RH 1998:89

Grossist i mattbranschen som sålt olovlig efterbildning av upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst (röllakansmattor) har ansetts varit oaktsam och därför skyldig att betala skadestånd.

Axeco Svenska AB (nedan Axeco) och A-J.Å. väckte talan vid Malmö tingsrätt mot Strehög, Streijffert & Höegh AB (nedan Strehög) och anförde: A-J.Å. är en av Sveriges främsta mattdesigner. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och har i mer än 20 år ägnat sig åt design. Varje år skapar hon omkring tio nya mönster och har specialiserat sig på design av röllakansmattor. Hon har sedan många år tillbaka arbetat uteslutande för Axeco. Samtliga mattor som är skapade av A-J.Å. är också försedda med hennes signatur invävd i mattan. På mattans etikett finns även A-J.Å:s namnteckning. Axeco är marknadsledande i Sverige när det gäller design och marknadsföring av röllakansmattor. Bolaget säljer mattor till samtliga detaljister i landet utom till IKEA och omsätter omkring åtta miljoner kronor om året. Huvuddelen av omsättningen är hänförlig till röllakansmattor. År 1991 skapade A-J.Å. en matta med mönstret KROKUS. Samma år överlät hon produktionsrätten till mönstret till Axeco. KROKUS-mattan har förekommit i Europa Möblers kataloger för åren 1993/1994, 1994/1995 och 1995/1996. Ett 70-tal butiker är anslutna till Europa Möbler-kedjan. År 1993 och 1994 hade Europa Möbler ensamrätt till försäljning av KROKUS-mattan. Mattan har också visats på Europa Möblers mässor år 1992 och 1993. KROKUS-mattan har upphovsrättsligt skydd som alster av brukskonst. Under tiden mars till oktober 1995 har Strehög marknadsfört mattan SIGMA i Sverige. SIGMA-mattan är en olovlig efterbildning av mattan KROKUS. Båda mattorna är tillverkade i Bhadohi i Indien. Det är allmänt känt att det är vanligt att mattmönster kopieras i Indien. Efter påpekande från Axeco i november 1995 stoppade Strehög försäljningen av SIGMA-mattan. Då hade Strehög sålt 246 SIGMA-mattor. Strehög har 430 SIGMA-mattor kvar i lager. Axeco hade sålt minst 2 000 KROKUS-mattor när SIGMA-mattan kom ut på marknaden. Eftersom mattorna säljs på samma marknad och SIGMA-mattan hade ett lägre pris än KROKUS- mattan, avstannade försäljningen av KROKUS-mattan när SIGMA-mattan utbjöds. Axeco kunde inte längre sälja sitt lager med 600 KROKUS-mattor.

Axeco yrkade förpliktande för Strehög att till Axeco utge 84 552 kr, varav 11 429 kr avsåg skäligt vederlag för utnyttjandet och 73 123 kr annan förlust än uteblivet vederlag, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 januari 1996 tills betalning sker. A-J.Å. yrkade förpliktande för Strehög att till henne utge ersättning för kränkning med 40 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 januari 1996 tills betalning sker. Axeco och A-J.Å. yrkade vidare att tingsrätten skulle föreskriva att samtliga 430 SIGMA-mattor som Strehög har i lager skulle förstöras.

Strehög bestred käromålet. För det fall att det visades att Axeco har produktionsrätten till mattmönstret KROKUS medgav Strehög att utge 1 590 kr som ersättning för skäligt vederlag för utnyttjandet. Ersättningen var beräknad utifrån att Strehög har sålt totalt 729 kvadratmeter av SIGMA-mattan, Strehögs inköpspris om 11 USD per kvadratmeter och den aktuella USD-kursen om 6,60 SEK, vilket gav ett inköpspris om cirka 53 000 kr. Enligt fast sedvänja inom branschen är skäligt vederlag (royalty) tre procent av inköpspriset. Strehög vitsordade yrkat belopp avseende ersättning för annan förlust än uteblivet vederlag men inte något belopp som skälig ersättning för kränkning.

Axeco och A-J.Å. gjorde som grund för käromålet gällande: Strehög har marknadsfört mattan SIGMA som är en olovlig efterbildning av KROKUS- mattan. Strehög har därmed gjort intrång i den upphovsrätt som tillkommer A-J.Å. och Axeco. Intrånget har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Strehög är därför skadeståndsskyldigt mot Axeco och A-J.Å.

