NJA 2022 s. 905

Ett tekniskt råd har deltagit i ett beslut att inte bevilja prövningstillstånd. Hennes make var anställd inom ett bolag som ingick i samma koncern som ett partsbolag. Det tekniska rådet har med hänsyn till omständigheterna ansetts jävigt att delta i handläggningen av målet.

Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Genom dom den 25 mars 2021 biföll Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, en ansökan från Vattenfall Kraftgården AB om tillstånd enligt 11 kap. MB till ökad vattenavledning vid ett kraftverk. Vissa av Vattenfall Kraftgården AB:s yrkanden avslogs.

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljödomstolens dom överklagades i Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, av bl.a. Kammarkollegiet och Älvräddarnas Samorganisation.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 22 oktober 2021 att inte meddela prövningstillstånd. I beslutet deltog tekniska rådet A.B.A. Hon var även föredragande i ärendet.

Högsta domstolen

Kammarkollegiet och Älvräddarnas Samorganisation överklagade Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Kammarkollegiet yrkade att HD skulle meddela prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Älvräddarnas Samorganisation yrkade att HD skulle undanröja Mark- och miljööverdomstolens beslut och visa målet åter till den domstolen.

Vattenfall Kraftgården AB motsatte sig att Mark- och miljööverdomstolens beslut ändrades.

HD meddelade prövningstillstånd i frågan om jäv förekommit i Mark- och miljööverdomstolen. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklarades vilande.

HD inhämtade yttrande från Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Elisabeth Ståhl, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Frågan i målet

1.

En domare som har deltagit i avgörandet av ett mål har tidigare varit anställd inom den bolagskoncern som en av parterna i målet tillhör. Domarens make är anställd inom samma koncern. Frågan i HD är om dessa omständigheter medför att domaren har varit jävig att handlägga målet.

Bakgrund

Punkterna 2–4 motsvarar i huvudsak punkterna 1–3 i HD:s skäl.

Rättsliga utgångspunkter

Punkterna 5–10 motsvarar i huvudsak punkterna 5–9 och 11 i HD:s skäl.

Jäv på grund av tidigare anställning hos part

Punkterna 11–15 motsvarar i huvudsak punkterna 12 och 13 i HD:s skäl.

Jäv på grund av makes anställning hos part

16.

I vissa fall kan den omständigheten att en domares make är anställd hos part medföra att jäv föreligger enligt 4 kap. 13 § 1 och 3 RB, t.ex. när det finns en konkret anledning att tro att makens anställningsförhållanden i beaktansvärd grad kan påverkas av sakens utgång. Så kan exempelvis vara fallet om målet är av avgörande betydelse för parten och maken har en ledande ställning i dennes organisation. Om maken har en sådan ledande ställning som avses i 4 kap. 13 § 4 RB utgör det i sig jäv. ( Jfr p. 7.)

17.

Vidare kan jäv p.g.a. en makes anställning hos part i vissa fall föreligga enligt generalklausulen. Liksom vid bedömningen av om en domares egen anställning hos part medför jäv är det avgörande för om jäv föreligger ifall förhållandena i det enskilda fallet är ägnade att rubba förtroendet för domarens opartiskhet och oberoende ( jfr p. 10).

18.

Vid bedömningen finns det särskild anledning att lägga vikt vid sådana omständigheter som har betydelse för risken att domaren blir utsatt för påverkansförsök eller som har betydelse för om domaren kan förväntas iaktta objektivitet trots påtryckningar. Det ligger därför i sakens natur att det vid bedömningen har betydelse vilken vikt saken har för parten. Det kan också ha betydelse om anställningen är offentlig eller privat, bland annat med hänsyn till den objektivitetsplikt som gäller för den offentliga förvaltningen ( jfr t.ex. 1 kap. 9 § RF). Även graden av makens och domarens ekonomiska be-roende av parten har betydelse ( jfr NJA II 1943 s. 52).

19.

Därutöver finns det anledning att beakta om domarens make har tagit befattning med den sak målet gäller eller annars har varit involverad i saken, eller om det finns ett sken av att så är fallet. ( Jfr Dorozhko and Pozharskiy v. Estonia, nos. 14659/04 and 16855/04, 24 April 2008 och Huseyn and Others v. Azerbaijan, nos. 35485/05 and 3 others, 26 July 2011. Jfr även Sigurður Einarsson and Others v. Iceland, no. 39757/15, 4 June 2019.) Det kan också ha betydelse om maken arbetar nära tillsammans med partens representanter i tvisten ( jfr Malić v. Croatia, no. 8402/17, 22 April 2021).

20.

