RÅ 2008 not 181

Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Rättsprövning -plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / För att ge förutsättningar för anläggande av en camping (fråga bl.a. om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, avslag) / Yrkande om inhämtande av kompletterande utredning avvisades då Regeringsrätten vid sin prövning hade att utgå från det material som regeringen haft att bedöma

Not 181. Ansökan av Stråvalla Tångallmänning m.fl. om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. -Kommunstyrelsen i Varbergs kommun (2006-03-28) beslöt att anta detaljplan för del av Stråvalla-Kärra 1:3. - Detaljplaneområdet var beläget inom del av Stråvalla-Kärra 1:3. Området låg ca 0,5 km nordöst om korsningen mellan väg 853 och väg 845 ("gamla E6") och ca 2,5 km väster om Stråvalla kyrkby. Planområdet var ca 6 ha stort. Campingen låg ca 1,5 km från havet. Detaljplanen syftade huvudsakligen till att ge förutsättningar för anläggning av en camping med ca 150 platser. - Ingen detaljplan fanns för området. Området ingick i de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kapmiljöbalken. Översiktsplan (0P2000) som antogs i kommunfullmäktige september 2001 angav följande riktlinjer för område 305 där föreslagen camping ingick - :305. Stocken - Kuperat skogsområde med några mindre grupper med framför allt fritidsbostäder. Bevarandevärt rekreationsområde för kringboende med en vacker utsikt över havet från berget i väster. - Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vilket hänsyn ska tas. Sttandskyddsbestämmelser gäller inom 100 m från Löftaån. Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 50 m från E6 och 30 m frän väg 845. - Riktlinjer: - Området ska bevaras som friluftsområde med viss befintlig fritids- och helårsbebyggelse. - Kommunstyrelsens beslut överklagades bl.a. av Styrelsen i Stråvalla Tångallmänning och S-O.C. delägare i Stråvalla-Kärra dikningsföretag 1-2. - Länsstyrelsen i Hallans län (2006-09-06) avvisade överklagandena från bl.a. Stråvalla Kärra Dikningsföretag nr 1-2 och avslog överklagandena i övrigt och fastställda detaljplanen. Som skäl för sitt beslut anförde länsstyrelsen bl.a. följande. Enligt reglerna i 5 kap 30 § (1987:10), PBL, ska sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt organisation av hyresgäster underrättas om antagandet om de senast under utställningstiden skriftligen har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda eller om de har rätt att överklaga på grund av bestämmelsen i 13 kap. 5 § andra stycket första meningen. Sakägare är enligt PBL i första hand fastighetsägare och innehavare av annan särskild rätt till fast egendom än bostadsrätt eller hyresrätt (grop 1985/86:1 s. 459). I kommentarer till PBL (Didon m.fl. sid. 13:12) anges följande " Enligt fast praxis anses beslut avseende detaljplan angå ägare till de fastigheter som ligger inom planområdet eller som gränsar direkt till detta. Även om en gata eller väg skiljer klagandens fastighet från den i ärendet aktuella eller från planområdets gräns brukar rätt att överklaga anses föreligga. Därutöver anses beslutet angå ägare till fastigheter i nära grannskap, om de är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, natur- eller trafikförhållandena på platsen m.m."- Länsstyrelsen finner att Stråvalla Kärra Dikningsföretag nr 1-2 ej senast under utställningen yttrat sig över planförslaget och därmed ska avvisas. Stråvalla Tångallmänning har i sin överklagandeskrivelse bl.a. anfört följande. Dagvatten: Kräver att kommunen upphäver campingbeslutet från den 28 mars 2006 till dess att dagvattenfrågan är löst. Byggnadstillstånd ska ej ges för campingen förrän allt är klart avseende dagvattenfrågan. Mer dagvatten ska ej avledas till stranden än vad som sker i dagsläget (dikningsföretag 2) . Exploatören ska ställa ekonomisk säkerhet i form av bankgaranti i dikningsföretag 1. Kommunen har gått med på för låg säkerhet i projektets garantikostnader i exploateringsavtalet. - Parkering: