NJA 2022 s. 656

Ett innehav av två helautomatiska kulsprutepistoler har vid en sammantagen bedömning rubricerats som grovt vapenbrott, inte som synnerligen grovt vapenbrott.

Attunda tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Attunda tingsrätt åtal mot E.H. för synnerligen grovt vapenbrott eller i andra hand grovt vapenbrott med följande gärningsbeskrivning.

Åtalspunkten 7. Synnerligen grovt vapenbrott

– – – E.H. har – – – från okänd tidpunkt till den 19 augusti 2021 i – – – bostaden [i] Upplands Väsby kommun, uppsåtligen och utan att ha rätt till det innehaft en helautomatisk kulsprutepistol i kaliber 7,65 mm av modell VZ 61 Skorpion med tillhörande ljuddämpare och en helautomatisk kulsprutepistol i kaliber 9 mm av modell MK II.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt med hänsyn till att kulsprutepistolerna innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och då innehavet avsett flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

Lagrum: 9 kap. 1 a § andra stycket vapenlagen (1996:67).

Ansvarsyrkande i andra hand. Grovt vapenbrott

I andra hand görs gällande att brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att innehavet avsett flera vapen, att kulsprutepistolerna innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och då kulsprutepistolerna är av särskilt farlig beskaffenhet.

Lagrum: 9 kap. 1 a § första stycket vapenlagen (1996:67).

E.H. erkände gärningen i åtalspunkten 7, dock inte att han innehade kulsprutepistolerna och ljuddämparen tillsammans och i samförstånd med en annan tilltalad, vilket åklagaren hade påstått.

Åklagaren väckte åtal mot E.H. också för ytterligare ett fall av synnerligen grovt vapenbrott eller i andra hand grovt vapenbrott (åtalspunkten 8). Åtalet avsåg innehav från okänd tidpunkt till den 3 juli 2021 av fyra pistoler i kaliber 7,65 mm. E.H. förnekade den gärning som lagts honom till last i åtalspunkten 8.

E.H. åtalades därutöver för ringa narkotikabrott, narkotikabrott och anstiftan av misshandel.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Nils Sjöblom) anförde följande i dom den 4 februari 2022.

DOMSKÄL

– – –

Åtalspunkten 7

Bakgrund

E.H. släpptes från häktet den 11 augusti 2021. Den 19 augusti 2021 gjordes återigen en husrannsakan – – – vid vilken E.H. återigen frihetsberövades.

Vid husrannsakan påträffades bl.a. – gömt under det nedersta trappsteget i trappan ned till källarvåningen – två helautomatiska kulsprutepistoler av sådant slag som omnämns i gärningsbeskrivningen (i det följande används epiteten ”Skorpionen” och ”MK” när de enskilda kulsprutepistolerna åsyftas) och en ljuddämpare som passade till Skorpionen men inte till MK. I loppet på Skorpionen fanns en passande patron med E.H:s DNA på. I Skorpionen fanns också ett insatt magasin med nio passande patroner. Vidare påträffades ytterligare två lösa magasin. I det ena av magasinet som passade Skorpionen fanns tolv passande patroner. I det andra magasinet som passade MK fanns 15 passande patroner. I gömman påträffades också en lös patron som passar till Skorpionen samt ytterligare sammanlagt 87 patroner av olika kalibrar i en vakuumpåse. Vissa av de patroner som påträffades i vakuumpåsen passar till Skorpionen och till MK.

Utan att ha lämnat några närmare detaljer om omständigheterna har E.H. förklarat att han tog emot kulsprutepistolerna och ljuddämparen den 1 augusti 2021. I E.H:s mobiltelefon har man visserligen funnit an-teckningen ” --- MK II” från april 2021. Detta är emellertid inte tillräckligt för att mot E.H:s förnekande slå fast att han skulle ha innehaft kulsprutepistolerna och ljuddämparen längre tid än vad han själv har uppgett.

