Upphävd författning

Lag (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1565 i lydelse enligt SFS 2002:1000
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En enskild person som har förvärvat nedan angivna alkoholdrycker eller tobaksvaror och som själv transporterar dem till Sverige från ett annat EG-land, för sitt eller sin familjs personliga bruk, skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

[S2]196 kronor/liter för spritdryck, 45 kronor/liter för starkvin, 22 kronor/liter för vin, 8 kronor/liter för starköl, 88 öre/styck för cigaretter, 56 öre/styck för cigariller och cigarrer och 630 kronor/kg för röktobak.

[S3]I denna lag förstås med

[S4]spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

[S5]starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,

[S6]vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

[S7]starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och

[S8]cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck. Lag (2001:824).

Prop. 1998/99:127: Bestämmelserna i 1 § avser samma situationer som behandlas i 9 a § första stycket 5 LTS och 8 a § första stycket 5 LAS, dvs. enskilda personers införsel för personligt bruk där de enskilda själva transporterar varorna, och har därför ändrats för att ordalydelserna skall

stämma bättre överens mellan lagarna. Där är således inte fråga om någon ändring i ...

 • NJA 2000 s. 256:En person har försökt föra in 137,2 liter spritdrycker till Sverige utan att ge det till känna för tullmyndigheten. Införsel för privatbruk? Även fråga om påföljd och tid för samhällstjänst.

2 §  Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst följande kvantiteter

 1. 5 liter spritdryck,
 2. 6 liter starkvin,
 3. 52 liter vin,
 4. 64 liter starköl,
 5. 400 cigaretter, 200 cigariller, 100 cigarrer eller 550 gram röktobak.

[S2]Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581). Lag (2002:1000).

3 §  Vad som sägs i 1 och 2 §§ gäller inte sådan införsel som avses i 3 kap. 3 § tullagen (2000:1281) eller sådan införsel som sker under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Lag (2000:1299).

4 §  Den som för in en vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag skall vid införseln självmant deklarera detta. Deklarationen skall lämnas på heder och samvete. Om införseln görs på bemannad tullplats skall deklarationen lämnas till tulltjänsteman. I andra fall skall deklarationen lämnas till Riksskatteverket (beskattningsmyndigheten) och ha kommit in senast fem dagar efter det att införseln gjordes.

[S2]Beskattningsmyndigheten beslutar om den skatt som skall betalas för varje skattepliktig införsel. Har deklaration lämnats till tulltjänsteman på bemannad tullplats eller påträffas en skattepliktig vara vid deklarationskontroll skall Tullverket för beskattningsmyndighetens räkning besluta om skatten och får i samband därmed uppbära skatten, samt vidta nödvändig skattekontroll. Lag (2000:482).

5 §  Skatt enligt denna lag skall betalas senast två veckor efter dagen då ett beslut enligt 4 § andra stycket meddelades. Skatten skall betalas genom insättning på ett särskilt konto. Betalning anses ha skett den dag då den har bokförts på det särskilda kontot. Lag (1998:508).

6 §  Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som anges i 5 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

[S2]I fråga om skatt och avgift enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om indrivning och verkställighet i 20 kap. samt 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2 skattebetalningslagen skall dock vid tillämpning av denna lag i stället vara 100 kronor. Lag (2002:421).

7 §  Har en enskild person vid fullgörande av deklarationsskyldighet enligt 4 § första stycket lämnat uppgift som befinns oriktig, skall en särskild avgift påföras honom. Avgiften är femtio procent av det skattebelopp som inte skulle ha påförts honom om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

[S2]Har en enskild person fört in vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag utan att deklarera detta, skall en särskild avgift påföras honom. Avgiften är femtio procent av den skatt som påförts honom. Lag (1999:1071).

Prop. 1998/99:127: Ändringarna är föranledda av att ordet ”resande” i 1 § föreslås bytas ut mot ”en enskild person”.

