RÅ 2010 not 13

När beskattning skett för förbjudet lån skulle utbetalning från bolaget av belopp motsvarande det förbjudna lånet inte beskattas (förhandsbesked)

Not 13. Överklagande av K.B. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - K.B. var under början av 1990-talet majoritetsägare, verkställande direktör och styrelseledamot i X AB. Han påfördes en inkomst om ca 2,4 mkr avseende ett förbjudet lån som avsåg en penningöverföring från ett utländskt dotterföretag till X AB men som beskattades hos honom som ett lån från X AB. K.B., som återbetalade beloppet efter ca fyra månader, överklagade beslutet men detta vann laga kraft sedan Regeringsrätten inte meddelat prövningstillstånd. En senare ingiven ansökan av K.B. om resning i målet avslogs av Regeringsrätten. - K.B. ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och frågade om det var möjligt för X AB att betala ut ett belopp till K.B. motsvarande beloppet av det förbjudna lånet utan att beskattning skulle utlösas hos honom. Skatterättsnämnden (2009-06-12, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) yttrade: Förhandsbesked . Utbetalningen utlöser inte någon beskattning för K.B. Motivering . Genom beslut av Skattemyndigheten i december 1997, som fastställts av Kammarrätten i Jönköping år 2003, har K.B. eftertaxerats för inkomståret 1991 med 2 368 400 kr som intäkt av tjänst med stöd av punkt 15 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370). Grunden för beskattningen var att ett penninglån ansågs ha lämnats från X AB i strid mot det s.k. låneförbudet i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385). I december 1991 hade 400 000 USD överförts från det svenska bolagets utländska dotterbolag till K.B:s privata bankkonto. K.B. var majoritetsägare i moderbolaget och anställd som VD i båda bolagen. Han återbetalade beloppet i mars 1992. - K.B. vill veta om han till följd av att han återbetalat det lån han beskattats för kan ta ut motsvarande belopp från moderbolaget utan beskattningskonsekvenser för honom. - Skatteverket anser att K.B. ska beskattas som för vinstutdelning eftersom han inte har någon fordran på bolaget i anledning av återbetalningen som kan ligga till grund för utbetalningen. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Det aktiebolagsrättsliga låneförbudet infördes år 1973 bl.a. för att förhindra skatteflykt i form av aktieägares lån från bolaget för privat konsumtion (prop. 1973:93 s. 90). - Bestämmelser om beskattning av låntagare till lån som lämnats i strid mot låneförbudet, vilka nu för inkomstslaget tjänst finns i 11 kap. 45 § inkomstskattelagen (1999:1229), tillkom år 1976. De utformades med utgångspunkt i att de transaktioner som täcks av låneförbudet ofta är ett uttag för gott av substans i företaget (jfr prop. 1975/76:79 s. 92). - Av allmänna principer följer att om låntagaren har beskattats för ett lån som lämnats i strid med låneförbudet ska någon ytterligare beskattning vid ett senare efterskänkande av lånet inte ske (jfr prop. 1999/2000:15 s. 97 samt RÅ 2003 not. 119 och RÅ85 1:52). enligt Skatterättsnämndens mening bör samma bedömning göras i ett fall som det förevarande när den skattskyldige tar ut ett belopp motsvarande det lån som lämnats i strid med låneförbudet, vilket lån han tidigare har betalat tillbaka och därefter beskattats för enligt den aktuella bestämmelsen. Den ställda frågan besvaras således jakande. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - K.B. tillstyrkte bifall till Skatteverkets yrkande. - Regeringsrätten (2010-02-11, Sandström, Dexe, Lundin, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 4125-09, fd I 2010-01-13, H. Dunnington)