– – –

Genom E.H:s erkännande och utredningen i övrigt är det klarlagt att han i vart fall från den 1 augusti 2021 till den 19 augusti 2021 innehade kulsprutepistolerna och ljuddämparen.

– – –

Det står klart att E.H. innehaft kulsprutepistolerna och ljuddämparen som gärningsman i strikt mening.

– – –

E.H. ska dömas för grovt vapenbrott

Kulsprutepistolerna har undersökts och provskjutits av NFC som bl.a. konstaterar att de fungerar utan an-märkning. Även ljuddämparen har konstaterats fungera utan anmärkning. Enligt NFC utgör kulsprutepistolerna tillståndspliktiga skjutvapen enligt 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 §vapenlagen. NFC bedömer också att ljuddämparen är tillståndspliktig enligt 1 kap. 3 § och 2 kap. 1 §vapenlagen. Tingsrätten delar dessa bedömningar. Eftersom E.H. inte haft tillstånd att inneha kulsprutepistolerna och ljuddämparen har han gjort sig skyldig till vapenbrott.

I första hand har åklagaren gjort gällande att brottet ska rubriceras som synnerligen grovt med hänsyn till att kulsprutepistolerna innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och till att innehavet avsett flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet. I andra hand har åklagaren gjort gällande att brottet ska rubriceras som grovt med hänvisning till samma kvalifikationsgrunder.

Brottsrubriceringen synnerligen grovt vapenbrott infördes genom en lagändring som trädde i kraft den 1 sep-tember 2014 (prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36).

Straffskalan för brottet har därefter ändrats vid två tillfällen; den 1 januari 2018 då straffminimum höjdes från fängelse tre år till fängelse fyra år (prop. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8) och den 1 december 2020 då straff-maximum höjdes från fängelse sex år till fängelse sju år (prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5). Vid det senare tillfället utvidgades också kvalifikationsgrunden i bestämmelsen i syfte att fler brott ska bedömas som synnerligen grova. Det infördes också en bestämmelse som anger i vilka fall enhandsvapen ska anses vara av särskilt farlig beskaffenhet vid bedömningen av om ett vapenbrott är grovt eller synnerligen grovt.

Enligt 9 kap. 1 a § andra stycket vapenlagen ska vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen eller – vilket lades till i bestämmelsen den 1 december 2020 – flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet. Det är alltså främst antalet vapen och vapnens farlighet som har betydelse för kvalificering av brottet som synnerligen grovt (prop. 2019/20:200 s. 42 och 71). Samtliga relevanta omständigheter ska dock tas med i bedömningen.

Eftersom det ska göras en helhetsbedömning har lagstiftaren valt att inte ange vilket antal vapen som krävs för att ett vapenbrott ska bedömas som synnerligen grovt. Ju farligare vapen det är fråga om, eller ju mer försvårande omständigheterna i övrigt är, desto färre vapen bör krävas för att vapenbrottet ska bedömas som synnerligen grovt. De omständigheter som anges i 1 a § första stycket bör enligt förarbetena (prop. 2013/14:226 s. 46 och prop. 2019/20:200 s. 71) vara av särskild betydelse för bedömningen, men en helhetsbedömning måste göras där alla relevanta omständigheter ska beaktas.

Gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott var föremål för HD:s prövning i rättsfallet NJA 2017 s. 794. Målet avsåg tre personer som innehaft fem helautomatiska automatkarbiner (varav tre angripna av rost, men fullt funktionsdugliga), magasin och nästan 400 skarpa patroner. Vapnen, magasinen och ammunitionen hade innehafts på allmän plats och transporterats i en taxi i Stockholms förorter. Sam-mantaget fann därför HD:s majoritet att innehavet av de fem automatkarbinerna och ammunitionen inte kunde anses utgöra ett synnerligen grovt vapenbrott, utan i stället skulle bedömas som grovt vapenbrott.