Campingverksamheten förväntas ge ökad trafikbelastning vid stråvalla strand. Kräver att kommunen upphäver campingbeslutet från 28 mars 2006 eftersom parkeringsfrågan inte är löst. -Vägar: Kräver att ytterligare mötesplatser anläggs på Strandvägen som leder ner till stranden som är smal. Kräver att rondell byggs vid korsningen till väg 843 samt att hastighetsbegränsning införs från campingen till korsningen med väg 843. Kräver att fordons- och gångtrafik förbjuds. - S-O.C. m.fl. krävde att länsstyrelsen skulle upphäva antagandebeslutet från 28 mars 2006 till dess att dagvattenfrågan var löst och genomförd. Dagens rörledningar kunde ej ta emot mer vatten från berörda områden. Förrättning pågick. - Länsstyrelsen anförde som sin bedömning följande: PBL bygger bl. a. på principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor, sona rör hur marken inom kommunen skall användas och miljön utformas. Länsstyrelsen bevakar dock att frågor om riksintressen, mellankommunal samordning, miljökvalitetsnormer samt hälsa och säkerhet tillgodoses, i första hand under samrådsförfarandet men ytterst också genom den eventuella prövning av kommunens antagandebeslut, som Länsstyrelsen kan besluta om enligt 12 kap. 1 § PBL. - En grundregel är att viktiga principfrågor om kommunens utbyggnad och utveckling inte skall kunna ändras genom att enskilda överklagar kommunens beslut att anta en detaljplan. Enskilda sakägare och andra intressenter skall alltså normalt inte kunna åberopa olika allmänna intressen för att få ett kommunalt beslut upphävt eller omprövat. Den omständigheten att man bor eller äger en fastighet inom eller i anslutning till ett planområde innebär inte att man tillerkänns avgörande möjligheter att styra över kommunens utveckling och avgöra hur olika allmänna intressen skall vägas mot varandra.. Överklaganden från enskilda skall i princip bara kunna avse frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare/boende inom eller i anslutning till planområdet. I många fall kan dock frågor som är av betydelse för den enskilde sammanfalla med allmänna och övergripande intresseavvägningar. - Ett överklagande kan givetvis avse alla omständigheter som är av betydelse för den fråga som överklagandet gäller. Länsstyrelsens prövning av överklagade detaljplaner inriktas dock i första hand på avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen, eller mellan motstående enskilda intressen samt om det ifrågasätts - på att kommunen handlagt planärendet på ett formellt riktigt sätt. - Länsstyrelsen ändrar normalt inte i någon väsentlig mån kommunala markanvändningsbeslut och gör med anledning av överklaganden mycket sällan några väsentligt annorlunda bedömningar i fråga om exploateringsgrad, tillgång till service, trafiksystemets standard och andra liknande kvalitetsfrågor än vad kommunen gjort. - Tillämpliga bestämmelser m.m.. I 1 kap. 2 § PBL stadgas att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten (det s.k. kommunala planmonopolet). - I 1 kap. 5 § PBL anges att vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet. - I 2 kap. 1 § PBL skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt godhushållning. - I 2 kap. 3 § PBL anges att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, jord-, berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, möjligheterna att förebygga vatten- och föroreningar samt bullerstörningar. Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. - I 3 kap. 2 § PBL anges att byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. - I kap. 5 § 2 PBL anges att vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. - I 5 kap. 18 § PBL (nuvarande lydelse) anges att detaljplanen ska grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. - När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22, §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §. miljöbalken. - Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för bl.a. permanent campingplats. - Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje stycket skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första och andra styckena miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tillämpas. - I 5 kap. 29 § PBL anges att detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. - I 13 kap. 8 § första stycket PBL anges att den myndighet som har att pröva överklagandet av ett beslut att anta en detaljplan antingen skall fastställa eller upphäva beslutet i dess helhet. Om kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt. Utan kommunens medgivande får ändringar av ringa betydelse göras. - Hela planområdet ligger inom det s.k. Kustområdet i Halland som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB. I 4 kap. 2 § anges att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. - I fråga om allmänna intressen - Några av de klagande anför att marken borde användas på annat sätt. Länsstyrelsen finner att kommunens antagandebeslutet, vad avser allmänna intressen, ligger inom ramen för det handlingsutrymme som PBL ger kommunen. - Buller och andra störningar från campingen. I 3 kap 2 § PBL anges att byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. - Föreslagen campingplan bedöms möjliggöra 150 stycken campingplatser. Planförslaget är ca 6 ha stort. Campingområdet gränsar på ett ställe till en bostadsfastighet (Stråvalla- Kärra 1:75). I aktuellt avsnitt har en skyddszon på 25 m instuderats till bostadsfastigheten med krav på plantering. Ingen del av campingen i övrigt blir belägen närmre bostäder än 25 m. Runt hela campingen finns krav på en planteringszon som är minst 5 m bred. Krav på stängselskyldighet samt utfartsförbud finns på några ställen i planförslaget. Körbar angöring till campingområdet sker endast på ett ställe, nämligen i söder. Plankartan har kompletterats med planbestämmelse om att camping är tillåten endast 1 mars - 31 okt. - I samband med planläggning finns ett generellt krav på att tillse att man upprätthåller erforderliga avstånd mellan bostäder och verksamheter av olika slag. Vid en bedömning av vilka avstånd som erfordras måste man anlägga ett långsiktigt och allsidigt perspektiv samt dessutom beakta hur marken skall användas, vilka verksamheter som kan komma ifråga, verksamhetens omfattning nyttjandetid och störningsgrad. Förekommande mark-, terräng- och vegetationsförhållanden samt omgivande bebyggelsemiljö måste givetvis också vägas in och beaktas. Vidare behöver man ta hänsyn till områdets karaktär. Vid en avvägning mellan motstridiga intressen måste alltid tillses att planläggningen inte medför sådana betydande olägenheter för omgivningen eller sådana inskränkningar i nyttjande av fastigheten att enskilda intressen blir kränkta. Omständigheter som därvid normalt tillmäts betydelse är om planen kan medföra påtagligt försämrade utsikts-, ljus- eller nyttjandeförhållanden. Även olägenheter från en byggnads / anläggnings tilltänkta användning i form av luftföroreningar, buller, skakningar, ljus, eller andra liknande störningar som inte är helt tillfälliga skall tillmätas betydelse. Det måste dock finnas konkreta omständigheter som talar för att en störningsrisk är för handen. Enbart den omständigheten att en byggnad eller en anläggning väcker olust eller inger farhågor för störningar skall normalt sett inte utgöra hinder mot en detaljplan. Den nu antagna detaljplanen kan enligt Länsstyrelsen inte anses medföra sådana betydande olägenheter för omgivningen eller några andra påtagliga nackdelar eller inskränkningar av sådan omfattning att enskilda intressen kan anses bli kränkta. Enligt Länsstyrelsen föreligger därför i detta avseende inte någon grund för att upphäva kommunens antagandebeslut. - De allmänna vägarna 845 (ga E6) och 853 berörs av planförslaget. Vägverket är huvudman för dessa vägar. Vägverket har i samrådsskedet 2004-11-15 framfört att trafiken på väg 853 är 150-200 fordon /årsmedeldygn och hastigheten 70 km. Vägverkets. synpunkter på planförslaget gäller huvudsakligen campingens anslutning till den enskilda vägen N304U som ansluter till väg 853. Exploatören har