RÅ 2007:82

Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.

Kammarrätten i Jönköping

Upplysningscentralen AB (bolaget) begärde hos Överförmyndarnämnden i Örebro kommun att få uppgift på vilka personer som enligt bilaga 1 till begäran har förvaltare utsedd. Bilaga 1 innehöll samtliga personer med namn och personnummer, 16 år eller äldre, som per den 7 juni 2006 var folkbokförda i Örebro kommun.

Överförmyndarnämnden beslutade att avslå begäran med stöd av 9 kap. 14 § sekretesslagen (1980:100), SekrL, och anförde som skäl följande. Av handlingarna framgår att bolaget är ett kreditupplysningsföretag som till kunder distribuerar kreditupplysningar innehållande information om bl.a. privatpersoner. - Enligt förarbetena till sekretesslagen (prop. 1979/80:2 Del A s. 190) skall skada eller men anses följa på varje åtgärd som typiskt sett upplevs som en påtaglig nackdel för den berörde, även om åtgärden är fullt rättsenlig och i övrigt acceptabel. - Mot angiven bakgrund och med hänsyn till den vidarespridning av uppgifterna som förutsätts vara syftet med begäran, finner Överförmyndarnämnden att det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att de enskilda lider skada eller men.

I överklagande hos kammarrätten vidhöll bolaget sin begäran och anförde i huvudsak följande. Enligt 11 § förmynderskapsförordningen (1995:379), FFO, skall överförmyndare, om det begärs, lämna ett utdrag ur det register över förmynderskap m.m. som enligt samma förordning skall föras av överförmyndaren. Ett sådant registerutdrag skall vara utformat enligt bilaga till förordningen. Det framgår inte av förordningen eller av bilagan hur en förfrågan om registerutdrag skall utformas, och det får anses ligga i sakens natur att en sådan förfrågan kan ske tämligen formlöst. Enligt ordalydelsen i förordningen och av bilagans utformning kan den slutsatsen dras att utgångspunkten för förfrågan bör vara en enskild person, varvid överförmyndaren har att lämna ett registerutdrag enligt bilagan om vem som är förvaltare för den omfrågade personen tillsammans med vissa närmare uppgifter om förvaltaren. Ett registerutdrag kan naturligtvis inte lämnas om en omfrågad för det fall denne inte skulle stå under ställföreträdarskap. Ett korrekt förfarande i det nu aktuella fallet hade således varit att överförmyndarnämnden lämnat registerutdrag enligt förordningen avseende alla de omfrågade personer som har ställföreträdarskap registrerat i kommunen. Övriga förfrågningar hade bort besvaras på lämpligt sätt, t.ex. med angivande av att registerutdrag inte kan lämnas då ställföreträdarskap inte finns registrerat. - Överförmyndarnämnden har valt att betrakta bolagets framställning som en begäran att utfå allmän handling och avstått från att beakta reglerna om registerutdrag i FFO. Det torde vara uppenbart att bolagets framställning inte avsåg utfående av uppgifter om vilka personer som har förvaltare utsedda. Det framgår av framställningens rubrik att det är fråga om en begäran om registerutdrag. Bolaget har också i framställningen lämnat preciserade uppgifter avseende de omfrågade personerna. En sekretessprövning av framställningen kan inte leda till att de begärda uppgifterna inte kan lämnas ut.

Överförmyndarnämnden avstyrkte bifall till överklagandet och anförde följande. Nämnden skall på begäran lämna utdrag ur det register som den är skyldig att föra enligt FFO. Någon skyldighet, som bolaget påstår, att lämna ut registeruppgifter om vilka personer som har ställföreträdare, kan inte anses föreligga enligt FFO. Oavsett överförmyndarnämndens skyldighet att föra register, måste en prövning göras i varje enskilt fall huruvida uppgifter kan lämnas ut eller inte. Vid denna prövning har nämnden funnit att men föreligger. Det är lagstiftarens mening att det genom den kungörelse som sker i Post- och Inrikes Tidningar skall kunna följas vilka personer som har ställföreträdare.

