RÅ 1994 not 624

Uppgifter i lantbruksregistret om djursammansättning m.m.

Not 624. Överklagande av Miljönämnden i Lunds kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - Länsstyrelsen i Malmöhus län (1994-02-23 och 1994-03-15) avslog en framställning från Miljönämnden i Lunds kommun om att få ta del av lantbruksregistret hos länsstyrelsens lantbruksenhet. - Miljönämnden överklagade och yrkade att de begärda handlingarna skulle lämnas ut och anförde bl.a. följande. De uppgifter som begärdes rörde inte enskilds personliga förhållanden utan omfattningen av verksamhet i kommunen för vilken djurskyddslagen och miljöskyddslagen gällde. Uppgifterna var avsedda att tjäna administrativa ändamål. Tillsyn enligt de båda lagarna och därav eventuella beslut till skydd för djur eller miljö kunde inte innebära skada enligt sekretessbestämmelserna. Det borde också nämnas att begäran inte avsåg uppgifter hos Statistiska centralbyrån (SCB) utan från länsstyrelsens register. Sekretessbelagda uppgifter hos SCB omfattades inte automatiskt av sekretess när de överlämnats till annan myndighet. - Kammarrätten i Göteborg (1994-06-28, Nilsson, Stenberg, Henriksson): Enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen gäller sekretess, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i statlig myndighets verksamhet, som består i bl.a. tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgift om enskilds affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Regeringen har genom 2 § sekretessförordningen p. 28 i den bilaga som hör till förordningen föreskrivit, att den angivna sekretessen skall gälla i verksamhet som bl.a. består av tillsyn inom jordbrukets område som handhas av länsstyrelserna. Sekretessen gäller inte beslut i ärenden. - Skaderekvisitet i 8 kap. 6 § p. 1 sekretesslagen är utformat som en s.k. rakt skaderekvisit. Enligt förarbetena till sekretesslagen (prop. 1979/80:2 Del A s. 80) innebär ett sådant rekvisit att skadebedömningen skall ske med utgångspunkt i själva uppgiften. Frågan, huruvida sekretess gäller eller inte, behöver inte i första hand knytas till en skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörande bör i stället vara om uppgiften som sådan är av den arten, att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för det intresse som skall skyddas genom bestämmelsen. - Enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område är bl.a. den som bedriver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling skyldig att lämna uppgifter om sin verksamhet till Statistiska centralbyrån. Enligt departementschefen (prop. 1991/121 s. 8 ff.) är uppgifterna avsedda att tjäna bl.a. administrativa ändamål såväl i Jordbruksverket som hos länsstyrelser. Vidare anför han följande. "Lantbruksregistret förvaras hos Statistiska Centralbyrån. Utöver Jordbruksverket har också varje enhet för lantbruksfrågor eller annan enhet med motsvarande funktion inom en länsstyrelse för sin verksamhet på jordbrukets område tillgång till uppgifter ur registret. Länsstyrelsernas lantbruksenheter har i varje fall på kort sikt fortsatt behov av tillgång till uppgifterna. Länsstyrelsen i Jönköpings län anför emellertid att länsstyrelsen som sådan bör få tillgång till lantbruksregistret i större utsträckning än vad som gäller i dag. I yttrandet hänvisas till att jordbrukets omställning behöver följas noga på länsnivå och att det därför är önskvärt med ett årligt statistikunderlag på jordbrukets område. En likartad uppfattning framförs av länsstyrelsen i Kopparbergs län. De ändringar som föreslås skulle innebära en utvidgning av användningsområdet i förhållande till vad som gäller i dag. Jag är inte beredd att i det föreliggande lagstiftningsärendet föreslå någon sådan utvidgning." - Kammarrätten gör följande bedömning. - I målet är fråga om uppgifterna i lantbruksregistret om djursammansättning, antal djur och spridningsareal kan lämnas ut. Med hänsyn till att dessa uppgifter behandlar enskilds affärs- och driftförhållanden finner kammarrätten att det kan antas att enskild lider skada om uppgifterna lämnas ut. Sekretess gäller därför enligt 8 kap. 6 § p. 1 sekretesslagen. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Miljönämnden fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-11-10, Brink, Palm, Wadell, Ragnemalm, Rundqvist): I målet är fråga om uppgifter i lantbruksregistret för Lunds kommun om djursammansättning, antalet djur och spridningsareal kan lämnas ut till miljönämnden. Som kammarrätten funnit gäller sekretess för dessa uppgifter enligt 8 kap. 6 § första punkten sekretesslagen (se RÅ 1994 not. 506). - Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd III 1994-10-18, Holmström)

*REGI

*INST