RH 1998:93

Brott mot 9 § privatinförsellagen har inte ansetts fullbordat när de medförda varorna påträffats vid visitation på kontrollstället, även om den resande tagits ut för tullkontroll efter den punkt, "red point", där val av fil inför kontrollen senast måste göras.

H.W. åtalades vid Trelleborgs tingsrätt för varusmuggling enligt följande gärningsbeskrivning: W. har den 16 september 1995 i Trelleborg till riket infört 9 liter sprit, 6,5 liter vin samt 160 cigarretter och därvid uppsåtligen underlåtit att ge godset tillkänna hos tullmyndigheten. - Vidare yrkades förverkande av det gods som varit föremål för smuggling och som tagits i beslag.

H.W. vitsordade att han medfört de varor åklagaren påstått men bestred ansvar under påstående dels att han inte fått tillfälle att gå in i tullfiltret och anmäla att han hade mer än tullfri ranson innan en tulltjänsteman ingrep, dels att han saknat uppsåt, dels att en tulltjänsteman hade vilselett honom om vilka regler som gällde. Han bestred också förverkandeyrkandet.

Trelleborgs tingsrätt (1996-05-09, rådmannen Hans Nilsson samt nämndemännen Ann-Karin Tronde, Karin Falck och Lennart Larsson) dömde H.W. för varusmuggling enligt 1 § varusmugglingslagen till dagsböter, ålade honom att betala avgift till brottsofferfonden, förklarade det i beslag tagna godset förverkat och förordnade att beslaget skulle bestå.

H.W. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet, upphäva åläggandet för honom att betala avgift till brottsofferfonden, ogilla förverkandeyrkandet och häva beslaget.

Åklagaren bestred ändring i skuldfrågan men justerade åtalet till att avse brott mot 9 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen (privatinförsellagen) enligt följande gärningsbeskrivning: H.W. har den 16 september 1995 från Tyskland till riket via Trelleborg infört 9 liter sprit, 6,5 liter vin samt 160 cigarretter för privat bruk och därvid uppsåtligen, i avsikt att undandraga sig skatt, underlåtit att till Tullverket anmäla den skattepliktiga införseln. - Till följd av åtalsjusteringen medgav åklagaren yrkade ändringar rörande avgift till brottsofferfonden, förverkande och beslag.

H.W. yrkade att hovrätten skulle ogilla även det justerade åtalet. För den händelse hovrätten skulle finna att han gjort sig skyldig till brott mot privatinförsellagen yrkade han att brottet skulle bedömas som ringa och därmed inte föranleda straffansvar.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1998-10-22, hovrättsråden Bengt Rosqvist, referent, och Lars Clevesköld samt hovrättsassessorn Mats Loberg) ogillade åtalet, upphävde beslutet att ålägga H.W. att betala en avgift till brottsofferfonden, ogillade förverkandeyrkandet och hävde beslaget.

I domskälen anförde hovrätten följande.

H.W. har vidhållit att han blivit uttagen för kontroll innan han kommit fram till kontrollstället (tullfiltret). Åklagaren har påstått att H.W. blivit uttagen för kontroll först sedan han gått in i filen för resande utan varor att deklarera - dvs. efter det att han passerat den plats, "red point", där val av fil inför tullkontrollen senast måste göras - och att det därför föreligger ett fullbordat brott mot privatinförsellagen.

Vid tidpunkten för den åtalade gärningen var det påstådda förfarandet straffbart enligt reglerna i lagen (1960:418) om varusmuggling. Efter en ändring av privatinförsellagen per den 1 juli 1996 och med beaktande av 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken kan gärningen emellertid inte längre medföra ansvar enligt varusmugglingslagen utan är att bedöma enligt bestämmelserna i privatinförsellagen.

I förarbetena till varusmugglingslagen anges att ett brott mot nämnda lag inte är att anse som fullbordat förrän den resande medfört godset genom tullkontrollen (se NJA II 1960 s. 157 f). Rådande praxis innebär också att den som vid tullkontroll - efter att ha passerat "red point" men innan han lämnat tullfiltret - ertappats med att medföra gods för vilket tull, skatt eller annan avgift skall betalas eller som inte får föras in till riket döms för försök till varusmuggling (se bl.a. denna hovrätts och avdelnings dom 1998-10-05 i mål B 834/98). Först när resenären har passerat kontrollstället har varusmugglingsbrott ansetts fullbordat.

I lagstiftningsärendet om ändring i privatinförsellagen inhämtades yttrande från lagrådet, som med hänvisning till de nyssnämnda uttalandena i förarbetena till varusmugglingslagen anförde följande: "Som 7 och 9 §§ har utformats torde särskild avgift eller bötesstraff kunna komma i fråga endast under förutsättning att införseln har fullbordats och således inte om förfarandet har stannat vid ett försök. Lagrådet har ingen invändning mot denna ordning men vill påpeka att den innebär att, om någon blir ertappad vid tullkontroll innan kontrollstället har passerats, det inte kommer att finnas förutsättningar att påföra denne vare sig särskild avgift eller böter." Denna ståndpunkt accepterades under det fortsatta lagstiftningsarbetet, och det ansågs inte meningsfullt att straffbelägga även försök till brott mot lagen (prop. 1995/96:166 s. 160 och 44).

I förevarande fall har de av H.W. medförda varorna påträffats vid visitation på kontrollstället. Förfarandet bör därför - även om kontrollen skett på sätt åklagaren påstått - bedömas som försök till brott mot privatinförsellagen. Sådant försök är inte straffbelagt. Åtalet skall således ogillas.

Vid angiven utgång skall åläggandet för H.W. att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond upphävas. Vidare skall yrkandet om förverkande av de beslagtagna varorna ogillas och beslagen hävas, eftersom privatinförsellagen saknar regler om beslag och förverkande.

Målnummer B 673/96