Det bör noteras att den gärning som HD hade att bedöma i 2017 års fall hade begåtts innan den senaste lagändringen som innebar att kravet på antalet vapen sänktes, i det fall det är fråga om särskilt farliga vapen. Rättsfallet bör betraktas som överspelat.

Det är i förevarande fall fråga om två helautomatiska kulsprutepistoler i kaliber 7,65 mm Browning respektive 9 mm Parabellum. Enligt NFC är anslagsenergin för en utskjuten kula 7,65 mm Browning ca 165–240 joule. Det är fråga om militära vapen som i princip saknar annat användningsområde än beskjutning mot människor. Det föremål som i anslutning till vapnen påträffades i gömman gör gärningen än mer allvarlig. Det är också grave-rande att Skorpionen var skjutklar och att det dessutom påträffades narkotika i anslutning till vapnen – – –. Det står klart att kulsprutepistolerna och ljuddämparen påträffades i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.

I de överväganden som görs måste beaktas att rubriceringen synnerligen grovt vapenbrott bör förbehållas de allra allvarligaste vapenbrotten. Vid sidan om de graverande omständigheter som redovisas ovan bör också vägas in att kulsprutepistolerna och ljuddämparen inte innehafts på allmän plats. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att gärningen ska rubriceras som grovt vapenbrott.

Det anförda innebär att E.H. ska dömas för grovt vapenbrott.

– – –

Åtalspunkten 8

Tingsrätten kom sammanfattningsvis fram till att E.H. skulle dömas för grovt vapenbrott.

Påföljder

E.H. förekommer under fem avsnitt i belastningsregistret. Den första anteckning är från april 2019 och den senaste från september 2021. E.H. har dömts för försök till rån, rån, narkotikabrott och ringa narkotikabrott. Påföljderna har bestämts till skyddstillsyn, ungdomsvård och dagsböter.

Av yttrande från Kriminalvården framgår att E.H. saknar sysselsättning och har ingen egen försörjning. Enligt Kriminalvården finns det indikationer på att han har prokriminella värderingar och ett prokriminellt umgänge. Återfallsrisken i generell kriminalitet och våldsbrott bedömer Kriminalvården som hög. Såvitt Kriminalvården kan bedöma finns förutsättningar för skyddstillsyn.

E.H. har vid huvudförhandlingen uppgett att han inte har någon prokriminell inställning men att han däremot har tagit dåliga beslut i sitt liv. Han vill förändra sin livssituation och han samtycker till skyddstillsyn.

De brott som E.H. har gjort sig skyldig till har ett straffvärde som motsvarar fängelse fem år. Det är främst de grova vapenbrotten (åtalspunkterna 7 och 8) som gör det samlade straffvärdet förhållandevis högt. Med be-aktande av att E.H. endast var 18 år gammal vid gärningstillfällena motsvarar brottslighetens straffmätnings-värde fängelse två år och sex månader. En skyddstillsyn är inte tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslig-hetens straffvärde och art och E.H:s tidigare brottslighet. Särskilda skäl för fängelse föreligger. Påföljden bestäms till fängelse två år och sex månader.

– – –

DOMSLUT

Tingsrätten dömde E.H. för grovt vapenbrott (2 tillfällen) enligt 9 kap. 1 a § första stycket vapenlagen (1996:67) samt för narkotikabrott, anstiftan av misshandel och ringa narkotikabrott till fängelse 2 år 6 månader. Som särskilda lagrum åberopades 29 kap. 7 § första stycket och 34 kap. 1 § första stycket BrB.

Tingsrätten beslutade också om förverkande och beslag, om att E.H. skulle stanna kvar i häkte och om att han skulle betala avgift till brottsofferfonden.

Svea hovrätt

Tingsrättens dom överklagades i Svea hovrätt.

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle döma E.H. för synnerligen grovt vapenbrott i stället för grovt vapenbrott den 19 augusti 2021 (åtalspunkten 7) till ett längre fängelsestraff.

