RÅ 2009 not 167

Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, övriga frågor / Elöverkänsligas Riksförbund ansågs inte vara en miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken / Kommande avgörande av utländsk högsta domstol ansågs inte utgöra skäl för vilandeförklaring (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Elöverkänsligas Riksförbund ansågs inte vara en miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken (rättsprövning av beslut om detaljplan, avvisning) / Placering av transformatorstation ansågs inte innefatta prövning av Elöverkänsligas Riksförbunds civila rättigheter och skyldigheter (detaljplaneärende, avvisning) / Beslut om detaljplan med placering av transformatorstation ansågs inte beröra Elöverkänsligas Riksförbunds civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (rättsprövning, avvisning)

Not 167. Ansökan av Bostadsrättsföreningen Brooméska Gården och Elöverkänsligas Riksförbund om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Lunds kommun beslutade den 30 augusti 2007 att anta detaljplan för Bytarebacken 29 m.fl. fastigheter. Planen syftar till att pröva lämpligheten att bygga på befintlig byggnad med kontor samt att omvandla parkmark till kvartersmark där vissa anordningar för kontorsbebyggelsen kan utföras. Sedan beslutet överklagats av Bostadsrättsföreningen Brooméska Gården (bostadsrättsföreningen) och ett antal privatpersoner avslog Länsstyrelsen i Skåne län överklagandena i beslut den 21 april 2008. Bostadsrättsföreningen och några privatpersoner överklagade länsstyrelsens beslut.Regeringen (Miljödepartementet, 2009-06-17) avslog överklagandena med följande motivering. Regeringen har endast att pröva den nu antagna detaljplanen. Vid denna prövning har regeringen enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att antingen fastställa eller upphäva planbeslutet i dess helhet. Regeringen kan inte pröva en annan planutformning än den som kommunen antagit. - Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att bygga på befintlig byggnad med kontor mot kvarterets innergård. Förslaget innebär även bl.a. att befintlig transformatorstation flyttas inom planområdet. - Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Enligt myndigheternas försiktighetsprincip avseende elektromagnetiska fält bör nätstationer placeras friliggande med ett avstånd till annan byggnad som överstiger 5 meter. En skuggstudie har genomförts som visar att den föreslagna tillbyggnaden medför en ökad skuggning av fastigheterna på Bytaregatan. - Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 12 kap. PBL. Detta innebär bl.a. att länsstyrelsen inte funnit att ett genomförande av detaljplanen skulle medföra att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. Regeringen finner inte att vad bostadsrättsföreningen anfört om strålning utgör skäl att frångå länsstyrelsens ställningstagande vad gäller dessa frågor. Regeringen konstaterar att avståndet mellan det planerade läget för transformatorstationen och närmaste bostadshus är ca 15 meter. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för klagandena, inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad dessa anfört om ökad skuggning utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört i övrigt utgör skäl för att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Bostadsrättsföreningen och Elöverkänsligas Riksförbund ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. De yrkade inhibition av beslutet och att Regeringsrätten skulle vilandeförklara målet till dess att Högsta domstolen i Frankrike hade avgjort ett pågående mål som rör avlägsnande av en mobilmast. - Bostadsrättsföreningen och Elöverkänsligas Riksförbund anförde bl.a. följande. En transformatorstation omges av elektromagnetiska fält och placeras därför enligt praxis på ett säkerhetsavstånd om minst fem meter till bostadshus. I den överklagade detaljplanen har transformatorstationen placerats 12,5 meter från bostadshuset. Säkerhetsavståndet är dock baserat på vetenskapliga rapporter om korttidseffekter av det elektromagnetiska fältet. Hänsyn bör tas även till långtidseffekter. Praxis rörande säkerhetsavstånd till bostadshus är inte heller enhetlig i landet. Det finns lämpligare ställen att placera transformatorstationen på. Ett antal myndigheter har gemensamt rekommenderat en försiktighetsprincip som innebär att man - när det gäller nya elanläggningar och byggnader - redan vid planeringen bör sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Detta har inte beaktats i den aktuella detaljplanen. Var transformatorstationen placeras är av väsentlig betydelse för barnens hälsa. Regeringen borde därför enligt 2 kap. 9 § miljöbalken ha angett särskilda skäl för att verksamheten ska få bedrivas. Vidare strider beslutet mot 3 kap. 2 § PBL, eftersom placeringen av transformatorstationen medför fara för barnen. - Regeringsrätten (2009-11-05, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Enligt 2 § rättsprövningslagen får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. - Med miljöorganisation avses enligt 16 kap. 13 § miljöbalken en ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen. - Det klandrade beslutet innefattar, såvitt avser Elöverkänsligas Riksförbund, inte någon sådan prövning av enskilds civila rättigheter och skyldigheter som avses i 1 § rättsprövningslagen. Inte heller är förbundet en sådan miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Förbundets ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrätten finner inte skäl att avvakta det kommande avgörandet av Högsta domstolen i Frankrike. Yrkandet om vilandeförklaring av målet ska därför avslås. - Målet i sak gäller placeringen av en transformatorstation. Enligt detaljplanen ska den placeras ca 15 meter från närmsta bostadshus. - Enligt 7 § rättsprövningslagen ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut, om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte, om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 2 kap. 9 § första stycket miljöbalken gäller att, om en verksamhet eller åtgärd kan befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, verksamheten får bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. Detta gäller även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt balken. - Enligt 3 kap. 2 § första meningen PBL ska byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Vid denna utgång faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen från Elöverkänsligas Riksförbund. - Regeringsrätten avslår yrkandet om vilandeförklaring. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-10-15, Runsten)