Axeco och A-J.Å. anförde vidare: Strehög har känt till mattan KROKUS genom de visningar som skett på mässor, genom mattans stora spridning till detaljhandel och spridning av Axecos broschyrblad samt genom Europa Möblers kataloger. I vart fall har intrånget skett av oaktsamhet. Den som handlar med mattor har intresse av att fortlöpande hålla sig informerad om tendenser i mattbranschen. Om en handlare kränker någons upphovsrätt genom att sälja mattor som han bort få kännedom om i samband med mässor, visningar eller genom branschpublikationer, får detta anses vara oaktsamt. Strehög har vidare brutit mot sin undersökningsplikt beträffande tillkomsten av mönstret SIGMA. Eftersom det förekommer en omfattande efterbildningsverksamhet i de indiska mattdistrikten, måste stränga krav ställas på undersökningsplikten. På grund av det anförda har Strehög att utge dels skäligt vederlag för utnyttjandet enligt 54 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och dels ersättning för annan förlust än uteblivet vederlag ävensom för lidande eller annat förfång enligt 54 § andra och tredje styckena upphovsrättslagen. Skäligt vederlag för utnyttjandet bör motsvara den royalty som Strehög skulle ha fått betala vid en licensupplåtelse. Royaltyn skall täcka kostnaden för vad Axeco har fått betala till A-J.Å. för överlåtelse av reproduktionsrätten till mönstret, bolagets utvecklingskostnader för mönstret samt ett pålägg för Axecos vinst på andrahandsupplåtelsen. Axeco betalade år 1991 4 500 kr för produktionsrätten. A-J.Å. erhåller vidare royalty med två procent av försäljningspriset på varje såld matta. I dag säljs produktionsrätter till mönster för 12 000 kr per mönster jämte ersättning med 500 kr för varje färg som ingår i mönstret. Med hänsyn till nämnda kostnader bör den procentsats efter vilken beräkning av vederlaget för nyttjandet skall ske vara åtta. Av de 246 SIGMA-mattorna som Strehag har sålt var 210 i storlek 140 x 200 cm och 36 i storlek 170 x 230 cm. Axecos försäljningspris för mattor i denna storlek är 550 kr respektive 760 kr. Ersättningen för skäligt vederlag för utnyttjandet bör på grundval av nu nämnda siffror bestämmas till 9 240 kr för de mindre mattorna och 2 189 kr för de större mattorna eller tillhopa 11 429 kr. Ersättningen för annan förlust än uteblivet vederlag bör beräknas med utgångspunkt från att Strehög genom försäljning av SIGMA-mattorna berövat Axeco motsvarande försäljningsmöjligheter. Förlusten bör motsvara de täckningsbidrag som Axeco därigenom gått miste om. Täckningsbidraget för den mindre mattan är 326 kr och för den större 447 kr. Ersättningen för annan förlust än uteblivet vederlag uppgår därmed - efter avdrag för vad som yrkas i ersättning för skäligt vederlag för utnyttjandet - till 73 123 kr. När det gäller ersättningen för annan förlust än uteblivet vederlag gör Axeco gällande att Strehögs försäljning av SIGMA-mattan inneburit en renomméskada för Axeco, eftersom Strehög sålt SIGMA-mattan till ett pris som varit 25 procent lägre än priset för KROKUS-mattan. Detta har gett marknaden intryck av att Axeco dumpade KROKUS-mattan via nya försäljningskanaler. Strehög är skyldigt att ersätta A-J.Å. för den kränkning som hon utsatts för genom plagieringen. Denna har också inneburit att exemplar av hennes verk gjorts tillgängligt för allmänheten utan att hon, såsom föreskrivs i 3 § upphovsrättslagen, angetts som upphovsman.

Strehög anförde till utveckling av sin talan: Strehög har arbetat med marknadsföring och försäljning av mattor sedan år 1879. Försäljning sker till grossister över hela landet. Mattorna importeras huvudsakligen från tillverkare i Indien. Köpen förmedlas genom tillverkarens agent i Sverige. Köpet av SIGMA-mattan är förmedlat genom M.O. hos A.& O. AB. Strehög har den principen att inte köpa en matta vars mönster är likt mönstret på en annan matta som säljs av annan grossist. SIGMA-mattan är köpt av företaget Teppich de Orienta i Bhadohi i Indien. M.O. har i åtskilliga år haft affärsförbindelser med Teppich de Orienta och har stort förtroende för företaget. Strehög vitsordar att A-J.Å. har skapat mönstret KROKUS, att mattan har upphovsrättsligt skydd som alster av brukskonst samt att mönstret SIGMA är en olovlig efterbildning av mönstret KROKUS. Strehög bestrider att bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten. Mattan SIGMA började säljas i maj eller juni 1995. Prover av SIGMA-mattan har av Strehögs försäljare visats upp för kunder vid de försäljningsresor som dessa gör. Mattan har sålunda visats för 300-400 kunder. Vissa av kunderna ingår i Europa Möblers kedja. Ingen av kunderna har anmärkt på att mattan är lik någon annan matta. Detta tyder på att förhållandevis få mattor med mönstret KROKUS har sålts och att det har varit ringa spridning på försäljningsställena. Axeco är ett förhållandevis litet företag i branschen. Enligt bolagets verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1994-1995, vilket avslutades den 30 april 1995, var omsättningen i bolaget det året 3,8 miljoner kr. Året dessförinnan var omsättningen 3,4 miljoner kr. Sistnämnda år hade bolaget två anställda. Strehög har gjort de undersökningar av mönstret SIGMA som rimligen kan begäras av bolaget.

Vid huvudförhandling företeddes de båda mattorna, utdrag ur Europa Möblers katalog för år 1993/1994, Axecos katalogblad september 1994 samt Strehögs broschyrblad.

Axeco och A-J.Å. åberopade som skriftlig bevisning bl.a. brev av den 6 november 1995 från Teppich de Orienta vari anges följande: "We are aware of the market situation in our area i.e. producers do copy designs intentionaly".

Förhör under sanningsförsäkran ägde rum på begäran av Axeco och Anna- Johanna Å. med Anna-Johanna Å och Axecos verkställande direktör Tord K samt på begäran av Strehög med bolagets verkställande direktör Roger K.

På begäran av Axeco och A-J.Å. ägde vittnesförhör rum med säljaren T.A. Vittnesförhör ägde vidare på Strehögs begäran rum med egna företagaren R.E, textilagenten M.O, representanten K.J. samt representanten J.M.

