Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:939 i lydelse enligt SFS 2020:1051
Ikraft
2006-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Vad som avses med en kvalificerad skyddsidentitet

1 §  Med kvalificerad skyddsidentitet förstås i denna lag en särskilt beslutad skyddsidentitet som består av andra personuppgifter än de verkliga och som har förts in i statliga register eller i handlingar som har utfärdats av statliga myndigheter.

Prop. 2005/06:149: Såsom framgår av paragrafen, vilken väsentligen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, utgör en kvalificerad skyddsidentitet en samling fiktiva personuppgifter som tas in i statliga handlingar eller register. Begreppet ”kvalificerad skyddsidentitet” har valts för att markera en skillnad gentemot andra enklare slag av skyddsidentiteter (täckidentiteter) som ibland används i polisarbete. En kvalificerad skyddsidentitet kommer enligt förslaget till genom ett särskilt myndighetsbeslut. ...

Vem ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får avse

2 §  Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får endast avse

  1. en polisman eller en annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen med uppgift att delta i spanings- eller utredningsverksamhet som gäller allvarlig brottslighet eller verksamhet för att förebygga sådan brottslighet, eller
  2. en anställd vid Försvarsmakten med uppgift att, i verksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, delta i sådant inhämtande av underrättelser som sker med särskilda metoder. Lag (2020:1051).

Prop. 2019/20:186: Paragrafen innehåller en uttömmande uppräkning av vilka personer som får tilldelas en kvalificerad skyddsidentitet.

Prop. 2005/06:149: I paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, anges uttömmande vilka personer som får tilldelas en kvalificerad skyddsidentitet. Det handlar i samtliga fall om vissa slag av statliga tjänstemän. I 3 § uppställs ytterligare förutsättningar för att en kvalificerad skyddsidentitet skall få tilldelas en sådan tjänsteman som nämns i denna paragraf.

Enligt punkten 1, vars bakgrund har behandlats i avsnitt ...

Förutsättningarna för ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet

3 §  Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får meddelas endast om

  1. tillgången till en kvalificerad skyddsidentitet är nödvändig för att beslutade eller förutsedda åtgärder inom sådan verksamhet som avses i 2 § inte skall röjas,
  2. det finns en påtaglig risk för att ett sådant röjande som avses i 1 allvarligt skulle motverka verksamheten eller utsätta någon som berörs av verksamheten för allvarlig fara, och
  3. skälen för beslutet uppväger det men som beslutet kan innebära för allmänna eller enskilda intressen.

Prop. 2005/06:149: I paragrafen anges de närmare förutsättningarna för att ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall kunna meddelas. Bakgrunden till bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.1.2.

En grundläggande förutsättning för att en kvalificerad skyddsidentitet skall få beslutas är att skyddsidentiteten skall användas i det slag av verksamhet som har angetts i 2 §.

En annan förutsättning ...

Vad ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får innehålla

4 §  I ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får det förordnas

  1. att Transportstyrelsen skall utfärda körkort i den kvalificerade skyddsidentitetens namn,
  2. att andra statliga myndigheter skall utfärda pass eller andra identitetshandlingar i den kvalificerade skyddsidentitetens namn, eller
  3. att Skatteverket skall registrera den kvalificerade skyddsidentiteten i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

[S2]Ett förordnande enligt första stycket 1 får meddelas endast för den som innehar motsvarande körkort. I samband med förordnandet får det beslutas att Transportstyrelsen eller någon annan körkortsmyndighet skall föra in uppgifter om körkortet i vägtrafikregistret.

[S3]I samband med ett förordnande enligt första stycket 2 får det beslutas att den myndighet som utfärdar handlingen även skall föra in uppgifter om handlingen i det register där handlingar av det aktuella slaget registreras.

[S4]Ett förordnande enligt första stycket 3 får meddelas endast om åtgärder enligt första stycket 1 eller 2 inte är tillräckliga. Lag (2008:1355).

Prop. 2005/06:149: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafens första stycke anger de olika typer av förordnanden som ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet kan innehålla. Beslutet måste innehålla i vart fall något förordnande av de slag som anges i paragrafen. Det är alltså inte möjligt att besluta om en kvalificerad skyddsidentitet som inte kommer till uttryck i några av de aktuella handlingarna eller registren. Det är inte heller möjligt att i ett beslut om kvalificerad ...

Beslutsmyndighet

5 §  Beslut om kvalificerade skyddsidentiteter meddelas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer (beslutsmyndigheten).

[S2]Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall, om den som skyddsidentiteten skall avse är anställd vid beslutsmyndigheten, fattas av en särskild nämnd inom myndigheten. Vid tillämpningen av 9 och 10 §§ skall vad som sägs där om beslutsmyndigheten avse denna nämnd.

[S3]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om nämnden, dess ledamöter och nämndens beslutförhet.

Prop. 2005/06:149: Paragrafens första stycke innehåller en bestämmelse om att beslut om kvalificerade skyddsidentiteter skall fattas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Frågan har behandlats i avsnitt 6.2.1.

I andra stycket regleras den särskilda situation då den som den kvalificerade skyddsidentiteten skall avse är anställd vid beslutsmyndigheten. Beslutet måste då fattas av en särskild ...

Ansökan

6 §  Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet meddelas på ansökan av den myndighet där den som skyddsidentiteten skall avse är anställd (anställningsmyndigheten). Om den som skyddsidentiteten skall avse är anställd vid beslutsmyndigheten, skall ansökan göras av den enhet inom myndigheten där han eller hon är verksam (anställningsenheten).