Vidare kan det finnas anledning att beakta vilken position domarens make har hos arbetsgivaren, arbetsgivarens storlek och interna organisation, målets finansiella betydelse för arbetsgivaren samt möjliga fördelar som maken kan ha av målets utgång ( jfr Nicholas v. Cyprus, no. 63246/10, 9 January 2018 och Ramljak v. Croatia, no. 5856/13, 27 June 2017, som dock rör närståendes anställning hos partsombud). Det kan även ha betydelse om maken har anställts under målets handläggning ( jfr Nikolov v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 41195/02, 20 December 2007).

21.

Även andra omständigheter än de här nämnda kan ha betydelse för bedömningen.

Bedömningen av jävsfrågan i detta fall

22.

Kammarkollegiet och Älvräddarna har såvitt framkommit inte haft kännedom om att tekniska rådet A.B.A. skulle delta i Mark- och miljööver-domstolens handläggning av målet. De är därför oförhindrade att göra invändning om jäv i HD ( jfr 4 kap. 14 § RB).

23.

Det finns inget i målet som tyder på att partiskhet i subjektiv bemärkelse har förelegat hos A.B.A. Frågan är då om hennes egen tidigare anställning inom Vattenfallkoncernen (Vattenfall) och hennes makes anställning inom samma koncern medför att hon ändå har varit jävig att handlägga målet.

24.

Vattenfall Kraftgården AB ingår i Vattenfall. Utåt sett framstår koncernen som en intressesfär, vilket också understryks av att Vattenfall Kraftgården AB:s inlagor i målet skrivits på papper med Vattenfalls logotyp. Vid jävsbedömningen kan koncernen i många avseenden likställas med Vattenfall Kraftgården AB.

25.

Det har inte framkommit att A.B.A. skulle ha varit involverad i de frågor målet rör under sin anställning inom Vattenfall. Anställningen låg vid tiden för Mark- och miljööverdomstolens avgörande ca sju år bakåt i tiden. Vid dessa förhållanden kan den omständigheten att A.B.A. tidigare har varit anställd inom koncernen i sig inte anses utgöra jäv.

26.

A.B.A:s make är forskningsansvarig för vattenkraft hos Vattenfall. Hans anställning är inom ett annat bolag i koncernen än det som är part i målet och det finns inget som tyder på att han har varit involverad i den sak målet rör. Det bolag där han är anställd är inte underställt Vattenfall Kraftgården AB.

27.

Det finns inte något som tyder på att A.B.A. eller hennes make kan vänta sig synnerlig skada eller nytta av målets utgång. Maken har såvitt framkommit inte heller en sådan ställning som avses i 4 kap. 13 § 4 RB.

28.

Makens anställning medför dock att han står i visst beroendeförhållande till Vattenfall, som får ses som en privat arbetsgivare. Han har en förhållandevis hög ställning inom koncernen. Makens forskningsområde är vattenkraft och målet rör effektivisering av vattenkraftverk. Saken i målet får antas ha viss betydelse för Vattenfall Kraftgården AB och därmed även för Vattenfall. I vart fall i ett fall som det aktuella, där parterna inte har godtagit att anställningen inte grundar jäv, får makens anställning hos Vattenfall med ett objektivt betraktelsesätt anses ägnad att rubba förtroendet för A.B.A:s opartiskhet och oberoende, särskilt som hon själv tidigare har varit anställd inom samma koncern.

29.

Slutsatsen av det nu sagda är att A.B.A. har varit jävig att handlägga målet.

Prövningstillstånd m.m.

30.

Med hänsyn till ställningstagandet i den fråga som prövats bör prövningstillstånd meddelas i HD:s mål i övrigt. Mark- och miljööverdomstolens avgörande bör undanröjas ( jfr 4 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar samt 55 kap. 15 § andra stycket och 50 kap. 27 § RB). Målet bör återförvisas till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt behandling. Frågan om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen får prövas inom ramen för den fortsatta handläggningen där.

HD:S AVGÖRANDE

Se HD:s beslut.

Domskäl

HD ( justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, Svante O. Johansson, referent, Dag Mattsson och Jonas Malmberg) meddelade den 7 december 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

Vattenfall Kraftgården ansökte om tillstånd till effektivisering av ett vattenkraftverk. Mark- och miljödomstolen biföll delvis ansökan. Domen överklagades av bl.a. Kammarkollegiet och Älvräddarna.

2.

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. I beslutet deltog tekniska rådet A.B.A., som ledamot och föredragande. Hon hade tidigare varit anställd inom Vattenfallkoncernen, men övergått till anställning som domare 2014.

3.

Kammarkollegiet och Älvräddarna har i HD anfört att det har förelegat jäv för det tekniska rådet. Till stöd för påståendet har de pekat på det tekniska rådets tidigare anställning inom koncernen och att hennes make arbetar som forskningsansvarig för vattenkraft där.