A-J.Å. uppgav: Hon designar förutom mattor även tapeter och gardintyger. Hon skapar sextio mönster per år och säljer dessa till Axeco. När hon skapade mönstret KROKUS var avsikten att göra ett enkelt mattmönster. Det är många gånger svårare att skapa ett enkelt mönster än ett komplicerat sådant, eftersom ett enkelt mönster ställer större krav på balans i kompositionen. Färgerna har inte så stor betydelse när det gäller mönstret KROKUS. Färgerna brukar göras om allt efter växlingar i modet vad gäller färger. De former som finns i mönstret KROKUS är ovanliga på en röllakansmatta. KROKUS-mattan är till mönstret en modern västerländsk matta. Hon har under de senaste sex-sju åren haft både sin signatur på de mattor hon skapat och sin namnteckning på etiketterna till mattorna. Hon skall godkänna varje överlåtelse av produktionsrätten till annan. Genom T.K. fick hon reda på att hennes matta hade kopierats. Hon blev oerhört upprörd över detta. Det är mycket arbete med att skapa ett mattmönster. Man måste provväva en matta med mönstret innan man kan se om färgerna stämmer. I varje färg på mattan ingår tre trådar. Eftersom KROKUS-mattan innehåller åtta färger är det många trådar som i färg skall stämma överens. Om det vid en provvävning visar sig att mönstret inte blir bra, måste man börja om från början igen. Genom att kopiera en annan designers mönster sparar man in kostnaden för designern samt de kostnader som enligt vad hon nu beskrivit är förenat med att ta fram ett mattmönster.

T.K. uppgav: Föregångaren till Axeco skapades år 1907 av hans farfar. Fadern startade i slutet av 1950-talet tillverkning av röllakansmattor i större skala i Portugal. Detta var något nytt eftersom röllakansmattor tidigare bara hade tillverkats i liten skala i vävstugor i Sverige. Så småningom spreds tekniken för tillverkning av röllakansmattor till Indien. Axeco-bolagen är kända för att anlita de främsta designers vad gäller de produkter som bolagen säljer. A-J.Å. är Skandinaviens skickligaste mattdesigner. Hon har varit knuten till Axeco i 20 år. Axeco-bolagets omsättning var enligt det senaste bokslutet 5,9 miljoner kr. Han räknar med en omsättning i år om 8-10 miljoner kr. Det är förenat med stora kostnader att ta fram ett mattmönster. Endast ett fåtal av de mönsterrätter som köps in blir en produkt som säljer bra. Det är vidare vanligt att ett uppvävt mönster får skickas tillbaka till Indien för att göras om. Axeco lägger ner totalt 20 000-40 000 kr på ett mönster. Däri ingår den fasta ersättningen till designern som varierar beroende på komplexiteten i mönstret. Designern erhåller även royalty som vanligen uppgår till två procent men som kan vara upp till tio procent. Axecos marginal när mattorna säljs till grossister är 20-30 procent. Han fick kännedom om att KROKUS-mattan hade kopierats genom en försäljare som från en kund fick höra att en matta med samma mönster förekom på ett broschyrblad. Han tog genast kontakt med A-J.Å. som reagerade mycket starkt. Han håller det för helt osannolikt att Strehög inte skulle känt till KROKUS-mattan. Man vet inom branschen ganska mycket om varandras produkter. Det är ett led i bevakningen av konkurrenterna. Kännedom om konkurrenternas produkter får man från kataloger och genom deltagande i mässor. Strehög hade mattor på samma sidor i Europa Möblers katalog som där KROKUS-mattan fanns. Vid Europa Möblers mässa hösten 1992 eller 1993 hade Strehög en monter bredvid Axecos monter. Strehögs säljare var även och tittade i Axecos monter. KROKUS-mattan är en matta med ett enkelt, modernt och karaktäristiskt mönster. Det är ett västerländskt mönster. Han har varit i Bhadohi i Indien. Tillverkningen av mattorna sker i hemmen men organiseras av exportörer. De mönsterark som har framtagits går mellan tillverkarna. Det är således vanligt att mattor kopieras. Alla exportörer är medvetna om det. Kopieringen sker medvetet och är ett led i affärsverksamheten. När han i oktober 1995 fick kännedom om SIGMA-mattan hade Axeco 500-600 KROKUS-mattor i lager. Försäljningen av dessa avstannade eftersom SIGMA- mattan såldes till ett lägre pris. Axeco hade vid denna tid sålt minst 2 000 KROKUS-mattor. Bolaget har för närvarande 50-60 olika mönster på de röllakansmattor som bolaget säljer.

