RÅ 2009 not 69

Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades

Not 69. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde A bl.a. följande. Han äger samtliga aktier i X AB och är verksam där på heltid som VD. Vidare är han VD och styrelseledamot i Y AB, ett bolag som börsintroducerades 200x. X AB var tidigare majoritetsägare i Y AB och innehar efter börsintroduktionen en större minoritetspost. A:s arbete i X AB har i huvudsak bestått i att han beslutat om förvärv och avyttring av aktierna i Y AB och ett tidigare holdingbolag till Y AB och i köp och försäljningar av börsnoterade aktier; under en period om ett och ett halvt år avyttrades aktier för sammanlagt ca 44 milj. kr. Vissa ytterligare transaktioner har förekommit i X AB. - A frågade om den beskrivna verksamheten i X AB under en treårsperiod medförde att han skulle beskattas för därefter lämnad utdelning enligt bestämmelserna i 57 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. -Skatterättsnämnden (2008-10-16, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Holgersson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell): Förhandsbesked. - Bestämmelserna i 57 kap. IL är inte tillämpliga på utdelning från X AB som beslutas och betalas ut under år 200y. - Motivering. - Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar ska, enligt 57 kap. 2 § IL, i viss omfattning tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Enligt kapitlets 4 § anses en andel i ett fåmansföretag kvalificerad bl.a. om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag vari det första företaget har ägt andelar. - Av förarbetena framgår att det grundläggande syftet med reglerna i 57 kap. IL är att motverka att vad som i grunden är arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster (prop. 1989/90:110 s. 467). Det framgår vidare att bestämmelserna endast ska tillämpas i fall då den skattskyldige varit verksam i företaget i sådan omfattning att hans arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen (a. prop. s. 468 och 703). - Parterna är överens om att det av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § följer att A:s verksamhet i Y AB inte medför att reglerna i kapitlet blir tillämpliga på utdelningen. - Skatteverket anser emellertid att hans verksamhet i X AB ska anses vara av sådan omfattning att den bör medföra beskattning enligt 57 kap. - Skatterättsnämnden delar parternas uppfattning avseende utomståenderegeln. - Fråga är då om en beskattning aktualiseras enligt 57 kap. IL på grund av att A ska anses ha varit verksam i X AB i betydande omfattning. Hans arbetsinsats i bolaget har i huvudsak bestått av köp och försäljningar av såväl börsnoterade aktier som onoterade aktier i fåmansföretag. - Arbetsinsatser i ett fåmansföretag vilka helt eller i allt väsentligt bestått av att förvalta värdepapper har i praxis inte i något fall medfört att aktierna i fåmansföretaget ansetts kvalificerade (se t.ex. RÅ 2004 ref. 61, RÅ 2004 not. 125, RÅ 2004 not. 162). I ett senare avgörande som gällde förvaltning av en fastighet hänvisade Regeringsrätten bl.a. till att den kapitalvinst som uppkommit till största delen syntes kunna hänföras till den goda värdeutvecklingen på fastigheter som stöd för att den tidsmässigt begränsade arbetsinsatsen inte haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget (RÅ 2007 ref. 15). - Köpen och försäljningarna av börsaktier som A utfört har under en del av den aktuella perioden varit frekventa och avsett inte obetydliga belopp. Mot bakgrund av vad som upplysts om A:s sammantagna arbetsförhållanden och med beaktande av omständigheterna i övrigt kan emellertid hans arbetsinsats i X AB i denna del inte anses ha haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget. - Förvärven och avyttringarna av onoterade aktier i fåmansföretag har avsett företag i vilka utomstående i betydande omfattning varit delägare. Med hänsyn härtill bör A:s arbetsinsats i detta avseende inte beaktas vid den aktuella prövningen. - Skatterättsnämnden finner mot bakgrund av det anförda att A inte kan anses ha varit verksam i X AB i betydande omfattning enligt 57 kap. 4 § IL och att därför utdelningen i fråga inte omfattas av reglerna i det kapitlet. - Nämndens sekreterare Roupe var av avvikande mening med motsvarande motivering som i föregående notis. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att A:s aktier i X AB utgjorde kvalificerade andelar enligt 57 kap. IL. - A bestred bifall till yrkandet och anförde bl.a. följande. Om verksamheten i X AB hade bedrivits direkt av honom hade resultatet av den varit hänförligt till inkomstslaget kapital. Redan av det skälet utgör aktierna i bolaget inte kvalificerade andelar. Till detta kommer att han inte varit verksam i betydande omfattning i bolaget. - Regeringsrätten (2009-05-11, Sandström, Hamberg, Fernlund, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skatterättsnämndens prövning gäller perioden --- och avser således inte A:s verksamhet i X AB under år ---. Bedömningen av omfattningen av hans verksamhet ska enligt 57 kap. 4 § IL göras för varje år för sig. - I ansökningen om förhandsbesked har lämnats bl.a. en förteckning över ett antal transaktioner rörande framför allt Y AB och ett tidigare holdingbolag till det bolaget. Förteckningen avslutas med uppgiften ”… I samband med att Y AB börsintroduceras säljer X AB en del av sina aktier i Y AB”. Enligt ansökningen gav utförsäljningen X AB ca --- milj. kr. - Med utförsäljningen och likvidtillskottet måste förutsättningarna för X AB:s fortsatta verksamhet ha ändrats redan ---200x. Detta förhållande har inte belysts i ärendet. Med hänsyn till bristerna i underlaget borde Skatterättsnämnden inte ha meddelat något förhandsbesked. Beskedet ska därför undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. - Regeringsrådet Knutsson var av skiljaktig mening och anförde: Jag instämmer i Skatterättsnämndens bedömning att det av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL följer att A:s verksamhet i Y AB inte medför att hans aktier i X AB blir kvalificerade utan frågan i målet är om de blir kvalificerade på den grunden att han har varit verksam i betydande omfattning i det bolaget. - A har lämnat en beskrivning av verksamheten i X AB och av sina arbetsinsatser i bolaget under (tre år) och ställt frågan om dessa insatser är av sådan omfattning att aktierna blir kvalificerade. Den beskrivning som lämnats ger enligt min mening inte vid handen att A under dessa år kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL. Förhandsbeskedet bör ändras på så sätt att Regeringsrätten förklarar att A:s verksamhet i X AB under åren --- inte medför att hans aktier i bolaget blir kvalificerade. (fd II 2009-03-04, Olsson)