Upphävd författning

Lag (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:568 i lydelse enligt SFS 2008:938
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Inom Försvarsmakten skall det finnas en utlandsstyrka för verksamhet som avses i denna lag.

[S2]Den som skall tjänstgöra i utlandsstyrkan och inte har en anställning i Försvarsmakten som omfattar skyldighet att tjänstgöra i internationell verksamhet utomlands för de syften som anges i tredje stycket, skall anställas särskilt för tjänstgöring i styrkan.

[S3]I utlandsstyrkan får endast sådan militär och civil personal tjänstgöra som behövs för internationell verksamhet utomlands i syfte att

  1. avvärja risk för en väpnad konflikt,
  2. hejda en pågående väpnad konflikt,
  3. övervaka överenskommelser om fred och vapenstillestånd, eller
  4. skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet genom humanitärt arbete i samband med en väpnad konflikt. Lag (2003:170).

Prop. 1998/99:68: Lagens tillämpningsområde styrs av bestämmelsen i 1 §. Vilka som skall anställas i utlandsstyrkan framgår av andra stycket. Det är endast den militära och civila personal som behövs för en viss internationell verksamhet utomlands som får anställas i utlandsstyrkan. Internationell verksamhet som avses är verksamhet som syftar till att avvärja risk för en väpnad konflikt, hejda en pågående väpnad konflikt, övervaka överenskommelser om fred och vapenstillestånd samt att skapa förutsättningar för varaktig ...

1 a §  Bestämmelserna i 2 och 5-12 §§ skall tillämpas även för den som tjänstgör utomlands i Polisens utlandsstyrka. Vad som sägs om Försvarsmakten skall då i stället gälla för Rikspolisstyrelsen. Lag (1999:1204).

Tillämpning av vissa lagar

2 §  För dem som tjänstgör i utlandsstyrkan ska följande bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160) gälla även utomlands, om inte tjänstgöringsförhållandena hindrar detta:

Prop. 2008/09:5: Till följd av ändringarna i 3 kap. arbetsmiljölagen som kommenterats ovan har nuvarande hänvisningen till 3 kap. 6 § ersatts med en hänvisning till 3 kap. 7 g § första och andra styckena. Se avsnitt 11.2.

Prop. 1998/99:68: I paragrafen anges vilka delar av arbetsmiljölagen (1977:1160) som skall tillämpas då anställda i utlandsstyrkan tjänstgör utomlands. Bestämmelsen motiveras närmare i avsnitt 7.1. Regeln innebär att vissa delar av kapitlen om bestämmelserna om arbetsmiljöns beskaffenhet och om allmänna skyldigheter blir tillämpliga. Arbetsmiljöåtgärderna måste dock anpassas ...

3 §  För dem som tjänstgör i utlandsstyrkan skall följande bestämmelser inte gälla:

  1. 12 § semesterlagen (1977:480), samt
  2. arbetstidslagen (1982:673). Lag (2003:170).

Prop. 1998/99:68: Bestämmelsen i första punkten har förts över från förordningen (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten och innebär att besked inte behöver lämnas om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta. Någon saklig ändring är inte avsedd.

Andra punkten i bestämmelsen innebär att 12 § semesterlagen (1977:480), som anger ...

4 §  En särskild anställning för tjänstgöring i utlandsstyrkan skall vara tidsbegränsad och avse tiden för både utbildning och tjänstgöring. Anställningen får dock tidsbegränsas till att avse endast utbildningstiden eller tjänstgöringstiden.

[S2]Anställningen får sägas upp före anställningstidens utgång med en uppsägningstid av tre månader för både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren får dock bevilja den anställde kortare uppsägningstid. Om den anställde genomgått utbildning för tjänstgöring utan att få godkända vitsord, får arbetsgivaren säga upp anställningen med en uppsägningstid av en månad.

[S3]För den som anställs särskilt i utlandsstyrkan skall bestämmelserna i

[S4]15-17 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd inte gälla. Lag (2003:170).