E.H. yrkade att hovrätten skulle frikänna honom från ansvar för grovt vapenbrott den 3 juli 2021 (åtalspunkten 8) och anstiftan av misshandel. Han yrkade även att hovrätten skulle döma honom för vapenbrott av normal-graden i stället för grovt vapenbrott den 19 augusti 2021 (åtalspunkten 7). E.H. yrkade under alla förhållanden att fängelsestraffets längd skulle sättas ned.

Parterna motsatte sig varandras ändringsyrkanden.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Erik Lindberg, hovrättsrådet Henrik Matz, referent, och tf. hovrättsassessorn Anna Wollmer samt två nämndemän) anförde följande i dom den 13 april 2022.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens dom ska E.H. i inte överklagade delar dömas för narkotikabrott och ringa narkoti-kabrott.

Utredningen i de överklagade delarna är i huvudsak densamma i hovrätten som i tingsrätten.

När det gäller åtalet för synnerligen grovt vapenbrott den 19 augusti 2021 (åtalspunkten 7) instämmer hovrätten i tingsrättens slutsats när det gäller rubriceringen, men vill tillägga följande. Det rör sig om två funktionsdugliga kulsprutepistoler, varav en med ljuddämpare. Vapnen är av särskilt farlig beskaffenhet, och de har innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning. Vapnen har förvarats hemma hos E.H. i ett dolt utrymme under en trappa. Vid vapnen påträffades också ammunition samt narkotika. Det har inte gjorts gällande att E.H. innehaft vapnen på allmän plats. Utredningen ger ingen närmare information om bak-grunden till att E.H. innehaft vapnen, dvs. om de förvarats för någon annans räkning eller om så inte har varit fallet. Det är också oklart hur länge han innehaft vapnen.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring innehavet kan det konstateras att brottet i vart fall är att bedöma som ett grovt vapenbrott.

När det gäller frågan huruvida ett vapenbrott är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet (se 9 kap. 1 a § andra stycket vapenlagen [1996:67]). Av förarbetena till denna bestämmelse framgår att ett brott bestående i innehav av några särskilt farliga vapen med tillhörande ammunition på allmän plats, eller i en sådan miljö där de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, som regel bör kunna bedömas som ett synnerligen grovt brott. Det kan, sägs det vidare, inte heller uteslutas att det kan vara möjligt att bedöma ett brott som synnerligen grovt även om det inte avser fler än två vapen (se prop. 2019/20:200 s. 71).

I detta fall rör det sig som nämnts ovan om två vapen av särskilt farlig beskaffenhet. Det har inte framkommit att vapnen, vid sidan av att det ena har en ljuddämpare, i försvårande riktning avviker från kulsprutepistoler i allmänhet när det gäller eldkraft, storlek eller liknande faktorer. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten vid en samlad bedömning att omständigheterna kring innehavet inte är sådana att vapenbrottet ska rubriceras som ett synnerligen grovt brott. Det handlar inte här om en sådan särskild undantagssituation som gör att endast ett innehav av två vapen bör bedömas som ett sådant brott. E.H. ska därmed dömas för grovt vapenbrott under denna åtalspunkt.

Även i fråga om övriga överklagade åtalspunkter liksom när det gäller påföljd ansluter sig hovrätten till de bedömningar som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska därför inte ändras beträffande E.H.

– – –

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Hovrätten beslutade också att E.H. skulle vara häktad och om beslag.

Högsta domstolen

Riksåklagaren och E.H. överklagade hovrättens dom.

Riksåklagaren yrkade att HD skulle rubricera vapenbrottet i augusti 2021 (åtalspunkten 7) som synnerligen grovt vapenbrott och till följd av det döma E.H. till ett längre fängelsestraff.

E.H. yrkade att HD skulle ogilla åtalen för vapenbrott i juli 2021 (åtalspunkten 8) och för anstiftan av miss-handel, rubricera vapenbrottet i augusti 2021 (åtalspunkten 7) som vapenbrott av normalgraden och till följd av detta bestämma en lindrigare påföljd.