Domskäl

Kammarrätten i Jönköping (2007-01-26, Lindgren, Gårdmark, Hagelin, referent) yttrade: Bolaget har vid ett tidigare tillfälle hos Överförmyndarnämnden i Örebro kommun begärt att få en förteckning med personnummer över samtliga förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken som vid viss tidpunkt stod under nämndens tillsyn. Överförmyndarnämnden avslog bolagets begäran med hänvisning till 9 kap. 14 § SekrL. Sedan bolaget överklagat nämndens beslut fann kammarrätten genom dom den 15 maj 2006 (mål nr 1281-06) att överklagandet inte kunde bifallas. Kammarrättens dom överklagades till Regeringsrätten, som den 26 september 2006 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 3971-06). - Bolagets begäran i förevarande mål har rubriken "Begäran om utdrag ur registret över aktuella förvaltarskap för personer enligt bilaga 1 folkbokförda i ÖREBRO KOMMUN ...". Den till framställningen fogade bilaga 1 innehåller 1 427 datalistor med namn och personnummer på samliga i Örebro kommun folkbokförda personer som den 7 juni 2006 var 16 år eller äldre. Listorna är sorterade i personnummerordning. Varje lista upptar cirka 75 individer. Således omfattar bolagets begäran cirka 107 000 personer. - Enligt 9 § FFO skall varje överförmyndare föra ett register över bl.a. de ställföreträdarskap som avses i 14 kap. 1 § första stycket föräldrabalken, dvs. bl.a. förvaltarskap. För att visa vem som är förordnad ställföreträdare för en enskild och på vilken grund ställföreträdarskapet vilar, skall enligt 11 § FFO överförmyndaren lämna ett utdrag ur registret, om det begärs. För den som står i begrepp att med någon annan företa en rättshandling finns ett berättigat intresse av att kunna vända sig till överförmyndaren och begära ett utdrag ur registret. Någon sådan situation kan knappast föreligga beträffande samtliga i bolagets begäran omnämnda personer. Med hänsyn till det anförda finner kammarrätten att bolagets framställning inte kan anses vara en sådan begäran som avses i 11 § FFO. Framställningen är i stället att anse som en begäran enligt tryckfrihetsförordningen att utfå allmän handling. Härav följer, som överförmyndarnämnden funnit, att det får prövas om bestämmelserna i 9 kap. 14 § SekrL utgör hinder mot att bifalla bolagets begäran. Vid denna prövning instämmer kammarrätten i överförmyndarnämndens bedömning. Överklagandet kan således inte vinna bifall. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Bolaget fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Kammarrätten har gjort en felaktig bedömning och ansett att bolagets begäran om registerutdrag inte kvalificerar sig som en sådan utan i stället ska bedömas som en begäran om att få ta del av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Av 11 § FFO framgår att överförmyndaren ska lämna ut ett utdrag ur registret om det begärs. Registerutdraget ska visa vem som är förordnad ställföreträdare för en enskild och på vilken grund ställföreträdarskapet vilar. Kammarrätten har i dom den 15 maj 2006 i mål nr 1281-06 uttalat att registerutdrag ska lämnas ut om förfrågan avser viss i begäran angiven person. Det finns inte stadgat något krav att särskilda skäl eller omständigheter måste ligga till grund för en sådan begäran. Kammarrätten har i nu aktuellt mål utan stöd begränsat författningsregleringen på ett sätt som är godtyckligt och därtill i direkt strid med författningens lydelse. Motiven för att ett register ska föras och att uppgifter ska lämnas ut är att uppgifterna vid förfrågan ska göras tillgängliga. Om det varit lagstiftarens mening att en begäran om registerutdrag på något sätt måste kvalificeras för att efterkommas hade ett sådant stadgande influtit i författningstexten. Skulle kammarrättens dom stå fast saknas möjlighet att förutse när en begäran om registerutdrag ska efterkommas.

Regeringsrätten (2008-01-07, Billum, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget har i skrivelse daterad den 9 juni 2006 hos Överförmyndarnämnden i Örebro kommun begärt att få ett utdrag ur nämndens register över aktuella förvaltarskap. Bolagets begäran inskränkte sig till uppgifter om vilka personer, enligt en till skrivelsen fogad bilaga, som hade förvaltare utsedd. Frågan i målet är om dessa uppgifter omfattas av sekretess och om uppgifterna trots detta kan utlämnas till bolaget.

