RH 1993:76

Asylsökande makar har inte ansetts stadigvarande bosatta här. Svensk domstol har därför inte varit behörig att pröva deras ansökan om äktenskapsskillnad.

I en till Katrineholms tingsrätt den 8 januari 1993 inkommen gemensam ansökan hemställde B.M. och hans hustru XX.M. att tingsrätten skulle döma till äktenskapsskillnad mellan dem. Båda uppgav sig vara medborgare i det forna Jugoslavien och vistades på var sin flyktingförläggning i Sverige.

Katrineholms tingsrätt (1993-02-10, lagmannen Carl Behrman) fann sig inte behörig att pröva frågan om äktenskapsskillnad eftersom ingen av makarna hade hemvist här i landet. Tingsrätten avvisade därför ansökningen.

B.M. besvärade sig över tingsrättens beslut och yrkade att det skulle undanröjas. Han uppgav att han och hans hustru kom till Sverige den 6 oktober 1991 och därvid omedelbart ansökte om asyl för sig och sina tre barn samt att båda makarna bodde på Invandrarverkets förläggning, han i Hälleforsnäs och hon i Kiruna.

Svea hovrätt (1993-05-06, hovrättslagmannen Rolf Holmquist, hovrättsrådet Olof Bremberg, referent, och t.f. hovrättsassessorn Inger Ingvarson) lämnade besvären utan bifall och anförde därvid:

Svensk domstol är behörig att uppta ansökningen om äktenskapsskillnad till prövning om någon av makarna kan anses ha hemvist här i riket.

Enligt 7 kap. 2 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap anses vid tillämpning av lagen den som är bosatt i viss stat ha hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande.

Makarna M. och deras barn kom till Sverige i oktober 1991 för att söka asyl här. De är sedan dess bosatta i landet i avvaktan på prövningen av asylfrågan. Under sådana förhållanden kan bosättningen inte anses stadigvarande, oavsett att den till följd av den utdragna prövningen av asylärendet kommit att bli långvarig. Som tingsrätten funnit har därför ingen av makarna hemvist här i landet och är svensk domstol följaktligen inte behörig att pröva ansökningen om äktenskapsskillnad.

Målnummer Ö 907/93