Frågan i HD

4.

Frågan i HD är om det tekniska rådet har varit jävigt vid handläggningen av målet.

Rättsliga utgångspunkter

5.

Bestämmelser om domarjäv finns i 4 kap. 13 § RB. Reglerna är tillämpliga även vid handläggningen av mål i mark- och miljödomstol och gäller också för tekniska råd ( jfr 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § lagen, 2010:921, om mark- och miljödomstolar samt 3 § lagen, 1996:242, om domstolsärenden).

6.

Syftet med bestämmelserna om jäv är att skydda rättskipningens objektiva handhavande och att säkerställa allmänhetens förtroende för domstolarna genom att utesluta domare från handläggningen av mål i vilket hans eller hennes förhållande till någon av parterna eller saken är sådant att det kan innebära fara för partiskhet. Bestämmelserna om jäv ska tolkas och tillämpas i ljuset av de skilda grundläggande rättighetsregler som finns, vilka anger att var och en har rätt att få sin sak prövad av en opartisk och oberoende domstol. ( Jfr t.ex. NJA 1981 s. 1205 och HFD 2020 ref. 16 p. 16.)

7.

I 4 kap. 13 § 1–9 RB finns en uppräkning av vissa faktiska omständigheter som medför att en domare är jävig att handlägga mål. Så kan vara fallet när domaren själv eller vissa närstående till domaren, däribland domarens make, kan vänta sig synnerlig skada eller nytta av sakens utgång. Detsamma gäller om domarens make är ställföreträdare för part.

8.

Därutöver anges i den mer allmänt hållna s.k. generalklausulen i punkten 10 i paragrafen att en domare är jävig om det annars föreligger någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet i målet. Fastän generalklausulen handlar om partiskhet, har den tolkats på så sätt att den även omfattar annan särskild omständighet som inverkar på domarens oberoende i målet (se ”Pirate Bay-målet” NJA 2010 s. 274 p. 4 och ”Adjungerade ledamotens jäv” NJA 2014 s. 482 p. 10).

9.

Prövningen av om jäv föreligger enligt generalklausulen avser inte bara domarens egen inställning till målet och parterna. Att domaren faktiskt är opartisk och oberoende är därför inte tillräckligt för att han eller hon ska anses vara ojävig. För att jäv ska anses föreligga är det dock inte tillräckligt att en part saknar förtroende för domaren. Det måste också finnas en rimlig grund för partens åsikt att domaren inte är opartisk eller oberoende. Så kan vara fallet om det – med ett objektivt betraktelsesätt – föreligger någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för domarens opartiskhet eller oberoende. (Se ”Den fortsatta huvudförhandlingen” NJA 2019 s. 327 p. 14 med hänvisningar; jfr HFD 2020 ref. 16 p. 17.)

10.

En domare som känner till en omständighet, som kan antas vara jäv för honom eller henne, ska självmant upplysa om omständigheten (se 4 kap. 14 § första stycket RB). Uppgiftsskyldigheten syftar bl.a. till att få jävsfrågorna avgjorda på ett tidigt stadium av rättegången och undvika att domstolsavgöranden behöver undanröjas. Om en part känner till den omständighet som kan medföra att en domare är jävig och underlåter att göra jävsinvändning, kan parten förlora rätten att framställa invändningen (4 kap. 14 § andra stycket). Om en domare underlåtit att upplysa om en omständighet som kan utgöra jäv, kan det få viss betydelse vid den samlade jävsbedömningen ( jfr ”Fortums skiljeman” NJA 2010 s. 317 p. 12).

Anställningsförhållanden och jäv

Jäv på grund av anställning

11.

I rättspraxis har jäv i några fall ansetts föreligga när en domare har eller har fått en anställning hos någon som uppträder som part i målet. Jäv ska dock inte anses föreligga i varje sådant fall. Vid bedömningen av om jäv föreligger på grund av själva anställningsförhållandet måste det göras en prövning av i vilken mån förhållandena i det enskilda fallet är ägnade att rubba förtroendet för do-marens opartiskhet och oberoende. (Se ”Adjungerade ledamotens jäv” p. 22, RÅ 2009 ref. 8, HFD 2011 ref. 15 och HFD 2020 ref. 16 p. 19.)

Jäv på grund av tidigare anställning

12.

En domares tidigare anställning hos part kan i vissa fall medföra att domaren är jävig enligt generalklausulen. På samma sätt som vid en pågående eller framtida anställning måste det vid bedömningen av om jäv föreligger göras en prövning av i vilken mån för-hållandena i det enskilda fallet är ägnade att rubba förtroendet för domarens opartiskhet och oberoende.

13.