R.K. uppgav: Strehög är ett grossistföretag i matt- och möbelbranschen med en årlig omsättning om 28 miljoner kr. Bolaget säljer till Europa Möbler, MIO och andra matt- och möbelhandlare. De röllakansmattor som Strehög säljer importeras från Indien. Strehög importerar även trasmattor från Portugal och Wiltonmattor från Belgien. Vid inköp av mattor från Indien anlitar Strehög agenter i Sverige, som arbetar med exportörer eller leverantörer i Indien. Agenten får med tiden ett sådant förtroende för leverantören att problem som sammanhänger med efterbildning av mönster inte skall uppkomma. SIGMA-mattan förmedlades av agenten M.O. Han har tidigare varit anställd hos IKEA och är väl förtrogen med mattbranschen. Den 5 oktober 1994 besökte M.O. Strehög och visade ett antal fotografier på mattmönster. R.K. plockade ut fem mönster bland de förevisade. De mönster som han främst efterfrågade var sådana med djurmotiv. Han tyckte emellertid att mönstret på SIGMA-mattan var originellt, varför även detta mönster valdes ut för beställning av en provmatta. Efter det att provmattorna hade tagits hem från Indien var M.O. hos dem igen den 1 mars 1995, varvid R.K. bestämde att Strehög skulle köpa mattor med två olika mönster, det ena SIGMA-mattan. Vid fotografering för Europa Möblers katalog år 1995/1996 deltog Strehög med ett antal mattor, bl.a. SIGMA-mattan. Det var emellertid inte den mattan som kom in i katalogen. Produktbladet för SIGMA-mattan framställdes i april 1995. Den fotograf som därvid anlitades var samme person som Europa Möbler anlitade. När produktbladet var klart skickades det till Strehögs försäljare för att de skulle ta in order. Strehög har tre försäljare som arbetar enbart med försäljning av mattor. SIGMA-mattan såldes till 100-150 olika kunder, bland dem även kunder som ingår i Europa Möblers kedja. Inte någon kund eller någon annan person som har kommit i kontakt med SIGMA-mattan har känt igen den som lik en annan matta. I slutet av september 1995 kontaktades han av Strehögs försäljare J.M. som uppgav att han, hos en kund sett en matta som var lik SIGMA- mattan. Kunden hade inte lagt märke till likheten. Strehög deltar i de mässor som Europa Möbler anordnar en gång om året. Det är emellertid en omöjlighet att komma ihåg alla mönster som man ser på mässan. Strehög får varje höst Europa Möblers katalog. Han och den övriga personalen hos Strehög tittar naturligtvis i katalogen, men de tittar främst på sina egna produkter. De har säkert sett KROKUS-mattan i katalogen men inte lagt mönstret på minnet. Det är sällsynt att samma mönster förekommer hos fler grossister. Han känner till A-J.Å. Strehög har tidigare köpt mönster av henne.

T.A. uppgav: Han är sedan år 1987 anställd hos Axeco som säljare. Han kommer ihåg mattan KROKUS. Under hösten 1995 såg han SIGMA-mattan i samband med att han var ute och besökte kunder. SIGMA-mattan fanns också i den katalog som Strehög skickade ut. Han reagerade eftersom han tyckte att mattorna var identiska och tog kontakt med T.K. J.M. har för honom berättat att han vid en visning hos Strehög känt igen mönstret på SIGMA- mattan och påpekat detta för någon anställd hos Strehög. Detta samtal med J.M. ägde rum i december 1995 hos en kund. Som säljare är det angeläget att följa utvecklingen på marknaden genom att titta på konkurrenternas produkter. Detta är en del av säljarens arbete. Han har deltagit i Europa Möblers mässor, som äger rum i Jönköping. Strehög har vid mässorna haft en monter i närheten av Axecos monter. Förutom vid mässorna sprider Axeco kännedom om sina produkter via broschyrblad och Europa Möblers kataloger. Han känner till att det är vanligt att mönster kopieras i Indien och har själv sett kopierade mönster på mässor i Europa.

R.E. uppgav: Han är sedan år 1975 verksam som importör och grossist i mattbranschen. Hans företag har en årsomsättning om 25 miljoner kr. Det förekommer att hans företag förvärvar produktionsrätter från upphovsmän. Den ersättning som betalas till upphovsmannen är antingen ett engångsbelopp eller ett fast belopp jämte royalty. Vid de tillfällen när ett engångsbelopp har betalats har det uppgått till 15 000 kr. När royalty också skall betalas brukar den fasta ersättningen vara 5 000-10 000 kr. I de fall som han känner till har royaltyn varit tre procent beräknat på inköpspriset. Han har ingen kännedom om vilka ersättningar som utges när det bolag som fått produktionsrättigheten överlåten till sig av upphovsmannen överlåter denna rättighet vidare. A-J.Å. är en av våra mest kända designer.

M.O. uppgav: Han är sedan drygt sex år tillbaka textilagent och delägare i bolaget Aldén & Olsson AB. Som agent representerar han företag från Fjärran Östern och Sydamerika på den skandinaviska marknaden. Tidigare var han anställd hos IKEA, där han arbetade på olika avdelningar inom företaget. I den region i Indien där Teppich de Orienta är verksamt finns ett mycket stort antal exportörer. Exportörerna lägger ut beställningar av produktion och material hos en contractor, som förfogar över ett antal vävstolar för tillverkning av mattorna. Han har haft kontakt med Teppich de Orienta i 15 år. Redan under tiden hos IKEA förmedlade han mattor från det företaget. Alla röllakansmattor som han förmedlar kommer från Teppich de Orienta. Anledningen till att det företaget anlitas är att det är den leverantör han har störst förtroende för. Han är medveten om att mönster kopieras i mycket stor utsträckning i Indien. Han utgår emellertid från att hans leverantör själv har tagit fram de mönster som säljs. Anledningen till att han kan utgå från detta är att de har gjort klart för leverantörsbolaget att det inte blir gammalt i branschen om det ägnar sig åt kopiering av mönster. Han har inte tidigare haft anledning misstänka att Teppich de Orienta kopierar mönster. Bolaget hävdar att det självt har tagit fram mönstret. Hösten 1994 besökte han Strehög och visade de mönster som de fått från Indien. Roger K ville främst ha mönster med djurmotiv men bland mönsterna fanns även SIGMA- mönstret. Han tror att han först visade en skiss på mönstret och vid ett senare besök även en provbit. Han har förmedlat omkring 2 000 kvadratmeter av SIGMA-mattan. Han kontrollerar inte om de mönster han förmedlar finns tidigare i Sverige. Det är en omöjlighet att känna till de mönster som finns på marknaden. Han brukar inte följa med i de matt- eller möbelkataloger som ges ut, t.ex. Europa Möblers kataloger.

