RÅ 1994 not 506

Uppgift i länsstyrelsens lantbruksregister om djurantal m.m. / Miljönämnds intresse av uppgifter i länsstyrelsens lantbruksregister ansågs inte ha företräde framför intresset av sekretesskydd

Not 506. Överklagande av Miljönämnden i Falu kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - Länsstyrelsen i Kopparbergs län (1994-03-10) avslog en begäran från Miljönämnden i Falu kommun att få ta del av uppgifter i länsstyrelsens lantbruksregister vad avsåg uppgifter om djursammansättning, antal djur och spridningsareal. - Miljönämnden överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Miljö- och hälsoskyddskontoret hade under många år, redan 1977 i samband med en mera omfattande djurskyddsinventering, önskat få ta del av lantbruksenhetens register över djurhållare. Anledningen till detta var att uppgifterna dels kunde vara till nytta i kontorets tillsynsarbete ute på gårdarna, dels i vissa fall kunde förenkla kontorets arbete. Vidare åberopade nämnden kammarrättens i Jönköping dom den 2 november 1993 i mål nr 4720-1993 angående en begäran av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Tidaholms kommun att ta del av vissa uppgifter i lantbrukets företagsregister. - Kammarrätten i Sundsvall (1994-05-03, Lindeberg, Eberstein, Bäckström): Enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen gäller sekretess, i den utsträckning regeringen föreskrivet det, i statlig myndighets verksamhet, som består i bl.a. tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgift om enskilds affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. - Regeringen har genom 2 § sekretessförordningen och p. 28 i den bilaga som hör till förordningen förskrivit att den angivna sekretessen skall gälla i verksamhet som bl.a. består av tillsyn inom jordbrukets område som handhas av länsstyrelserna. Sekretessen gäller inte beslut i ärenden. - Skaderekvisitet i 8 kap. 6 § p. 1 sekretesslagen är utformat som ett s.k. rakt skaderekvisit. Enligt förarbetena till sekretesslagen (prop. 1979/80:2 Del A s. 80) innebär ett sådant rekvisit att skadebedömningen skall ske med utgångspunkt i själva uppgiften. Frågan, huruvida sekretess gäller eller inte, behöver inte i första hand knytas till en skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörandet bör i stället vara om uppgiften som sådan är av den arten, att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för det intresse som skall skyddas genom bestämmelsen. - Enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område är bl.a. den som bedriver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling skyldig att lämna uppgifter om sin verksamhet till Statistiska centralbyrån. Enligt departementschefen (prop. 1991/121 s. 8 ff) är uppgifterna avsedda att tjäna bl.a. administrativa ändamål såväl i Jordbruksverket som hos länsstyrelserna. Vidare anför han följande. "Lantbruksregistret förvaras hos Statistiska centralbyrån. Utöver Jordbruksverket har också varje enhet för lantbruksfrågor eller annan enhet med motsvarande funktion inom en länsstyrelse för sin verksamhet på jordbrukets område tillgång till uppgifter ur registret. Länsstyrelsernas lantbruksenheter har i varje fall på kort sikt fortsatt behov av tillgång till uppgifterna. Länsstyrelsen i Jönköpings län anför emellertid att länsstyrelsen som sådan bör få tillgång till lantbruksregistret i större utsträckning än vad som gäller i dag. I yttrandet hänvisas till att jordbrukets omställning behöver följas noga på länsnivå och att det därför är önskvärt med ett årligt statistikunderlag på jordbrukets område. En likartad uppfattning framförs av Länsstyrelsen i Kopparbergs län. De ändringar som föreslås skulle innebära en utvidgning av användningsområdet i förhållande till vad som gäller i dag. Jag är inte beredd att i det föreliggande lagstiftningsärendet föreslå någon sådan utvidgning. - Kammarrätten gör följande bedömning. - I målet är fråga om uppgifterna i lantbruksregistret om djursammansättning, antal djur och spridningsareal kan lämnas ut. Med hänsyn till att dessa uppgifter behandlar enskilds affärs- och driftförhållanden finner kammarrätten att det kan antas att enskild lider skada om uppgifterna lämnas ut. Sekretess gäller därför enligt 8 kap. 6 § p. 1 sekretesslagen. Kammarrätten avslår överklagandet. - Miljönämnden fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. I likhet med vad Kammarrätten i Jönköping anfört i dom den 2 november 1993 i mål nr 4720-1993 ansåg nämnden att de begärda uppgifterna inte var av sådan art att någon enskild skulle komma att lida skada på sätt angavs i 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) om uppgifterna lämnades till en miljönämnd. Nämnden skulle i första hand använda uppgifterna i sin verksamhet som tillsynsmyndighet enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534). Hos nämnden var uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden med avseende på näringslivet sekretesskyddade enligt 8 kap. 7 § sekretesslagen. Den enskildes behov av sekretesskydd för sina ekonomiska förhållanden fick i och med denna bestämmelse anses tillgodosett även hos nämnden. Detta gällde naturligtvis oavsett om nämnden inhämtat uppgifterna från länsstyrelsen eller genom egna besiktningar enligt djurskyddslagen. I andra hand ansåg nämnden att de begärda uppgifterna skulle lämnas ut med stöd av den s.k. generalklausulen i 14 kap. 3 § sekretesslagen. - Regeringsrätten (1994-08-22, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är fråga om uppgifter i lantbruksregistret för Falu kommun om djursammansättning, antalet djur och spridningsareal kan lämnas ut till miljönämnden. Regeringsrätten ansluter sig till kammarrättens bedömning att sekretess gäller för dessa uppgifter enligt 8 kap. 6 § p. 1 sekretesslagen. - Enligt 14 kap. 3 § första stycket sekretesslagen får sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det ekonomiska intresse beträffande enskildas affärs- och driftförhållanden som sekretessen skall skydda. - Det är enligt Regeringsrättens mening inte uppenbart att intresset av att de begärda uppgifterna lämnas till miljönämnden har företräde framför det intresse som den nämnda sekretessen skall skydda. Uppgifterna kan därför inte lämnas ut med stöd av 14 kap. 3 § sekretesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd III 1994-08-09, Holmström)

*REGI

*INST