RÅ 2010 not 38

Föreläggande av Arbetsmiljöverket avseende arbetsmiljö vid godsterminal (avslag)

Not 38. Ansökan om rättsprövning av beslut ang. föreläggande enligt arbetsmiljölagen (1977:1160). - Arbetsmiljöverket förelade den 18 juni 2007 DHL Express (Sweden) AB, DHL, vid vite av 600 000 kronor, att senast den 31 december 2007 vid bolagets godsterminal Regnvindsgatan 8 i Karlstad ha vidtagit följande åtgärder. 1. Termiskt klimat . a) Att se till att samtliga portar i terminalen är försedda med fungerande vädertätningar som förhindrar att drag och uteluft fritt påverkar klimatförhållandena inne i byggnaden. b) Att se till att upprätthålla en lufttemperatur på minst + 10 grader C i vistelsezonen i terminalen vid dimensionerande utetemperatur. Detta innebär att minst + 10 grader C ska uppnås under normala driftförhållanden och att rumsluftens temperatur tillåts sjunka högst 3 grader C vid sådana extrema utetemperaturer som statistiskt inträffar en gång på 20 år. 2. Belastningsergonomi, manuell hantering. Att se till att manuellt arbete över axelhöjd och under knähöjd, inbegripet lyft eller förflyttning av paket och/eller bördor, inte förekommer annat än undantagsvis. När sådana lyft och förflyttningar sker annat än undantagsvis ska tekniska hjälpmedel användas. Att se till att arbetstagarna har tillgång till och använder tekniska lyfthjälpmedel eller annan teknisk lösning vid hantering av paket och bördor som väger 15 kg eller mer. - 3. - - - DHL överklagade Arbetsmiljöverkets beslut. - Regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet, 2009-07-23) : Skälen för regeringens beslut . Kraven enligt punkt 3 i det överklagade beslutet är numera uppfyllda och föreläggandet bör därför upphävas såvitt avser denna punkt. - Enligt regeringens uppfattning talar övervägande skäl för att kraven enligt punkterna 1 och 2 behövs för att erhålla en tillfredsställande arbetsmiljö och att överklagandet således bör avslås i fråga om dessa punkter. Bolaget bör medges en rimlig tid från dagen för regeringens beslut för att vidta de förelagda åtgärderna. Det av Arbetsmiljöverket bestämda vitet bör justeras med hänsyn till att punkt 3 upphävs. - Regeringens beslut . Med delvis bifall till överklagandet upphäver regeringen punkten 3 i det överklagade beslutet. - Regeringen avslår överklagandet i övrigt. Ny tid då de förelagda åtgärderna ska vara vidtagna bestäms till den 1 februari 2010. Vitet avseende den återstående delen av föreläggandet bestäms till 500 000 kronor. - DHL ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. För det fall att beslutet inte upphävdes yrkade DHL att Regeringsrätten skulle ändra tidpunkten för när åtgärderna senast ska vara vidtagna. Beträffande åtgärder som anges under första punkten i föreläggandet yrkades i första hand att Regeringsrätten skulle besluta att dessa ska vara vidtagna senast dagen efter det att gällande hyresavtal upphör att gälla, vilket sker den 31 december 2016, och i andra hand att de ska vara vidtagna senast åtta månader efter dagen för Regeringsrättens avgörande. Beträffande åtgärder som anges i andra punkten i föreläggandet yrkades att Regeringsrätten skulle besluta att de ska vara vidtagna senast åtta månader efter dagen för Regeringsrättens avgörande. - Till stöd för sin talan anförde DHL bl.a. följande. Samtliga vädertätningar fungerar. Som ett led i planenligt underhåll byts vädertätningarna ut successivt. Det finns inga bestämmelser om hur vädertätningar ska göras. Temperaturen i terminalen var minst +10 grader vid tiden för föreläggandet och i varje fall vid tiden för regeringens beslut. DHL håller minst +10 grader i terminalen dygnet runt året om. De föreskrifter som Arbetsmiljöverket hänvisat till anger att lämpligt termiskt klimat ska uppnås, men gränsvärden saknas. Föreläggandet saknar lagstöd och strider därför mot 1 kap. 1 § regeringsformen. - Vad gäller frågan om belastningsergonomi anser sig DHL ha fullgjort vad som följer av 2 och 3 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:1) om belastningsergonomi samt 1 § och bilaga 1 till Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:1) om manuell hantering. DHL har vidtagit samtliga de åtgärder som är praktiskt och rimligt möjliga för att ordna och utforma arbetet och arbetsplatserna så att arbetstagarna kan använda gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Föreläggandet i den del det avser begränsningen till 15 kg saknar lagstöd och strider därför mot 1 kap. 1 § regeringsformen. Av förarbetena till arbetsmiljölagen framgår att det är nödvändigt med en nyanserad