8 §  Beskattningsmyndigheten skall påföra särskild avgift enligt 7 §. I fall där den oriktiga uppgiften lämnats i en deklaration direkt till Tullverket eller det vid kontroll som Tullverket företagit framkommit att deklaration inte lämnats skall Tullverket för beskattningsmyndighetens räkning påföra särskild avgift.

[S2]Bestämmelserna i 5 § och 6 § första stycket gäller även i fråga om särskild avgift. Lag (1998:508).

Prop. 1996/97:116: I paragrafen görs en teknisk justering av innebörd att även Tullverkets beslut om särskild avgift skall fattas för beskattningsmyndighetens räkning.

9 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att lämna deklaration enligt 4 § första stycket eller i en sådan deklaration lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt enligt denna lag undandras det allmänna döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2000:1230).

 • NJA 2000 s. 256:En person har försökt föra in 137,2 liter spritdrycker till Sverige utan att ge det till känna för tullmyndigheten. Införsel för privatbruk? Även fråga om påföljd och tid för samhällstjänst.
 • RH 2000:56:Brott mot privatinförsellagen, i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 1998, har inte ansetts fullbordat när den resande med medförda varor har uttagits för kontroll efter att ha kommit in i tullfiltret men innan detta har passerats.
 • NJA 1997 s. 808:En person har fört in 4 liter skattepliktig sprit från Danmark till Sverige utan att anmäla införseln till Tullverket. Förseelsen har bedömts inte vara ringa och har därmed föranlett straffansvar. Dessutom fråga om straffmätning. 9 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen.
 • RH 1997:69:Vid gärningstillfället har införsel av alkohol som ej tillkännagetts för tullmyndigheten straffbelagts som varusmuggling. Gärningen har bedömts som brott mot privatinförsellagen då detta brott har lett till lindrigare straff och tullagstiftningen inte bedömts gälla under viss tid på grund av då rådande särskilda förhållanden. Tillämpning av 5 § 2 st BrP.
 • RH 1998:93:Brott mot 9 § privatinförsellagen har inte ansetts fullbordat när de medförda varorna påträffats vid visitation på kontrollstället, även om den resande tagits ut för tullkontroll efter den punkt, "red point", där val av fil inför kontrollen senast måste göras.
 • NJA 2001 s. 172:Fråga när det föreligger fullbordat brott mot 9 § lagen (1994:1565) om privatinförsel i dess lydelse enligt SFS 1998:508.
 • NJA 2001 s. 551:Fråga om fullbordat brott mot privatinförsellagen. Tillika fråga om ringa fall.
 • NJA 1999 s. 670:Två sambor har i Tyskland köpt in 315,3 liter sprit och 47,52 liter starköl och försökt föra in varorna till Sverige utan att ge detta till känna för tullmyndigheten. Då deras uppgift att varorna varit avsedda för privatbruk inte vederlagts, har förfarandet bedömts som förseelse mot privatinförsellagen och inte som brott mot varusmugglingslagen. 9 § 1 st lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen.

9 a §  Den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att skatt som avses i 9 § kan påföras med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 9 §. Lag (2000:1230).

9 b §  Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal m.m. vid brott enligt 9 § finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1230).

10 §  Om en vara förs in för vilken skatt skall betalas enligt denna lag får Tullverket omhänderta varan om det finns en påtaglig risk att den skattskyldige inte kommer att betala skatten.

[S2]En omhändertagen vara får inte lämnas ut förrän skatt och särskild avgift som påförts enligt denna lag har betalats. Omhändertagandet skall upphävas om skatten och avgiften betalas eller beslutet att påföra skatt upphävs. Lag (1998:508).

11 §  Tullverket får besluta att en vara som är omhändertagen enligt 10 § skall förverkas om beslut om skatt och särskild avgift enligt denna lag har vunnit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en månad räknat från den dag då beslutet vann laga kraft. Lag (1998:508).

