RÅ 2009:87

Rätten till bostadsbidrag avseende en viss bostad uppkommer tidigast från och med den dag då den bidragsberättigade bosätter sig i bostaden.

Försäkringskassan

S.S. ansökte om bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag, BoL, från och med september 2007. Försäkringskassan beslutade vid omprövning den 3 januari 2008 att rätt till preliminärt bostadsbidrag förelåg först från och med oktober 2007.

Länsrätten i Kronobergs län

S.S. överklagade Försäkringskassans beslut och yrkade att bostadsbidrag skulle medges för september 2007. Hon anförde i huvudsak följande. Hon hade inte möjlighet att flytta in i lägenheten lördagen den 1 september 2007, eftersom hon lagligen inte kunde få nycklarna till lägenheten förrän måndagen den 3 september 2007. På grund av detta och till följd av att hon var ärlig och uppgav de verkliga förhållandena förlorade hon hela bostadsbidraget för september månad. Möjligen kan hon acceptera att bostadsbidraget reduceras med ett avdrag motsvarande två dagar. Hon försökte genom förhandling få tillgång till nycklarna redan på fredagen, men det var inte möjligt på grund av besiktning, flytt m.m. Detta styrks av bifogat intyg från hyresvärden. Hon har ett kontrakt på bostaden som gäller från den 1 september 2007 och hon har betalat hyran för september månad. Skulle hon på grund av reglerna varit tvungen att tacka nej till lägenheten endast av den anledningen att inflyttningsdatumet infaller på en helg?

I yttrande anförde Försäkringskassan bl.a. följande. Enligt huvudregeln i 21 § BoL medges bostadsbidrag först månaden efter det att rätten till bidrag inträtt och då denna rätt inträdde den 3 september 2007 föreligger rätt till bidrag först från och med oktober 2007. Enligt samma paragraf medges undantag om rätten till bidrag inträder den första dagen i månaden. Om principen i 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid är tillämplig skulle resultatet kunna bli det motsatta. På grund av att S.S. inte hade tillgång till lägenheten den 1 och 2 september har hon betalat en reducerad hyra motsvarande två dagar.

Domskäl

Länsrätten i Kronobergs län (2008-06-24, ordförande Fröberg) yttrade: Bostadsbidrag lämnas enligt 1 § BoL av allmänna medel i form av

- bidrag till kostnader för den bostad där sökanden är bosatt och folkbokförd

- särskilt bidrag för hemmavarande barn samt

- umgängesbidrag till den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem. Om det finns särskilda skäl, får bidrag dock lämnas till kostnaderna för en bostad där sökanden inte är folkbokförd. - Av 21 § samma lag framgår bl.a. att bidrag lämnas från och med månaden efter den då rätten till bidrag har uppkommit samt till och med den månad då rätten till bidrag har ändrats eller upphört, dock längst tolv månader. Om rätten till bidrag har uppkommit eller upphört den första dagen i en månad, skall dock bidraget lämnas eller upphöra från och med den månaden. Bidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden. - Enligt 12 kap 7 § jordabalken (hyreslagen) skall hyresgästen, om annat inte avtalats, när hyrestiden löpt ut, senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den. Infaller den dagen då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det i stället ske nästa vardag. - CA Fastigheter AB har i intyg den 5 november 2007 uppgett att S.S. har hyreskontrakt från och med den 1 september 2007 och att hon också önskade flytta in då. De föregående hyresgästerna behöll med stöd av hyreslagens bestämmelser nycklarna till kl. 12.00 måndagen den 3 september och det kunde vare sig de som hyresvärd eller S.S. påverka. - Enligt Försäkringskassans journal gällande bostadsbidrag inkom S.S. ansökan om bostadsbidrag den 27 september 2007. - Länsrätten gör följande bedömning. - Anledningen till att S.S. inte medgavs bostadsbidrag för september 2007 var att hon enligt BoL inte var bosatt i bostaden den 1 september 2007. Orsaken till detta var att hon enligt hyreslagens bestämmelser hade besittningsrätt till bostaden först måndagen den 3 september, dvs. två dagar efter hyreskontraktets giltighetstid lördagen den 1 september 2007. Med hänsyn till omständigheterna finner länsrätten att S.S:s rätt till bidrag uppkom den 1 september 2007 och att hon därmed är berättigad till sökt bostadsbidrag för september 2007. Den omständigheten att S.S. fått reducerad hyreskostnad för september månad motsvarande två dagar föranleder inte annan bedömning. Överklagandet skall därför bifallas. - Länsrätten bifaller överklagandet och återförvisar målet till Försäkringskassan för erforderlig handläggning.

Kammarrätten i Jönköping

Försäkringskassan överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och fastställa Försäkringskassans beslut. Kassan anförde därvid huvudsakligen följande. Länsrätten har i sin dom gjort en tolkning av 21 § BoL som står i strid med såväl lagtext som praxis, där det konstaterats att lagtexten inte medger några undantag. Till stöd för denna uppfattning åberopas Kammarrättens i Stockholm dom den 29 februari 2008 i mål nr 7001-07.

S.S. bereddes tillfälle att yttra sig i målet men hördes inte av.