K.J. uppgav: Han har varit anställd som säljare hos Strehög i 20 år. I sitt arbete besöker han möbel- och mattaffärer i hela södra Sverige. Han gör två försäljningsresor på hösten och två på våren. Under resorna besöker han omkring 100 kunder och har med sig cirka 50 provbitar av olika mattor. Bland hans kunder finns även ett tiotal möbelhandlare som ingår i Europa Möblers kedja. Han såg SIGMA-mattan första gången år 1994 när Strehög skulle köpa in den. Han har inte hört talas om mönstret KROKUS förrän försäljningen av SIGMA-mattan stoppades. Ingen av hans kunder har nämnt att de känt igen mönstret på SIGMA-mattan.

J.M. uppgav: Han är sedan år 1988 anställd hos Strehög som representant. Hans distrikt omfattar Mellansverige och Norrland. Han såg SIGMA-mattan först på bild i Strehögs reklamfolder under våren 1995. I samband med Europa Möblers mässa i augusti 1995 såg han prov på SIGMA-mattan och fick proven med sig därifrån. Han hade emellertid redan när reklamfoldern var tryckt börjat att ta upp beställningar av mattan från kunder för leverans i augusti eller september 1995. Han har visat SIGMA- mattan för de flesta kunder han besökt eftersom den var en nyhet. Av hans omkring 100-200 kunder, varav cirka 20 också ingår i Europa Möblers kedja, har ingen känt igen mattan från tidigare. Förklaringen härtill är sannolikt att SIGMA-mattan har en annan färgställning än KROKUS-mattan. Det gör, att man inte lägger märke till likheten. Någon gång i september 1995 fick han hos en kund se KROKUS-mattan. Han tyckte att mönstret på mattan liknade SIGMA-mattans mönster men att färgerna var olika. Han kontaktade med anledning därav R.K. som skulle undersöka saken och återkomma. R.K. uppmanade honom att tills vidare inte visa SIGMA-mattan för kunder. Han har pratat med T.A. hos Axeco om mattorna. Samtalet ägde rum hos en kund den 19 december 1995. Han kommer inte ihåg något närmare om samtalet. Han brukar titta i möbel- och mattkataloger mest för att se hur de egna produkterna är exponerade. Under senare år sedan Strehög förekommer med mattor i Europa Möblers katalog har han även tittat i den katalogen. Strehögs mattor bör ha funnits med i Europa Möblers katalog för år 1993/1994.

Malmö tingsrätt (1996-12-18, chefsrådmannen Tomas Krüeger, rådmannen Lena Serrander och tingsnotarien Mats Eriksson) förpliktade Strehög att till Axeco utge 80 266 kr jämte ränta och till A-J.Å. utge 25 000 kr jämte ränta. Tingsrätten föreskrev att samtliga 430 SIGMA-mattor som Strehög hade i lager skulle förstöras till förebyggande av missbruk. I domskälen anförde tingsrätten följande.

I målet är ostridigt att A.J.Å. har skapat mönstret KROKUS, att det är upphovsrättsligt skyddat som alster av brukskonst samt att SIGMA- mönstret är en olovlig efterbildning av KROKUS-mönstret. Tingsrätten finner styrkt att kärandebolaget innehar produktionsrätten till KROKUS- mönstret.

Genom att marknadsföra och försälja SIGMA-mattan har Strehög gjort intrång i den upphovsrätt till mönstret KROKUS som tillkommer A-J.Å. och Axeco. Till följd av intrånget skall Strehög enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen till Axeco utge ersättning avseende skäligt vederlag för utnyttjandet. Sådant vederlag skall minst motsvara en skälig licensavgift. Med hänsyn till vad Axeco har uppgett om vilka kostnader som är förenade med framtagning av ett mönster och till de påslag som bör ske finner tingsrätten att ersättningen skäligen bör bestämmas till fem procent av försäljningspriset, dvs till 5 775 kr för de mindre mattorna och 1 368 kr för de större eller tillhopa 7 143 kr.

Vad därefter gäller yrkandet om ersättning för annan förlust än uteblivet vederlag och för kränkning är en förutsättning för att sådan ersättning skall utgå att intrånget i upphovsrätten har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det kan mot Strehögs bestridande ej anses visat att bolaget kände till mattan KROKUS och intrånget kan därför inte anses ha skett uppsåtligen. Fråga är då om intrånget skett genom oaktsamhet från Strehögs sida.

I målet får anses utrett att det i Indien, där såväl KROKUS-mattan som SIGMA-mattan är tillverkade, är vanligt att mönster efterbildas och att det är allmänt känt inom branschen att så är förhållandet. Strehög och M.O. som är den agent som Strehög anlitat, har inte gjort några efterforskningar vad gäller tillkomsten av SIGMA-mönstret. Strehög har anlitat M.O. i många år och känt förtroende för honom. M.O. har enligt vad som framkommit vid vittnesförhöret med honom haft kontakt med leverantören av SIGMA-mattan i 15 år, vilken leverantör är den ende han anlitar för röllakansmattor, och har aldrig tidigare råkat ut för mönsterplagiat. Mot bakgrund härav kan det enligt tingsrättens uppfattning inte anses oaktsamt att Strehög underlåtit att närmare efterforska förhållandena avseende tillkomsten av SIGMA-mattan.

