RÅ 2007 not 78

Ansökan av A.T.B. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnadsnämnnden i Växjö kommun (2005-12-21)antog detaljplan för fastigheten Börjhem 7, Hovshaga. Syftet med planen var att planlägga fastigheten för bostadsbebyggelse

Not 78. Ansökan av A.T.B. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Byggnadsnämnnden i Växjö kommun (2005-12-21)antog detaljplan för fastigheten Börjhem 7, Hovshaga. Syftet med planen var att planlägga fastigheten för bostadsbebyggelse. - A.T.B. m.fl. överklagade beslutet. De anförde bl.a. att planarbetet bedrivits som ett beställningsarbetet åt exploatören HSB, att kommunen inte gjort någon självständig prövning, att kultur- och miljövärden inte hade värnats, att planen skulle leda till ökade trafikproblem och att en miljökonsekvensbeskrivning hade bort upprättas. - Länsstyrelsen i Kronobergs län (2006-06-16) avslog överklagandet. - A.T.B. m.fl. överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Planerad rivning av bebyggelse och trädgårdsanläggning strider mot föreskrifterna om kulturhänsyn i plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Planområdet är den enda del av ett fornlämningsområde, som är tillgängligt för undersökning och eventuellt bevarande. Hänsyn har inte tagits till omgivande landskap. Kommunen har inte gjort en självständig planutredning utan planförslaget har utarbetats av exploatören. Planförslaget har ändrats från ursprungliga fem hus om 4-5 våningar till 20 tvåvåningshus sammanbyggda i fyra längor utan att ett nytt fullständigt planförfarande har genomförts. Skillnaden är så stor att det andra planförslaget bör behandlas som ett nytt planärende. Planen leder till en trafikökning. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-10-19) avslog överklagandet och anförde bl.a. följande. Enligt 5 kap. 27 § tredje stycket PBL skall ny utställning ske, om förslaget till detaljplan ändrats väsentligt efter utställningen. Av handlingarna framgår att förslaget till detaljplan ändrats efter utställningen bl.a. vad gäller våningsantal och antal lägenheter. Vidare framgår att en ny utställning har skett med anledning av ändringen av planförslaget. Det finns inte något hinder för en exploatör att upprätta ett planförslag. Regeringen konstaterar att exploatören inte har deltagit i kommunens handläggning av aktuellt planärende. Regeringen finner att det underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för bedömningen av detaljplanens konsekvenser för omgivningen. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. - PBL innehåller inte några bestämmelser som uttryckligen begränsar möjligheterna för den som har klagorätt i en viss fråga att åberopa olika grunder till stöd för ett överklagande i frågan. En besvärsmyndighet bör följaktligen inte av processuella skäl kunna undandra sig en prövning av de grunder som den som har klagorätt åberopar till stöd för ett besvärsyrkande. Det materiella innehållet i PBL:s regelsystem kan emellertid leda till att prövningen ändå i realiteten blir mycket begränsad. - Regeringen finner att länsstyrelsens besvärsprövning inte har begränsats på ett sätt som strider mot bestämmelserna i PBL. Vad klagandena anfört om länsstyrelsens handläggning och bedömningar utgör inte skäl att upphäva länsstyrelsens beslut. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. påverkad närmiljö som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena framfört om vald planutformning och exploateringsgrad, om trafikförhållandena i området, om påverkan på områdets karaktär och natur- och kulturvärden, om intresset av att bevara befintlig byggnad eller om gjorda avvägningar utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklagande skall upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - A.T.B. m.fl. yrkade i ansökningen om rättsprövning att Regeringsrätten skulle inhämta yttrande från Riksantikvarieämbetet och anförde vidare bl.a. följande. Regeringen har utfört en summarisk bedömning och motiverat sig summariskt på ett sätt som inte är förenligt med förvaltningslagen. Klagorätten är obegränsad i och med att en klagande är sakägare i lagens mening. Det går inte att förstå vad regeringen menar med sitt uttalande om att prövningen i realiteten blir begränsad. Vidare är regeringens uttalanden och bedömning rättsligt felaktiga. - Regeringsrätten (2007-05-30, Nordborg, Eliason, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta yttrande från Riksantikvarieämbetet. - Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § skall Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten konstaterar inledningsvis att förvaltningslagen inte är direkt tillämplig på handläggningen av regeringsärenden. Vad gäller hänsynstagandet till allmänna och enskilda intressen har Regeringsrätten i RÅ 1994 ref. 39 uttalat att en besvärsmyndighet inte av processuella skäl bör kunna undandra sig en prövning av de grunder som en enskild person som har klagorätt åberopar till stöd för ett besvärsyrkande men att det materiella innehållet i PBL:s regelsystem kan leda till att prövningen i realiteten blir mycket begränsad. - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om inhämtande av yttrande från Riksantikvarieämbetet. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2007-05-02, Nilsson)