Prop. 1998/99:68: Bestämmelsen i första stycket har i huvudsak förts över från förordningen (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Någon saklig ändring är inte avsedd. Att tidsbegränsad anställning får avse tjänstgöringstiden har införts för att möjliggöra att de som anställts enbart för utbildningstiden skall kunna anställas för enbart tjänstgöringstiden om det be-...

5 §  Vid tjänstgöring utomlands gäller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring från det att den första färden till tjänstgöringsplatsen påbörjas till det att den sista färden från tjänstgöringsplatsen avslutas. Skada som inträffar under denna tid skall anses som arbetsskada, om övervägande skäl talar för det. Skador som inträffar under semester eller motsvarande ledighet utom tjänstgöringslandet skall omfattas av lagens skydd endast om det finns särskilda skäl.

[S2]Vid prövning av om den som tjänstgör i utlandsstyrkan drabbats av en arbetsskada skall bevisreglerna i 7 och 8 §§ lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd tillämpas för den tid som avses i första stycket, om det är förmånligare för den enskilde än en tillämpning av motsvarande regler i lagen om arbetsskadeförsäkring.

[S3]Vid tillämpning av lagen om arbetsskadeförsäkring utgör livränteunderlaget minst sju prisbasbelopp. Lag (2003:170).

Prop. 1998/99:68: Bestämmelsen innebär bland annat att skador som inträffar även under fritid kan medföra ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Av första stycket framgår att all tid från det att den första färden till tjänstgöringsplatsen påbörjas till det att den sista färden från tjänstgöringsplatsen avslutas är arbetstid när man enligt lagen om arbetsskadeförsäkring tar ställning till om en skada ...

Rehabilitering

6 §  Om någon skadas under tjänstgöring i utlandsstyrkan, skall Försvarsmakten i samråd med den skadade

  1. utreda behovet av åtgärder för att den skadade skall återfå full arbetsförmåga eller för att stärka den skadades möjligheter att i framtiden försörja sig genom förvärvsarbete,
  2. om det är möjligt, ge den skadade lämplig arbetsträning inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet, samt
  3. medverka till att den skadade får tillgång till lämplig yrkesutbildning eller fortbildning som är ägnad att stärka hans eller hennes förvärvsförmåga. Lag (2003:170).

Prop. 1998/99:68: Bestämmelsen, som också motiveras i avsnitt 8, anger de grundläggande momenten i de åtgärder Försvarsmakten skall vidta för att rehabilitera den som skadats under tjänstgöring i utlandsstyrkan. Åtgärderna skall riktas till dem som på grund av skada drabbats av invaliditet eller nedsättning av arbetsförmågan. Av första punkten följer att Försvarsmakten i samråd med den skadade skall utreda vilka specifika behov som ...

7 §  I fall som avses i 6 § 3 skall Försvarsmakten ge ekonomiskt stöd till en utbildning som föranleds av eller förlängs till följd av skadan.

[S2]Försvarsmakten skall också ge stöd till andra åtgärder som främjar den skadades återgång till arbetslivet samt till anskaffande av hjälpmedel som den skadade behöver.

[S3]Stöd enligt första och andra stycket ges endast om det inte skall tillhandahållas av någon annan till följd av andra bestämmelser och om det framstår som skäligt med hänsyn till skadan och omständigheterna i övrigt.

Prop. 1998/99:68: Omfattningen av det stöd som anges i paragrafen får prövas individuellt. Bestämmelsens första stycke innebär att Försvarsmakten i vissa fall skall ge den skadade ekonomiskt stöd till utbildning. Ekonomiskt stöd till utbildning behöver kanske t.ex. inte ges för hela utbildningskostnaden, utan behovet får avvägas med hänsyn till den skadades kvarstående funktionshinder och andra konsekvenser av skadan. Vidare bör andra inkomstmöjligheter beaktas. I många fall torde det bli fråga om att komplettera ...

8 §  Försvarsmakten har ett ansvar enligt 6 och 7 §§ under en tid av tre år från det att åtgärder enligt 6 §2 och 3 kan inledas. Om det finns särskilda skäl, skall åtgärderna utsträckas under ytterligare två år.