Genom utredningen i målet framgår emellertid att försäljning av KROKUS- mattan har skett till butiker som också ingår i Strehögs kundkrets. Vidare har framkommit att KROKUS-mattan funnits med i Europa Möblers kataloger för åren 1993/1994, 1994/1995 och 1995/1996, att Strehög sedan flera år tillbaka förekommit i katalogerna med mattor och att företrädare för Strehög har fått och tagit del av katalogerna. Strehög har också deltagit i de mässor under vilka KROKUS-mattan har visats. Med hänsyn till nu nämnda förhållanden anser tingsrätten att det får läggas företrädare för Strehög till last som oaktsamhet i upphovsrättslagens mening att de vid marknadsföring och försäljning av SIGMA-mattan inte hållit sig underrättade om förekomsten av den med samma mönster försedda KROKUS-mattan. Strehög är därför skyldigt att ersätta Axeco även för annan förlust än uteblivet vederlag och A-J.Å. för den kränkning som Strehögs åtgärder har medfört. I fråga om ersättningen till Axeco är det yrkade beloppet vitsordat av Strehög. Ersättningen till

A-J.Å. för kränkningen bör skäligen bestämmas till 25 000 kr.

Tingsrätten finner skäligt föreskriva att de 430 SIGMA-mattor som Strehög har i lager skall förstöras till förebyggande av missbruk.

Strehög överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla Axecos yrkande om ersättning för annan förlust än uteblivet vederlag, A-J.Å:s yrkande om ersättning för kränkning samt Axecos och A-J.Å:s yrkande om att de återstående 430 SIGMA-Mattorna skall förstöras.

Parterna anförde i hovrätten samma grunder för sin talan som vid tingsrätten. Axeco och A-J.Å. förklarade dock att de accepterade tingsrättens bedömning att Strehögs intrång i upphovsrätten inte skett uppsåtligen och att de i hovrätten gjorde gällande endast att intrånget skett av oaktsamhet. De förklarade också att yrkandet om att mattorna skall förstöras framställdes för det fall oaktsamhet anses föreligga. Strehög förklarade å sin sida att om intrånget begåtts av oaktsamhet skulle bolaget inte anses ha varit i god tro i den mening som avses i 55 § tredje stycket upphovsrättslagen. - Strehög vitsordade i hovrätten skäligheten av de ersättningsbelopp som tingsrätten bestämt.

Parterna var ense om att mattan KROKUS är ett upphovsrättsligt skyddat verk, att mattan SIGMA utgör en otillåten efterbildning av KROKUS och att Strehög genom att utbjuda SIGMA-mattor till försäljning gjort intrång i den förfoganderätt över verket som tillkommer A-J.Å. och Axeco. Tvisten i hovrätten gällde väsentligen huruvida Strehögs intrång hade skett av oaktsamhet.

Parterna anförde till utveckling av sina ståndpunkter beträffande oaktsamhetsfrågan i huvudsak detsamma som vid tingsrätten. Ståndpunkterna preciserades enligt följande.

Axeco och A-J.Å: KROKUS-mattan var utställd i Axecos monter på Europa Möblers mässa 1993. Strehög hade en utställningsmonter strax intill och företrädare för Strehög besökte Axecos monter och såg KROKUS-mattan. Vidare har KROKUS-mattan funnits på bild i Europa Möblers katalog 1993/94 på samma uppslag som flera av Strehögs mattor. Den har dessutom funnits i en interiörbild med möbler i Europa Möblers kataloger 1994/95 och 1995/96. KROKUS-mattan har dessutom under flera år varit utställd till försäljning hos de flesta möbelbutiker som ingår i Europa Möbler- gruppen. Dessa butiker har även sålt mattor som kommit från Strehög. Angivna förhållanden gör att Strehög borde haft kännedom om KROKUS- mönstret och får därför anses ha förfarit oaktsamt genom att sälja efterbildningen SIGMA. - Det är i mattbranschen allmänt känt att det förekommer en omfattande efterbildningsverksamhet vid tillverkningen av mattor i Indien. Trots detta har Strehög inte, vare sig genom bolaget självt eller genom den agent som förmedlat försäljningen, på något sätt undersökt tillkomsten av SIGMA. Strehög har därför brutit mot den undersökningsplikt som får anses åvila bolaget och även härigenom av oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten.

Strehög: Bolaget beställde SIGMA från tillverkaren först i mars 1995, dvs två år efter att KROKUS-mattan hade förekommit bland andra mattor i Axecos utställningsmonter på Europa Möblers mässa och närmare två efter att Europa Möblers katalog 1993/94 kom ut. Vad gäller den interiörbild som förekom i katalogerna 1994/95 och 1995/96 utgör KROKUS-mattan endast en bakgrund till de utställda möblerna och själva mattan syns inte tydligt där. KROKUS-mattan har inte funnits hos alla till Europa Möbler anslutna butiker. Ingen detaljist har uppmärksammat likheten mellan mattorna, utan detta upptäcktes först av en av Strehögs egna försäljare som såg en KROKUS-matta hos en kund. Röllakansmattor från Indien är billiga och utpräglade bruksvaror för envar. Det finns ett mycket stort antal röllakansmönster på marknaden och det är därför inte möjligt att känna till alla. Flertalet mattor som finns på marknaden saknar dessutom upphovsrättsligt skydd. Verkshöjden hos KROKUS-mattan är förhållandevis låg, vilket medför att kravet på undersökning inte kan ställas högt. Vad gäller KROKUS och SIGMA har dessa mattor tillverkats i så olika färgställningar att detta gör det särskilt svårt att uppfatta mönsterlikheten. Strehög bestrider inte att det förekommer kopiering av mönster vid mattillverkning i Indien, men Strehög har haft en långvarig affärsförbindelse med den aktuelle leverantören, och det har aldrig tidigare förekommit att denne sålt plagiat till Strehög, eller ens att någon påstått att inköpta mattor varit efterbildningar. Agenten, M.O. driver ett seriöst företag med stor kunskap om mattbranschen och har inte tidigare varit utsatt för att mönster efterbildats. Strehög har därför inte eftersatt någon undersökningsplikt och förhållandena har inte heller i övrigt varit sådana att Strehög kan sägas ha förfarit oaktsamt.