Prop. 2005/06:149: I paragrafens första mening föreskrivs att en ansökan om kvalificerad skyddsidentitet skall göras av den myndighet där den som skyddsidentiteten skall avse är anställd. Den enskilde tjänstemannen kan således inte ansöka om en kvalificerad skyddsidentitet (jfr avsnitt 6.2.1).

Såsom har konstaterats i avsnitt 6.2.1 avser ...

Verkställighet

7 §  Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall verkställas på ett sådant sätt att det inte framgår att det är fråga om en skyddsidentitet.

Prop. 2005/06:149: Av 4 § följer att det redan av beslutet skall framgå vilken eller vilka myndigheter som skall verkställa förordnandena i beslutet. Beslutsmyndigheten förutsätts självmant underrätta de berörda myndigheterna om förordnandet och de fiktiva personuppgifter som skall användas. Ytterligare uppgifter, t.ex. uppgift om vem som skall använda en skyddsidentitet och till vilken operativ myndighet den är knuten, bör av säkerhetsskäl inte lämnas till de verkställande myndigheterna. Av samma skäl bör en verkställande ...

Beslutets giltighetstid

8 §  Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet gäller för den tid som anges i beslutet. Denna tid får bestämmas till högst två år. Om villkoren i 2 och 3 §§ fortfarande är uppfyllda, får, på ansökan av anställningsmyndigheten eller, i förekommande fall, anställningsenheten, beslutet förlängas med högst två år i taget.

Prop. 2005/06:149: I paragrafen föreskrivs att ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall vara tidsbegränsat. Motiven till denna bestämmelse har behandlats i avsnitt 6.2.2. Beslutets giltighetstid får aldrig vara längre än två år. En kortare tid skall bestämmas om det behov som kan överblickas understiger ...

Ändrade förhållanden under beslutets giltighetstid

9 §  Om villkoren i 2 eller 3 § inte längre är uppfyllda, skall beslutsmyndigheten förordna att beslutet om kvalificerad skyddsidentitet inte längre skall gälla. Om förutsättningarna för ett förordnande som meddelats enligt 4 § har ändrats, skall beslutsmyndigheten besluta om de ändringar som föranleds av detta.

[S2]Anställningsmyndigheten eller, i förekommande fall, anställningsenheten skall genast anmäla till beslutsmyndigheten när det finns grund för att upphäva eller ändra ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet.

Prop. 2005/06:149: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som skall göras om förhållanden ändras medan ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet fortfarande gäller. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Bakgrunden till bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.3.

Om villkoren för en kvalificerad skyddsidentitet inte längre är uppfyllda, skall beslutsmyndigheten enligt den första meningen i första ...

Åtgärder som skall vidtas när beslutet har upphört att gälla

10 §  När ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet som innehåller ett förordnande enligt 4 § första stycket 1 eller 2 har upphört att gälla, ska körkort, pass eller andra identitetshandlingar som omfattas av förordnandet lämnas in till beslutsmyndigheten.

[S2]När ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet som innehåller ett förordnande enligt 4 § första stycket 3 har upphört att gälla, ska Skatteverket, efter anmälan från beslutsmyndigheten, avregistrera den kvalificerade skyddsidentiteten. Om det fortfarande finns en sådan risk som anges i 3 § 2, får beslutsmyndigheten bestämma att avregistreringen ska anstå till dess att risken har upphört. När uppgiften att det som har registrerats i folkbokföringsdatabasen utgör en kvalificerad skyddsidentitet inte längre omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska Skatteverket, efter anmälan från beslutsmyndigheten, i folkbokföringsdatabasen ange att registreringen avser en kvalificerad skyddsidentitet. Lag (2009:517).

Prop. 2005/06:149: Paragrafen anger vilka åtgärder som skall vidtas när beslutsmyndigheten har förordnat att ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet inte längre skall gälla eller ett sådant beslut annars har upphört att gälla (jfr avsnitten 6.2.6 och 6.2.7). Den har utformats i enlighet med vad Lagrådet har föreslagit.

Eftersom det inte finns någon uppgift hos Skatteverket eller övriga verkställande myndigheter om att en viss registrering eller identitetshandling avser en kvalificerad ...

Överklagande

11 §  Beslutsmyndighetens beslut får inte överklagas.

Prop. 2005/06:149: Beslutsmyndighetens beslut får inte överklagas.

Av paragrafen framgår att ett beslut om skyddsidentitet inte får överklagas. Bakgrunden till bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.1.

Användandet av den kvalificerade skyddsidentiteten

12 §  En kvalificerad skyddsidentitet får användas endast i den utsträckning som det är nödvändigt enligt 3 § 1 och finns en sådan risk som anges i 3 § 2.

Prop. 2005/06:149: Paragrafen, som har utformats i allt väsentligt enlighet med Lagrådets förslag, innehåller vissa begränsningar vad gäller användningen av kvalificerade skyddsidentiteter. Frågan har behandlats i avsnitt 6.2.3.

Av paragrafen följer att en kvalificerad skyddsidentitet får användas endast i den mån det är nödvändigt för att beslutade eller förutsedda åtgärder inom verksamhet som avses i 2 § inte ...

Ändringar

Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Förarbeten
Rskr. 2005/06:298, Prop. 2005/06:149, Bet. 2005/06:JuU31
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2008:1355) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:517) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2020:1051) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Förarbeten
Rskr. 2020/21:57, Prop. 2019/20:186, Bet. 2020/21:JuU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-01-01