Av 1 kap. 2 § SekrL framgår att sekretessbelagd uppgift inte får röjas i andra fall än som anges i lagen eller i lag eller förordning till vilken SekrL hänvisar. Enligt 9 kap. 14 § gäller sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Enligt 7 kap. 16 § gäller sekretess för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).

Enligt 11 kap. 27 § föräldrabalken skall rätten genast kungöra beslut om anordnande och upphörande av förvaltarskap i Post- och Inrikes Tidningar.

Enligt 11 § FFO har överförmyndaren en skyldighet att på begäran lämna utdrag ur det register som myndigheten är skyldig att föra över bl.a. förvaltarskap. Utdraget ska visa vem som är förordnad ställföreträdare för en enskild och på vilken grund ställföreträdarskapet vilar.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

SekrL innehåller ingen hänvisning till FFO. Härav följer att bolagets begäran, utan hinder av att den formulerats som en begäran om utdrag ur överförmyndarnämndens register över förvaltarskap, skall sekretessprövas enligt 9 kap. 14 § SekrL. Bestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit vilket innebär en presumtion för sekretess. Denna presumtion gäller även det förhållandet att förvaltare förordnats för en viss person. Uppgift hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd om att en viss person har förvaltare utsedd kan därför lämnas ut endast om detta kan ske utan risk för skada eller men för den person som uppgiften avser.

Syftet med kungörelse enligt 11 kap. 27 § föräldrabalken är att tredje man skall få kännedom om såväl förvaltarförordnanden som den huvudsakliga omfattningen av ett förordnande (prop. 1987/88:124 s. 148). Skyldigheten enligt 11 § FFO att på begäran lämna ut utdrag ur överförmyndarens register har samma syfte. Lagstiftningen utgår alltså från att det kan vara av väsentlig betydelse för tredje man att få kännedom om att en viss person har förvaltare utsedd. Detta måste enligt Regeringsrättens mening beaktas vid tillämpningen av den aktuella sekretessbestämmelsen.

Bolaget bedriver kreditupplysningsverksamhet. Sådan verksamhet syftar till att förse kreditgivare med information om privatpersoner och andra som kreditgivaren överväger att göra affärer med. Kreditupplysningar används alltså som underlag för kreditbedömningar och andra bedömningar av ekonomiska risker och har därmed stor betydelse för affärslivets funktion och effektivitet.

Kreditupplysningsverksamhet omfattas av bestämmelserna i kreditupplysningslagen (1973:1173). Av 3 § framgår att kreditupplysningsverksamhet, med visst nu ej aktuellt undantag, får bedrivas endast efter tillstånd av Datainspektionen. Sådant tillstånd får enligt 4 § meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Enligt 6 § skall kreditupplysningsverksamhet bedrivas så att den inte leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt till att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller lämnas ut. Uppgifter om fysiska personer får samlas in endast för kreditupplysningsändamål. Av 15 och 17 §§ framgår att Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen och att inspektionen får förelägga en tillståndshavare att vidta rättelse om denne har åsidosatt någon bestämmelse i lagen eller något villkor som har meddelats för verksamheten. Om rättelse inte kan åstadkommas på något annat sätt får tillståndet återkallas. Detsamma gäller om förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte längre föreligger. Sammanfattningsvis framgår av kreditupplysningslagen att kreditupplysningsverksamhet är underkastad en sträng reglering som innebär att den bara får bedrivas efter Datainspektionens tillstånd, att den står under kontinuerlig tillsyn av inspektionen och att tillståndet kan återkallas om tillståndshavaren missköter sig.

Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att en uppgift om att en viss person har förvaltare utsedd är av sådant slag att den normalt kan lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag utan hinder av sekretess. På grund härav och då det inte framkommit något som tyder på att de efterfrågade uppgifterna kan komma att behandlas i strid med personuppgiftslagen skall bolagets överklagande bifallas på så sätt att de uppgifter som bolaget avsåg med sin begäran hos överförmyndarnämnden skall lämnas ut till bolaget. Det bör ankomma på nämnden att lämna ut uppgifterna.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom förordnar Regeringsrätten att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken skall lämnas ut till bolaget i enlighet med bolagets skrivelse daterad den 9 juni 2006. Målet överlämnas till Överförmyndarnämnden i Örebro kommun för handläggning.

Föredraget 2007-11-14, föredragande Hofvander, målnummer 1355-07