12 §  Skyldighet att betala skatt och särskild avgift som påförts enligt denna lag består även efter det att varorna förverkats. Lag (1998:508).

13 §  När beslut om förverkande enligt denna lag vunnit laga kraft skall varan förstöras genom Tullverkets försorg. Lag (1998:508).

14 §  Ändras ett beskattningsbeslut i en fråga som föranlett särskild avgift skall domstolen vidta den ändring av beslutet om särskild avgift som föranleds av beskattningsbeslutet. Lag (1998:508).

15 §  Särskild avgift tas inte ut vid rättelse av en uppenbar felräkning eller misskrivning eller vid frivillig rättelse av en oriktig uppgift.

[S2]Särskild avgift får efterges, om den oriktiga uppgiften eller den underlåtna anmälningsskyldigheten framstår som ursäktlig eller det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Lag (1998:508).

16 §  Bestämmelserna om eftergift av särskild avgift skall beaktas även om yrkande om detta inte framställts. Lag (1998:508).

17 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Riksskatteverket för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag får överklagas av Riksskatteverket. Lag (2000:482).

Prop. 2002/03:99: Enligt den nuvarande ordningen får beslut som meddelats av Tullverket överklagas av Riksskatteverket. Lagrådet har framhållit att den ordningen i sig framstår som diskutabel (jfr Lagrådets yttrande över förslaget till lag om inkomstgrundad ålderspension, prop. 1997/98:151 Bilaga 7 s. 160). När nu ett allmänt ombud tillskapas och detta ombud ges rätt att överklaga beslut meddelade av Skatteverket talar enligt Lagrådet ...

Prop. 1999/2000:105: Ändringen innebär att beslut meddelade av Tullverket även fortsättningsvis får överklagas av Riksskatteverket. Lagrådet har i sitt yttrande anfört att det synes oklart om Tullverket meddelar sådana beslut i beskattningsmyndighetens ställe och i eget namn eller som ”företrädare” för Riksskatteverket. I det senare fallet förefaller det, enligt Lagrådets mening, oegentligt att Riksskatteverket skall få överklaga besluten. Riksskatteverket har enligt gällande rätt möjlighet att överklaga beslut av ...

18 §  Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt särskild avgift i länsrätt eller kammarrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild part begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas om det är uppenbart obehövligt. Enskild part skall upplysas om rätten till muntlig förhandling. Lag (1998:508).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:95, Prop. 1994/95:56, Bet. 1994/95:SkU6
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:614) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995. Har skatt i dessa fall betalats före den 1 juli 1995 skall återbetalning av skatten ske på sätt som anges i 31 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt och 31 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:704) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Föreskriften i 10 § om krav på prövningstillstånd tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet om skatt fattas före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:288, Prop. 1995/96:166, Bet. 1995/96:SkU23
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 6 §§; nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:943) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:7, Prop. 1995/96:228, Bet. 1996/97:SoU4
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:966) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1224) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:333) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:262, Prop. 1996/97:81
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:360) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:444) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Lag (1998:508) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. Äldre föreskrifter, utom såvitt avser behörig skattemyndighet och 17 §, skall dock fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Det som sägs i 4 § om Skattemyndigheten i Gävle skall intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
Omfattning
nuvarande 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 17, 14, 15, 16 §§; ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nya 17 §§; nya 10, 11, 12, 13, 18 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:1683) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelserna i 1 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 augusti 1998.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1071) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:64, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1329) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:482) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och har beslutet överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 4, 17 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:544) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:247, Prop. 1999/2000:121, Bet. 1999/2000:SkU23
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1153) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1230) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 9 §; nya 9 a, 9 b §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1299) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:824) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:5, Prop. 2000/01:144, Bet. 2001/02:SkU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-12-01

Lag (2001:961) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:421) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1000) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:24, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:809) om upphävande av lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
upph.