bedömning när man ställer krav på arbetsmiljön och att de insatser som krävs inte får vara orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås (prop. 1976/77:149 s. 253). Denna princip kommer till uttryck i 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen, där det bl.a. anges att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur. Om kostnaderna för de ytterligare insatser som ett föreläggande föranleder är orimliga i förhållande till vad som kan uppnås med föreläggandet är föreläggandet inte förenligt med arbetsmiljölagen. Kostnaderna för de ytterligare åtgärder som DHL eventuellt skulle kunna vidta avseende arbetsmiljön i terminalen står inte i rimlig proportion till den begränsade nytta som åtgärderna skulle kunna medföra. Föreläggandet strider mot proportionalitetsprincipen. - Som en grundläggande rättsprincip i svensk rätt gäller att en myndighets beslutsfattande i förvaltningsärenden måste föregås av erforderlig utredning och beredning. Regeringen har inte tillsett att ärendet blivit så utrett som dess beskaffenhet krävt. Regeringen borde ha hållit syn på DHL:s terminal i Karlstad. Regeringen har inte hållit någon muntlig förhandling, vilket strider mot artikel 6 i Europakonventionen. Regeringens beslut strider när det gäller utredningskravet mot 1 kap. 9 § och 7 kap. 2 §regeringsformen. Regeringens beslut uppfyller inte heller de krav som ställs på motivering av förvaltningsbeslut enligt 20 § förvaltningslagen (1986:223). - DHL saknar möjlighet att följa föreläggandet avseende termiskt klimat i den del som det avser vädertätningar, eftersom DHL inte äger terminalen. Det är i denna del fråga om åtgärder som hyresvärden måste vidta. Även om DHL har enats med hyresvärden om att byta ut samtliga vädertätningar av det slag som Arbetsmiljöverket har underkänt så har DHL saknat rättslig möjlighet att utan hyresvärdens medverkan följa föreläggandet. Föreläggandet strider därför i denna del mot 2 § lagen (1985:206) om viten. - Regeringsrätten höll den 17 mars 2010 muntlig förhandling i målet. - DHL ingav därefter till Regeringsrätten en kopia av ett meddelande från Arbetsmiljöverket, där verket redogör för vidtagna åtgärder och informerar DHL om att ärendet avslutats efter en uppföljande inspektion den 19 mars 2010. DHL anförde att meddelandet styrker att behov av föreläggandet inte förelåg när det meddelades den 18 juni 2007 och i vart fall inte när regeringens beslut meddelades den 23 juli 2009. - Regeringsrätten (2010-04-26, Billum, Eliason, Hamberg, Jermsten, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Av 7 kap. 7 § första stycket 1 framgår att Arbetsmiljöverket gentemot den som har skyddsansvar enligt bl.a. 3 kap. 2 § får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att arbetsmiljölagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas. I andra stycket anges att Arbetsmiljöverket i beslut om föreläggande eller förbud kan sätta ut vite. - Enligt 4 kap. 10 § första stycket arbetsmiljölagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Arbetsmiljöverket meddela de ytterligare föreskrifter om arbetsmiljöns beskaffenhet och om allmänna skyldigheter i fråga om arbetsmiljön som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Sådant bemyndigande har meddelats Arbetsmiljöverket genom 18 § första stycket 6 arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Arbetsmiljöverket har i det nu aktuella föreläggandet åberopat föreskrifter om arbetsplatsens utformning, belastningsergonomi och manuell hantering. - De redovisade bestämmelserna får anses ge Arbetsmiljöverket ett betydande handlingsutrymme vid tillsynen av att arbetsmiljölagen följs och vid meddelande av de förelägganden eller förbud som därvid kan behövas. Vad DHL anfört eller vad som i övrigt förekommit i målet visar inte att regeringens beslut medfört att gränserna för detta handlingsutrymme överskridits. Vad DHL anfört om regeringens ärendehantering m.m. innebär inte att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Inte heller kan det meddelade föreläggandet antas vara oförenligt med viteslagstiftningen på det sätt som DHL gör gällande. - Det förhållandet att Arbetsmiljöverket efter en inspektion den 19 mars 2010 förklarat att ärendet avslutats innebär inte att regeringens beslut stred mot någon rättsregel. Frågan om en ny och ytterligare framskjuten tidpunkt för när åtgärderna ska vara vidtagna får anses ha förfallit sedan tillsynsärendet avslutats. - Regeringens beslut ska således stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 6304-09, fd II 2010-03-16, Mattsson)