tecknat avtal med Hulegårdens vägförening, som är huvudman för N304U, om framtida åtgärder på vägavsnittet. Vägverket har i övrigt inte haft erinran mot planförslaget. Länsstyrelsen finner därför att framförda synpunkter avseende krav på cirkulationsplats och hastighetssänkningar kan lämnas utan åtgärd. - I 4 kap. 2 § miljöbalken anges att inom kustområdet i Halland skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. - I 4 kap. 4 § miljöbalken anges vidare att fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.. - I förarbetena till lagen framgår bl.a. följande: Prop. 1985/86:3 vol. 1 sida 177: "Det är viktigt att attraktiva områden både på fastlandet och i skärgården hålls tillgängliga för allmänheten. För berörda kust- och skärgårdsområden innebär förevarande paragraf att attraktiva områden för turism och friluftsliv bör användas så att ett allsidigt utnyttjande möjliggörs". "Anläggningar som kan hindra eller avhålla allmänheten från att utnyttja stränderna bör undvikas. Reservation av mark kan behöva göras för stugbyar, vandrarhem, campingplatser och fritidsbåtshamnar. - Länsstyrelsen gör därmed den bedömningen att det finns lagstöd för det rörliga friluftslivet. Stränder med turist- och rekreationsvärde ska kunna hållas tillgängliga för allmänheten genom exempelvis campingplatser mm. Stråvalla strand kan anses vara är en angelägenhet för befolkningen i ett bredare perspektiv. - I exploateringsavtal med exploatören har angivits att "i den mån campingverksamheten förväntas ge ökad trafikbelastning vid Stråvalla strand och kommunen får ökat deltagande i parkeringsanordningar och tillfartsvägar till den allmänna badstranden ska kommunens kostnader för detta ersättas av exploatören. - Länsstyrelsen finner att föreslagen camping visserligen påverkar badplatsen, parkeringen och tillfartsvägar till Stråvalla strand, speciellt varma sommardagar, men inte i den grad att planförslaget ska upphävas. - Flera kräver att detaljplanens antagandebeslut upphävs med hänvisning till dess att dagvattenfrågan helt är löst och utredd. - Av handlingarna kan utläsas att området är av instängd karaktär och genererar i dagsläget en betydlig mängd av dräneringsvatten. Vidare anges att någon möjlighet till anslutning av dagvattnet till kommunalt nät ej finns. Dagvattenavledningen från området ska anslutas till det befintliga, gemensamma dagvattennätet som avvattnar området. Dagvattnet ska leds genom ett system av ledningar resp. öppna diken och vidare via bäck till utlopp i havet. För systemet finns idag olika huvudmän för skilda delar. Lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun har påbörjat arbete med lösning för områdets dagvattensystem för både befintlig och ny bebyggelse. Vidare anges i exploateringsavtal tecknat mellan kommunen och exploatören bl.a. att "exploatören anlägger utan kostnad för kommunen för området erforderliga dagvatten- eller dräneringsledningar samt ansvarar för erforderliga tillstånd avseende utsläpp av dag- eller dräneringsvatten. Exploatören förbinder sig till att medverka till att exploateringsområdets dagvattenavledning införlivas i Stråvallaområdets dagvattensystem i enlighet med pågående anläggningsförrättning". - Länsstyrelsens anser att i samband med. framtagande av detaljplanförslaget borde även en dagvattenutredning av fackman ha framtagits som visat på hur dagvattnet skulle kunna omhändertas både inom och utanför planområdet. Någon möjlighet att nu bedöma huruvida enskilda intressen kan komma att kränkas med anledning av dagvattnet från campingen finns inte. Med beaktande av pågående ovan nämnda lantmäteriförrättning samt vad som anges i exploateringsavtalet anser länsstyrelsen ändå att dagvattenfrågan inte utgör grund för att upphäva detaljplanen. - I nuvarande lydelse av 5 kap 18 § PBL anges i vilka situationer en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Kravet på miljöbedömning enligt reglerna i 6 kap.11-18 och 22 §§miljöbalken infördes den 21 juli 2004. Enligt övergångsbestämmelserna ska föreskrifterna