RH 1999:55

En tilltalad som var intagen i kriminalvårdsanstalt överklagade tingsrättens fällande dom. Åklagaren yrkade - utan att själv överklaga tingsrättens dom - först i hovrätten att den tilltalade skulle häktas. Efter att överklagandet återkallats har hovrätten inte funnit anledning att uttala sig i häktningsfrågan.

Eskilstuna tingsrätt (1999-03-16, rådmannen Bertil Jarl samt nämndemännen Bengt Andersson, Sten Rydå och Marianne Sjöberg) dömde M.N. för misshandel till fängelse tre månader.

M.N. var intagen i kriminalvårdsanstalt och verkställde straff enligt Trollhättans tingsrätts dom den 14 januari 1999 genom vilken han dömts till fängelse tre månader och en tidigare villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad till en tid av tre månader. Enligt strafftidsbeslut skulle M.N. friges från detta straff tidigast den 18 april 1999.

Sedan M.N. överklagat Eskilstuna tingsrätts dom yrkade åklagaren att M.N. skulle häktas för det fall Mika N. innan lagakraftvunnen dom i målet förelåg, frigavs från det fängelsestraff han avtjänade enligt Trollhättans tingsrätts dom.

M.N. återkallade sitt överklagande. Åklagaren vidhöll dock sitt häktningsyrkade. M.N. bestred yrkandet.

Svea hovrätt (1999-04-16, hovrättslagmannen Olof Forssberg, hovrättsrådet Robert Schött, referent, och tf. hovrättsassessorn Johan Sangborn) avskrev målet från vidare handläggning, varvid Eskilstuna tingsrätts dom stod fast.

Hovrätten yttrade med anledning av åklagarens häktningsyrkande följande: När M.N. den 16 april 1999 återkallade sitt överklagande blev tingsrättens dom verkställbar i fråga om den ådömda påföljden. M.N. är för närvarande intagen i kriminalvårdsanstalt och undergår verkställighet enligt Trollhättans tingsrätts dom den 14 januari 1999. Den nu överklagade domen skall därför enligt 9 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. omedelbart befordras till verkställighet. På grund härav finner hovrätten inte någon anledning att uttala sig i häktningsfrågan.

Målnummer B 2432/99