Parterna motsatte sig varandras yrkanden.

HD meddelade prövningstillstånd i fråga om rubriceringen av vapenbrottet enligt åtalspunkten 7 (kulsprute-pistolerna) och i fråga om påföljd. Domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd med anledning av E.H:s överklagande i övrigt.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

Domskäl

HD (justitieråden Agneta Bäcklund, Dag Mattsson, Sten Andersson, referent, Stefan Reimer och Jonas Malmberg) meddelade den 13 juli 2022 följande dom.

DOMSKÄL

Prejudikatfrågan

1.

Frågan i målet är när ett vapenbrott ska bedömas som synnerligen grovt på den grund att det avsett två vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

Bakgrund

2.

Vid en husrannsakan i E.H:s bostad i Upplands Väsby den 19 augusti 2021 påträffades två helautomatiska kulsprutepistoler, den ena i kaliber 7,65 mm och av modell VZ 61 Skorpion och den andra i kaliber 9 mm och av modell MK II. Det påträffades också narkotika, bl.a. nästan tio gram kokain.

3.

Vapnen förvarades gömda under ett trappsteg i trappan till det våningsplan där E.H. och hans flickvän bodde. Det ena vapnet var försett med ett magasin, i vilket det satt flera patroner, och förvarades tillsammans med en tillhörande ljuddämpare. Under trappsteget låg också bl.a. två lösa magasin med patroner samt ytterligare patroner som passade till kulsprutepistolerna.

4.

Vid polisens provskjutning visade sig kulsprutepistolerna fungera utan anmärkning. Polisutredningen gav vid handen att det ena av vapnen hade använts vid en skjutning i Upplands Väsby den 9 juli 2021.

5.

E.H. vidgick att han hade tagit emot kulsprutepistolerna den 1 augusti 2021 och att det var han som hade placerat dem under trappsteget. Han uppgav dock att han enbart hade förvarat vapnen för annans räkning.

6.

E.H. åtalades – enligt åtalspunkten 7 – för synnerligen grovt vapenbrott bestående i olovligt innehav av de båda kulsprutepistolerna. Enligt åklagaren var brottet att bedöma som synnerligen grovt med hänsyn till att vapnen hade innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kunde befaras komma till brottslig användning och innehavet dessutom avsett flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

7.

Samtidigt åtalades E.H. för ytterligare ett fall av synnerligen grovt vapenbrott (innehav av fyra pistoler i kaliber 7,65 mm under okänd tid fram till den 3 juli 2021, åtalspunkten 8), för narkotikabrott (innehav av 70 tabletter tramadol à 200 mg, 9,43 g kokain och 61,15 g cannabisharts den 19 augusti 2021), för ringa narkoti-kabrott (innehav av 8,48 g cannabisharts och 31 tabletter tramadol à 200 mg) och för anstiftan av misshandel.

8.

Tingsrätten dömde E.H. för de åtalade gärningarna men fann att de båda vapenbrotten (åtalspunkterna 7 och 8) inte skulle rubriceras som synnerligen grova vapenbrott utan som grova vapenbrott. Påföljden bestämdes till fängelse i 2 år och 6 månader.

9.

Hovrätten har fastställt tingsrättens dom.

10.

HD har meddelat prövningstillstånd i fråga om rubriceringen av vapenbrottet enligt åtalspunkten 7 (kulsprutepistolerna) och i fråga om påföljd. Domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd med anledning av E.H:s överklagande i övrigt.

Bestämmelserna om vapenbrott

Lagtexten

11.

Straffbestämmelser om olovlig befattning med vapen finns i 9 kap.vapenlagen (1996:67).

12.

Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år (se 1 §).

13.