tillämpas om planen börjat förberedas efter den 21 juli 2004. Av handlingarna framgår att ärendet påbörjades före detta datum. Krav på miljöbedömning föreligger därmed ej i aktuellt ärende. - Paragrafen ändrades även den 1 maj 2005 med avseende på stycke två i den äldre versionen, nuvarande stycke tre. Enligt övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser gälla för planer som formellt börjat förberedas före ikraftträdandet. I den äldre versionen angavs att "miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas, om detaljplanen medger en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningens med mark och vatten och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska utgöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser". - I aktuellt fall har en miljökonsekvensanalys- checklista tagits fram daterad 2005-03-10. Denna anger att campingen inte kommer att förorsaka någon betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark och vatten och andra resurser. Länsstyrelsen finner att något krav på miljökonsekvensbeskrivning ej föreligger. - Övriga synpunkter däribland önskemålet att bibehålla befintlig väg söder om Stråvalla-Kärra 1:73 och 1:79 bedöms ej relevant då fastigheterna har tillfart från Långamossevägen. Tillfart till Stråvalla-Kärra 1:75 och pumphus är reglerad i planförslaget. Campingens huvudentré finns i planområdets sydöstra del, i anslutning till reception och kiosk. De fotgängare från campingen som möjligtvis kommer att utnyttja vägen förbi Stråvalla-Kärra 1:91 och 1:43 m.fl. fastigheter bedöms inte kränka enskildas intressen i sådan omfattning att förslaget inte kan godtas. Lekplatsen kommer att delvis bli bullerdämpad av uthyrningsstugorna. -Med hänsyn till de förutsättningar som gäller för området bedömer Länsstyrelsen att planförslaget har en sådan utformning som ligger inom ramen för det handlingsutrymme som PBL ger kommunen. Länsstyrelsen konstaterar att förslaget uppfyller bestämmelserna i 1, 2, 3 och 5 kap. PBL. Länsstyrelsen har för rubricerad detaljplan den 11 april 2006 beslutat att någon prövning enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen inte skall ske. Några skäl att nu göra ett annat ställningstagande föreligger ej. Enskilda intressen bedöms inte heller kränkas i sådan mån att förslaget därför inte kan godtas. Överklagandena skall därför avslås. - Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. S-O.C och Stråvalla Tångallmänning. S-O.C. med flera anförde bl.a. följande. Enligt utställningsutlåtandet pågår en utredning om hur dagvattnet skall omhändertas för Stråvalla-Kärra. En redovisning av lösningen av dagvattenhanteringen skulle ske innan planen antogs men det har inte presenterats någon lösning. De har bifogat förslag till tänkbar lösning. I planhandlingarna anges att dag- och dräneringsvatten skall omhändertas lokalt med avrinning till recipienten genom befintliga avvattningssystem. Dikesföretaget har inte lämnat tillåtelse för att släppa dag- och dräneringsvatten från campingen till befintliga ledningar. Ledningarna kan inte ta emot mer vatten från berörda områden. Redan i dag förekommer översvämningar på hösten och våren, bl.a. vid nederbörd på 15 mm eller mer. S-O.C., som äger fastigheten Stråvalla-Kärra 2:52, har bekostat underhåll och nytillkomna ledningar till stamledningen. Anslutningsledningarna från Långamosse och föreslagen camping är i dag otillräckliga och i dåligt skick. Den enda tänkbara lösningen är en samordnad lösning. En dellösning för enbart campingen är inte ekonomiskt försvarbar. Utformningen av och bildandet av samfällighet samt dragning av ledningar bör utformas och dimensioneras enligt beräkning vid högvatten, +20 procent. Ingen ökad belastning tolereras av dikesföretaget. Enligt uttalande av lantmätare kommer vidare troligtvis förrättning och genomförande av ledningsdragning att ta minst fem år. - Stråvalla Tångallmänning anförde bl.a. följande. Länsstyrelsen uttalar att campingen omfattar 150 platser. Till detta tillkommer 39 lägenheter i form av