll och betydelse för en enskild part eller med andra ord om rättstillämpningen i det ordinära målet. Prövningen kan därmed också aktualisera en bedömning av det slag som ska göras enligt reglerna om resning, nämligen av om den materiella rättstillämpningen uppenbart strider mot lag. Till viss del är också reglerna om resning och domvilla överlappande.

30.

Det centrala är emellertid att de svenska reglerna om extraordinära rättsmedel numera måste ses i ljuset av unionsrätten och att tillämpningen i någon mån kan behöva anpassas med hänsyn till detta utan att den inhemska uppdelningen mellan resning och domvilla alltid behöver ges någon avgörande betydelse.

31.

Vilken bestämmelse en klagande har hänfört sig till binder i och för sig inte domstolen som har att rättsligt kvalificera de omständigheter som har åberopats. Klaganden har dock gjort gällande att underlåtenheten att inhämta ett förhandsavgörande utgör domvilla. I detta fall framstår det som naturligt att först pröva den frågan.

Annat grovt rättegångsfel

32.

Ett avgörande som har fått laga kraft ska undanröjas på grund av domvilla om det i rättegången har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång (59 kap. 1 § första stycket 4 RB). Ett sådant rättegångsfel är för handen när någon för förfarandet normerande regel har blivit åsidosatt eller tillämpats felaktigt.

33.

För att ett rättegångsfel ska vara att bedöma som grovt krävs inte att domstolen har förfarit vårdslöst. Bedömningen beror i stället i första hand på beskaffenheten av den regel som har blivit åsidosatt. Är det fråga om en särskilt viktig regel bedöms åsidosättandet av den i många fall som ett grovt rättegångsfel. Det är då också ofta motiverat att presumera att felet har inverkat på målets utgång.

Frågan om underlåtenhet att inhämta ett förhandsavgörande utgör domvilla

34.

Skyldigheten enligt artikel 267 FEUF för en domstol i sista instans att inhämta förhandsavgörande föreligger oavsett om parterna begärt detta eller inte. Regeln syftar till att säkerställa att unionsrätten tillämpas korrekt och tolkas enhetligt i alla medlemsstater och till att hindra att det inom unionen uppkommer skillnader i rättspraxis i unionsrättsliga frågor. Ett åsidosättande av regeln kan utgöra fördragsbrott.

35.

Det kan inte råda någon tvekan om att artikel 267 FEUF är en för förfarandet normerande regel. När den åsidosätts eller tillämpas felaktigt måste detta därför ses som ett rättegångsfel.

36.

Regeln om förhandsavgörande är viktig för att säkerställa en enhetlig och korrekt praxis i unionsrättsliga frågor. Det står klart att ett rättegångsfel bestående i avsteg från denna regel åtminstone i vissa situationer måste bedömas som grovt. Så bör i vart fall vara fallet när en domstol i sista instans med prejudicerande verkan avgör ett mål i vilket den aktuella unionsrättsliga frågan är helt avgörande för målets utgång. När rättegångsfelet bedöms som grovt bör det även presumeras ha haft inverkan på utgången i målet ( jfr p. 33).

37.

Det bör däremot vara möjligt att i andra situationer inte se rättegångsfelet som grovt. En bedömning bör göras av vilken skada på det skyddade intresset det medför i det enskilda fallet att ett förhandsavgörande inte har begärts in. Av betydelse blir då exempelvis huruvida det nationella avgörandet har vägledande karaktär och hur stor betydelse den EU-rättsliga frågan har haft för målets utgång.

Bedömningen i detta fall

38.

Som konstaterats var Patent- och marknadsöverdomstolen skyldig att inhämta ett förhandsavgörande i ärendet (se p. 24). Att domstolen inte gjorde det utgör ett rättegångsfel (se p. 35).

39.

Patent- och marknadsöverdomstolen avgjorde ärendet i sak och avgörandet hade prejudicerande verkan. Bedömningen av den unionsrättsliga frågan var helt avgörande för utgången. Rättegångsfelet måste därför ses som grovt och ska presumeras ha inverkat på utgången i ärendet. (Se p. 36.)

40.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut ska därför undanröjas och målet visas åter till domstolen för fortsatt behandling. Vid den utgången saknas det skäl att pröva AstraZenecas övriga grunder för klagan över domvilla.

HD:S AVGÖRANDE

HD undanröjer Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 7 april 2021 – – – och visar målet åter till Patent- och marknadsö-verdomstolen för fortsatt behandling.