Om brottet är grovt ska dömas för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedöm-ningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om (1) vapnet har innehafts på allmän plats eller på annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats, (2) vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet, (3) innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, (4) vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller (5) gärningen annars har varit av särskilt farlig art. (Se 1 a § första stycket.)

14.

Är brottet synnerligen grovt ska dömas för synnerligen grovt vapenbrott. Straffskalan är då fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet. (Se 1 a § andra stycket.)

Närmare om rubriceringen av vapenbrott

15.

I förarbetena har framhållits att rubriceringen av brottet alltid ska göras med beaktande av samtliga om-ständigheter vid brottet (se t.ex. prop. 2011/12:109 s. 42). Detta får, såvitt gäller gränsdragningen mellan va-penbrott av normalgraden och grovt vapenbrott, till följd att ett brott inte måste rubriceras som grovt när någon av de i lagtexten angivna omständigheterna föreligger men att det inte heller är uteslutet att bedöma brottet som grovt även om ingen av omständigheterna är för handen. Det får också till följd att även bedömningen av om ett vapenbrott är synnerligen grovt kan påverkas av sådana faktorer som enligt 1 a § första stycket ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt, låt vara att dessa faktorer inte ska ges samma genomslag som de om-ständigheter som anges i paragrafens andra stycke.

16.

Såsom framgår av 1 a § första stycket 2 är vapnets farlighet ett betydelsefullt kriterium vid rubriceringen av ett vapenbrott. I förarbetena har framhållits att främst vapnets eldkraft bör vägas in. Eldkraften beror i sin tur på flera faktorer, däribland hur många patroner som vapnet kan laddas med, projektilernas energi och hur många skott som vapnet kan avfyra inom en viss tidsrymd (eldhastigheten). Även typen av ammunition får betydelse. Exempel på vapen som är särskilt farliga är vissa vapen av militär karaktär, däribland automatgevär, kulsprutor, pansarskott och grovkalibriga gevär avsedda för prickskytte. Även andra helautomatiska vapen, t.ex. kulsprutepistoler, bör räknas hit. (Se a. prop. s. 42.) Genom senare lagstiftning har även vissa slag av enhandsvapen pekats ut som särskilt farliga (se 1 a § tredje stycket, även prop. 2019/20:200 s. 27 ff.).

17.

Lagtexten anger också, som en försvårande faktor, att brottet har avsett flera vapen (se 1 a § första stycket 3). Ordet ”flera” är inte entydigt och torde i vanligt språkbruk inte sällan uppfattas som ”mer än två”. Av lagens förarbeten framgår emellertid att uttrycket ”flera vapen” i detta sammanhang är avsett att kunna innefatta enbart två vapen. Hur många vapen som krävs för att brottet ska bedömas som grovt beror emellertid, enligt förarbetena, på omständigheterna i det enskilda fallet. (Se prop. 2011/12:109 s. 42.)

18.

En annan försvårande faktor är att vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning (se 1 a § första stycket 4). Med detta avses framför allt vad som brukar benämnas en kriminell miljö. Det kan alltså vara försvårande att vapnet innehas i ett sammanhang där brottslig verksamhet bedrivs eller som involverar personer som har anknytning till kriminella nätverk eller grupperingar och det därför finns risk att vapnen kan komma till brottslig användning. (Jfr prop. 2019/20:200 s. 35 f. och 70.)

19.

Ytterligare en omständighet som kan få betydelse för hur vapenbrottet ska rubriceras är, såsom framgår av 1 a § första stycket 5, att gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Bestämmelsen kan sägas tydliggöra att gärningens farlighet alltid är central vid bedömningen av hur vapenbrottet ska rubriceras. Huruvida gärningen är av särskilt farlig art beror givetvis på omständigheterna i det enskilda fallet. I förarbetena nämns som exempel att någon har förvarat ett skarpladdat vapen öppet i bostaden trots att flera personer vistas där eller har tillträde dit, att innehavet skett i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan eller att en överlåtelse av vapen har skett yrkesmässigt (se prop. 2013/14:226 s. 47, även prop. 2011/12:109 s. 42).