en stugby samt tre villor. Föreningen anser att följande tillägg bör införas "Under icke sommarsäsong skall det inte finnas uppställda campingvagnar på campingplatsen och ej heller någon bosättning i stugbyn, dvs. ingen verksamhet över huvud taget" samt att "Campingsäsongen bör sträcka sig mellan 1 maj - 30 september". Enligt utställningsutlåtandet skall dagvattenfrågan vara löst innan planen antas vilket inte har skett. Det finns i dag två förslag på lösningar av dagvattenfrågan från Lantmäterimyndigheten i Varberg. Antagandebeslutet bör upphävas i avvaktan på att dagvattenfrågan är löst praktiskt och ekonomiskt. Inte heller parkeringsfrågan är löst. Beträffande vägarna framförs att det i dag finns tre olika vägval för att nå campingen. Endast en väg är avsedd för biltrafik. Föreningen kräver att en rondell anläggs vid korsningen mellan väg 853 och 845 och att denna skall vara klar innan planen får påbörjas, att gångtrafik förbjuds på den enskilda vägen, att fler mötesplatser anlägges på Strandvägen samt att hastighetsbegränsning om 50 km/tim införs på väg 853. En miljöutredning avseende buller och lukt bör utföras av expertis på området. Ett staket bör anordnas runt campingplatsen. En enkät har genomförts som visar ett motstånd mot detaljplanen. - Regeringen (Miljödepartementet, 2007-04-25)avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut följande. Regeringen har i förevarande ärende endast att pröva den av kommunstyrelsen den 28 mars 2006 antagna detaljplanen. Vid denna prövning har regeringen enligt 13 kap. 8 § PBL att antingen fastställa planen eller upphäva beslutet i dess helhet. Därvid kan konstateras att en överprövande myndighet inte kan ge detaljplanen en annan utformning än den som kommunen angivit. Frågor som rör den närmare utformningen av bebyggelsen prövas i samband med planens genomförande. - Vad först gäller invändningen om jäv med hänsyn till att den konsult som på uppdrag av exploatören tagit fram planförslaget även upprättat miljökonsekvensanalysen konstaterar regeringen att enligt PBL ankommer det på kommunen att, när förslag till detaljplan upprättas, svara för samråd och sammanställningar av inkomna anmärkningar. Av planhandlingarna framgår inte att konsulten deltagit i denna handläggning. Inte heller i övrigt har det framkommit sådana omständigheter att kommunens beslut bör upphävas på grund av jäv. - Av planhandlingarna framgår bl.a. att Lantmäterimyndigheten i Varberg har påbörjat en förrättning om hur dagvattnet skall avledas för både aktuellt och omgivande områden. Dessutom framgår att marken inom campingen även fortsättningsvis i huvudsak kommer att vara gräsbevuxen. Mot denna bakgrund och till jordbruksverkets utredning den 20 december 2006 samt med hänsyn till att detaljplanen avser att möjliggöra huvudsakligen campingverksamhet anser regeringen att det är tillräckligt utrett i ärendet att det går att lösa dagvattenhanteringen för att planen skall kunna godtas. Den slutliga lösningen i den delen får prövas vid genomförandet av planen. Regeringen finner vidare att det underlag som föreligger är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna av detaljplanens genomförande för området. Det har inte framkommit att planen medför sådan betydande miljöpåverkan att det varit nödvändigt att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. Den omständigheten att det är många boende i området som motsätter sig detaljplanen utgör inte skäl till annat ställningstagande. - Vad gäller invändningen att vägen sydost om fastigheterna Stråvalla-Kärra 1:73 och 1:79 tas bort konstaterar regeringen att det av planhandlingarna framgår att tillgängligheten till pumphuset, som är gemensam för ett fåtal fastigheter, tillgodoses/säkras genom servitut över den västligaste villatomten. Regeringen finner därmed att skälig hänsyn tagits till befintliga förhållanden. - Vid prövningen i övrigt finner regeringen att de olägenheter i form av bl.a. förändrad utsikt som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört om störande