I hovrätten hölls förnyade förhör med T.K. R.K. T.A. M.O. K.J. och J.M. A-J.Å:s uppgifter vid tingsrätten redovisades från tingsrättens dom. De ovan angivna delarna av Europa Möblers kataloger åberopades, liksom utdraget ur brevet från den indiska leverantören. En Krokus-matta och en Sigma-matta förevisades.

De i hovrätten hörda lämnade väsentligen samma uppgifter som antecknats i tingsrättens dom med följande tillägg.

T.K: Han besöker Indien varje år. Eftersom kopiering av mönster är mera regel än undantag beträffande mattor tillverkade i Indien, måste man vara misstänksam vid köp därifrån. Axeco lägger i sin verksamhet stor vikt vid design och han anser inte att Axecos mattor utgör massartiklar. Till följd av Axecos inriktning på formgivning blir deras mattor dyrare än Strehögs. Priserna i Sverige för Indientillverkade röllakansmattor spänner mellan 200 kr och 1 200 kr per matta vid försäljning från grossist till detaljist. KROKUS hade sålts endast till Europa Möbler och förekom i 60-70 butiker. Axeco bevakar fortlöpande tidningar, kataloger och broschyrer för att se vad konkurrenterna i mattbranschen har att erbjuda. KROKUS-mattan visades i Axecos monter på Europa Möblers mässa 1993. Han minns att bl.a. J.M. från Strehög besökte montern.

R.K: Varje år importeras till Sverige totalt omkring 350 000 röllakansmattor till ett värde om ca 80 miljoner kr. Av Strehögs årliga omsättning avser ca 5 miljoner kr röllakansmattor. Det finns enligt hans uppskattning 500-700 olika röllakansmönster samtidigt på marknaden. Eftersom det numera framställs så många mönster i Indien, köper Strehög inte längre några mönster från svenska designers. Strehög har köpt röllakansmattor från Indien i 25 år och har aldrig tidigare utsatts för att det varit kopior. Agenten, som representerar leverantören, utför kontroll av att mattorna inte utgör kopior. Det företag som M.O. driver är seriöst och ett av de ledande i Sverige. R.K. uppfattade SIGMA-mattan som närmast enfärgad och lite modernare än vanligt. Det var framförallt färgerna i mattan och inte mönstret som var av betydelse för att just SIGMA valdes. Han tar del av Europa Möblers katalog, även om den inte är inriktad på grossistledet utan är avsedd för konsumenter. Strehög strävar efter att få med sina mattor i katalogen. När han tittar i katalogen är det enbart mattsidorna och då företrädesvis bilderna på de egna mattorna som han ser på. Interiörbilderna är knappast intressanta, eftersom de mattor som förekommer där är otydliga och ofta gamla. Ett röllakansmönster anses ofta "dött" efter något år och mattorna utrealiseras då. Om han skulle ha kontroll på förekommande mönster skulle han behövt titta i bl.a. alla möbelhandelskedjors kataloger, vilket skulle vara ogörligt. Strehög visade SIGMA-mattan på Europa Möblers mässa 1995. Då förekom inte KROKUS-mattan på mässan. Innan J.M. uppmärksammade likheten mellan SIGMA och KROKUS i september 1995 hade Strehögs försäljare besökt ett par hundra kunder med SIGMA-mattan utan att någon hade reagerat för likheten. Med anledning av vad J.M. meddelat tog R.K. kontakt med M.O. som blev förvånad. R.K. stoppade därefter försäljningen av SIGMA-mattan.

M.O: Aldén & Olsson AB har en årlig omsättning av 100 miljoner kr. Av detta utgör 10-12 % förmedling av mattförsäljning, huvudsakligen röllakansmattor. Han besöker Indien sex till åtta gånger årligen. Aldén & Olsson AB är ensam agent i Sverige för Teppich de Orienta, som sålt mattor till Sverige i ca 25 år. Teppich de Orienta ombesörjer vävning av mattor efter mönster som kunder tagit fram. Teppich de Orienta tar även genom en anställd designer fram egna mönster. Uppskattningsvis nio av tio mattor har företagets egna mönster. Teppich de Orienta är ett mycket seriöst företag. Han anser inte att det förekommer mer kopiering av textilmönster i Indien än i andra länder. Det enda fall av kopiering av röllakansmönster som han känner till inträffade när han var anställd som inköpsaspirant hos IKEA. Han var dock inte inblandad i den saken. Han har aldrig före det nu aktuella fallet varit utsatt för påstående om att ha förmedlat mattor med kopierade mönster. Vad han känner till är SIGMA det enda plagiatet från Teppich de Orienta. I sin verksamhet hanterar han 400-500 olika textilmönster varje år. Krokus har en helt annan färgställning än SIGMA. Man måste ha sett mattorna flera gånger för att uppfatta likheten i mönstren.