Prop. 1998/99:68: Bestämmelsen uttrycker hur långt Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar sträcker sig i tiden. Den treåriga tidsfristen inleds i princip när en arbetsträning eller en utbildning kan inledas.

Skäl att utsträcka åtgärderna utöver tre år kan föreligga exempelvis om den skadades tillstånd är sådant att den medicinska rehabiliteringen måste pågå jämsides med utbildning eller arbetsträning och kräver så mycket tid att de övriga insatserna blir lidande. Andra exempel är att den skadade ...

9 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall Försvarsmakten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter.

[S2]Försvarsmaktens åtgärder bör samordnas med en eventuell annan arbetsgivares åtgärder. Lag (2007:408).

Prop. 1998/99:68: Av första stycket framgår att Försvarsmakten skall samarbeta med andra myndigheter vid genomförandet av rehabiliteringen så att samtliga resurser som finns tillgängliga i samhället kommer till användning på ett för den skadade adekvat sätt.

Den skadades eventuella arbetsgivare har i stora delar samma ansvar för rehabilitering som Försvarsmakten. Därför bör, såsom framgår av andra stycket, insatserna samordnas. I de fall en eventuell arbetsgivare tar ett stort ansvar ...

10 §  Försvarsmaktens ansvar enligt 6 och 7 §§ innebär ingen inskränkning i det ansvar som den skadades arbetsgivare har enligt 2 kap. och 3 kap. 2 a §arbetsmiljölagen (1977:1160) samt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Prop. 1998/99:68: Av bestämmelsen framgår att den skadades eventuella arbetsgivare alltjämt har kvar sitt rehabiliteringsansvar.

Ersättning till anhöriga

11 §  Om en anhörigs medverkan är av särskild betydelse för den skadades rehabilitering, skall Försvarsmakten efter ansökan ge den anhörige skälig ersättning för kostnader som en sådan insats orsakar.

[S2]Om den som tjänstgör i utlandsstyrkan förolyckas eller skadas så svårt att sjukhusvård krävs, skall Försvarsmakten efter ansökan av de anhöriga ersätta dem för skäligt antal resor till den förolyckade eller skadade samt uppehälle och tidsspillan vid sådan resa efter samma grunder som gäller i fråga om ersättning av allmänna medel till vittnen.

[S3]I fall som avses i andra stycket skall Försvarsmakten efter ansökan även ge skäligt bidrag till kostnader för psykosocialt stöd till anhöriga som är i behov av det och om det framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Lag (2003:170).

Prop. 1998/99:68: I vissa särskilda fall kan det finnas ett behov av att någon anhörig till den skadade medverkar vid rehabiliteringen. Med anhörig avses person som har en mycket nära social relation till den skadade eller avlidne. Försvarsmakten i dessa fall, vilket följer av första stycket, skall ge skälig ersättning för de kostnader medverkan i rehabiliteringen medför för den anhörige. I vilka fall en anhörig bör medverka i rehabiliteringen bör bestämmas utifrån den skadades behov och det bör stå klart ...

Överklagande

12 §  Beslut enligt 6-8 §§ och 11 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 1998/99:68: I paragrafen, som fått annan innebörd efter lagrådets yttrande, anges att beslut som fattas med stöd av lagens bestämmelser om rehabilitering i 6– 8 §§ och beslut om ersättning till anhöriga enligt 11 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Bestämmelserna i 6-11 §§ skall tillämpas även i fråga om tidigare anställda i utlandsstyrkan som skadats efter utgången av år 1992. Ersättning enligt 11 § gäller endast kostnader som uppkommit efter den 30 juni 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:225, Prop. 1998/99:68, Bet. 1998/99:FöU8
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1204) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:78, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:JuU1
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2003:170) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2002/03:141, Prop. 2002/03:26, Bet. 2002/03:FöU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 §§
Ikraftträder
2003-06-01

Lag (2004:845) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:408) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:938) om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2008/09:26, Prop. 2008/09:5, Bet. 2008/09:AU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2010:449

Omfattning
upph.