RÅ 1998 not 105

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Föreskrifter i regeringsförordning om nedsättning av socialavgifter ansågs ha uppenbart gått utöver vad som inrymdes i lag (lagprövning)

Not 105. Överklagande av Dahlbergs Servicestation AB ang. nedsättning av socialavgifter. - Dahlbergs Servicestation AB yrkade att få nedsättning av underlaget för arbetsgivaravgifter för den del av underlaget som belöpte på administrativ personal, dvs. med 50 procent på företagsledaren Bengt D. och med 100 procent på bokföringspersonal Marianne D. Därvid angavs beträffande Bengt D. att 20 procent avsåg företagsledning, 10 procent ekonomisk administration, 10 procent telefonförsäljning och 10 procent ordermottagning. - Skattemyndigheten vägrade bolaget regional nedsättning av arbetsgivaravgifterna. - Bolaget överklagade skattemyndighetens beslut. -Länsrätten i Gävleborgs län (1994-06-28, ordf. Norén): Av 1 § tredje stycket 2 lagen om nedsättning av socialavgifter i lydelse SFS 1992:241 framgår att stöd till näringslivet genom nedsättning helt eller delvis av socialavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter ges till företag i bland annat Ljusdals kommun, Gävleborgs län. - Lagen gäller enligt 2 § första stycket för viss närmare angiven verksamhet men tillämpas även enligt paragrafens andra stycket på avgifter som är hänförliga till arbete inom ett företag som avser företagsledning, ekonomi- och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning. - Av handlingarna i målet framgår att makarna D. sedan 1989 bedriver Dahlbergs Servicestation AB som huvudsakligen säljer drivmedel (Texaco), biltillbehör och livsmedel. Bensinstationen har även en tvätthall och verkstad. Bolaget bedriver denna verksamhet från fast driftställe i Ljusdals kommun. - Länsrätten gör följande bedömning. Även om bolaget inte bedriver det slags verksamhet som anges i 2 § första stycket av den angivna lagen är bolaget enligt förutsättningarna i paragrafens andra stycke berättigat till nedsättning av ifrågavarande arbetsgivaravgifter i den omfattning som anges i 8 a § i lagen. Det har inte framkommit att bolaget hänfört för stor del av arbetsgivaravgifterna till detta slag av nedsättningsberättigad verksamhet. Bolagets talan skall därför bifallas. - Med bifall till överklagandet beslutar länsrätten undanröja skattemyndighetens rubricerade beslut och visar målet åter till skattemyndigheten för erforderlig handläggning. - Skattemyndigheten överklagade. - Kammarrätten i Sundsvall (1995-12-27, Orrhede, Eberstein, Forsberg) anförde bl.a.: Enligt 2 § första stycket lagen om nedsättning av socialavgifter i här aktuell lydelse tillämpas lagen på avgifter som huvudsakligen är hänförliga till arbete inom under elva punkter närmare angivna verksamheter. Enligt andra stycket samma paragraf tillämpas lagen även på de avgifter som är hänförliga till arbete inom ett företag som avser företagsledning, ekonomi- och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning. - I 2 a § i förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter anges, bl.a. för arbeten som avses i 2 § andra stycket lagen om nedsättning av socialavgifter, att nedsättning av avgifterna får beviljas endast om arbetet kan avgränsas från arbetsgivarens eller den försäkrades övriga verksamhet. - - - Kammarrätten gör följande bedömning. - Av utredningen i målet framgår att det administrativa arbetet - för vilket bolaget hävdar att rätt till nedsättning av socialavgifter föreligger - bedrivs i anslutning till den övriga verksamheten. Kammarrätten finner mot bakgrund härav att det aktuella arbetet - oaktat att det i viss omfattning utförs i företagsledarens hem - inte utgör en sådan avgränsad administrativ verksamhet som avses i 2 § andra stycket lagen om nedsättning av socialavgifter. Vid sådant förhållande och då den av bolaget bedrivna verksamheten med försäljning av drivmedel m.m. inte är nedsättningsberättigad, skall såsom skattemyndigheten har yrkat, nedsättning av avgifterna inte medges. - Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer skattemyndighetens beslut. - Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa länsrättens dom. Bolaget yrkade även ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. med 3 900 kr exklusive mervärdesskatt. - Riksskatteverket hade inte något att erinra mot att arbetsgivaravgifterna sattes ned på sätt bolaget yrkat. Riksskatteverket motsatte sig inte heller att bolaget beviljades kostnadsersättning med 4 875 kr, varav 975 kr utgjorde mervärdesskatt. - Regeringsrätten (1998-06-03, Brink, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 1996 ref. 5 funnit att de tidigare föreskrifterna i 2 a § förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter, NSF, uppenbart gått utöver vad som inrymdes i 1 och 2 §§ lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter, NSL. I enlighet med 11 kap. 14 § första meningen regeringsformen har därför de i förordningen angivna föreskrifterna inte tillämpats. - Kammarrättens beslut att vägra nedsättning av socialavgifter har fattats med tillämpning av den ovan angivna bestämmelsen i NSF. Då denna bestämmelse enligt det anförda inte får tillämpas vid prövningen av bolagets rätt till nedsättning av socialavgifter, skall frågan om nedsättning avgöras på grundval enbart av bestämmelserna i NSL. Med hänsyn härtill och då det i målet är ostridigt att den personal för vilken bolaget yrkat nedsättning av socialavgifter utfört sådana arbetsuppgifter som avses i 2 § andra stycket NSL skall bolagets överklagande bifallas. - Bolaget har vunnit bifall till sin talan i målet. Med hänsyn härtill är bolaget berättigat till ersättning för sina kostnader enligt 3 § lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. Kostnaderna får, med beaktande av bolagets rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt, anses uppgå till 3 900 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer - med upphävande av kammarrättens dom - det slut som länsrättens dom innehåller. - Regeringsrätten tillerkänner bolaget ersättning för dess kostnader i Regeringsrätten med 3 900 kr. (fd II 1998-05-14, Hartzell)

*REGI

*INST