Vid bedömningen av om det föreligger jäv enligt generalklausulen på grund av en tidigare anställning har det betydelse främst vilken beröring domaren har haft med saken i sin tidigare anställning. Av betydelse kan också vara bl.a. vilken tid som förflutit sedan anställningen upphörde, domarens position hos den tidigare arbetsgivaren, den tid som anställningen varat, den tidigare arbetsgivarens storlek och interna organisation samt vilka band som består mellan domaren och den tidigare arbetsplatsen. ( Jfr Piersack v. Belgium, 1 October 1982, Series A no. 53, Paunović v. Serbia, no. 54574/07, 3 December 2019 och Walston v. Norway [dec.], no. 37372/97, 11 December 2001.)

Jäv på grund av närståendes anställning

14.

I vissa fall kan den omständigheten att en domares närstående är anställd hos en part medföra jäv redan enligt de mer preciserade grunderna i 4 kap. 13 § RB.

15.

Även i övrigt kan närståendes anställning hos part grunda jäv för domaren, då enligt generalklausulen i punkten 10. I sådana situationer finns det vid bedömningen av om jäv föreligger anledning att beakta om domarens närstående har tagit befattning med den sak målet gäller eller annars har varit involverad i saken, eller om det utåt framstår som att så är fallet ( jfr Dorozhko and Pozharskiy v. Estonia, nos. 14659/04 and 16855/04, 24 April 2008 och Huseyn and Others v. Azerbaijan, nos. 35485/05 and 3 others, 26 July 2011, jfr även Sigurður Einarsson and Others v. Iceland, no. 39757/15, 4 June 2019). Det kan därutöver finnas anledning att beakta bl.a. vilken position domarens närstående har hos arbetsgivaren, arbetsgivarens storlek och interna organisation, målets finansiella betydelse för arbetsgivaren samt möjliga fördelar som den närstående kan ha av målets utgång ( jfr Nicholas v. Cyprus, no. 63246/10, 9 January 2018 och Ramljak v. Croatia, no. 5856/13, 27 June 2017).

Det har förelegat jäv i detta fall

16.

Det finns inget i målet som tyder på att det tekniska rådet rent faktiskt har varit partiskt. Frågan är då om hon ändå ska anses ha varit jävig att handlägga målet.

17.

Vattenfall Kraftgården ingår i Vattenfallkoncernen. Koncernen framstår utåt som en gemensam intressesfär.

18.

Innan det tekniska rådet anställdes inom domstolsväsendet hade hon anställning inom Vattenfallkoncernen. Det har inte framkommit att hon skulle ha varit involverad i de frågor målet rör under sin anställning inom koncernen eller att hon sedan anställningen upphörde har haft några yrkes- eller affärsmässiga kontakter med något bolag i koncernen. Under sådana förhållanden kan den omständigheten att det tekniska rådet tidigare varit anställd inom koncernen inte anses utgöra jäv i detta fall.

19.

Det tekniska rådets make är forskningsansvarig för vattenkraft inom Vattenfallkoncernen. Han är anställd inom ett annat bolag i koncernen än det som är part i målet. Det bolag där han är anställd är inte underställt Vattenfall Kraftgården. Det finns inget som tyder på att han har varit involverad i den sak målet rör.

20.

Makens anställning medför emellertid att han står i ett visst beroendeförhållande till Vattenfallkoncernen. Han har en förhållandevis hög ställning inom koncernen. Det forskningsområde inom vilket han arbetar är vattenkraft och målet rör effektivisering av vattenkraftverk. Saken i målet har betydelse för Vattenfall Kraftgården och får därmed anses ha betydelse även för koncernen.

21.

Det nu anförda medför att sådana särskilda omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för det tekniska rådets opar-tiskhet och oberoende föreligger. Det kan inte heller bortses från att det tekniska rådet inte upplyst om makens ställning i Vattenfallkoncernen. Slutsatsen blir alltså att det har förelegat jäv enligt 4 kap. 13 § 10 RB, när Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte bevilja prövningstillstånd.

Prövningstillstånd och undanröjande av avgörandet

22.

Med hänsyn till ställningstagandet i jävsfrågan bör prövningstillstånd meddelas i HD:s mål i övrigt.

23.

Mark- och miljööverdomstolens avgörande bör undanröjas. Målet bör visas åter till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt behandling. ( Jfr 4 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar samt 55 kap. 15 § andra stycket och 50 kap. 27 och 29 §§ RB.)

HD:S AVGÖRANDE

HD förklarar att A.B.A. har varit jävig när hon deltog i Mark- och miljööverdomstolens handläggning av målet.

HD meddelar prövningstillstånd i målet i övrigt.

HD undanröjer Mark- och miljööverdomstolens avgörande och visar målet åter till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.