RÅ 2007 not 202

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar ansågs inte avse civil rättighet och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning

Not 202. Ansökan av S.W. om rättsprövning av beslut ang. utlämnande av allmänna handlingar. - S.W. begärde hos Försvarsmaktens högkvarter att få ta del av kopior av de allmänna handlingar som fanns hos nämnden för kvalificerade skyddsidentiteter enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Begäran avsåg samtliga sådana ärenden som behandlats vid nämnden sedan lagen trätt i kraft och även nämndens beslut i dessa ärenden samt utdrag ur nämndens diarium för dessa ärenden. - Med hänvisning till 7 § första stycket 3 sekretessförordningen (1980:657) överlämnades framställningen till prövning av chefen för Försvarsdepartementet. Ärendet överlämnades till regeringens prövning. -Regeringen (Försvarsdepartementet, 2007-06-28) avslog ansökningen med följande motivering: Handlingarna innehåller uppgifter som angår verksamhet för att försvara Sverige eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet. Eftersom det kan antas att det skadar Sveriges försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs omfattas de av sekretess enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100). - I ansökningen om rättsprövning anförde S.W. bl.a. följande. Handlingsoffentligheten i tryckfrihetsförordningen utgör en väsentlig del av den medborgerliga yttrande- och informationsfriheten och är därmed en av betingelserna för den fria demokratiska åsiktsbildningen. Hans begäran om att utfå handlingar grundar sig således på en konstitutionell rättighet som tvivelsutan utgör en sådan civil rättighet som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Regeringsrätten (2007-12-19, Wennerström, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - S.W:s begäran grundar sig på rätten enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen att ta del av allmänna handlingar. Det klandrade beslutet kan inte anses ha innefattat någon prövning av S.W:s civila rättigheter i den mening som avses i rättsprövningslagen. Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2007-10-17, Hofvander)