Särskilt om synnerligen grovt vapenbrott

20.

När brottet synnerligen grovt vapenbrott, med en högre straffskala, kom till var syftet att skapa ett större utrymme för att vid straffmätningen beakta allvaret i brott som avser befattning med ett stort antal vapen. Lagändringen ska ses mot bakgrund av att ett samtidigt innehav av flera vapen utgör ett enda brott. Ett sådant innehav kan därför inte föranleda en strängare påföljd enbart genom en tillämpning av sedvanliga principer för påföljdsbestämning vid flerfaldig brottslighet. Den höga straffskalan för synnerligen grovt vapenbrott motiverades just med att ett vapenbrott kan avse flera vapen (se prop. 2013/14:226 s. 35 f.).

21.

I rättsfallet ”Fem automatkarbiner” NJA 2017 s. 794 bedömdes ett innehav av fem automatkarbiner inte vara av sådant slag som faller under bestämmelsen om synnerligen grovt vapenbrott. HD framhöll i det sam-manhanget behovet av att förbehålla ett visst utrymme i straffskalan för de allra grövsta gärningarna.

22.

Ett par år efter HD:s avgörande kompletterades bestämmelsen om synnerligen grovt vapenbrott så att det numera även ska beaktas om brottet har avsett flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet. Enligt regeringen hade den dittillsvarande utformningen av lagtexten medfört att vapnens farlighet inte beaktades i tillräcklig utsträckning i praxis (se prop. 2019/20:200 s. 42). Det borde, sades det, beaktas att det finns skillnader i farlighet också bland de vapen som kan anses vara av särskilt farlig beskaffenhet. Ju farligare vapen det är fråga om eller ju mer försvårande omständigheterna i övrigt är, desto färre vapen borde det behöva vara fråga om för att vapenbrottet ska bedömas som synnerligen grovt. I regel borde ett brott bestående i innehav av några särskilt farliga vapen med ammunition på allmän plats eller i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning kunna bedömas som ett synnerligen grovt brott. (Se a. prop. s. 71.)

23.

Regeringen tillade i propositionen till lagändringen att det inte heller kan uteslutas att det kan vara möjligt att bedöma ett brott som synnerligen grovt även om det inte avser fler än två vapen (se a. prop. s. 71).

24.

Det är tydligt att lagstiftaren har avsett att genom lagändringen ge domstolarna ett större utrymme att bedöma särskilt allvarliga vapenbrott som synnerligen grova vapenbrott och att vissa vapenbrott som dittills bedömts som grova vapenbrott numera bör – där vapnens farlighet och omständigheterna i övrigt talar för det – bedömas som synnerligen grova.

25.

Såsom lagtexten har utformats är det fortfarande antalet vapen som utgör den viktigaste faktorn vid bedömningen av om brottet ska bedömas som synnerligen grovt. Lagtexten ger utrymme för att, i ett enskilt fall, rubricera även innehav av två särskilt farliga vapen som synnerligen grovt vapenbrott. Vad som sägs i förarbetena (jfr p. 23) måste dock förstås så att ett innehav av två särskilt farliga vapen enbart i undantagsfall bör rubriceras som synnerligen grovt brott, nämligen då innehavet av vapnen vid en sammantagen bedömning framstår som osedvanligt farligt. Vid bedömningen av om så är fallet kan, utöver graden av farlighet hos vapnen, bl.a. de omständigheter som avses i 1 a § första stycket 1, 4 och 5 tjäna till ledning.

Bedömningen i detta fall

Rubriceringen av vapenbrottet i augusti 2021

26.

I målet är utrett att E.H. under en period av knappt tre veckor förvarade två helautomatiska kulsprutepistoler i sin bostad.

27.

