RÅ 2007 not 75

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Om länsrätten hade bort pröva byggnadsnämnds överklagande av länsstyrelses beslut att på talan av Försvarsmakten upphäva nämndens bygglovsbeslut (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsstyrelsen på talan av Försvarsmakten upphävt ett av byggnadsnämnd beviljat bygglov och länsrätten prövat nämndens överklagande av länsstyrelsens beslut / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov då länsstyrelsen på talan av Försvarsmakten upphävt ett av byggnadsnämnd beviljat bygglov och länsrätten prövat nämndens överklagande av länsstyrelsens beslut

Not 75. Överklagande av Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun beslutade den 9 december 2002 att bevilja F.B. bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bästekille 7:13 i Simrishamns kommun. - Försvarsmakten överklagade beslutet och anförde att fastigheten var belägen strax söder om Ravlunda övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret.Länsstyrelsen i Skåne län (2004-06-01)konstaterade att den avsedda platsen för fritidshuset låg utanför detaljplanelagt område men inom bullernivågränsen 90-95 dBC från skjutfältet och upphävde beslutet. Byggnadsnämnden överklagade beslutet och anförde bl.a. att riksintresset stod i stark konflikt med Simrishamns kommuns bebyggelseutveckling eftersom skjutverksamheten medförde att ett stort antal bostadshus utsattes för störande bullernivåer. Länsrätten i Skåne län (2004-10-21) avslog överklagandet med motiveringen att en ny bebyggelse på fastigheten Bästekille 7:13 skulle komma att medföra risker för krav på restriktioner för verksamheten på Ravlunda skjut- och övningsfält, vilket fick anses utgöra en påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret. Sedan byggnadsnämnden fullföljt beslutade Kammarrätten i Göteborg (2005-03-04) att inte meddela prövningstillstånd. - Byggnadsnämnden överklagade kammarrättens beslut och yrkar att det skulle upphävas. - Försvarsmakten bestred kommunens yrkande och anförde att överklagandet inte skall tas upp till prövning eftersom nämnden inte varit behörig att överklaga länsstyrelsens beslut. - Regeringsrätten (2007-05-30, Nordborg, Eliason, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd av kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Av 13 kap. 4 § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, framgår att beslut av länsstyrelsen om bl.a. bygglov får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om målet rör en fråga av särskild betydelse för bl.a. Försvarsmakten skall domstolen överlämna målet till regeringen för prövning. - Enligt 13 kap. 7 § PBL får ett beslut i fråga om bl.a. bygglov inom vissa skydds- och säkerhetsområden under vissa förutsättningar överklagas av angivna statliga myndigheter, däribland Försvarsmakten. - Enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen skall - om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut - den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen. - Försvarsmakten ifrågasatte hos länsrätten byggnadsnämndens rätt att överklaga länsstyrelsens beslut men länsrätten ansåg att nämnden hade talerätt. - Frågan om vem som, utöver de i 13 kap. 7 § angivna myndigheterna, är behörig att överklaga ett avgörande av länsstyrelsen i mål om bygglov är inte särskilt reglerad i PBL. Frågan skall därför avgöras med ledning av den allmänna bestämmelsen om saklegitimation i 22 § förvaltningslagen (1986:223). Där föreskrivs att beslutet får överklagas av den beslutet angår om det har gått honom emot och kan överklagas. I praxis har byggnadsnämnden tillerkänts klagorätt när ett av nämnden meddelat förpliktande beslut eller ett avslagsbeslut ändrats eller upphävts. Har nämndens beslut gått i gynnande riktning - bygglov har beviljats - och upphävs det, har nämnden däremot i regel inte ansetts behörig att överklaga beslutet (jfr prop. 1985/86:1 s. 817; se också bl.a. RÅ 1997 not. 269 och RÅ 2006 ref. 1). Frågan om en byggnadsnämnd skall ha rätt att överklaga ett beslut då nämnden önskar få klarlagt om ett riksintresse skall ha företräde framför kommunens intresse av en bebyggelseutveckling har inte besvarats i rättstillämpningen. Det framgår inte heller av länsrättens dom om domstolen övervägt frågan om överlämnande av målet till regeringen för prövning. Med hänsyn till vad som nu anförts borde kammarrätten ha meddelat prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och beviljar Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av överklagandet av Länsrättens i Skåne län dom den 21 oktober 2004. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2007-05-02, Nilsson)