RÅ 2005 not 126

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Anställd i Försvarsmaktens utlandsstyrka kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande under tid i beredskap (prejudikatskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om anställd i Försvarsmaktens utlandsstyrka kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande under tid i beredskap, prejudikatskäl)

Not 126. Överklagande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetslöshetsförsäkring. - Arbetslöshetskassan Alfa fann i omprövningsbeslut den 3 december 2003 att N.E. inte uppfyllde kraven i 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, om att stå till arbetsmarknadens förfogande eftersom han vid tiden för sin ansökan om ersättning hade en anställning i Försvarsmaktens utlandsstyrka och därigenom hade förbundit sig att när som helst under beredskapstiden inställa sig för utlandstjänstgöring inom sju dagar från order.Länsrätten i Blekinge län (2004-04-27) biföll N.E:s överklagande. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) överklagade länsrättens dom men Kammarrätten i Jönköping (2004-10-08)meddelade inte prövningstillstånd. - IAF yrkade hos Regeringsrätten att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd skulle upphävas. IAF anförde bl.a. följande. Av förarbetena (prop. 1973:56 s. 178) till den tidigare lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring framgår att som villkor för ersättningsrätt skall gälla att den arbetslöse är oförhindrad att förvärvsarbeta. Detta innebär att det inte får föreligga någon omständighet som hindrar den arbetslöse att utföra tillgängligt och lämpligt förvärvsarbete under tid för vilken han gör anspråk på kontant stöd under arbetslöshet. Dessa villkor gäller även enligt den nuvarande lagen om arbetslöshetsförsäkring. Villkoren i N.E:s anställningskontrakt med Försvarsmakten om att ingå i utlandsstyrkan har medfört en betydande inskränkning i möjligheten för honom att erhålla en anställning hos en annan arbetsgivare. Reglerna i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. är inte tillämpliga eftersom de avser att skydda den som redan har en anställning. - I brist på vägledande rättsfall är det angeläget att få prövat om en arbetssökande kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs enligt 9 § ALF för rätt till ersättning samtidigt som denne är kontrakterad av Försvarsmakten för att ingå i dess utlandsstyrka. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd i målet. - N.E. bestred bifall till överklagandet. Han anförde bl.a. att han inte hade något anställningsförhållande hos Försvarsmakten samt att han omkring två månader efter sin ansökan om ersättning fick en anställning som han alltjämt hade kvar. - Regeringsrätten (2005-10-10, Eliason, Almgren, Stävberg, Kindlund, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 9 § ALF framgår att en förutsättning för att en sökande skall ha rätt till ersättning vid arbetslöshet är att sökanden är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. - Frågan om en anställning enligt 4 § lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten medför att den arbetssökande inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande under tid i beredskap har inte besvarats i rättstillämpningen. Med hänsyn härtill borde kammarrätten ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av överklagandet av Länsrättens i Blekinge län dom den 27 april 2004. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2005-09-21, Olsson)