Domskäl

Kammarrätten i Jönköping (2008-12-15, Hessmark, Löfgren, Johansson, referent) yttrade: Tillämpliga bestämmelser framgår av länsrättens dom. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Syftet med stadgandet i 21 § BoL får anses vara att den som flyttar in i en ny bostad under löpande kalendermånad inte kan få bostadsbidrag förrän nästföljande månad medan den som flyttar in vid ett månadsskifte har rätt till bostadsbidrag direkt (jfr Kammarrättens i Stockholm dom den 3 november 2008 i mål nr 6289-08). - I målet är utrett att S.S:s hyreskontrakt gällde från den 1 september 2007. Eftersom den 1 september 2007 inföll på en lördag fick S.S. först på måndagen den 3 september 2007 faktiskt tillträde till lägenheten. I enlighet med vad som anförts ovan om lagens syfte samt att Försäkringskassan inte gjort gällande att S.S. uppburit bostadsbidrag för annan bostad under september 2007 finner kammarrätten att S.S. är berättigad till bostadsbidrag redan från denna månad. Den omständighet att S.S. fått sin hyra för september 2007 reducerad med motsvarande två dagshyror föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska följaktligen avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Försäkringskassan överklagade hos Regeringsrätten och yrkade att kammarrättens och länsrättens domar skulle upphävas och att Försäkringskassans beslut den 3 januari 2008 skulle fastställas. Försäkringskassan anförde bl.a. följande. Rätten till bidrag till kostnader för bostad uppkommer vid det tillfälle från vilket sökanden kan anses bo i en bostad som han eller hon äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt. I målet har framkommit att S.S. fick faktisk tillgång till sin nya bostad först den 3 september 2007. Vidare hade hon inte några kostnader för bostaden under de två första dagarna i september 2007. Bestämmelsen i 12 kap. 7 § jordabalken om ny hyresgästs tillträde till lägenhet saknar betydelse i sammanhanget. S.S. kan därför inte anses ha bott i den aktuella bostaden tidigare än den 3 september 2007. Hon är därmed enligt 21 § första stycket BoL berättigad till bidrag till kostnader för bostad först från och med oktober 2007.

S.S. bestred bifall till överklagandet. Hon åberopade bl.a. att hon haft kontrakt på bostaden från den 1 september 2007 och att hon haft för avsikt att flytta in den dagen men hindrats från detta eftersom den tidigare hyresgästen inte flyttade ut.

Regeringsrätten (2009-12-18, Billum, Nordborg, Almgren, Hamberg, Jermsten) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § första stycket BoL lämnas bostadsbidrag av allmänna medel bl.a. i form av bidrag till kostnader för den bostad där sökanden är bosatt och folkbokförd. Enligt 21 § lämnas bidrag från och med månaden efter den då rätten till bidrag har uppkommit samt till och med den månad då rätten till bidrag har ändrats eller upphört, dock längst tolv månader. Om rätten till bidrag uppkommit eller upphört den första dagen i en månad, ska dock bidraget lämnas eller upphöra från och med den månaden.

I målet är fråga om S.S. är berättigad till bostadsbidrag från och med september 2007 eller, enligt Försäkringskassans beslut, först från och med oktober 2007. Av utredningen framgår att S.S, som såvitt framgår inte tidigare haft bostadsbidrag, tecknat hyreskontrakt avseende den nu aktuella bostaden med tillträde den 1 september eller, i en annan version av kontraktet, den 3 september 2007. Enligt uppgifter från hyresvärden kunde S.S, som önskat tillträda lägenheten den 1 september, inte disponera denna förrän måndagen den 3 september 2007 eftersom föregående hyresgäst först då lämnat lägenheten.

Enligt 12 kap. 7 § jordabalken ska, när hyrestiden löpt ut, hyresgästen senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det i stället ske nästa vardag. Den 1 september 2007 var en lördag och den nu nämnda bestämmelsen synes ha haft betydelse för den tidpunkt från vilken S.S. fått möjlighet att disponera sin nya bostad.

Bestämmelserna i BoL innebär att S.S. har rätt till bostadsbidrag för den nya bostaden även för september 2007 förutsatt att hon ska anses bosatt där från och med den 1 september. De kriterier som är avgörande i folkbokföringssammanhang får anses vägledande i bosättningsfrågan, jfr prop. 1992/93:174 s. 55. Enligt 7 § folkbokföringslagen (1991:481) anses en person vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Det är personens egen avsikt som spelar en avgörande roll vid bedömningen av ett flyttningsfall (prop. 1990/91:153 s. 87).

Även om S.S. haft önskemål om att byta till den nya bostaden från och med den 1 september har hon till följd av hyresrättsliga förhållanden inte kunnat få tillträde till denna förrän den 3 september 2007. Hon kan inte anses bosatt där tidigare än tillträdesdagen och rätten till bostadsbidrag har därför inte uppkommit tidigare än den dagen. Bostadsbidrag ska således, som Försäkringskassan funnit, lämnas först från och med oktober månad.

Försäkringskassans överklagande ska således bifallas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens domar och fastställer Försäkringskassans beslut.

Föredraget 2009-11-25, föredragande Andersson, målnummer 958-09