RÅ 2009 not 74

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Besvärsrätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan (överklagande av enskild och miljöorganisation, rättsprövning, avslag) / Beslut att anta detaljplan rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan ansågs inte föreligga för enskild eller miljöorganisation (avslag)

Not 74. Ansökningar av Å.L. och Naturskyddsföreningen i Blekinge om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun (2006-02-06) antog detaljplan för byggande av bostäder i Östra Skogsborg, del av fastigheten Karlshamn 5:1. - Bl.a. Å.L. och Naturskyddsföreningen i Blekinge överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Blekinge län (2006-06-13) avvisade överklagandena. - Bl.a. Å.L. och Naturskyddsföreningen i Blekinge överklagade beslutet. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-10-19) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Vad först gäller överklagandet av Naturskyddsföreningen i Blekinge kan konstateras att en ideell förening som sådan normalt inte har rätt att överklaga en kommuns beslut att anta en detaljplan. I ärendet har inte framkommit någon omständighet som medför att Naturskyddsföreningen i Blekinge skulle ha rätt att överklaga antagandebeslutet. Länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet av föreningen är därmed riktigt. Överklagandet av Naturskyddsföreningen i Blekinge till regeringen bör därför avslås. - Vid prövningen av övriga överklaganden konstaterar regeringen att en grundläggande förutsättning för att frågan om ett planbeslut tillkommit i laga ordning ska tas upp är att den klagande tillhör den krets som har rätt att överklaga planbeslutet. Regeringen konstaterar vidare att den omständigheten att någon bor i en kommun och har synpunkter på hur planeringen sker i kommunen inte i sig medför en rätt att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan. I ärendet har inte framkommit att --- och Å.L. bor eller äger mark inom eller direkt angränsande till planområdet eller att de på annan grund har rätt att överklaga kommunens planbeslut. Länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandena av (bl.a.) Å.L. är därmed riktigt. - Å.L. och Naturskyddsföreningen i Blekinge ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. Å.L. anförde att han varit sakägare sedan år 2001 men fråntagits rätten att klaga på länsstyrelsens beslut genom att kommunen egenmäktigt strukit honom från listan på sakägare. Föreningen anförde bl.a. följande. Enligt MKB-direktivet och Århuskonventionen ska miljöorganisationer som har talerätt enligt den nationella statens lagstiftning tillerkännas talerätt avseende sådana beslut som ska föregås av en MKB. Svensk rätt ska tolkas så att EG-rättsliga regler så långt som möjligt får genomslagskraft i tillämpningen. I bedömningen av huruvida miljöorganisationer ska anses ha talerätt avseende ett beslut som det här aktuella ska därför MKB-direktivets regler om talerätt för miljöorganisationer gälla. Alternativt ska reglerna i plan- och bygglagen (1987:10), PBL, om rätt att överklaga tolkas så att Naturskyddsföreningen i Blekinge, som uppfyller kriterierna i 16 kap. 13 § miljöbalken, ges möjlighet att överklaga beslutet om detaljplan. - Regeringsrätten (2009-05-15, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Frågan i målet är om de sökande har rätt att överklaga kommunens beslut om antagande av detaljplanen. - Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och kan överklagas. - Enligt 13 kap. 5 § PBL får beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan överklagas endast av den som senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. - Enligt 13 kap. 6 § PBL gäller sedan den 1 januari 2008 (SFS 2007:1303) att ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som kan antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som anges i 5 kap. 18 § tredje stycket PBL får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Lagändringen tillkom för att Sverige skulle uppfylla sina åtaganden enligt Århuskonventionen och MKB-direktivet. Därigenom kunde en reservation som gjorts i anslutning till ratificeringen av konventionen återkallas (prop. 2006/07:122 s. 59-63). - I 5 kap. 18 § tredje stycket PBL anges att, om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för i bestämmelsen närmare angivna ändamål, en MKB alltid ska upprättas. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - I detaljplanearbetets inledande skede gränsade det tänkta detaljplaneområdet direkt till Å.L:s fastighet och han upptogs i fastighetsförteckningen. Efter programsamrådet ändrades planområdet så att det kom att omfatta en väsentligt mindre markyta. Enligt den antagna detaljplanen ligger Å.L:s fastighet inte i, eller i omedelbar anslutning till planområdet. Det har i målet inte kommit fram att han skulle vara berörd av kommunens beslut på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga det (jfr RÅ 1991 ref. 80). - Vid tiden för länsstyrelsens beslut fanns i svensk lagstiftning inte någon rätt för miljöorganisationer att överklaga beslut om detaljplaner enligt PBL. Utredningen i målet ger inte stöd för att föreningen ändå skulle ha haft rätt att föra talan mot detaljplanebeslutet. - Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-04-02, Törnqvist)