Rubriceringen av brottet ska göras med beaktande av samtliga omständigheter (jfr p. 15). När det, som i detta fall, är fråga om innehav av mer än ett vapen av särskilt farlig beskaffenhet kan rubriceringen synnerligen grovt vapenbrott aktualiseras. Eftersom innehavet avsåg endast två vapen, bör dock denna rubricering väljas enbart om vapenbrottet vid en sammantagen bedömning av omständigheterna framstår som osedvanligt farligt (jfr p. 25).

28.

Flera omständigheter talar för att E.H:s befattning med vapnen var av särskilt farligt slag. Det var fråga om vapen som lätt skulle kunna åstadkomma mycket omfattande skador. Vapnen förvarades dessutom tillsam-mans med passande ammunition och ett av vapnen var försett med ett magasin med ett flertal patroner i. I anslutning till vapnen fanns också en ljuddämpare som passade till ett av dem.

29.

Till detta kommer att det av i målet åberopade telefonsamtal och annan utredning framgår att E.H. vid denna tid hade kopplingar till kriminella personer och att han hade tydliga kriminella attityder. Hanteringen av vapnen skedde därmed i en miljö där det kunde befaras att vapnen skulle komma till brottslig användning. Farligheten i hanteringen understryks också av att E.H. förvarade även narkotika i bostaden.

30.

Vid rubriceringen bör dock också vägas in att E.H:s befattning med vapnen var – såvitt är utrett i målet – begränsad till förvaring i den egna bostaden; det var alltså inte fråga om hantering av vapnen på allmän plats eller annan plats där människor brukar samlas. Ett av vapnen hade visserligen använts några veckor tidigare men det har inte ens påståtts i målet att E.H. hade del i denna användning. Vapnen var inte inlåsta men de förvarades på ett sådant sätt att de var dolda för omgivningen och det får därmed antas att de var åtkomliga enbart för E.H. själv. Även om sättet för förvaringen innebar en viss risk för att vapnen utan E.H:s medverkan skulle komma i händerna på ytterligare personer bör denna risk inte ges någon påtaglig inverkan i försvårande riktning på ru-briceringen av brottet.

31.

Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna framstår det vapenbrott som E.H. i denna del har gjort sig skyldig till som mycket allvarligt och kan inte rubriceras som brott av normalgraden. Det präglas emellertid inte av sådan osedvanlig grad av farlighet att det ska rubriceras som synnerligen grovt vapenbrott. I stället ska brottet rubriceras som grovt vapenbrott. Straffvärdet av brottet ligger dock nära straffvärdet för synnerligen grovt vapenbrott.

Straffvärde och påföljd

32.

Genom lagändringar som trädde i kraft 2018 höjdes straffskalorna för grovt och synnerligen grovt vapenbrott i syfte att höja straffnivån för de grövre formerna av vapenbrott generellt (se prop. 2017/18:26 s. 24). Med beaktande härav motsvarar straffvärdet för innehavet av kulsprutepistolerna fängelse i tre år och sex månader.

33.

I enlighet med hovrättens dom och HD:s beslut i frågan om prövningstillstånd har E.H. gjort sig skyldig även till ett ytterligare grovt vapenbrott, anstiftan av misshandel, narkotikabrott och ringa narkotikabrott. Det samlade straffvärdet av brottsligheten motsvarar fängelse i fem år. Vid tiden för brotten var E.H. drygt 18 år. Med hänsyn till de regler om påföljdsbestämning för unga som gällde vid den aktuella tiden uppgår straffmätningsvärdet till två år och sex månader.

34.

På grund av det höga straffmätningsvärdet är annan påföljd än fängelse utesluten. Hovrättens domslut ska därför fastställas.

35.

Hovrätten har i den överklagade domen beslutat att E.H. ska vara häktad till dess fängelsestraffet får verkställas. E.H. har i HD begärt att domstolen ska ta ställning till frågan om häktning. Med hänsyn till utgången i målet finner HD inte anledning att ändra hovrättens beslut.

DOMSLUT

HD fastställer hovrättens domslut.