J.M: Han såg SIGMA-mattan i dess helhet först i samband med att den levererades till kunderna. Många röllakansmönster liknar varandra. Till följd framförallt av dess färgsättning uppfattade han SIGMA-mattan som en helt annan typ av röllakansmatta än vad han tidigare hade sett. Han har inte till uppgift att hålla reda på vad konkurrenterna har i sina sortiment.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1998-06-10, hovrättsråden Jan Lindell och Jan E Ohlsson, referent, samt hovrättsassessorerna Nils Petter Ekdahl och Gina Kezovska) fastställde tingsrättens domslut.

Hovrätten anförde i sina domskäl: Strehög har, enligt vad som är ostridigt i målet, utan tillstånd utnyttjat ett upphovsrättsligt skyddat verk genom att sälja SIGMA-mattan till sina kunder. R.K. som varit den inom Strehög som främst varit bestämmande beträffande varusortimentet, har förklarat att han uppfattat SIGMA-mattan som en modern och från tidigare sortiment avvikande matta. För Strehög har det varit bekant att röllakansmönster kan vara upphovsrättsligt skyddade. Mot bakgrund av att SIGMA-mattans mönster uppfattats som uttryck för en viss förnyelse och originalitet får Strehög anses ha haft anledning misstänka att mönstret kunde vara skyddat.

Det framstår som ett rimligt krav att den som bedriver näringsverksamhet i form av grossisthandel med varor som kan ha upphovsrättsligt skydd skaffar sig sådan överblick över den bransch han verkar inom att han i så stor omfattning som möjligt kan undvika att göra intrång i annans upphovsrätt. I enlighet med vad som uttalats av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1995 s. 164 har näringsidkaren således en undersökningsskyldighet när det gäller tillkomsten av produkter som han köper in och därefter saluför. Han har också en skyldighet att fortlöpande hålla sig informerad om utvecklingstendenser och nyheter inom branschen som presenteras vid mässor samt i kataloger och liknande publikationer. Om näringsidkaren brister i något av dessa avseenden och därigenom föranleder intrång i annans upphovsrätt får det anses oaktsamt.

I enlighet med vad Högsta domstolen angett i det ovan angivna rättsfallet bör undersökningsplikten anpassas till bl.a. varuslag, leverantör och risken för intrång i upphovsrätt. Av utredningen i målet har framgått att det förekommer att mönster kopieras vid tillverkning av mattor i Indien. Någon närmare utredning om hur vanligt detta är har dock inte förebringats och det finns inte underlag för att utgå från att det sker regelmässigt. Att mönster kopieras måste emellertid ha varit känt för Strehög och har i sig utgjort anledning till försiktighet vid inköp av mattor därifrån. Av såväl förhöret med R.K. som med M.O. har framgått att det inte företagits någon särskild undersökning i detta avseende före inköpet av SIGMA-mattan. Strehög har hänvisat till det förtroende man känt för M.O:s kunskaper och framhållit att bolaget trots långvarig affärsförbindelse aldrig tidigare råkat ut för någon efterbildning vid inköp från det indiska företaget. M.O. har enligt egna uppgifter haft kontakt med aktuell leverantör i 15 år, och inte heller han har före nu aktuellt intrång råkat ut för något mönsterplagiat. Vad R.K. och M.O. uppgett om tidigare köp från den ifrågavarande leverantören måste beaktas. Med hänsyn till det anförda finner hovrätten att Axeco och A-J.Å. inte har gjort antagligt att det med avseende på Teppich de Orienta har förelegat omständigheter som har gett Strehög anledning misstänka att det företaget skulle saluföra upphovsrättsligt skyddade mattor. Det förhållandet att det i och för sig förekommer kopiering av röllakansmönster i Indien förändrar inte bedömningen härvidlag i detta fall. Hovrätten delar därför tingsrättens uppfattning att det inte kan läggas Strehög till last som oaktsamt att bolaget inte närmare efterforskat förhållandena vid tillkomsten av SIGMA-mattan.

Det är i målet utrett att KROKUS-mattan visats av Axeco vid Europa Möblers mässa 1993 och funnits avbildad i Europa Möblers katalog för åren 1993/94, 1994/95 och 1995/96. Av utredningen framgår vidare att Strehög har deltagit i nämnda mässa med en monter i omedelbar närhet av Axecos monter och därvid haft möjlighet att se KROKUS-mattan, som exponerades på en vägg i Axecos monter. Strehög har med hänsyn till sin verksamhet haft anledning att ta del av Europa Möblers kataloger som ostridigt också har funnits tillgängliga för bolaget. Bilden av KROKUS- mattan i katalogen för 1993/94, som funnits i katalogens mattavdelning, har återgivit mattan på ett tydligt sätt. Visserligen är katalogerna i första hand inriktade mot konsumenter, men de har varit spridda även till grossister, som får antas ha haft ett naturligt intresse att bl.a. genom dessa följa utvecklingen inom mattbranschen. Strehög har haft bilder av egna mattor i de nämnda katalogerna. Vad gäller katalogen för 1993/94 har mattor från Strehög förekommit på samma uppslag som det där KROKUS-mattan visades. Med hänsyn till angivna omständigheter får det anses oaktsamt i upphovsrättslagens mening av Strehög att vid saluförandet av SIGMA-mattan inte ha hållit sig informerad om att KROKUS-mattan förekommit på den svenska marknaden. Som tingsrätten angett är Strehög därför skyldigt att utge ersättning till Axeco för annan förlust än uteblivet vederlag och till A-J.Å. för kränkning. Om storleken av ersättningsbeloppen råder inte tvist.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten skäligt föreskriva att mattorna skall förstöras.

Målnummer T 36/97