buller och ljus, om luftföroreningar, om valt läge för campingplatsen, om exploateringsgrad, om behov av inhägnande av området eller om trafik- och parkeringsförhållandena i området utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden skall upphäva planbeslutet. Frågor som rör vilka närmare föreskrifter eller åtgärder i övrigt som kan behövas för att undvika skador eller olägenheter för omgivningen som detaljplanen kan medföra eller behov av rondell eller hastighetsdämpande åtgärder får övervägas i samband med planens genomförande. Regeringen finner inte heller att vad klagandena framfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Stråvalla Tångallmänning ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas och att Regeringsrätten dessförinnan skulle förordna om inhibition och företa syn på platsen. Tångallmänningen anförde bl.a. följande. Regeringen har inte tagit hänsyn till Jordbruksverkets utredning, som visar en betydande ökning av dagvattnet. Campingen kan inte fungera utan utbyggd dagvattenhantering. Parkeringen vid badstranden kommer att bli ett bekymmer i och med att Stråvallas befolkning ökar och särskilt om campingen kommer till stånd. Bilar kan inte mötas på Stråvalla strandväg, vilken leder ned till badstranden. De mötesplatser som har anlagts är inte tillräckliga. Dessutom bör en gångled anläggas. Lutningen på uppfartsvägen är större än vad detaljplanen medger. Den miljökonsekvensutredning som har upprättats har inte utförts eller kontrollerats av någon oberoende person, varför en jävssituation har förelegat. En miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas. - Stråvalla dikningsföretag nr 1 c/o S-O.C. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. Samtidigt begärdes inhibition av regeringens beslut till dess att en förrättning hos lantmäteriet var klar. Dikningsföretaget anförde att regeringen inte hade tagit hänsyn till Jordbruksverkets utredning som visar att dikningsföretagets ledningar i nuläget är för små för dagens vattenflöde. Vidare anfördes att tillfartsvägen inte var godkänd i fråga om bredd och lutning. - I beslut den 9 juli 2007 och den 2 augusti 2007 hade Regeringsrätten avslagit tångallmänningens yrkanden om inhibition och syn respektive dikningsföretagets yrkande om inhibition. - Stråvalla Tångallmänning hade därefter på nytt begärt inhibition av regeringens beslut. Vidare hade tångallmänningen krävt att Regeringsrätten skulle anmoda Varbergs kommun att göra en beräkning av det dagvattenflöde som i dagsläget lämnar campingen samt att göra en tillfällig lösning för att få stopp på översvämningsproblemen vid stranden. - Regeringsrätten (2008-12-22, Heckscher, Nordborg, Nord, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten ska i detta mål rättspröva det beslut regeringen fattat och har därvid att utgå från det material som regeringen haft att bedöma. Stråvalla Tångallmännings yrkanden att Regeringsrätten ska komplettera den utredning regeringen lagt till grund för sitt beslut med ytterligare utredning ska därför avvisas. - Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Av utredningen framgår inte att det förelegat jäv vid kommunens handläggning av ärendet. - Enligt 5 kap. 18 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) i den lydelse som är tillämplig i målet, ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Med hänsyn till den miljökonsekvensanalys som gjorts i planärendet med avseende på den miljöpåverkan i olika hänseenden som ett genomförande kan få, finner Regeringsrätten att det inte strider mot nämnda lagrum att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning saknas. - De av sökandena åberopade omständigheterna i övrigt visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte heller i övrigt anses strida mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Vid en sådan utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avvisar yrkandena om ytterligare utredning. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2008-12-11, Rosenquist Robertsson)